Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2012/2013. Materiały o egzaminie maturalnym Strona internetowa CKE i OKE –Znowelizowane rozporządzenie –Informacja o terminach egzaminów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2012/2013. Materiały o egzaminie maturalnym Strona internetowa CKE i OKE –Znowelizowane rozporządzenie –Informacja o terminach egzaminów."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2012/2013

2 Materiały o egzaminie maturalnym Strona internetowa CKE i OKE –Znowelizowane rozporządzenie –Informacja o terminach egzaminów –Nowe procedury przeprowadzenia egzaminu (deklaracje) http://www.oke.krakow.pl/inf/ 2

3 Materiały o egzaminie maturalnym cd. –Komunikaty dyrektora CKE wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu o egzaminie maturalnym z informatyki w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb absolwentów –Informatory o egzaminie maturalnym –Filmy OKE 3

4 Zmiany w prawie Z dniem 1 września 2011r. weszła w życie kolejna zmiana rozporządzenia o ocenianiu, wprowadzająca nowe warunki egzaminu również od września 2011r. Aktualny, ujednolicony tekst rozporządzenia został opublikowany na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny.www.oke.krakow.pl 4

5 Matura w roku szkolnym 201 2 /201 3 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: 1 do 6 przedmiotów do wyboru - egz. pisemny (język obcy nowożytny - egz. ustny lub pisemny, lub ustny i pisemny). Egz. maturalny w cz. pisemnej z przedmiotów j. polski, matematyka, j. obcy (jeżeli to ten, który zdawany był jako obowiązkowy) jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej nie określa się poziomu – zarówno w przedmiotach obowiązkowych jak i dodatkowych Zdawane tylko na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 5

6 6 Terminy egzaminu maturalnego sesja majowa –egzamin pisemny - od 4 do 25 maja 7 maja – język polski/pp 8 maja – matematyka/pp 9 maja – język angielski/pp 10 maja – matematyka/pr j.polski/pr –egzaminy ustne - od 7 do 28 maja

7 7 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. –Deklaracja wstępna - do 30 września 2012 roku –Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2013 roku Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i kopię przekazuje uczniowi.

8 8 Deklaracja Uczeń deklaruje wybór: –tematu prezentacji z języka polskiego; –języka obcego nowożytnego; –środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania (w przypadku zdających informatykę); –egzaminów dodatkowych i ich poziomu. Do deklaracji zdający może dołączyć udokumentowany wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający. (do 31 XII 2012)

9 Zmiany w egzaminie ustnym z języka obcego brak podziału na poziom podstawowy i rozszerzony; egzamin trwa 15 min. i rozpoczyna się od rozmowy (brak czasu na przygotowanie); odpowiedź na 3 pytania (po 1,5 minutowym zapoznaniu się z nimi, bez możliwości powrotu do pytania po udzieleniu odpowiedzi); zmiana kryteriów oceniania - zwrócenie uwagi na bogactwo językowe i jakość języka.

10 Egzamin ustny z języka polskiego Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, zdający mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu w części ustnej. 10

11 Materiały pomocnicze i środki techniczne Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu. 11

12 12 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl. www.cke.edu.pl

13 13 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej.

14 14 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.

15 15 Dostosowania warunków egzaminu Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

16 16 Dostosowania warunków egzaminu Dyrektor szkoły nie może dostosować warunków ani formy przeprowadzania egzaminu bez wniosku o dostosowanie, złożonego przez zdającego. Dostosowanie warunków powinno odbywać się w sposób opisany w komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach.

17 17 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2013 roku.

18 Egzamin dodatkowy Termin sesji czerwcowej –egzamin ustny od 3 do 19 czerwca; –egzamin pisemny od 3 do 19 czerwca. Miejsce egzaminu –Ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w ostatnim tygodniu maja 2012r. 18

19 19 Egzamin w sesji dodatkowej (w czerwcu 201 3 ) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

20 20 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa są wydawane w szkołach zdającym osobiście (lub osobom upoważnionym przez zdającego na piśmie) za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia są dokumentami wieczystymi.

21 21 Egzamin poprawkowy Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: –przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych –żaden z egzaminów nie został im unieważniony –nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego –złożyli w terminie, czyli nie później niż 8 lipca, oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

22 Egzamin poprawkowy Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć poprawiony wykaz bibliografii. 22

23 Egzamin poprawkowy Termin sesji sierpniowej –egzamin ustny od 26 do 30 sierpnia –egzamin pisemny 27 sierpnia godz. 9.00 Miejsce egzaminu –egzamin ustny – szkoła macierzysta –egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie OKE w Krakowie do 10 sierpnia 2012 roku 23

24 Można samemu sprawdzić wyniki egzaminu w OBIEG-u. Hasło należy pobrać w szkole. Można wtedy zobaczyć wyniki za każde zadanie oraz porównać swój wynik z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie). 24

25 25 Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego –wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów –zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

26 26 Unieważnienie egzaminu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu –stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

27 Unieważnienie egzaminu Zdający, którym unieważniono egzamin, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2013 roku. 27

28 Unieważnienie egzaminu Inne przyczyny unieważnień: –dopuszczenie do egzaminu osoby, która nie ukończyła szkoły –oszustwo egzaminacyjne – na egzamin zgłosiły się podstawione osoby – (nie sprawdzono dokumentów potwierdzających tożsamość) –dopuszczenie do egzaminu na poziomie innym niż zadeklarowany. 28

29 29 Ponowne przystąpienie do matury Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania.

30 30 Ponowne przystąpienie do matury Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych na warunkach określonych w rozporządzeniu o ocenianiu.

31 31 Informatory o egzaminie maturalnym Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w informatorach.

32 Informatory 32

33 I nformatory 33

34 34

35 Przydatne informacje www.matura.pl- portal edukacyjnywww.matura.pl www.matura.onet.pl - informacje komunikaty, tematy, porady, baza szkół wyższychwww.matura.onet.pl www.matura.servis.pl - serwis maturalnywww.matura.servis.pl www.matura.oswiata.org.pl - arkusze egzaminacyjne z ubiegłych latwww.matura.oswiata.org.pl www.matura.gazeta.pl/matura - serwis Gazety Wyborczej - zestawy przykładowych zadań maturalnychwww.matura.gazeta.pl/matura www.gacek.prv.pl - przed maturą z j. polskiego (opracowania, tematy, wypracowania, motywy literackie)www.gacek.prv.pl

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2012/2013. Materiały o egzaminie maturalnym Strona internetowa CKE i OKE –Znowelizowane rozporządzenie –Informacja o terminach egzaminów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google