Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planujemy przyszłość zawodową i szkolną autor mgr JOANNA PALLACH Wielowieś, październik 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planujemy przyszłość zawodową i szkolną autor mgr JOANNA PALLACH Wielowieś, październik 2008."— Zapis prezentacji:

1 Planujemy przyszłość zawodową i szkolną autor mgr JOANNA PALLACH Wielowieś, październik 2008

2 Etapy planowania kariery Poznaję siebie /zainteresowania, zdolności, charakter, stan zdrowia/ Poznaję zawody Poznaję szkoły ponadgimnazjalne Wybieram dalszą drogę kształcenia i zawód

3 POZNAJĘ SIEBIE ZAINTERESOWANIA 4 metody zbierania danych o zainteresowaniach Odpowiedzi danej osoby na pytania: Co lubisz robić? Okazywanie zainteresowań np.kółka zainteresowań Różne testy i psychozabawy Inwentarze i kwestionariusze zainteresowań

4 POZNAJĘ SIEBIE ZDOLNOŚCI to inaczej predyspozycja do łatwego opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenie się; to wykonywanie lepiej od innych pewnych czynności bądź działań. Zdolność oznacza w szczególności umiejętność uczenia się i nabywania określonych sprawności. Poziom zdolności zależy od wielu czynników: wrodzonych, wychowania (czy rodzina, środowisko wychowawcze sprzyja rozwojowi zdolności), własnej aktywności (pracowitość, wytrwałość, praca nad sobą).

5 POZNAJĘ SIEBIE CHARAKTER (def. Słownika Języka Polskiego) - właściwy danemu człowiekowi zespół względnie stałych podstawowych cech psychicznych, określających jego stosunek do rzeczywistości, motywację jego czynów i przyjmowany system wartości oraz wynikające stąd zachowanie i usposobienie. Charakter przejawia się, więc w naszym postępowaniu, zachowaniu względem innych osób, stosunkiem do wykonywanych zadań, pracy. Jest to cały wachlarz cech, które posiadamy w mniejszym, bądź większym stopniu, np.: prawdomówność, odpowiedzialność, pracowitość, ambicja, itp., czy też cechy negatywne, taki jak np.: złośliwość, lenistwo, niezdyscyplinowanie.

6 POZNAJĘ SIEBIE STAN ZDROWIA Poznanie swojego stanu zdrowia wraz z poznaniem przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu pozwoli nam uniknąć niewłaściwych wyborów w tym zakresie. Wśród osób z przeciwwskazaniami do wyboru zawodu są zarówno takie, które mają niewielkie odchylenia w stanie zdrowia, jak i takie, które mają znaczne zaburzenia i dla których są dostępne zaledwie 2 lub 3 zawody. Ważna jest tu konsultacja lekarska, aby ocena stanu zdrowia była jak najbardziej rzetelna.

7 POZNAJĘ ZAWODY Dokładne portale edukacyjne i internetowe bazy danych www.psz.praca.gov.pl www.aci.pl www.ohpdlaszkoly.pl www.pracuj.pl http://praca.korba.pl http://praca.gazeta.pl www.abcpraca.pl www.slaska.ohp.pl www.kuratorium.katowice.pl sio.mein.gov.pl www,nauka.gov.pl www.ris.praca.gov.pl www.sfbk.us.edu.pl

8 Podstawowe źródła wiedzy o zawodach - Klasyfikacja zawodów i specjalności" zawierająca nazwy 1707 zawodów i specjalności opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 265 z 2004, poz. 2644. Jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl w zakładce Klasyfikacja zawodów". Znajduje się tam również syntetyczny opis zawodów.www.psz.praca.gov.pl - Przewodnik po zawodach" zawierający charakterystyki 538 opisanych w sposób bardzo przystępny zawodów. Dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.psz.praca.gov.pl zakładce Publikacje".www.psz.praca.gov.pl - Program komputerowy Doradca 2000" - Moduł Zawody, który zawiera informacje o 542 zawodach zgodnych z Klasyfikacją zawodów i specjalności. - Cennym źródłem wiedzy o zawodach są również informacje i filmy zawodoznawcze www.ohpdlaszkoly.pl

9 POZNAJĘ SZKOŁY TYPY SZKÓŁ i lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-3 lata Liceum Profilowane 3 lata Liceum Ogólnokształcące 3 lata Technikum 4 lata

10 WYBIERAM SZKOŁĘ Gdzie szukać informacji o szkołach, adresach, kierunkach itp. * www.e-omikron.pl /powiat gliwicki /www.e-omikron.pl * www.slaskie.edu.com.pl /powiat tarnogórski/www.slaskie.edu.com.pl * gazetka ścienna w Klubie Młodzieżowym * ulotki i informatory u pedagoga szkolnego * Targi Edukacyjne i Drzwi Otwarte/ III-V09/

11 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Szkoły z terenu:, Gliwic, powiatu gliwickiego www..e-omikron.plwww..e-omikron.pl Szkoły z terenu Katowic, powiatu mikołowskiego, Mysłowic, powiatu będzińskiego, Jaworzna, powiatu tarnogórskiego, Dąbrowy Górniczej, powiatu lublinieckiego, Piekar Śląskich, Orzesza, Łazisk Górnych i Woźników – Wykaz szkół – www.slaskie.edu.com.pl Szkoły z terenu Katowic, powiatu mikołowskiego, Mysłowic, powiatu będzińskiego, Jaworzna, powiatu tarnogórskiego, Dąbrowy Górniczej, powiatu lublinieckiego, Piekar Śląskich, Orzesza, Łazisk Górnych i Woźników – Wykaz szkół – www.slaskie.edu.com.pl Szkoły z terenu: Częstochowy www.czestochowa.edu.com.pl Sosnowca - www.sosnowiec.edu.com.pl Bielska-Białej www.bielsko-biala.edu.com.pl Rybnika, Żor, Jastrzębia Zdroju, powiatu wodzisławskiego, rybnickiego, cieszyńskiego, Pawłowic, Mszany i Kuźni Raciborskiej - www.slaskie.edu.com.pl

12 Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r. r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późn. zmianami ). - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42010 / 4 / 08 z dnia 5 lutego 2008r.w sprawie zasad rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów oraz szkół policealnych. /dotyczy r.szk.2008/09/

13 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 3 pkt Dostateczny – 6 pkt dobry – 10 pkt bardzo dobry – 13 pkt Celujący – 16 pkt 16 pkt Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 16 pkt Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 16 pkt Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 16 pkt Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 8 pkt

14 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wolontariat. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej. 8 pkt Propozycja punktacji za konkursy: I miejsce lub tytuł laureata – 4 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 2 pkt Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty ( można brać pod uwagę udział w dwóch konkursach) 20 punktów (10 punktów za konkurs) Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i wybranych zajęć edukacyjnych należy pomnożyć przez dwa. Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 pkt Egzamin gimnazjalny 100 pkt

15 POMOC INDYWIDUALNA Gdzie możesz szukać pomocy? Pedagog szkolny / Gimnazjum w Wielowsi / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna / Pyskowice tel.032 233 32 23 /

16 DZIAŁANIA NA OKRES IX 08-VIII 09 Wrzesień - planujemy pracę na r.sz.08/09 IX-I - spotkanie z pedagogiem szkolnym / szkolnym doradcą zawoodwym / Poznanie siebie, - uzupełniamy IPK o wykonane testy, psychozabawy i kwestionariusze - spotkanie z pedagogiem z PPP Luty - kończymy Poznanie siebie, uzupełniamy IPK o wykonane testy, psychozabawy i kwestionariusze - Poznajemy zawody - spotkanie z rodzicami klas III - zapoznanie z Rozporządzeniem dotyczącym rekrutacji na r.sz.09/10 Marzec - Poznajemy szkoły ponadgimnazjalne udział w Tragach Edukacyjnych w Gliwicach i Tarnowskich Górach Spotkania z reprezentantami szkół ponadgimnazjalnych Kwiecień - Udział w Drzwiach Otwartych /wyjazd do ZS w Pyskowicach i indywidualne wizyty/ - Poznajemy szkoły ponadgimnazjalne i ich oferty /ulotki, informatory, portale informacyjne/ Maj - Wybieramy dalszą drogę kształcenia i zawód Maj-czerwiec elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Czerwiec-lipiec - rekrutacja –dostarczanie dokumentów, ogłoszenie list Lipiec-sierpień – ogłoszenie listy szkół z wolnymi miejscami

17 Zadania dla uczniów Porozmawiaj z najbliższymi na temat swoich planów zawodowych / zainteresowania, zdolności, stan zdrowia, typ szkoły, zawód / Wykorzystaj w rozmowie materiały zgromadzone w IPK Sprawdzaj wykonywanie zadań w IPK /Indywidualny Planer Kariery/ Systematycznie wykonuj działania zalecone w szkole w zakresie orientacji zawodowej Korzystaj z portali edukacyjnych wskazanych w niniejszej prezentacji W razie trudności szukaj pomocy u specjalistów PAMIĘTAJ! - Okres rekrutacji rozpoczyna się na początku maja, a kończy w połowie czerwca-masz dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji. - Termin zgłoszenia elektronicznego nie odgrywa znaczenia!!! Nie musisz się spieszyć!


Pobierz ppt "Planujemy przyszłość zawodową i szkolną autor mgr JOANNA PALLACH Wielowieś, październik 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google