Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r.

2 2 Spis treści 1.Kierunki polityki państwa 2.Co nowego w oświacie? 3. Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym? 4.Nowelizacje aktów prawnych 5.Nowe akty prawne 6.Projekty aktów prawnych

3 3 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

4 4 Co nowego w oświacie? obniżenie wieku szkolnego, zmiany w systemie kształcenia zawodowego, nowa podstawa programowa w kl. IV – VI i w szkole ponadgimnazjalnej, nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, nowelizacja nadzoru pedagogicznego, zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli.

5 5 Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym? www.men.gov.plwww.men.gov.pl (zakładka: AKTY PRAWNE) www.ko-gorzow.edu.pl www.womgorz.edu.plwww.womgorz.edu.pl (zakładka: Prawo oświatowe) www.sejm.gov.plwww.sejm.gov.pl. Internetowy System Aktów Prawnych

6 6 NOWELIZACJE

7 7 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz.827) tzw. ustawa przedszkolna m.in.: 1)obniża do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku. Gminy otrzymają dotację przedszkolną na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Środki z dotacji są przeznaczone przede wszystkim na obniżenie opłat dla rodziców 2)wprowadza (od września 2015 roku) prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4-letniego W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, rodzice skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom

8 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur(poz. 245) najważniejsze zmiany: tworzenie w kuratorium oświaty oddzielnych wydziałów i stanowisk pracy dla realizacji zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownicy przeprowadzający ewaluację w danej szkole lub placówce nie będą mogli w tym samym roku szkolnym wykonywać w niej innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, realizujących zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, nie będzie można powierzać realizacji innych zadań kuratora oświaty – niezwiązanych z nadzorem pedagogicznym. Nowelizacja obowiązuje od 8 marca 2013r.

9 9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) zmiany obejmują: 1)dostosowanie do zmian wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych; 2)dostosowanie do zmian w systemie kształcenia zawodowego wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011r.; 3)wprowadzenie nowych druków wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do powyżej wymienionych zmian; 4)wprowadzenie wzorów arkuszy ocen dostosowanych do wypełniania komputerowego; 5)uregulowanie kwestii ustalania daty wydania świadectwa uczniowi, który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

10 10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) nowe druki wzorów zaświadczeń, świadectw, dyplomów i suplementów w systemie kształcenia zawodowego wydawanych przez OKE to: 1)zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, 2)świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, 3)dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 4)suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nowelizacja obowiązuje od 5 kwietnia 2013

11 11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520) ……….. Zmiana rozporządzenia jest kolejnym etapem zmiany przepisów dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, wynikającej z sukcesywnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012/977). Zmiany obejmują sposób i warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego oraz rodzaj zastosowanych zadań egzaminacyjnych i sposób ich oceniania.

12 12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520 Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany doprecyzowujące przepisy dot.: oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych, przystępowania uczniów szkół i oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i językiem regionalnym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zwolnienia laureatów i finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, organizacji przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

13 13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego(poz. 560) nowelizacja dotyczy: wymagań wobec szkół i placówek, określonych w zał. rozp. (zrezygnowano z grupowania w obszary, ograniczono liczbę wymagań, zmieniono def. ewaluacji całościowej i problemowej); sposobu przeprowadzania ewaluacji oraz terminu przedstawiania jej wyników i wniosków; zniesienia obowiązku organu sprawującego nadzór pedagogiczny wspomagania szkół i placówek w szczególności poprzez upowszechnianie przykładów dobrych praktyk oraz organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. Nowelizacja obowiązuje od 14 czerwca 2013r.

14 14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 913) W nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek nauczycielskich pensji, jest to efektem utrzymania na tym samym poziomie kwot bazowych określanych w ustawie budżetowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września – podobnie jak obecnie – będą wynosić: 1)dla nauczyciela stażysty: 2.265 zł; 2)dla nauczyciela kontraktowego: 2.331 zł; 3)dla nauczyciela mianowanego: 2.647 zł; 4)dla nauczyciela dyplomowanego: 3.109 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013

15 15 Nowe akty prawne

16 16 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) Nowe rozporządzenie dostosowuje obecny system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek tak, aby stał się elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek

17 17 Rozporządzenie MEN z dnia28 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (poz. 369) Nowe rozporządzenie: 1)szerzej włącza biblioteki pedagogiczne do procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli, 2)dostosowuje zadania i formy działania bibliotek pedagogicznych do zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, jako elementu wspomagania szkół i placówek.

18 18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 393) Rozporządzenie wprowadza zmiany do systemu awansu zawodowego nauczycieli będące konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), polegających na wykreśleniu z tych przepisów odpowiednio nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz porządkuje system prawa w celu uniknięcia luki w przepisach dot. awansu zawodowego nauczycieli po dniu 31 grudnia 2012r. Pozostałe regulacje zawarte w treści są tożsame z przepisami Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.)

19 19 Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo- wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej(poz.380) Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian w systemie prawnym, które zostały wprowadzone w latach 2003 – 2011. Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska wyrażanym podczas spotkań i konferencji w szczególności przez dyrektorów przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

20 20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (poz. 532) Wprowadza m.in. następujące zmiany: zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy (zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy bądź dyrektor przedszkola/ placówki); zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psych.-pedag. dokumentowanej w dzienniku zajęć; osoby i instytucje, które mogą inicjować udzielanie przez szkołę pomocy psych.- pedag. uzupełniono o dyrektora, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, określono czynności, jakie nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia mu odpowiedniej formy pomocy (§19 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

21 21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (poz.818) uczniowie będą mogli otrzymać od 250 do 770 zł. pomoc finansowa, podobnie jak w poprzednich latach, uzależniona jest przede wszystkim od dochodu na osobę w rodzinie (pomoc otrzymają uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto) dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia próg ten wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

22 22 Projekty aktów prawnych

23 23 Dokumenty, nad którymi trwają prace MEN http://bip.men.gov.pl/images/stories/Wykaz_prac_legislacyjnych_ 1)Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (IV kwartał 2013) 2)Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (IV kwartał 2013) 3)Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (IV kwartał 2013) 4)Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (2013, doprecyzowanie, jakie informacje powinny być zawarte w arkuszu ocen oraz wprowadzenie przepisów określających sposób prowadzenia i przechowywania arkuszy ocen sporządzonych komputerowo) oraz: Karta Nauczyciela (m.in. urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy, środki na doskonalenie)

24 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google