Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania przyjęte do realizacji w roku 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania przyjęte do realizacji w roku 2007."— Zapis prezentacji:

1 Zadania przyjęte do realizacji w roku 2007

2 W 2007 roku przyjęto do realizacji 21 zadań na łączną kwotę 3 mln PLN

3 SP I.1 System okresowych raportów dotyczących rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku Cel zadania: Przygotowanie raportów doraźnych i kwartalnych dotyczących rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku

4 SP I.1 W ramach zadania planowane jest przygotowanie trzech raportów dotyczących: rynku Internetu (liczba i struktura społeczna internautów, skala dostępu do Internetu, ceny, nowe usługi); rynku telefonii mobilnej i stacjonarnej (zmiany liczby abonentów i ich struktury, zmiany cen na rynku, nowi operatorzy, nowe usługi); zagadnień związanych z dzierżawą łącz i dostępem do pętli abonenckiej.

5 SP I.1 Koszt realizacji: 153 000 PLN
W poszczególnych raportach omawiane będą zmiany na rynku telekomunikacyjnym, jakie miały miejsce w czasie ostatnich miesięcy; Opisy tych zmian autorzy będą starali się wpisać w kontekst rozwoju rynku w ostatnich latach i porównać z rozwojem w innych krajach UE; Pokazane też zostaną przewidywane tendencje rozwoju poszczególnych segmentów rynku w następnych okresach. Koszt realizacji: PLN

6 SP I.5 Przygotowanie koncepcji i kierunków regulacji prawnych dotyczących działalności na rynku komunikacji elektronicznej Cel zadania: Wypełnienie przez Polskę postanowień Dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności – aspekty techniczno-organizacyjne

7 SP I.5 W ramach realizacji zadania planowane jest:
Przeprowadzenie konsultacji środowiskowych dotyczących proponowanych w II etapie pracy rozwiązań w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Internet; Szczegółowe zdefiniowanie podmiotów, które podlegają obowiązkowi zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej w myśl Dyrektywy, w odniesieniu do usług świadczonych przez Internet;

8 SP I.5 Koszt realizacji: 88 000 PLN
W ramach realizacji zadania planowane jest: Opracowanie założeń rozporządzenia do Ustawy Prawo Telekomunikacyjne w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Internet. Koszt realizacji: PLN

9 Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej
SP I.6 Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej Cel zadania: Opracowanie poradnika w zakresie usług dostępu do Internetu

10 SP I.6 Koszt realizacji: 64 000 PLN
W ramach zadania planowane jest opracowanie poradnika skierowanego do klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych obejmującego: opis podstawowych pojęć stosowanych przez dostawców Internetu; charakterystykę typowych parametrów usługi dostępu do Internetu, które są deklarowane przez dostawców; opis możliwości i ograniczeń związanych z różnymi typami technologii dostępowych do Internetu; charakterystykę usług oferowanych wraz z usługą dostępu do Internetu z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej w oferowanych usługach, opis wymagań typowych aplikacji użytkownika, które wykorzystują sieć Internet (np. porty, adresacja NAT, inne). Koszt realizacji: PLN

11 SP I.7 Monitorowanie stopnia zaawansowania Polski w rozwoju społeczeństwa informacyjnego – ocena wskaźnikowa Cel zadania: Rozbudowa systemu Wskaźników Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (WRSI) oraz przygotowanie raportów kwartalnych

12 SP I.7 W ramach realizacji zadania przewiduje się:
Stałe uaktualnianie systemu WRSI o dane i definicje, oraz o nowe wskaźniki pojawiające się w międzynarodowych zbiorach statystycznych odpowiednio wg analizy zmian zachodzących w światowych bazach danych (w tym zwłaszcza znajdujących swe odbicie w analizach porównawczych prowadzonych w Unii Europejskiej); Założenie i wdrożenie do eksploatacji układu Kart Wskaźnika systemu WRSI dla UE 27 (z uwzględnieniem przyjęcia do UE Bułgarii i Rumunii); Rozszerzenie listy krajów ujętych w systemie WRSI o cztery dodatkowe kraje: Chiny, Indie, Japonia, Korea Płd.

13 SP I.7 Koszt realizacji: 121 500 PLN
Ponadto planowane jest przygotowanie 3 raportów na temat: pozycji Polski w UE 27 w zaawansowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego; roli technologii społeczeństwa informacyjnego (IST) w rozwoju gospodarczym UE; kierunków rozwoju potencjału naukowego UE w świetle 7. Programu Ramowego. Koszt realizacji: PLN

14 SP II.1 Uwarunkowania techniczne i aspekty społeczno-ekonomiczne realizacji koncepcji Ambient Inteligence, jako docelowej architektury dla zintegrowanej i w pełni inteligentnej sieci telekomunikacyjnej XXI wieku Cel zadania: Analiza możliwości przenośności numerów z sieci stacjonarnych do ruchomych w Polsce

15 SP II.1 Koszt realizacji: 150 000 PLN W ramach zadania planuje się:
Opracowanie propozycji zapisów dla potrzeb nowego planu numeracji krajowej (PNK) zgodnego z Zaleceniem E.164; Przygotowanie opracowania p.t.: ,,Analiza możliwości przenośności numerów z sieci stacjonarnych do ruchomych w Polsce – aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne”. Koszt realizacji: PLN

16 SP II.2 Rozwój sieci telekomunikacyjnych i sieci następnej generacji – aspekty strukturalne, funkcjonalne, techniczne i normalizacyjne Cel zadania: Analiza w zakresie generowania i przysyłania informacji o numerze abonenta wywołującego w polskiej sieci telekomunikacyjnej

17 SP II.2 Koszt realizacji: 112 000 PLN
W ramach realizacji zadania zaplanowano: Analizę stanu obecnego w polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego w zakresie generowania i przysyłania informacji o numerze abonenta wywołującego; Przygotowanie propozycji zmian w przepisach odnośnie stosowania systemów sygnalizacji SS7 i DSS1 w krajowej sieci telekomunikacyjnej (gdy w wyniku analizy rekomendowane będą zmiany w obecnych przepisach). Koszt realizacji: PLN

18 SP II.3 Nowe rodzaje usług telekomunikacyjnych i informatycznych – konwergencja sieci i usług Cel zadania: Przegląd metod określania lokalizacji abonentów w ruchomych publicznych sieciach komórkowych (GSM/UMTS) z uwzględnieniem dokładności dostarczanej informacji, technicznych możliwości wdrożenia oraz czynników ekonomicznych i prawnych

19 SP II.3 W ramach realizacji zadania planowane jest:
Wsparcie MT i UKE w kwestiach dotyczących zagadnień określania położenia geograficznego abonentów w sieciach GSM/UMTS; Wybór metody określania położenia geograficznego abonentów w sieciach GSM/UMTS wynikającej z uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych; Opracowanie dokumentu stanowiącego punkt wyjścia do nowelizacji przepisów krajowych (ustawy i rozporządzenia) oraz dyskusji na forum UE nt. możliwych rozwiązań legislacyjnych w Polsce; Prowadzenie działalności publikacyjnej popularyzującej tematykę i wyniki pracy

20 SP II.3 Koszt realizacji: 190 000 PLN
Wyniki realizacji zadania zostaną ujęte w dwóch dokumentach: Raport „Charakterystyka metod służących do określania lokalizacji abonentów w sieciach GSM i UMTS”; Opracowanie „Przegląd metod określania lokalizacji abonentów w ruchomych publicznych sieciach komórkowych (GSM/UMTS) z uwzględnieniem dokładności dostarczanej informacji, technicznych możliwości wdrożenia oraz czynników ekonomicznych i prawnych”. Koszt realizacji: PLN

21 SP II.6 Prace dotyczące normalizacji i przepisów technicznych radiokomunikacji i telekomunikacji w świetle integracji z UE Cel zadania: Analiza prac prowadzonych w Europie i na świecie w dziedzinie gospodarki częstotliwościowej w aspekcie przeznaczeń widma w Polsce i krajach Unii Europejskiej

22 SP II.6 Koszt realizacji: 100 000 PLN
Wynikiem realizacji zadania będą: Opis zapotrzebowania na nowe zakresy częstotliwości oraz przekształceń przeznaczeń zakresów częstotliwości w aspekcie rozwoju systemów radiowych dla wybranych służb radiowych: radiolokalizacji, radionawigacji, służb radioamatorskich oraz rozwoju systemów krótkozasięgowych; Opis prac prowadzonych w Europie w dziedzinie gospodarki częstotliwościowej; Opis prac Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC’07), przedstawienie propozycji europejskich oraz wyników tej konferencji. Koszt realizacji: PLN

23 Opracowywanie i wdrażanie nowych metod pomiarowych
SP II.9 Opracowywanie i wdrażanie nowych metod pomiarowych Cel zadania: Opracowanie wskaźników określających jakość usług telekomunikacyjnych – do wykorzystania w eksploatowanym przez UKE systemie badania jakości połączeń telefonicznych AWP–IŁ

24 SP II.9 Koszt realizacji: 115 500 PLN
W ramach realizacji zadania zaplanowano: Opracowanie projektu katalogu wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych wraz z definicjami, jako propozycji UKE do uzgodnienia z operatorami – w zakresie pokrywającym wymagania PT oraz nowo wprowadzone usługi i technologie ich wykonywania; Opracowanie zunifikowanej metodyki badań i pomiarów oraz metody statystycznej obróbki danych pozwalającej na ujednolicenie procedur badawczych i oceny jakości usług; Przygotowanie propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań świadczenia usługi powszechnej oraz dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych. Koszt realizacji: PLN

25 oraz rozwoju rynku usług pocztowych
SP III.1 System okresowych raportów dotyczących rozwoju rynku usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku Cel zadania: Wykonanie trzech raportów na temat dostępności terytorialnej do powszechnej usługi pocztowej, cen wybranych powszechnych usług pocztowych oraz rozwoju rynku usług pocztowych

26 SP III.1 Koszt realizacji: 187 000 PLN
W ramach zadania zaplanowano realizację trzech raportów prezentujących: Analizę dostępności terytorialnej do powszechnej usługi pocztowej w Polsce w porównaniu z pozostałymi krajami UE z uwzględnieniem wniosków dla Polski; Zmiany poziomu cen wybranych powszechnych usług pocztowych, ocenę dostępności ekonomicznej w 2006 roku i tendencji w ich kształtowaniu w latach Przygotowanie propozycji rozwiązań regulacyjnych wynikających z analizy; Zmiany podstawowych wskaźników rynku usług pocztowych w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zakres powszechnej usługi pocztowej, struktura usługowa. Skutki liberalizacji sektora pocztowego i rozwój konkurencji. Koszt realizacji: PLN

27 SP III.3 System monitorowania i opracowywania okresowych raportów o zmianach w stanie prawnym działalności pocztowej według dokumentów Unii Europejskiej Cel zadania: Wykonanie dwóch opracowań zawierających analizę dokumentów i aktów prawnych dotyczących rynku pocztowego UE

28 SP III.3 Koszt realizacji: 121 000 PLN
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dwóch raportów prezentujących: Analizę dokumentów i aktów prawnych dotyczących rynku pocztowego na poziomie Wspólnoty oraz w Polsce w okresie 1997 r. - I p r.; Analizę dokumentów Europejskiego Komitetu Regulatorów Pocztowych (CERP) dotyczących funkcjonowania rynku pocztowego oraz działań krajowych organów regulacyjnych w wybranych krajach UE w 2007 r. Koszt realizacji: PLN

29 SP III.4 Przygotowanie koncepcji i kierunków zmian regulacji prawnych dotyczących działalności rynku usług pocztowych Cel zadania: Wykonanie 2 opracowań zawierających sposoby finansowania usługi powszechnej - projekt dla rynku polskiego oraz przedstawienie rynku usług pocztowych w Polsce po dokonaniu pełnej liberalizacji, sytuacja operatora publicznego oraz zadania regulatora

30 SP III.4 Koszt realizacji: 140 000 PLN
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dwóch raportów prezentujących: Analizę rozwiązań dotyczących sposobów finansowania usługi powszechnej stosowanych w krajach Wspólnoty, wybór wariantu najbardziej odpowiedniego do zastosowania na polskim rynku pocztowym; Analizę dokumentów prawnych dotyczących rynku pocztowego w Polsce i w Unii Europejskiej, opis sytuacji operatora publicznego na zliberalizowanym rynku, zagrożeń i metod ich przeciwdziałania, a także zestawienie zadań regulatora, których realizacja umożliwi mu z jednej strony sprawną jego regulację, z drugiej zaś zapewnienie świadczenia usługi powszechnej. Koszt realizacji: PLN

31 Kontrola emisji radiowych w Polsce (monitoring radiowy)
SP IV.1 Kontrola emisji radiowych w Polsce (monitoring radiowy) Cel zadania: Analiza i opracowanie procedur kontroli emisji stacji nadawczych radiodyfuzji cyfrowej DVB-T/H, DRM, T-DAB/T-DMB

32 SP IV.1 Koszt realizacji: 95 000 PLN
W ramach zadania planuje się opracować: Analizę standardów oraz określenie możliwych do pomiaru parametrów emisji DVB-T/H, DRM, T-DAB/T-DMB. Wyspecyfikowanie warunków pomiaru parametrów emisji stacji DVB-T/H, DRM, T-DAB/T-DMB w zależności od trybu odbioru, rodzaju standardu i rodzaju usług; Zestaw procedur pomiarowych, zgodnych z obowiązującymi normami, uwzględniający pomiary parametrów emisji stacji DVB-T/H, DRM, T-DAB/T-DMB a także sprzęt pomiarowy z uwzględnieniem nowych technologii transmisji programów radiowych i telewizyjnych oraz nowych rodzajów emisji. Koszt realizacji: PLN

33 SP IV.2 Działania na rzecz oceny rzeczywistej zajętości widma elektromagnetycznego przez radiofonię UKF- FM na terenie Polski Cel zadania: Wykonanie pomiarów natężenia pola fal radiowych w zakresie UKF-FM na wybranym obszarze Polski

34 SP IV.2 Koszt realizacji: 190 000 PLN W ramach zadania planowane jest:
Wykonanie dokumentacji projektowo-produkcyjnej i wytworzenie jednego egzemplarza zestawu anten pomiarowych; Modernizacja oprogramowania celem dostosowania go do możliwości użycia rzeczywistych zestawów pomiarowych; Weryfikacja wstępnego i stworzenie szczegółowego planu lokalizacji punktów testowych (w 13 województwach) przeznaczonych do pomiarów w latach przyszłych; Wykonanie pomiarów natężenia pola fal radiowych w zakresie UKF-FM, w ok. 60 – 120 punktach pomiarowych woj. dolnośląskiego; Wykonanie wstępnych map pokrycia na terenie objętym pomiarami dla każdego z 206 kanałów radiowych UKF-FM. Koszt realizacji: PLN

35 SP IV.6 Ochrona przed narażeniami elektromagnetycznymi wynikającymi z rozwoju telekomunikacji współczesnej i telekomunikacji nowych generacji – pomiary anten radiokomunikacyjnych i pól elektromagnetycznych Cel zadania: Przygotowanie poradnika z zakresu ochrony przed narażeniami elektromagnetycznymi od systemów radiokomunikacyjnych oraz analiza wybranych zagadnień z metrologii środowiska elektromagnetycznego

36 SP IV.6 Koszt realizacji: 135 000 PLN W ramach zadania planowane jest:
Kontynuacja prac nad analizą możliwości wykorzystania w Polsce europejskich norm oceny zgodności instalacji radiokomunikacyjnych; Dokończenie prac związanych z opracowaniem poradnika z zakresu ochrony przed narażeniami elektromagnetycznymi od systemów radiokomunikacyjnych oraz jego rozpowszechnienie w Internecie; Kontynuacja prac związanych z monitoringiem środowiska elektromagnetycznego – opracowanie wyników w formie sprawozdania; Wykonanie pomiarów wybranych anten na przystosowanym stanowisku pomiarowym. Koszt realizacji: PLN

37 Projektowanie systemów informatycznych dla administracji państwowej
SP V.3 Projektowanie systemów informatycznych dla administracji państwowej Cel zadania: Badanie systemu łączności kierowania bezpieczeństwem narodowym uwzględniającego wykorzystanie resortowych sieci teleinformatycznych

38 SP V.3 Koszt realizacji: 270 000 PLN W ramach zadania planowane jest:
Opracowanie, uruchomienie i konfiguracja systemu modelowego uwzględniającego możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii i resortowych sieci teleinformatycznych dla połączeń zestawianych na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym; Opracowanie programu badań i procedur testowania parametrów jakościowych, funkcjonalnych i obciążeniowych systemu; Przygotowanie stanowisk pomiarowych; Realizacja badań według opracowanego programu w tym udział w pracach Zespołu Międzyresortowego oraz opracowanie raportu z badań i ocena przydatności stosowanych technologii na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Koszt realizacji: PLN

39 SP V.6 Wykorzystanie w Polsce europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo oraz współudział w jego wdrożeniu do powszechnego użytku na rzecz szeroko pojętej teleinformatyki, telekomunikacji i ratownictwa Cel zadania: Prowadzenie prac związanych z wdrożeniem w kraju usług publicznie regulowanych (PRS) oraz prac wspierających służby administracji państwowej

40 SP V.6 Koszt realizacji: 95 000 PLN
W ramach realizacji zadania planowana jest: Ocena jakości i dostępności sygnałów systemu EGNOS w oparciu o dane pomiarowe zebrane przy wykorzystaniu ruchomego stanowiska pomiarowego, w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Ocena perspektyw wykorzystania w kraju systemu EGNOS; Monitorowanie postępu prac mających za zadanie wdrożenie usług PRS w kraju oraz wspieranie służb administracji państwowej w postaci konsultacji i doradztwa w tym zakresie. Koszt realizacji: PLN

41 SP V.9 Prace na rzecz wdrażania krajowych rozwiązań podsystemu bezpieczeństwa informacyjnego dla systemów specjalnego przeznaczenia, sieci telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych Cel zadania: Opis zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony komunikacji w sieciach radiowych oraz przygotowanie wytycznych w zakresie korzystania z komunikacji radiowej potrzeb administracji państwowej

42 SP V.9 Koszt realizacji: 252 500 PLN W ramach zadania planowane jest:
Opisanie standardowych mechanizmów zabezpieczeń stosowanych, lub możliwych do zastosowania, w sieciach radiowych GSM, UMTS, TETRA, WLAN (Wi-Fi) i Bluetooth; Wskazanie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem komunikacji w sieciach GSM, UMTS, TETRA, WLAN (Wi-Fi) oraz Bluetooth, rodzaje ataków i ich skutki; Omówienie technik zmniejszenia ryzyka; Opracowanie wytycznych dla jednostek administracji określających zasady korzystania z ww. rodzajów sieci dla potrzeb komunikacji służbowej. Koszt realizacji: PLN

43 SP VI.1 Prace na rzecz utrzymania i kalibracji etalonów (wzorców) w systemie nieprzerwanego łańcucha porównań (krajowego i/lub międzynarodowego) wielkości elektrycznych, optoelektronicznych oraz czasu i częstotliwości Cel zadania: Prowadzenie bieżących prac na rzecz rozwoju, utrzymania i kalibracji etalonów (wzorców) w systemie nieprzerwanego łańcucha porównań

44 SP VI.1 W ramach realizacji zadania planowane jest:
Przekazywanie jednostek miar wielkości elektrycznych dla branży telekomunikacyjnej i innych np.: energetyki, kolei, policji, itp. dla zapewniania poprawnego funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej; Zapewnienie spójności pomiarowej z wzorcami państwowymi i międzynarodowymi; Utrzymywanie w gotowości wzorców i kontrolnych przyrządów pomiarowych, będących własnością Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych IŁ, dla powiązania ich z wzorcami jednostek miar państwowymi lub międzynarodowymi.

45 SP VI.1 Koszt realizacji: 75 000 PLN
Praca ma charakter ciągły (wykonywana w ramach „służb państwowych” od 1990 roku) i realizowana jest zgodnie z harmonogramami zatwierdzonymi przez jednostkę akredytującą – Polskie Centrum Akredytacji. Dzięki realizacji pracy: Zachowana jest ciągła kontrola jakości usług telekomunikacyjnych poprzez wzorcowanie (kalibrację) wzorców i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, stosowanej do oceny tych usług; Utrzymywany jest niezależny ośrodek metrologiczny w dziedzinie szeroko rozumianej telekomunikacji w kraju. Koszt realizacji: PLN

46 SP VI.2 Uczestnictwo w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL) i Temps Atomique International (TAI). Utrzymanie systemów zdalnych porównań atomowych wzorców częstotliwości i skal czasu Cel zadania: Uczestnictwo w TA(PL) i TAI - porównania wzorców atomowych IŁ z krajowymi i zagranicznymi skalami czasu oraz UTC i TAI. Badania i modyfikacje algorytmów grupowej skali czasu z wykorzystaniem Bazy Danych dla TA(PL). Ocena wyników zastosowania zintegrowanego systemu transferu czasu TTS3 do zdalnych porównań skal czasu.

47 SP VI.2 Koszt realizacji: 112 000 PLN
W ramach realizacji zadania przewiduje się: Uczestnictwo w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL) oraz TAI i UTC; Eksperymentalne badania grupowej skali czasu opartej na krajowych atomowych wzorcach czasu i częstotliwości i algorytmach BIPM i NIST z wykorzystaniem bazy danych dla TA(PL); Przeprowadzenie badań zintegrowanego systemu transferu czasu za pośrednictwem systemów satelitarnych GPS, GLONASS i EGNOS. Koszt realizacji: PLN

48 System monitorowania komputerowych systemów wspomagania w metrologii
SP VI.5 System monitorowania komputerowych systemów wspomagania w metrologii Cel zadania: Prace rozwojowe i wdrożenie bazy danych dla TA(PL)

49 SP VI.5 Koszt realizacji: 233 500 PLN
W ramach realizacji zadania przewiduje się: Opracowanie narzędzia dla Głównego Urzędu Miar (GUM) w celu ułatwienia i zmniejszenia pracochłonności opracowywania danych wejściowych dla niezależnej Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL) i prowadzenia państwowej skali czasu UTC(PL); Przygotowanie zbioru danych i metod opracowywania wyników wzajemnych porównań wzorców czasu i częstotliwości dla laboratoriów uczestniczących w tworzeniu TA(PL); Opracowanie narzędzia do automatycznego wyliczania grupowych skal czasu TA(PL) oraz skal opartych na innych algorytmach; Udostępnienie bazy danych wyników wzajemnych porównań atomowych wzorców czasu i częstotliwości w sieci Internet dla laboratoriów uczestniczących w tworzeniu TA(PL) i dla środowiska naukowego. Koszt realizacji: PLN


Pobierz ppt "Zadania przyjęte do realizacji w roku 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google