Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW. PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Tadeusz Michał Wójcik,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW. PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Tadeusz Michał Wójcik,"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW

2 PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Tadeusz Michał Wójcik,

3 LITERATURA ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania (z 11.2004) Jan Górzyński, AUDYTING ENERGETYCZNY, NAPE, Warszawa, 2000

4

5

6 Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Od stycznia 2009 r. wprowadza się obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych dla budynków i mieszkań (nowelizacja prawa budowlanego)

7 Gratulacje !!! Próżno teraz szukać na liście zawodów certyfikatora energetycznego, jednak już od stycznia 2009 roku będzie to jeden z najbardziej poszukiwanych profesjonalistów, bez którego może być niemożliwy obrót na rynku nieruchomości. Wg szacunków Ministerstwa Budownictwa w Polsce znajdzie pracę w nowym zawodzie w najbliższych latach ok. 5 000 przeszkolonych osób.

8

9

10

11 WYMIANA CIEPŁA PRZEPŁYW ENERGII NA SPOSÓB CIEPŁA

12 OZNACZENIA I SYMBOLE Q - ciepło, energia, J, kWh, (kcal) - moc cieplna, strumień ciepła, J/s, W (kW), (Gcal/h)

13 q - gęstość strumienia ciepła, W/m 2 q = /A A- pole powierzchni wymiany ciepła E - energia zużywana, na jednostkę pola pow. bud. i na jednostkę czasu J/(m 2 s), kWh/(m 2 rok) OZNACZENIA I SYMBOLE

14 Przepływ energii pod postacią ciepła (wymiana ciepła) może dokonywać się trzema sposobami noszącymi różne nazwy. Gdy mamy do czynienia z przepływem energii jedynie wskutek ruchów cząsteczek w nieruchomym, jako całość, ośrodku (stałym, ciekłym lub gazowym) to mówimy o p r z e w o d z e n i u c i e p ł a. Gdy wymiana ciepła występuje między poruszającym się ośrodkiem ciekłym lub gazowym i powierzchnią ciała stałego, to mówimy o p r z e j m o w a n i u c i e p ł a. Wreszcie, gdy mamy do czynienia z przepływem energii za pomocą promieniowania elektromagnetycznego (świetlnego lub podczerwonego), to mówimy o wymianie ciepła przez promieniowanie.

15 PRZEWODZENIE CIEPŁA q Prawo Fouriera q = - grad T - przewodność cieplna (współczynnik przewodzenia ciepła) q = ( (T w1 - T w2 )

16 Izolacyjność termiczna przegród budowlanych Zdolność przegrody do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem ciepła na zewnątrz. Ponieważ zwykle mamy tu do czynienia z przewodzeniem ciepła najistotniejszym parametrem jest współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m K)]. Zgodnie z obowiązującą normą o ochronie cieplnej budynków, współczynnik ten określa się, jako stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego przewodzonego przez warstwę materiału do spadku temperatury na określonej grubości tej warstwy.

17 WSPÓŁCZYNNIKI PRZEWODZENIA CIEPŁA DLA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z tablic w poradnikach, deklarowany przez producenta, z pomiarów, z obliczeń, ( zgodnie z PN –EN 10456 : 2008)

18

19 Niskie wartości współczynnika oznaczają bardzo dobre właściwości izolacyjne materiału (np. styropian ma = 0,045 W/(m K), wełna mineralna = 0,050 W/(m K)), natomiast wysokie wartości tego współczynnika oznaczają dobrą, lub bardzo dobrą przewodność cieplną materiału (np. żelbet ma = 1,70 W/(m K), stal = 57 W/(m K)).

20 PRZEJMOWANIE CIEPŁA q = (T f - T w ) - współczynnik przejmowania ciepła, W/m 2 K T f - temperatura płynu w dużej odległości od powierzchni T w - temperatura powierzchni ciała stałego

21 Przejmowanie ciepła na powierzchni przegrody [W/(m 2 K)] c – współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję r - współczynnik przejmowania ciepła przez promieniowanie

22 Konwekcyjne przejmowanie ciepła na powierzchni przegrody h Przy powierzchniach wewnętrznych h c = h ci gdzie: h ci = 5,0 W/(m 2 ×K) przy strumieniu ciepła w górę; h ci = 2,5 W/(m 2 ×K) przy strumieniu ciepła poziomo; h ci = 0,7 W/(m 2 ×K) przy strumieniu ciepła w dół. Przy powierzchniach zewnętrznych, h c = h ce gdzie: h ce = 4 + 4v oraz v jest prędkością wiatru w pobliżu powierzchni, w m/s.

23 PROMIENIOWANIE Wszystkie ciała promieniują. Stefana-BoltzmanaNatężenie strumienia ciepła, emitowanego przez powierzchnie ciała opisuje prawo Stefana-Boltzmana q = T 4 stała Stefana- Boltzmanna = 5,67 10 -8 W/ (m 2 K 4 ) emisyjność powierzchni (przyjmuje wartości od 0 do 1; 1- dla ciała doskonale czarnego)

24 PRZENIKANIE CIEPŁA

25 PRZENIKANIE CIEPŁA ścianka budowlana q, W/m 2 - ilość ciepła przenoszona poprzez przenikanie na jednostkę czasu i jednostkę powierzchni ściany

26 PRZENIKANIE CIEPŁA ścianka budowlana Współczynnik przenikania ciepła Oznaczenie: U (dawniej k") Jednostka: W/m 2 K

27 UWAGA OPORÓW CIEPLNYCH PRZEJMOWANIA (W BUDOWNICTWIE) NIE WYLICZA SIĘ!!! Wg PN-EN-ISO 6946:2004, punkt 5.2 - w przypadku braku dokładnych informacji o warunkach wymiany ciepła w odniesieniu do powierzchni płaskich stosuje się wartości oporów przejmowania ciepła podane w tablicy.

28 PRZEJMOWANIE CIEPŁA ścianka budowlana

29 OPORY CIEPLNE PRZEWODZENIA [ m 2 K / W]

30 UWAGA NIE WYLICZA SIĘ OPORÓW CIEPLNYCH PRZEWODZENIA PRZEZ NIEWENTYLOWANE WARSTWY POWIETRZA ( POZA WYJĄTKAMI ZAWARTYMI W ZAŁ. B DO NORMY EN ISO 6946)

31 Grubość warstwy powietrza mm Kierunek strumienia cieplnego w górępoziomyw dół 00.000,000.00 50,11 70.130,13 100.150,15 150,160,17 250.160.180,19 500,160,180,21 1000.160,180,22 3000.160,180,23 Opór cieplny niewentylowanych warstw powietrza, [m 2 K/W]

32 Warstwę powietrza kontaktującą się z otworami do środowiska zewnętrznego można uważać za niewentylowaną, jeżeli otwory te nie są przewidziane do stałego przepływu powietrza przez warstwę i pole ich powierzchni nie przekracza: - 500 mm 2 na m długości w przypadku pionowych warstw powietrza, - 500 mm 2 na m 2 powierzchni - w przypadku poziomych warstw powietrza.

33 NIE WYLICZA SIĘ również OPORÓW CIEPLNYCH PRZEWODZENIA PRZEZ SŁABO- I DOBRZE WENTYLOWANE WARSTWY POWIETRZA ( OODSYŁAM DO NORMY EN ISO 6946)

34 CAŁKOWITY OPÓR CIEPLNY R T = R si + R + R se R 2 R 1 R si qq R 3 R se

35 (SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY UKŁAD OPORÓW CIEPLNYCH)

36 OPÓR CIEPLNY KOMPONENTU Oblicza się jako średnią arytmetyczną tzw. kresu górnego R T i dolnego R T całkowitego oporu cieplnego.

37 OPÓR CIEPLNY KOMPONENTU R T – kres górny całkowitego oporu cieplnego wg 6.2.2,PN-EN ISO 6946 R T – kres dolny całkowitego oporu cieplnego wg 6.2.3, PN-EN ISO 6946

38

39 Współczynnik przenikania ciepła U = 1 / R T [W/(m 2 ·K)] wg PN – EN ISO 6946 : 2004

40 PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

41

42

43 Do współczynnika przenikania ciepła należy stosować poprawki z uwagi na: nieszczelności w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacji, opady na dach o odwróconym układzie warstw.

44 1.nieszczelności w warstwie izolacji Trzy poziomy poprawek, (OODSYŁAM DO NORMY EN ISO 6946)

45 2. łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacji (ODSYŁAM DO NORMY EN ISO 6946, p.D.3)

46 3. opady na dach o odwróconym układzie warstw Poprawki dotyczące stropodachów odwróconych nie są podane w aktualnym wydaniu normy, ale są przygotowywane w trybie nowelizacji

47 Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego – B. Mach 2006 r

48 1.R T – CAŁKOWITY OPOR CIEPLNY KOMPONENTU składającego się z warstw cieplnych jednorodnych i niejednorodnych równoległych do powierzchni przegrody R T – kres górny całkowitego oporu cieplnego wg 6.2.2 str.11 PN... R T – kres dolny całkowitego oporu cieplnego wg 6.2.3 str.11 PN... 2. U – WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA wg p.7 str.12 PN... 3. Uc – SKORYGOWANY WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA, zał. D1, str. 21 4. U g – Poprawka z uwagi na nieszczelności -wg zał. E, str.24 PN.. 5. U f – Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne U f = f n f A f wg tabl.D3, str 22 PN.. 6. U r – poprawka z uwagi na wpływ opadów dla dachu odwróconego,zał.D4, str 23 PN..

49 WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA PRZEGRÓD Z MOSTKAMI LINIOWYMI U K = U C + U (8), (9), (10), (11 ) 8. U – Dodatek do współcz. U c wyrażający wpływ mostków liniowych 9. i –liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego 10. Li –długość mostka liniowego [m] 11. A –pole powierzchni przegrody[m 2 ] – w osiach przegród prostopadłych – minus powierzchnia otworów

50 I to jest punkt wyjścia do stwierdzenia,czy nasz (lub oceniany) budynek pali dużo czy mało?

51

52

53 Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków (odnośnie wsp. U) ROZP. MIN. INFRASTRUKTURY Z 12 KWIETNIA 2002: uwaga: zmienione 6.11.2008) § 328. Budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. § 329.1. ….

54 Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków (odnośnie wsp. U) ROZP. MIN. INFRASTRUKTURY Z 12 KWIETNIA 2002 § 329.2. Dla budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli: 1)…. 2)przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii, określonym w załączniku do rozporządzenia.

55 lplp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U k (max ), (W/m 2 K) 1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy tj > 16°C: - o budowie warstwowej* z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ<0.05 W/mK - pozostałe b) przy t; < 1 6°C (niezależnie od rodzaju ściany) 0.30 0.50 0.80 2Ściany piwnic nieogrzewanychbez wymagań 3Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a)przy t, > 1 6°C b)b) przy 8 °C < t, < 1 6°C 0.30 0.50 4Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi l zamkniętymi przestrzeniami pod podłogowymi 0.60 5Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań 6Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1.00 Budynek jednorodzinny (nieaktualne rozporządzenie)

56 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Było U k

57 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA KOLEJNY WYKŁAD


Pobierz ppt "OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW. PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE dr inż. Tadeusz Michał Wójcik,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google