Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G m i n a S r o k o w o i j e j n a j b l i ż s z e o k o l i c e p o ł o ż o n e s ą n a t e r e n a c h n i e s k a ż o n e j p r z y r o d y, z w i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G m i n a S r o k o w o i j e j n a j b l i ż s z e o k o l i c e p o ł o ż o n e s ą n a t e r e n a c h n i e s k a ż o n e j p r z y r o d y, z w i."— Zapis prezentacji:

1

2 G m i n a S r o k o w o i j e j n a j b l i ż s z e o k o l i c e p o ł o ż o n e s ą n a t e r e n a c h n i e s k a ż o n e j p r z y r o d y, z w i e l o m a w y s t ę p u j ą c y m i t u r e z e r w a t a m i i p o m n i k a m i p r z y r o d y o r a z o b s z a r a m i N a t u r a W a ż n ą c e c h ą t y c h t e r e n ó w j e s t b o g a c t w o ś w i a t a p r z y r o d n i c z e g o o s t a n i e z b l i ż o n y m d o n a t u r a l n e g o.

3 Rezerwat przyrody Bajory Rezerwat Bajory zajmuje obszar 216,37 ha, na który składa się obszar wytopiskowy z mozaiką zadrzewień (podmokłych lasów olszowych, zarośli wierzbowych) oraz łąk i roślin szuwarowych. Obszar ten położony jest na zachód od Kanału Mazurskiego, na wysokości wsi Bajory Małe i Bajory Wielkie. Do Rezerwatu Bajory należy także odcinek Kanału Mazurskiego o długości 7,72 km od granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim.

4 Rezerwat Bajory W rezerwacie Bajory ochronie poddane są biotopy lęgowe różnych gatunków zwierząt błotnych i wodnych. Występują tu między innymi bobry wydry, orły, czarne bociany. Gniazdują tu krakwa, żuraw, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł białogrzbiety. Występuje tu również silne stanowisko szczeżui wielkiej (zdjęcie drugie). Ciekawostka: To właśnie na terenie dzisiejszego Rezerwatu Bajory bobry wybudowały swoje pierwsze żeremia w Nadleśnictwie Srokowo.

5 Rezerwat przyrody Kałeckie Błota Rezerwat Kałeckie Błota obejmuje obszar 186,48 ha. Liczne są tu mokradła i bagna. Rezerwat znajduje się około 12 km na północ od Srokowa i ok. 0,5 km od wsi Kałki i na zachód od Kanału Mazurskiego.

6 Rezerwat przyrody Kałeckie Błota Został utworzony w celu ochrony biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych, głównie ptactwa i bobrów. Występuje tu około 90 gatunków ptaków i lęgowiska m.in. strumieniówki (drugie zdjęcie), brodźca samotnego (pierwsze zdjęcie), kulika, brodźca leśnego, orlika, bąka, kropiatki i żurawia. Na terenie rezerwatu występuje wydra. Spotkać też można łosia i wilka.

7 Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp Rezerwat na jeziorze Oświn, o powierzchni 1618ha, obejmuje jezioro oraz rzekę Oświnkę wraz z otuliną bagien i lasów. Duży obszar płytkiego, zarastającego jeziora, otoczony setkami hektarów trzęsawisk i podmokłych lasów, położonym w zacisznym, nadgranicznym zakątku, sprzyja utrzymaniu naturalności fitocenoz i zamieszkującym je zwierzętom- głównie ptakom.

8 Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp Rezerwat jest ważnym w skali Europy miejscem odpoczynku stad ptaków w trakcie sezonowych migracji i z tego powodu objęty międzynarodową Konwencją Ramsar. Występują tu m.in.: perkozek, kurka wodna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, trzciniak, zielonka(na zdjęciu), orlik krzykliwy, bielik, błotniak stawowy, myszołów.

9 Rezerwat przyrody Półwysep i Wyspy na Jeziorze Rydzewskim Rezerwat na jeziorze Rydzówka o powierzchni 26ha obejmuje jeden półwysep oraz pięć wyspy: Wielki Ostrów, Długi Ostrów, Trzonkowy Ostrów, Mała Kępa i piąta wyspa bez nazwy. Długi Ostrów i Małą Kępę porasta wysokopienny las grądowy. Rezerwat położony jest nieopodal wsi Leśniewo należącej do Gminy Srokowo.

10 Ochroną w rezerwacie objęto miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego, miejsca odpoczynku ptaków przelotnych. Gniazdują tu kormorany (drugie zdjęcie) i czaple siwe. Występuje także: tracz nurogęś, gągoł (pierwsze zdjęcie), bąk. Nad jeziorem można zaobserwować bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, kanię czarną i błotniaka stawowego. W rezerwacie widoczne są również ślady bytowania bobrów. Rezerwat Półwysep i Wyspy na Jeziorze Rydzewskim

11 OBSZARY NATURA 2000

12 Ostoja Warmińska Obszar leży na Warmii w południowej części Niziny Staropruskiej. Teren ostoi pokrywają głównie lasy, łąki, pastwiska i grunty orne. Podstawowym celem, dla którego została utworzona ostoja, jest ochrona bociana białego. Jest to gatunek cenny dla ochrony bioróżnorodności w Europie. W Polsce przystępuje do lęgów największa liczba bocianów spośród wszystkich krajów europejskich. W okresie lęgowym ostoję zasiedla około 2% populacji krajowej bociana. Ciekawostka: We wsi Żywkowo żyje więcej rodzin bocianich, niż ludzkich. Dla porównania - domów jest 9, zaś gniazd aż 44.

13 Ostoja Jezioro Oświn i okolice Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Najważniejszymi obiektami ochrony w tym obszarze są zielonka oraz dzięcioł białogrzbiety - gatunki, których liczebność w okresie lęgowym stanowi powyżej 1 procenta populacji krajowej, a także: bąk, bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, wąsatka, puszczyk uralski, gąsiorek.

14 Ostoja nad Oświnem Na obszarze "Ostoi nad Oświnem" stwierdzono obecność siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, reprezentowane przez zespoły: grąd subkontynentalny, łęg olszowy, olszowo-jesionowy, bory i lasy bagienne, niżowe łąki, naturalne zbiorniki wodne, torfowisko wysokie. Duże zróżnicowanie siedlisk występujących na terenie ostoi zdecydowało o bogactwie flory tego obszaru. Na obszarze włączonym do Ostoi Oświńskiej odnotowano 57 chronionych gatunków roślin oraz grzybów, np.: odnożyca kępkowata (na zdjęciu), pawężnica jabłkowata. Teren ostoi to także miejsce występowania licznych gatunków zwierząt chronionych i zagrożonych w Polsce. Są wśród nich m. in.. borsuk, wydra, żółw błotny, piskorz, różanka, pachnica dębowa, rak błotny.

15 Pomniki przyrody - cztery piękne drzewa, znajdujące się w parku przy pałacu w Jegławkach. Ich obwód wynosi od 330 do 480 cm, a ich wysokość od 23 do 28m. Dąb szypułkowy, klon jawor, buk pospolity, lipa drobnolistna

16 Dąb szypułkowy Ludwik Znajduje się on w Osikowie, Leśnictwie Wilczyny. Jego obwód wynosi 410 cm, a wysokość 16m. Rośnie przy parkingu leśnym, na początku na Ścieżki Dydaktycznej Wyskok, Nadleśnictwo Srokowo.

17 Dziękuję za uwagę W prezentacji korzystałam ze stron: srokowo.iaw.pl srokowo.internetdsl.pl ine.eko.org.pl olsztyn.lasy.gov.pl Wikipedia.pl Agencjagazeta.pl Jeziora.org.pl oraz książka Włodzimierza Łapińskiego,,Przyroda i leśnictwo Warmii i Mazur. Wykonała: Żaneta Kuśmierczuk, uczennica klasy IIa Gimnazjum nr 1 w Srokowie.


Pobierz ppt "G m i n a S r o k o w o i j e j n a j b l i ż s z e o k o l i c e p o ł o ż o n e s ą n a t e r e n a c h n i e s k a ż o n e j p r z y r o d y, z w i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google