Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Raport z wizyt studyjnych odbytych w dniach 15-22.02.2015 r. oraz 15-22.03.2015 r. w ramach projektu pn. „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Raport z wizyt studyjnych odbytych w dniach 15-22.02.2015 r. oraz 15-22.03.2015 r. w ramach projektu pn. „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy."— Zapis prezentacji:

1 1 Raport z wizyt studyjnych odbytych w dniach 15-22.02.2015 r. oraz 15-22.03.2015 r. w ramach projektu pn. „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym” współpraca ponadnarodowa realizowana wspólnie z” Katowice, 28 maja 2015 r.

2 2 Etapy realizacji WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

3 3

4 4 Cel główny wizyt studyjnych:  zapoznanie się z metodą Case Management  implementacja jej elementów w urzędach pracy województwa śląskiego

5 5 Niedziela:10:35 Wylot z Katowic- Pyrzowic 12:20 Przylot do Frankfurtu 16:00 Zakwaterowanie w hotelu Poniedziałek9:00 -13:00 Wizyta w Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit (HdBA) w Mannheim Przedstawienie organizacji uczelni HdBA. Wprowadzenie do metody Case Management. 13:00 - 13:50 Lunch 14:00 - 15:30 Omówienie metody Case Management przez prof. Rüber. Wtorek:9:00 - 12:30 Wizyta w Bundesagentur fur Arbeit w Ludwigshafen Zapoznanie się z głównymi zadaniami i zakresem działania instytucji. Przedstawienie metod pracy w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w instytucji (rejestracja bezrobotnych, metodyka pracy itp.) 12:30- 13:30 Lunch 14:00 - 16:00 Wizyta w Jobcenter w Ludwigshafen Przedstawienie głównych zadań i zakresu działania wizytowanej instytucji. Funkcjonowanie metody Case Management w Job Center. Wykorzystywanie metody Case Management przez kluczowych pracowników Job Center w pracy z klientem. Środa:9:00 - 12:00 Wizyta w zakładzie pracy chronionym w Heidelbergu wskazanym przez HdBA 12:00 - 13:30 Lunch 14:30- 17:00 Wizyta na uczelni Stiftung RehabilitationHeidelberg (SRH) w Heidelbergu Przedstawienie organizacji uczelni. Wykład na temat metod aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czwartek:9:00 - 12:00 Wizyta w Regionalzentrum Mannheim – Deutsche Rentenversicherung Zapoznanie się z głównymi zadaniami i zakresem działania instytucji. Przedstawienie metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz omówienie współpracy z innymi instytucjami w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 12:30 - 13:30 Lunch 13:30 Podsumowane wizyty- HdBA w Mannheim, sala 302 Piątek:8:30 - 11:30 Wizyta w fabryce BASF w Ludwigshafen (w przerwie obiad na stołówce w BASF) Sobota:10:00 - 13:00 Wizyta w Muzeum „ Arbeit und Technik“ w Mannheim Niedziela:8:35 Wylot z Frankfurtu 10:00 Przylot do Katowic- Pyrzowic

6 6 W trakcie wizyty zainteresowanie delegacji skupiało się na dw ó ch aspektach:  Na czym polega praca Case Managera  Jak wygląda pomoc bezrobotnym osobom niepełnosprawnym w Niemczech

7 7 Wyższa Szkoła Federalna, która w trybie studiów zawodowych kształci przyszłych pracowników niemieckich służb zatrudnienia uwzględniając ich realne potrzeby Dzięki dualnemu systemowi kształcenia studenci mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez odbywane praktyki w instytucjach zajmujących się niesieniem pomocy osobom bezrobotnym, wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym. Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit (HdBA) w Mannheim

8 8 Job Center W kolejnym dniu wizyty odbyło się spotkanie z pracownikami i przedstawicielami Job Center oraz Bundesagentur f ü r Arbeit w Ludwigshafen. Przedstawione zostały cele, zadania i zakres działań Job Center oraz wykorzystanie metody Case Management w pracy z klientem. Do gł ó wnych cel ó w JC należy: zmniejszenie ilości wypłacanych świadczeń, aktywizowanie os ó b bezrobotnych i zmniejszenie ilości os ó b, kt ó re przez wiele lat pobierają zasiłki. W Job Center zarejestrowane są osoby, kt ó re wcześniej były zarejestrowane w urzędzie pracy przez okres 12 miesięcy, albo te, kt ó re nie odprowadzały składek. Podczas wizyty w JC była możliwość rozmowy z osobą, kt ó ra zajmowała się pracą z osobami bezrobotnymi metodą Case Management. Podkreślała ona znaczenie ścisłej, partnerskiej wsp ó łpracy z klientem. Job Center w Ludwigshafen

9 9 W Bundesagentur für Arbeit zaprezentowane zostało Centrum Informacji Zawodowej (BIZ). Miejsce, w którym bezrobotni w celu poszukiwania pracy mogą korzystać z 26 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera. W BIZ gromadzone są informacje z zakresu możliwości kształcenia i przekwalifikowania, podejmowania pracy zagranicą i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Osoby bezrobotne mogą korzystać z darmowych kursów językowych. Bundesagentur für Arbeit w Ludwigshafen

10 10 wizyta w zakładzie pracy chronionej Lebenshilfe Ortsvereinigung Heidelberg e.V., kt ó ry istnieje od 1962 roku. Zatrudnionych jest w nim 150 os ó b. Są to gł ó wnie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wynagrodzenie, kt ó re otrzymują pochodzi z r ó żnych źr ó deł i jest uzależnione od wieku os ó b zatrudnionych. Rekrutacja do zakładu prowadzona jest przez zatrudnionych w Agenturze doradc ó w, kt ó rzy już podczas nauki zachęcają osoby niepełnosprawne do zdobywania kwalifikacji. Osoba skierowana do zakładu przechodzi trzy miesięczną aklimatyzację, po kt ó rej odbywa się trwająca dwa lata praktyczna nauka zawodu. Zazwyczaj po zakończeniu nauki podejmowane jest zatrudnienie na stałe. Na terenie Niemiec jest około 700 zakład ó w chronionych, w kt ó rych zatrudnienie ma około 700 tysięcy os ó b niepełnosprawnych. Wizyta w zakładzie pracy chronionej Lebenshilfe Ortsvereinigung Heidelberg e.V., który istnieje od 1962 roku. Zatrudnionych jest w nim 150 osób. Są to głównie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wynagrodzenie, które otrzymują pochodzi z różnych źródeł i jest uzależnione od wieku osób zatrudnionych. Rekrutacja do zakładu prowadzona jest przez zatrudnionych w Agenturze doradców, którzy już podczas nauki zachęcają osoby niepełnosprawne do zdobywania kwalifikacji. Osoba skierowana do zakładu przechodzi trzy miesięczną aklimatyzację, po której odbywa się trwająca dwa lata praktyczna nauka zawodu. Zazwyczaj po zakończeniu nauki podejmowane jest zatrudnienie na stałe. Na terenie Niemiec jest około 700 zakładów chronionych, w których zatrudnienie ma około 700 tysięcy osób niepełnosprawnych. Lebenshilfe Ortsvereinigung Heidelberg e.V.,

11 11 Jednostka, której siedziba znajduje się w Heidelbergu, przeprowadzająca na zlecenie publicznych służb zatrudnienia przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, W SRH zatrudnieni są na stałe Case Managerowie, którzy opiekują się osobami przechodzącymi u nich szkolenie, tak by jak najlepiej zostali oni przygotowani na wejście na rynek pracy oraz powrót do życia społecznego. W SRH mogą studiować osoby powyżej 18 roku życia, które mają wyuczony zawód, doświadczenie zawodowe oraz zły stan zdrowia. Uczelnia jest tak zbudowana, że nie ma żadnych barier do studiowania dla osób z wszelkimi dysfunkcjami. Aby zostać studentem SRH trzeba przejść skomplikowaną procedurę rekrutacyjną. Jest to jedyna uczelnia w Niemczech, która umożliwia studiowanie osobom z ciężką niepełnosprawnością. Uczelnia ma własny szpital, instytucje szkoleniowe, mieszkania dla matek samotnie wychowujących dzieci, basen, kluby sportowe, internat, przedszkole, hotel dla gości. Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH)

12 12 Jest to największa w Niemczech instytucja zajmująca się wypłacaniem świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń na rzecz rehabilitacji. Świadczenia na rzecz rehabilitacji to głównie świadczenia medyczne, które mogą być realizowane jako zabiegi stacjonarne lub ambulatoryjne. Celem tych środków jest zapobieganie przedwczesnemu wyłączeniu z życia zawodowego oraz ponowne trwałe włączenie ubezpieczonego w życie zawodowe. Regionalzentrum Mannheim – Deutsche Rentenversicherung

13 13 Uczestnicy delegacji wizytowali r ó wnież Regionalzentrum Mannheim – Deutsche Rentenversicherung, czyli największą w Niemczech instytucję zajmującą się wypłacaniem świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń na rzecz rehabilitacji. Świadczenia na rzecz rehabilitacji to gł ó wnie świadczenia medyczne, kt ó re mogą być realizowane jako zabiegi stacjonarne lub ambulatoryjne. Celem tych środk ó w jest zapobieganie przedwczesnemu wyłączeniu z życia zawodowego oraz ponowne trwałe włączenie ubezpieczonego w życie zawodowe.Podczas wizyty na terenie fabryki BASF delegacja miała okazję zaobserwować, w jaki spos ó b funkcjonuje zakład pracy chronionej utworzony na potrzeby niepełnosprawnych pracownik ó w fabryki. Zakład pracy zatrudnia około 35 tysięcy os ó b, z czego 1500 to osoby niepełnosprawne, kt ó re nabyły niepełnosprawności podczas pracy. Aby przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu i społecznemu swoich pracownik ó w pracodawca podjął decyzję o utworzeniu zakładu integracyjnego na swoim terenie. Podczas wizyty na terenie fabryki BASF delegacja miała okazję zaobserwować, w jaki sposób funkcjonuje zakład pracy chronionej utworzony na potrzeby niepełnosprawnych pracowników fabryki. Zakład pracy zatrudnia około 35 tysięcy osób, z czego 1500 to osoby niepełnosprawne, które nabyły niepełnosprawności podczas pracy. Aby przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu i społecznemu swoich pracowników pracodawca podjął decyzję o utworzeniu zakładu integracyjnego na swoim terenie. Zakłady Chemiczne BASF

14 14 Każdy uczestnik rozwiązał test na wejście, kt ó ry za zadanie miał sprawdzenie podstawowej wiedzy o Case Management. Podobny test uczestnicy rozwiązywali na zakończenie wyjazdu ( średnio)

15 15

16 16

17 17 Pierwsza wizyta: 99% uczestników znacząco podniosło swoją wiedzę na temat ww. metody (aż 7 osób napisało test na 100%, a najniższy wynik to 80%). Podczas 2 wizyty studyjnej 93,75 % podniosło swą wiedzę ( 15 na 16 osób, przy 1 która nie podniosła swojej wiedzy nt. CM napisała test na wejście i na wyjście poprawnie w 100 %. 11 osób napisało test na 100%, a najniższy wynik to 80%. Średni wynik to ponad 95,5%

18 18 Dziękuję za uwagę Magdalena Pietrulewicz Kierownik projektu „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”


Pobierz ppt "1 Raport z wizyt studyjnych odbytych w dniach 15-22.02.2015 r. oraz 15-22.03.2015 r. w ramach projektu pn. „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google