Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania stanu technicznego przewodów przed renowacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania stanu technicznego przewodów przed renowacją"— Zapis prezentacji:

1 Badania stanu technicznego przewodów przed renowacją

2 Prawidłowy stan techniczny przewodów zapewnia: właściwą eksploatację, właściwą eksploatację, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo użytkowania, ochronę środowiska gruntowo-wodnego. ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Wadliwy stan techniczny przewodów powoduje: zmniejszenie przepustowości, zmniejszenie przepustowości, awarie oraz zapadanie się powierzchni awarie oraz zapadanie się powierzchni ulicznych. ulicznych.

3 Zakres opracowania: Inspekcja kamerą Badanie parametrów wytrzymałościowych betonu - mechaniczne - chemiczne

4 Inspekcja kamerą Inspekcja kamerą polega na przeglądzie wnętrza kanału przy pomocy kamery i zapisie obrazu na taśmie wideo. polega na przeglądzie wnętrza kanału przy pomocy kamery i zapisie obrazu na taśmie wideo. Elementy zestawu: kamera w obudowie samojezdnej kamera w obudowie samojezdnej lub ciągnionej, lub ciągnionej, oświetlenie halogenowe, oświetlenie halogenowe, przewód, przewód, pulpit sterowniczy z monitorem i magnetowid. pulpit sterowniczy z monitorem i magnetowid.

5

6

7 Zastosowanie: do kanałów o średnicy od 10 do 120 cm. do kanałów o średnicy od 10 do 120 cm.Zalety: dokładna ocena stanu technicznego kanału, dokładna ocena stanu technicznego kanału, możliwość obrotu o 360 stopni możliwość obrotu o 360 stopni (kamera satelicka). (kamera satelicka).Wady: brak możliwości pokonywania nawet średnich przeszkód. brak możliwości pokonywania nawet średnich przeszkód.

8

9

10

11 Pojazd wieloczynnościowy

12

13

14

15

16 Mechaniczne badania betonu Młotek Schmidta Młotek Schmidta Badania próbek rdzeniowych Badania próbek rdzeniowych Wykrywanie uszkodzeń Impactecho Wykrywanie uszkodzeń Impactecho Aparat Dyna Aparat Dyna Capo - Test Capo - Test Ocena nasiąkliwości Ocena nasiąkliwości Ocena wodoszczelności Ocena wodoszczelności

17 Młotek Schmidta Młotek Schmidta Umożliwia: nieniszczące określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie pomiaru twardości powierzchniowej. nieniszczące określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie pomiaru twardości powierzchniowej. uzyskanie informacji o jakości wyłącznie powierzchniowej warstwy betonu (grubości od 3 do 10 cm), uzyskanie informacji o jakości wyłącznie powierzchniowej warstwy betonu (grubości od 3 do 10 cm),

18 wytrzymałość jest miarodajna, jeśli grubość elementu nie przekracza: wytrzymałość jest miarodajna, jeśli grubość elementu nie przekracza: 20 cm – przy dostępie jednostronnym, 40 cm – przy dostępie dwustronnym, 60 cm – przy dostępie co najmniej z trzech stron. trzech stron. TYPY MŁOTKÓW : N – średni (normalny) N – średni (normalny) M – ciężki (masywny) M – ciężki (masywny) L – lekki L – lekki P – wahadłowy P – wahadłowy

19 średni - Energia uderzenia 2,21Nm (0,225 kGm) średni - Energia uderzenia 2,21Nm (0,225 kGm) Przeznaczenie : badanie betonu zwykłego w elementach prefabrykowanych i konstrukcji z betonu Odpowiedni wymiar w kierunku działania przyrządu nie może być mniejszy od 20 cm, Przeznaczenie: badanie betonu w konstrukcjach masywnych, w fundamentach ciężki - Energia uderzenia 29,5Nm (3 kGm), ciężki - Energia uderzenia 29,5Nm (3 kGm),

20 Młotek Schmidta

21 Przeprowadzenie badania : młotek ustawić prostopadle do badanej powierzchni i powoli naciskać. młotek ustawić prostopadle do badanej powierzchni i powoli naciskać. nacisk powoduje cofnięcie się masy uderzeniowej i naciągnięcie sprężyny uderzeniowej. (Cofnięcie się masy powoduje automatyczne zwolnienie i uderzenie w trzpień. Po uderzeniu masa odskakuje na pewien odcinek, rejestrowany za pomocą wskaźnika). nacisk powoduje cofnięcie się masy uderzeniowej i naciągnięcie sprężyny uderzeniowej. (Cofnięcie się masy powoduje automatyczne zwolnienie i uderzenie w trzpień. Po uderzeniu masa odskakuje na pewien odcinek, rejestrowany za pomocą wskaźnika). odczyt na skali - liczba odbicia L. odczyt na skali - liczba odbicia L. dla wszystkich typów młotków zasady pomiarów są identyczne. dla wszystkich typów młotków zasady pomiarów są identyczne.

22

23 Liczba miejsc badań badanie przeprowadzać co najmniej w 12 miejscach w elemencie wykonanym z jednej partii betonu, badanie przeprowadzać co najmniej w 12 miejscach w elemencie wykonanym z jednej partii betonu, w elementach prefabrykowanych dopuszcza się 6 miejsc (wg PN-75/B-06250), w elementach prefabrykowanych dopuszcza się 6 miejsc (wg PN-75/B-06250), w każdym badanym miejscu należy wykonać przynajmniej 5 odczytów. w każdym badanym miejscu należy wykonać przynajmniej 5 odczytów.

24 Wybór miejsc do badań : Unikać badania: - w odległości mniejszej niż 3-4 cm od krawędzi elementu, - powierzchni skorodowanych, - elementów o małej sztywności (płyty, tarcze o grubości < 10 cm), o grubości < 10 cm), - powierzchni zawilgoconych (zaniżone odczyty), - na ziarnach kruszywa grubego (duży rozrzut wyników), - miejsc, pod którymi przewiduje się istnienie zbrojenia konstrukcyjnego lub innych wkładek na głębokości do 3 cm. na głębokości do 3 cm.

25 Zaleca się łączyć badania sklerometryczne Zaleca się łączyć badania sklerometryczne i próbek rdzeniowych na ściskanie i próbek rdzeniowych na ściskanie w maszynie wytrzymałościowej. Pozwala w maszynie wytrzymałościowej. Pozwala to w sposób wiarygodny ocenić wytrzymałość i jakość betonu w elementach konstrukcji. to w sposób wiarygodny ocenić wytrzymałość i jakość betonu w elementach konstrukcji.

26 Opracowanie wyników pomiarów: na podstawie badań uzyskuje wartość tzw. liczby odbicia L, na podstawie badań uzyskuje wartość tzw. liczby odbicia L, wytrzymałość betonu na ściskanie R: wytrzymałość betonu na ściskanie R: L – liczba odbicia na podstawie średniej arytmetycznej z 12 miejsc badań, arytmetycznej z 12 miejsc badań, a, b, c – parametry określone na podstawie krzywej regresji, opracowanej doświadczalnie krzywej regresji, opracowanej doświadczalnie wg Instytutu Techniki Budowlanej. wg Instytutu Techniki Budowlanej.

27 Badanie próbek rdzeniowych Badanie próbek rdzeniowych WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU NA ŚCISKANIE: WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU NA ŚCISKANIE: Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli jego wytrzymałość określona na próbkach 150x150x150 mm spełnia warunki: Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli jego wytrzymałość określona na próbkach 150x150x150 mm spełnia warunki: a)przy liczbie próbek n < 15 R i min – najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii n próbek, – współczynnik zależny od liczby próbek n, – współczynnik zależny od liczby próbek n, R b G – wytrzymałość gwarantowana;

28 Współczynnik poprawkowy do obliczania wytrzymałości betonu Współczynnik poprawkowy do obliczania wytrzymałości betonu

29 W przypadku gdy nie jest spełniony warunek to badany beton może być uznany za odpowiadający klasie gdy oraz średnią wartość wytrzymałości betonu oblicza się ze wzoru w którym R i - wytrzymałość poszczególnych próbek

30 b) przy liczbie kontrolowanych próbek n=>15 obowiązuje wzór oraz w którym: _ R - średnia wartość s - odchylenie standardowe wytrzymałości _ w przypadku gdy s>0,2R należy ustalić i usunąć wszystkie przyczyny powodujące duży rozrzut wytrzymałości

31 Próbki do badania wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobierać przy stanowisku betonowania. Próbki pobiera się losowo. Częstotliwość pobranych próbek nie może być mniejsza niż: 1 na 100 zarobów 1 na 100 zarobów 1 na 50 m 3 1 na 50 m 3 1 na zmianę roboczą 1 na zmianę roboczą 3 na partię betonu 3 na partię betonu Ocenie podlegają wszystkie wyniki próbek pobranych z partii. Jeżeli nie ma przeciw wskazań badanie wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić po 28 dniach.

32 Sposób przeprowadzenia badań Do prób ściskania stosuje się prasy wytrzymałościowe. Maksymalna siła potrzebna do zniszczenia próbki powinna stanowić min 20%, lecz nie więcej niż 90% pełnego zakresu obciążeń. Próbki sześcienne umieszcza się prostopadle do kierunku ich betonowania a walcowe bada się zgodnie z kierunkiem betonowania. Jeżeli powierzchnie próbek nie mają pożądanej gładkości, nanosi się warstwę wyrównawczą grubości do 5 mm.

33 Szlifowanie powierzchni należy stosować przy przede wszystkim badając próbki wycięte z konstrukcji. Muszą być oszlifowane bardzo dokładnie. Odchyłki od płaszczyzny i związane z tym miejscowe dociski prowadzą do uzyskania wyników z błędem. Prędkość przyrostu naprężeń ściskających w próbce powinna być stała i wynosić 0,6 +-0,4Mpa/s.

34

35 Sposób pobierania próbek wiertnica

36 Badanie próbek rdzeniowych Badanie próbek rdzeniowych WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU NA ROZCIĄGANIE: WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU NA ROZCIĄGANIE: Można badać trzema podstawowymi metodami: rozciąganie osiowe rozciąganie osiowe rozciąganie przy rozłupywaniu rozciąganie przy rozłupywaniu rozciąganie przy zginaniu rozciąganie przy zginaniu Należy pamiętać że wyniki przeprowadzane różnymi metodami nie są zamienne.

37 R ozciąganie osiowe Próbkę o wymiarach 100X100 lub 150X150 i długości równej podwójnemu wymiarowi poprzecznemu umieszcza się w uchwytach głowicy prasy i osiowo rozciąga. Wytrzymałość osiowego rozciągania obliczamy: f ct dir =F/A gdzie: F - siła zrywająca próbkę, A - pole powierzchni, w którym nastąpiło zniszczenie

38 Jeżeli zniszczenie nastąpiło poza środkową częścią próbki (w 3/4 jej długości), to otrzymany wynik należy odrzucić. Badanie to jest trudne ze względu na konieczność osiowego przyłożenia siły i statycznego obciążenia. W praktyce otrzymuje się duży rozrzut wyników badań.

39 R ozciąganie przy rozłupywaniu - metoda brazylijska. Przeprowadza się je, przykładając siłę przez podkładki o szerokości 0,1d (d - szerokość/średnica/ dla próbek kostkowych/walcowych/). Do badań zaleca się stosowanie kostek o boku 150 mm lub walców o średnicy 150mm i długości 300mm. Patrz rysunek. Próbkę obciąża się w sposób ciągły, zaś czas do zniszczenia próbki nie powinien być krótszy niż 30 s.

40

41 Wytrzymałość betonu na rozciąganie dla próbek: kostkowych kostkowych f cl spl =2F/ 3 f cl spl =2F/d 3 walcowych f cl spl =2F/ f cl spl =2F/dl Prawidłowy obraz zniszczenia to pękniecie w płaszczyźnie wyznaczonej liniami przyłożenia siły. Nie ma przepisów polskich określających liczbę próbek niezbędnych do opracowania wyników. Sugeruje się aby było min 15 próbek. Do opracowania wyników wykorzystuje się wzory analogicznie jak przy badaniu wytrzymałości na ściskanie dla 15-stu i więcej próbek.

42 R ozciąganie przy zginaniu Przeprowadza się je, najczęściej na betonowej próbce o wymiarach przekroju poprzecznego bh i długości l=4d. Obciąża się ją dwiema siłami skupionymi, o wartości F/2 każda przez rolki stalowe o średnicy od 20 do 40 mm, usytuowane w równych odległościach od podpory. Zaleca się wymiary próbki b=h=150mm i l=600mm

43

44 Wytrzymałość betonu na rozciąganie dla próbek: f ct flex =Fl/bh 2 Za niszczącą przyjmuje się siłę F powodującą złamanie beleczki, które następuje w najsłabszym przekroju w obszarze M max. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu jest znacznie większa od wytrzymałości na osiowe rozciąganie nawet do 80%

45 Rozciąganie wg PN-B-03264:1999 Wprowadzono średnią wytrzymałość na rozciąganie f ctm, którą na podstawie charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie f ck określa zależność f ctm =0,3f ck 2/3 Charakterystyczna wytrzymałość betonu na rozciąganie f ctk stanowi 70% wytrzymałości średniej f ctk =0,7f ctm Obliczeniową wytrzymałość betonu na rozciąganie f ctd wyznacza się, dzieląc wytrzymałość charakterystyczną f ctk przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa c f ctd =f ctk / c f ctd =f ctk / c

46

47 Metoda IMPACT–ECHO Nieniszcząca metoda badania betonu. Istota: wykorzystanie zjawiska odbicia się impulsowo wzbudzonej fali sprężystej od wewnętrznych oraz powierzchniowych wad materiałowych. wykorzystanie zjawiska odbicia się impulsowo wzbudzonej fali sprężystej od wewnętrznych oraz powierzchniowych wad materiałowych.

48 Zastosowanie : wykrywanie i lokalizacja wewnętrznych wad wykrywanie i lokalizacja wewnętrznych wad w betonie, w betonie, wykrywanie rozwarstwień wewnętrznych, wykrywanie rozwarstwień wewnętrznych, ocena zagrożenia korozyjnego, ocena zagrożenia korozyjnego, ocena głębokości rys powierzchniowych, ocena głębokości rys powierzchniowych, pomiar grubości elementów betonowych dostępnych jednostronnie, pomiar grubości elementów betonowych dostępnych jednostronnie, kontrola skuteczności wykonania iniekcji zarysowanych elementów betonowych. kontrola skuteczności wykonania iniekcji zarysowanych elementów betonowych.

49

50 Opracowanie wyników pomiaru : Rozprzestrzenianie się fali w betonie powoduje niewielkie przemieszczenia jego powierzchni, które są rejestrowane za pomocą czujnika. Głębokość położenia wady T: V P – prędkość rozchodzenia się fali w betonie f – częstotliwość dominująca f – częstotliwość dominująca

51

52 Metoda pull–off - Aparat Dyna Metoda pull–off - Aparat Dyna Umożliwia: określenie, kosztem niewielkiego uszkodzenia konstrukcji, wytrzymałości betonu na rozciąganie, określenie, kosztem niewielkiego uszkodzenia konstrukcji, wytrzymałości betonu na rozciąganie,Istota: pomiar siły niezbędnej do oderwania od badanej powierzchni przyklejonego do niej metalowego stempla. pomiar siły niezbędnej do oderwania od badanej powierzchni przyklejonego do niej metalowego stempla.

53 Zastosowanie metody pull-off : diagnostyka wszelkiego rodzaju konstrukcji betonowych, diagnostyka wszelkiego rodzaju konstrukcji betonowych, sprawdzenie możliwości naprawy danego podłoża betonowego, sprawdzenie możliwości naprawy danego podłoża betonowego, sprawdzenie jakości przygotowania podłoża betonowego bezpośrednio przed ułożeniem powierzchniowych warstw naprawczych, sprawdzenie jakości przygotowania podłoża betonowego bezpośrednio przed ułożeniem powierzchniowych warstw naprawczych, sprawdzenie przyczepności warstw naprawczych. sprawdzenie przyczepności warstw naprawczych.

54 Aparat DYNA-TESTER Aparat DYNA-TESTER

55 Pobieranie próbek betonu

56 Aparat wyposażony w elektroniczny rejestrator

57 Warunki techniczne pomiaru: minimum jeden pomiar na każde 25m 2 badanej powierzchni, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jeden badany element, minimum jeden pomiar na każde 25m 2 badanej powierzchni, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jeden badany element, wyrównanie i oczyszczenie powierzchni, wyrównanie i oczyszczenie powierzchni, przyklejenie stalowego stempla ( 50 lub 75mm), przyklejenie stalowego stempla ( Ø 50 lub 75mm), nawiercenie rowka wokół przyklejonego stempla, nawiercenie rowka wokół przyklejonego stempla, oderwanie stempla od podłoża za pomocą siłownika, oderwanie stempla od podłoża za pomocą siłownika, pomiar siły wyrywającej walec betonu. pomiar siły wyrywającej walec betonu.

58 Istota metody pull-off Istota metody pull-off

59

60 Metoda pull–out - Capo-Test Metoda pull–out - Capo-Test Umożliwia: szybkie określenie wytrzymałości na ściskanie warstw przypowierzchniowych betonu. szybkie określenie wytrzymałości na ściskanie warstw przypowierzchniowych betonu.Istota: pomiar wartości siły niezbędnej do wyrwania z betonu stalowej kotwy. pomiar wartości siły niezbędnej do wyrwania z betonu stalowej kotwy.

61 Warunki techniczne pomiaru: minimum 5 punktów pomiarowych minimum 5 punktów pomiarowych rozmieszczenie punktów pomiarowych równomiernie na powierzchni, rozmieszczenie punktów pomiarowych równomiernie na powierzchni, minimalna odległość osi kotwy: minimalna odległość osi kotwy: - od krawędzi i narożników 100 mm, - od krawędzi i narożników 100 mm, - od zbrojenia 50 mm, - od zbrojenia 50 mm,

62 Przeprowadzenie badania: przygotowanie otworu w betonie, przygotowanie otworu w betonie, osadzenie w otworze kotwy, osadzenie w otworze kotwy, wyrwanie kotwy z betonu z jednoczesnym pomiarem siły wyrywającej. wyrwanie kotwy z betonu z jednoczesnym pomiarem siły wyrywającej. Opracowanie wyników: wytrzymałość betonu na ściskanie odczytuje się z tabel na podstawie otrzymanych wartości siły wyrywającej. wytrzymałość betonu na ściskanie odczytuje się z tabel na podstawie otrzymanych wartości siły wyrywającej.

63

64 Kotew osadzona w trakcie wykonywania konstrukcji

65

66 Siłownik hydrauliczny

67

68 Nasiąkliwość Nasiąkliwość Nasiąkliwość – stosunek masy wody, którą zdolny jest przyjąć beton do jego masy w stanie suchym. Zależy od: porowatości otwartej; porowatości otwartej; Na porowatość mają wpływ: stosunek w/c, stosunek w/c, dodatki mineralne, dodatki mineralne, stopień zagęszczenia, stopień zagęszczenia, warunki dojrzewania betonu, warunki dojrzewania betonu, rodzaj kruszywa (w przypadku lekkich betonów) rodzaj kruszywa (w przypadku lekkich betonów)

69 Próbki do badań: kształtu regularnego, np. do badania wytrzymałości na ściskanie, kształtu regularnego, np. do badania wytrzymałości na ściskanie, kształtu nieregularnego, o objętości nie mniejszej niż: kształtu nieregularnego, o objętości nie mniejszej niż: - 1 dm 3 przy frakcjach kruszywa 16 mm, - 2 dm 3 przy frakcjach 16 mm. Liczba próbek nie mniejsza niż: - 3 dla próbek kształtu regularnego, - 5 dla próbek kształtu regularnego.

70 Wykonanie badania: po 28 dniach twardnienia ułożenie próbek w naczyniu wannowym, tak aby poziom wody nie przekraczał 200 mm, a podstawa nie stykała się z dnem naczynia (podpórki 10 mm), ułożenie próbek w naczyniu wannowym, tak aby poziom wody nie przekraczał 200 mm, a podstawa nie stykała się z dnem naczynia (podpórki 10 mm), wlanie wody do poziomu równego połowie wysokości próbek (temp. wody 18 ± 2 0 C), wlanie wody do poziomu równego połowie wysokości próbek (temp. wody 18 ± 2 0 C), po 24 godzinach dolanie wody do poziomu o 10 mm wyższego od poziomu próbek, po 24 godzinach dolanie wody do poziomu o 10 mm wyższego od poziomu próbek, co 24 godziny próbki wyjmuje się z wody i po wytarciu ich powierzchni waży się je, co 24 godziny próbki wyjmuje się z wody i po wytarciu ich powierzchni waży się je, nasycenie trwa tak długo, aż dwa kolejne ważenia nie wykażą przyrostu masy, nasycenie trwa tak długo, aż dwa kolejne ważenia nie wykażą przyrostu masy, nasycone próbki suszy się w temp C do stałej masy. nasycone próbki suszy się w temp C do stałej masy.

71 obliczenie nasiąkliwości: obliczenie nasiąkliwości: m 1 – średnia masa próbek suchych [g], m 2 – średnia masa próbek nasyconych wodą [g]. WPŁYW NA BETON: niszczenie otuliny, niszczenie otuliny, korozja zbrojenia korozja zbrojenia

72 Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż: dla betonu zwykłego: dla betonu zwykłego: - 5% dla betonów narażonych na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych, - 9% dla betonów osłoniętych przed bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych. dla betonów lekkich: dla betonów lekkich: - 20% dla betonu zabezpieczonego i narażonego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, - 25% dla betonu zabezpieczonego przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

73 Ocena wodoszczelności betonu : Ocena wodoszczelności betonu : Podstawowy parametr oceny jakości betonu i jego przewidywanej trwałości : stopień wodoszczelności - odporność struktury materiału na penetracje wody. Ocena wodoszczelności umożliwia : określenie odporności betonu na penetrację wody, określenie odporności betonu na penetrację wody, ocenę jakości wykonanych robót uszczelniających i powłok zabezpieczających. ocenę jakości wykonanych robót uszczelniających i powłok zabezpieczających.

74 Warunki techniczne pomiaru: miejsce badania gładkie, oczyszczone, nie zaolejone i nie zawilgocone, miejsce badania gładkie, oczyszczone, nie zaolejone i nie zawilgocone, podkładka uszczelniająca przyklejona do podłoża klejem szybkoschnącym, podkładka uszczelniająca przyklejona do podłoża klejem szybkoschnącym, komora przymocowana do powierzchni za pomocą pary kleszczy dociskowych. komora przymocowana do powierzchni za pomocą pary kleszczy dociskowych.

75 Opis ogólny metody : Istota metody: poddanie badanej powierzchni wymuszonemu działaniu założonego ciśnienia wody. zamontowanie i uszczelnienie komory ciśnieniowej, zamontowanie i uszczelnienie komory ciśnieniowej, napełnienie komory wodą, napełnienie komory wodą, ustalenie i kontrola określonej wartości ciśnienia za pomocą śruby mikrometrycznej, ustalenie i kontrola określonej wartości ciśnienia za pomocą śruby mikrometrycznej, pomiar za pomocą dwóch metod: pomiar za pomocą dwóch metod: - po czasie 5-10 min. oddziaływania stałej wartości - po czasie 5-10 min. oddziaływania stałej wartości ciśnienia wody – odczyt ze śruby mikrometrycznej ciśnienia wody – odczyt ze śruby mikrometrycznej i ocena wodoszczelności, i ocena wodoszczelności, - poddanie badanej powierzchni betonu zmiennej - poddanie badanej powierzchni betonu zmiennej wartości ciśnienia wody (0,15MPa; 0,25MPa; wartości ciśnienia wody (0,15MPa; 0,25MPa; 0,40MPa – co 24 godziny) i pomiar zasięgu 0,40MPa – co 24 godziny) i pomiar zasięgu penetracji wody w badanym elemencie. penetracji wody w badanym elemencie.

76

77 Stopień wodoszczelności w zależności od wskaźnika ciśnienia i warunków wodnych: Wskaźnik ciśnienia – stosunek wysokości słupa wody [m] do grubości przegrody [m]. Przy wskazaniu poniżej 0.5 beton zwykły nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody. Stopień wodoszczelności betonu jest osiągany, jeżeli pod wymaganym wg jego symbolu ciśnieniem wody w 4 na 6 badanych próbek nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.

78 Chemiczne badania betonu Badania głębokości karbonatyzacji Zawartość szkodliwych związków: - siarczany, - chlorki, - azotany.

79 Ocena głębokości karbonatyzacji : Ocena głębokości karbonatyzacji : Karbonatyzacja – obniżenie pH betonu – w wyniku przemiany tlenku wapnia (CaO) albo wodorotlenku wapnia (Ca(OH) 2 ) w wyniku przemiany tlenku wapnia (CaO) albo wodorotlenku wapnia (Ca(OH) 2 ) w węglan wapnia (CaCO 3 ) pod wpływem dwutlenku węgla (CO 2 ) i wilgoci. w węglan wapnia (CaCO 3 ) pod wpływem dwutlenku węgla (CO 2 ) i wilgoci. Wpływ na tempo karbonatyzacji mają : porowatość betonu, porowatość betonu, zawartość wody w kapilarach, zawartość wody w kapilarach, ciśnienie cząsteczkowe CO 2, ciśnienie cząsteczkowe CO 2, zawartość Ca(OH) 2 w betonie. zawartość Ca(OH) 2 w betonie.

80

81 Ogólny opis metody: spryskanie powierzchni świeżego przełomu betonu roztworem, pod wpływem którego zmienia on barwę, spryskanie powierzchni świeżego przełomu betonu roztworem, pod wpływem którego zmienia on barwę, ocena odczynu pH na podstawie porównania uzyskanej barwy z wzorcem. ocena odczynu pH na podstawie porównania uzyskanej barwy z wzorcem.

82 Warunki techniczne pomiaru: badanie wykonać co najmniej w 5 punktach, na powierzchni świeżego przełomu, badanie wykonać co najmniej w 5 punktach, na powierzchni świeżego przełomu, powierzchnie zawilgocone należy osuszyć, powierzchnie zawilgocone należy osuszyć, pomiar grubości skarbonatyzowanej warstwy betonu wykonać z dokładnością do 1 mm. pomiar grubości skarbonatyzowanej warstwy betonu wykonać z dokładnością do 1 mm.

83 Interpretacja wyników: Wartość odczynu pH : 11 – 13 - beton wolny od wpływów karbonatyzacji, 11 – 13 - beton wolny od wpływów karbonatyzacji, 11 – wartość graniczna (obniżona zdolność otuliny do ochrony zbrojenia), 11 – wartość graniczna (obniżona zdolność otuliny do ochrony zbrojenia), poniżej 9 – zagrożenie korozyjne zbrojenia. poniżej 9 – zagrożenie korozyjne zbrojenia.

84 Zasięg strefy karbonatyzacji betonu: dla testu fenoftaleinowego - pojawienie się koloru czerwonego (pH ), dla testu fenoftaleinowego - pojawienie się koloru czerwonego (pH ), dla testu tymofenoftaleinowego - kolor granatowy (pH ), dla testu tymofenoftaleinowego - kolor granatowy (pH ), Dla Rainbow-Testu, kolor granatowy bądź fioletowy (pH 11-13), oznacza beton wolny od wpływu karbonatyzacji

85 Korozja chlorowa Korozja chlorowa Negatywne działanie chlorków: zagrożenie dla trwałości, zagrożenie dla trwałości, obniżenie pH betonu (korozja stali zbrojeniowej), obniżenie pH betonu (korozja stali zbrojeniowej), obniżenie mrozoodporności, obniżenie mrozoodporności,

86 Opis ogólny metody : Istota badania: pobranie z konstrukcji pyłu betonowego, a następnie poddanie go działaniu zestawu odczynników. próbki pobierane na kilku głębokościach - próbki pobierane na kilku głębokościach - profil rozkładu zawartości chlorków, profil rozkładu zawartości chlorków,

87

88

89 Warunki techniczne pomiaru: Pobieranie pyłu betonu: zarysowane lub uszkodzone miejsca konstrukcji, zarysowane lub uszkodzone miejsca konstrukcji, miejsca występowania zacieków, miejsca występowania zacieków, bezpośrednie sąsiedztwo dylatacji, bezpośrednie sąsiedztwo dylatacji, zewnętrzne powierzchnie elementów. zewnętrzne powierzchnie elementów. Próbki pobierać zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.

90 Opracowanie wyników : O obecności chlorków świadczy wytrącenie się białych lub szarych osadów chlorków srebra. Progowa zawartość jonów Cl - w betonie to 0,4% masy cementu. działanie chlorków + karbonatyzacja betonu działanie chlorków + karbonatyzacja betonu (ok. 0.5% masy cementu) (obniżenie odczynu pH betonu) (ok. 0.5% masy cementu) (obniżenie odczynu pH betonu) = przyspieszona korozja stali zbrojeniowej przyspieszona korozja stali zbrojeniowej

91 Korozja siarczanowa Korozja siarczanowa najgroźniejsze i najczęściej spotykane zagrożenie dla betonu, najgroźniejsze i najczęściej spotykane zagrożenie dla betonu, powstanie trudnorozpuszczalnych soli w porach betonu (MgCl 2,CaCl 2 ) obniżenie pH zaczynu, powstanie trudnorozpuszczalnych soli w porach betonu (MgCl 2,CaCl 2 ) obniżenie pH zaczynu, czynnik niszczący: anion siarczanowy SO 4 2-, czynnik niszczący: anion siarczanowy SO 4 2-, składnik atakowany: wodorotlenek wapnia Ca(OH) 2, składnik atakowany: wodorotlenek wapnia Ca(OH) 2, sole pęczniejące - wzrost naprężeń w betonie sole pęczniejące - wzrost naprężeń w betonie sól Candlota (trójsiarczanoglinian trójwapniowy). sól Candlota (trójsiarczanoglinian trójwapniowy).

92 Literatura: 1. A. Kuliczkowski – Problemy bezodkrywkowej odnowy przewodów kanalizacyjnych, 2. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu IN-SITU w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych, 3. J. Małolepszy – Technologia betonu – metody badań, 4. K. Nagrodzka-Godycka – Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach labratoryjnych, 5. Z. Ściślewski – Ochrona konstrukcji żelbetowych, 6. Młotek SCHMIDTA – Instrukcja obsługi, 7. PN-75/B-06250, PN-99/B-03264, 8. Internet.

93 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)


Pobierz ppt "Badania stanu technicznego przewodów przed renowacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google