Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wrzesień 2012- maj 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wrzesień 2012- maj 2013."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wrzesień 2012- maj 2013

2 Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/13 do końca maja przeprowadzono 350 ewaluacji, w tym: 107 całościowych, 132 w obszarze efekty i zarządzanie, 93 w obszarze procesy i środowisko, 18 w obszarze zarządzanie.

3 Liczba ewaluacji w podziale na typy szkół PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE TECHNIKA PORADNIEPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI ŁĄCZNIE CAŁOŚCIOWA 31401581271107 EFEKTY i ZARZADZANIE 14382710172420132 PROCESY i ŚRODOWISKO 2533235231193 ZARZADZANIE 2834010018 ŁĄCZNIE 7211968272030102350

4 EFEKTY woj. wielkopolskie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA ABCDEABCDEABCDEABCDE GIMNAZJA 1241251417183182311105231410 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3104103 50048510113400 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 1953007101001242028530 TECHNIKA 2121010115820316610217610 ŁĄCZNIE 7553110184941611559265010612950

5 Obszar: Efekty 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (najwyższa ocena – A) 1.Prowadzi się wnikliwą analizę wyników egzaminów zewnętrznych, np. nauczyciele poszczególnych przedmiotów po otrzymaniu wyników z OKE analizują z każdym uczniem indywidualnie jego wynik, wskazują mocne i słabe strony. 2.Prowadzi się diagnozę zachowań i zagrożeń wśród uczniów, a następnie podejmuje się działania zwiększające ich bezpieczeństwo. 3. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach i chętnie włączają się w aktywności proponowane przez szkołę; uwzględniane są także ich własne inicjatywy. 4. Tworzy się bogatą ofertę zajęć wyrównujących szanse edukacyjne. (najniższa ocena – E) 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jest niepełna (np. prowadzenie tylko analizy ilościowej). 2.Brak wzrostu wyników na egzaminie mimo podejmowania działań wspierających; w gimnazjach w niepełnym zakresie wykorzystuje się Edukacyjną Wartość Dodaną. 3.Aktywność uczniów podczas zajęć lekcyjnych jest sterowana przez nauczycieli – w małym stopniu wynika z ich samodzielności. 1. Czy w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? 2. Czy analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły? 3. Czy wnioski z analizy są wdrażane? 4. Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? 5. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

6 Obszar: efekty 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności (najwyższa ocena – A) 1.W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nauczyciele rozpatrują trudności uczniów w opanowaniu umiejętności i wiadomości; dzięki działaniom szkoły uczniowie uzyskują w trakcie nauki duży przyrost umiejętności, szczególnie społecznych. 2.Wnioski np. po analizie półrocznego procesu edukacyjnego służą do ukierunkowania działań na obszary słabo opanowanej wiedzy i opracowania planów wyrównania wiedzy dla uczniów mających problemy dydaktyczne. 3.Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia - systematyczne działania nauczycieli wpływają bardzo korzystnie na nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów oraz ich sukcesy. (najniższa ocena – E) 1. Analiza osiągnięć szkolnych przebiega bez uwzględniania ich faktycznych możliwości, a nauczyciele nie zawsze dostrzegają wszystkie szanse uzyskiwania przez młodzież lepszych wyników. 2. Nauczyciele nie podnoszą swoich kompetencji dotyczących motywowania uczniów oraz formułowania informacji zwrotnej o umiejętnościach i wiadomościach opanowanych przez uczniów. 3. Nauczyciele mają trudności w precyzyjnym wnioskowaniu o poziomie szkolnych osiągnięć uczniów, odnosząc się do monitorowania procesów edukacyjnych lub wyników egzaminu zewnętrznego. 1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową? 2. Czy w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów? 3. Czy analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 4. Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się? 5. Czy nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów? 6. Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się? 7. Czy wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

7 Obszar: efekty 1.3. Uczniowie są aktywni 1. Czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę? 2. Czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę? 3. Czy uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły? 4. Czy szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się? (najwyższa ocena – A) 1.Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; realizuje się inicjatywy uczniów, co pozwala im na wszechstronny rozwój. 2.Szkoła w sposób przemyślany i konsekwentny tworzy różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych; oferta jest spójna z aspiracjami i potrzebami uczniów. 3. Nauczyciele wprowadzają nowoczesne formy nauczania i środki dydaktyczne, tworzą atmosferę zaufania, przydzielają prace do samodzielnego wykonania, dostosowują zadania do możliwości uczniów itd. DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najniższa ocena – D) 1. Część uczniów nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych m.in. z powodu problemów z dojazdem do szkoły w godzinach popołudniowych. 2. Niewielu uczniów (szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych) podejmuje jakiekolwiek inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 3. Aktywność uczniów podczas zajęć lekcyjnych jest sterowana przez nauczycieli – w małym stopniu wynika z ich samodzielności.

8 Obszar: efekty 1.4. Respektowane są normy społeczne 1. Czy uczniowie czują się bezpiecznie? 2. Czy uczniowie znają obowiązujące w szkole normy? 3. Czy w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń? 4. Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań? 5. Czy w szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań? 6. Czy działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane? 7. Czy podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się? 8. Czy uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najniższa ocena – D) 1.Uczniowie raczej nie inicjują żadnych zmian dotyczących działań wychowawczych; wiedza na temat praw uczniów jest niewielka. 2.W opinii respondentów w szkole zdarzają się sytuacje zachowań uczniów niezgodnych z obowiązującymi normami. (najwyższa ocena – A) 1. Szkoła podejmuje systemowe działania wychowawcze i profilaktyczne, dostosowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele reagują na wszystkie zauważone problemy, analizują podejmowane działania, modyfikują je w razie potrzeby, uwzględniając inicjatywy i oczekiwania uczniów. 2. Uczniowie prezentują zachowania zgodne z oczekiwaniami szkoły i środowiska – młodzież postrzegana jest jako nie sprawiająca trudności wychowawczych.

9 SZKOŁA MA KONCEPCJĘ PRACY OFERTA EDUKACYJNA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PROCESY EDUKACJYNE MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY PROCESY EDUKACYJNE SĄ EFEKTEM WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELI KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA ABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDE GIMNAZJA 326900618221126 4422880022112302181530 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 21100054400064301120002920007600 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 002 1 00210000300020 1 00030000300 TECHNIKA 032001310001400050000320001400 ŁĄCZNIE 540131012273311213337434781043319302262830 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ woj. wielkopolskie PROCESY

10 Obszar: procesy 2.1. Szkoła ma koncepcję pracy (najwyższy poziom – A) 1. Koncepcje pracy są znane i akceptowane przez całą społeczność szkolną; oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów i rodziców. 2. W analizie koncepcji pracy szkoły uczestniczą dyrektor, cała rada pedagogiczna, uczniowie i ich rodzice. 3. Najważniejszymi elementami koncepcji są: diagnozowanie procesu nauczania, doskonalenie zawodowe nauczycieli i praca z uczniami zdolnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (najniższy poziom – D) 1.Realizacja koncepcji nie przyczynia się do rozwoju szkoły - nabór na nowe kierunki okazał się nieskuteczny, a zdaniem partnerów szkoły, rodziców i władz samorządowych, szkoła powinna wprowadzać nowe kierunki kształcenia, zgodne z potrzebami rynku pracy. 2.Nauczyciele monitorują i analizują działania wynikające z rocznych planów pracy w kontekście nauczanego przedmiotu, jednak ogólne wnioski do pracy szkoły nie są formułowane. 1. Czy istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły? 2. Czy istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną? 3. Czy szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły? 4. Czy koncepcja pracy szkoły jest analizowana? 5. Czy modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz? 6. Czy istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

11 Obszar: procesy 2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej (najwyższy poziom – A) 1. Dobór oferty edukacyjnej jest trafny i dobrze zaplanowany, co skutkuje jej urozmaiceniem (liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów, koła zainteresowań). 2. Osiągnięcia uczniów analizuje się z uwzględnieniem możliwości rozwojowych poprzez działania takie jak: ocenianie bieżące, przeprowadzanie międzyprzedmiotowego sprawdzianu wiedzy itd. 3. Gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne podejmują się realizacji nowatorskich rozwiązań programowych oraz innowacji pedagogicznych, często we współpracy z uczelniami wyższymi. (najniższy poziom – E) 1.Nauczyciele zbyt rzadko inicjują nowatorskie rozwiązania programowe w konstruowaniu oferty edukacyjnej szkoły. 2.Modyfikacje nie umożliwiają pełniejszego rozwoju zainteresowań uczniów. 1. Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? 2. Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? 3. Czy oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy? 4. Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? 5. Czy oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów? 6. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

12 Obszar: procesy 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (najwyższy poziom – A) 1. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania. Ocenianie daje informacje pomagające w dalszej nauce i motywuje uczniów także do zachęcają ich do pomocy koleżeńskiej. 2. Rodzicom udziela się wskazówek, jak efektywnie pracować z dzieckiem w procesie uczenia się. 3. Wyniki monitorowania osiągnięć uczniów są analizowane, a wnioski z tych analiz są wdrażane. 4. Szkoła dysponuje dobrymi warunkami, co sprzyja organizacji procesu edukacyjnego i pozwala na realizację podstawy programowej. (najniższy poziom – E) 1. Niewielka indywidualizacja procesu edukacyjnego; uczniowie mają niewielki wpływ na proces lekcyjny, a ich aktywność jest ograniczona ze względu na stosowanie metod werbalnych i podających. 2. Wielu uczniów (szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych) odczuwa zmęczenie spowodowane zajęciami w szkole. 1. Czy w szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej? 2. Czy procesy edukacyjne są planowane? 3. Czy organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się? 4. Czy stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się? 5. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce? 6. Czy ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy? 7. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? 8. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane? 9. Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych? 10. Czy współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych? 11. Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się? 12. Czy informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

13 Obszar: procesy 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli (najwyższy poziom – A) 1.Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji nowatorskich rozwiązań i uczestniczą w licznych ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Wszelkie zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. 2.Większość nauczycieli uważa, że ma wpływ na podejmowane decyzje. 3.Nauczyciele deklarują udzielanie sobie wzajemnego wsparcia przy organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. (najniższy poziom – D) 1. Głos nauczycieli nie jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. 2. Prowadzone przez nauczycieli analizy procesów edukacyjnych mają często postać formalnych sprawozdań. 1. Czy nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych? 2. Czy nauczyciele współdziałają przy analizie procesów edukacyjnych? 3. Czy nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych? 4. Czy proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

14 Obszar: procesy 2.5. Kształtuje się postawy uczniów (najwyższy poziom – A) 1.Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze są spójne z koncepcją pracy i adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów. Wnioski z analizy tych działań są wykorzystywane do planowania dalszych procesów wychowawczych w szkole. 2.Uczniowie zgadzają się z promowanymi postawami, o czym może świadczyć ich wielkie zaangażowanie w proponowane przedsięwzięcia. (najniższy poziom – D) 1.Uczniowie nie biorą udziału w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych i dydaktycznych. 2.W opinii części ankietowanych uczniów i rodziców, uczniowie nie są traktowani w szkole w równy sposób. 1. Czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne? 2. Czy działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów? 3. Czy uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw? 4. Czy uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole? 5. Czy wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

15 Obszar: procesy 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych (najwyższy poziom – A) 1.Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 2.W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów i uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. (najniższy poziom – D) 1.Nauczyciele nie podnoszą kompetencji związanych z motywowaniem uczniów oraz formułowaniem informacji zwrotnej o opanowanych przez nich umiejętnościach i wiadomościach. 2. Uczniowie nie osiągają sukcesu edukacyjnego ze względu na brak motywacji do nauki i małe zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjnymi dzieci. 1. Czy nauczyciele znają możliwości swoich uczniów? 2. Czy uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 3. Czy w szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów? 4. Czy uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole? 5. Czy w szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

16 ŚRODOWISKO woj. wielkopolskie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA ABCDEABCDEABCDEABCDE GIMNAZJA 112430022213104267011171820 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 103000265002820109310 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 11100003000210000300 TECHNIKA 41000023000410001400 ŁĄCZNIE 2629400430241064011021272830

17 Obszar: środowisko 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju (najwyższy poziom – A) 1.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne współpracują na wielu płaszczyznach z podmiotami i instytucjami, podejmują liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, co umożliwia uczniom rozwój. 2.Działania podejmowane w ramach współpracy są wielokierunkowe i dotyczą różnych dziedzin, np. nauki, ekologii, imprez środowiskowych, a także poznanie specyfiki przyszłych miejsc pracy). (najniższy poziom – C) 1.Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego nie ma charakteru zaplanowanego – nie wykorzystuje się precyzyjnych narzędzi diagnostycznych. 2. Udział uczniów w wielu działaniach podejmowanych przez szkołę jest bardzo ograniczony. 1. Czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska? 2. Czy szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku? 3. Czy szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska? 4. Czy szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska? 5. Czy szkoła korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania? 6. Czy współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

18 Obszar: środowisko 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów (najwyższy poziom – A) 1.Szkoły współpracują z absolwentami na wielu płaszczyznach, np. promocji szkoły, doradztwa zawodowego, sponsorowania szkoły, pomocy w nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi, itd. 2.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wykorzystują informacje o losach absolwentów do prowadzenia edukacji z obecnymi uczniami. (najniższy poziom – D) 1. Nauczyciele nie wykorzystują informacji o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania w celu doskonalenia efektów swojej pracy. 1. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania? 2. Czy szkoła współpracuje z absolwentami? 3. Czy szkoła przygotowuje do dalszej edukacji? 4. Czy szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

19 Obszar: środowisko 3.3. Promowana jest wartość edukacji (najwyższy poziom – A) 1.Szkoła prowadzi bardzo szerokie działania informacyjne w lokalnej prasie i w mediach dotyczące oferty edukacyjnej, co potwierdzają rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska. 2.Prowadzi się działania edukacyjne dla dorosłych, np. konsultacje angażujące członków lokalnej społeczności, akcje społeczne, działania informacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi itd. (najniższy poziom – E) 1.Szkoła prowadzi działania edukacyjne dla dorosłych, jednak są one w małym stopniu ukierunkowane na promowanie wartości uczenia się przez całe życie. Rodzice i partnerzy nie postrzegają szkoły jako dbającej o jakość uczenia się. 2.Rodzice uważają, że nie są informowani o działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną i wychowawczą. 1. Czy szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć? 2. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jego uczniów? 3. Czy szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań? 4. Czy szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie? 5. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się? 6. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

20 Obszar: środowisko 3.4. Rodzice są partnerami szkoły (najwyższy poziom – A) 1.Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Informuje ich o sukcesach i problemach dzieci oraz wspiera w wychowaniu. 2.Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania, co w wysokim stopniu wpływa na funkcjonowanie szkoły.np. mają wpływ na wybór nauczyciela wychowawcy przy zapisie dziecka do szkoły. (najniższy poziom – D) 1.Rodzice nie współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły - decyzje, na które mają wpływ dotyczą przede wszystkim uroczystości, imprez i dokumentów szkolnych. 2.Zdaniem części rodziców opiniowanie, współuczestnictwo w realizacji działań szkoły i współdecydowanie o jej życiu dotyczy tylko części z nich (zaangażowani są tylko przedstawiciele rady rodziców). 1. Czy rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania? 2. Czy opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły? 3. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? 4. Czy rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci? 5. Czy rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

21 ZARZĄDZANIE woj. wielkopolskie gimnazja, szkoły podnadgimnazjalne FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY PLACÓWKA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA ABCDEABCDEABCDE GIMNAZJA 5299204306508231031 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 514300511510612400 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 1125001 500213300 TECHNIKA 2205001187104 500 ŁĄCZNIE 137522201171237020662231

22 Obszar: Zarządzanie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 1. Czy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów? 2. Czy zespoły analizują efekty swojej pracy? 3. Czy nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów? 4. Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy? 5. Czy nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy? (najwyższy poziom – A) 1. Problemy rozwiązywane są zespołowo, przy wsparciu dyrekcji, rodziców i uczniów. 2. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych poprzez działania zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 3. Nauczyciele podczas spotkań omawiają trudności dotyczące nauczania oraz wychowania, ustalają wspólne działania w przypadku uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze; organizowana jest także pomoc koleżeńska, a w razie potrzeby pomoc indywidualną. (najniższy poziom – D) 1. Oferta szkoleń nie zawsze zaspokaja potrzeby grona pedagogicznego; dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rzadko prowadzi się efektywne szkolenia dotyczące pracy zespołowej. 2. Działania mające na celu włączenie rodziców w proces decyzyjny nie przynoszą zakładanej skuteczności. DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

23 Obszar: Zarządzanie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny (najwyższy poziom – A) 1. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły i przyczyniają się do wprowadzania prorozwojowych zmian w jej funkcjonowaniu. 2. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego znajdują się w rocznym planie pracy dydaktycznej, wychowawczej, w programie profilaktyki oraz w planach pracy zespołów nauczycielskich (najniższy poziom – D) 1.Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nie są w pełni wykorzystywane do planowania i realizowania konkretnych działań: w planie pracy na kolejny rok szkolny nie znajdują się odniesienia do wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego roku minionego. 2.W szkole brakuje planowego, systemowego wdrażania wniosków z nadzoru oraz znaczących, trwałych zmian w jej funkcjonowaniu. 1. Czy dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej? 2. Czy wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły? 3. Czy ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli? 4. Czy wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

24 Obszar: Zarządzanie 4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 1. Czy warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów nauczania? 2. Czy w przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania? 3. Czy w szkole istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły? 4. Czy w szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego? (najwyższy poziom – A) 1.Podejmowane są różnorodne działania mające na celu wzbogacanie bazy szkoły. Zauważyć należy zgodną i efektywną współpracę nauczycieli, rodziców, samorządu i partnerów w doskonaleniu bazy i wyposażenia. 2.Szkoła wyposażona jest zarówno w nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny, jak i w tradycyjne środki dydaktyczne. (najniższy poziom – D) 1.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne nie posiadają wyposażenia umożliwiającego prowadzenie przez uczniów samodzielnych badań i eksperymentów. 2.W szkole nie podejmuje się strategicznego planowania mającego na celu wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły. DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

25 Szkolenia skierowane dyrektorów i wicedyrektorów Efektywna ewaluacja w praktyce: Rejestracja na szkolenia: www.rekrutacja.ore.edu.pl www.eraewaluacji.pl Szkolenia z ewaluacji wewnętrznej UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY

26 Wnioski z kontroli planowych wrzesień 2012 – maj 2013 województwo wielkopolskie

27 1. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach – 17 liceów ogólnokształcących i 20 techników. 2. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach – 61 gimnazjów. 3. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność – 16 gimnazjów, 5 liceów ogólnokształcących, 4 zasadnicze szkoły zawodowe. 4. Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psych-ped. oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – 56 gimnazjów.

28 W kontrolowanych szkołach nie wydano zaleceń. Wnioski: Szkoły przestrzegają ramowych planów nauczania w zakresie zajęć edukacyjnych z informatyki. W niektórych szkołach pracownie nie są wyposażone w odpowiednią do liczby uczniów ilość sprzętu komputerowego. W jednym z techników w roku szkolnym 2012/13 w klasach pierwszych nie zostały zaplanowane do realizacji obowiązkowe zajęcia z informatyki – w szkolnym planie nauczania ich realizację zaplanowano w klasie drugiej. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach

29 Wykaz aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) Tematyka: Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

30 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nieprawidłowy wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (poniżej 2 godzin dziennie); do zeszytu obserwacji nie wpisano informacji dotyczących opanowywania nowych umiejętności; dziennik zajęć rewalidacyjno- wychowawczych był prowadzony niezgodnie z przepisami. Naruszane przepisy prawa: § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 2, § 11 ust. 2 rozp. MEN z dnia 30.01.97 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

31 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W szkolnym planie nauczania nie uwzględniono godzin na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych; do dzienników zajęć rewalidacyjnych wpisywano dodatkowe zajęcia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; dzienniki zajęć rewalidacyjnych prowadzono wspólnie dla uczniów posiadających różne orzeczenia. Naruszane przepisy prawa: § 10 ust. 1 i 2 rozp. MENiS z dnia 19.02.02 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne p-la, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Organizowanie zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność

32 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 2013-11-0632 Tematyka: Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach

33 2013-11-06 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Brak wpisu imion i nazwisk osób prowadzących zajęcia z języka obcego; sprostowania w dziennikach błędów i oczywistych omyłek w sposób nieprawidłowy; wizytatorzy wydawali zalecenia dotyczące m. in. uwzględniania stopnia zaawansowania znajomości języka obcego oraz dokonywania podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Naruszane przepisy prawa: § 7 ust. 1 pkt 2 rozp. MEN z dnia 7.02.12 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 33 Tematyka: Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach

34 Wnioski z kontroli doraźnych wrzesień 2012 – maj 2013 województwo wielkopolskie

35 Wykaz aktów prawnych (odniesienie do stanu prawnego obowiązującego w czasie przeprowadzanych kontroli): 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) 5. Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

36 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.) 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.) 11. Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 13. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.02 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2002 nr 23 poz. 225)

37 Kontrole doraźne w woj. wielkopolskim Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: · organu prowadzącego szkołę lub placówkę1310005 · prokuratury0213006 · Rzecznika Praw Obywatelskich0000000 · rodziców12301440363 · uczniów0000000 · nauczycieli0330028 · Rzecznika Praw Dziecka93110317 · innych podmiotów28882529302202 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 522878353 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 5515153443813354

38 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli Liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 12 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 18 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 53 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 116 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 7 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 71 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 103 inne 153 RAZEM 533

39 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wrzesień 2012- maj 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google