Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty przekształcenia dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych i transpozycja do ustawy o europejskich radach zakładowych Referent Frank Siebens.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty przekształcenia dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych i transpozycja do ustawy o europejskich radach zakładowych Referent Frank Siebens."— Zapis prezentacji:

1 Efekty przekształcenia dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych i transpozycja do ustawy o europejskich radach zakładowych Referent Frank Siebens Zarząd federalny ver.di Obszar dotyczący udziału pracowników w zarządzaniu Referat do spraw udziału pracowników w zarządzaniu zakładem/ europejskie rady zakładowe

2 Bereich Mitbestimmung
Nowa dyrektywa w sprawie europejskich rad zakładowych i ustawa o europejskich radach zakładowych Nowa dyrektywa w sprawie europejskich rad zakładowych weszła w życie w Niemczech dnia r. i obowiązuje w zakresie zawierania nowych umów dotyczących europejskich rad zakładowych. Od tego terminu nowa dyrektywa obowiązuje bezpośrednio dla umów o europejskich radach zakładowych zawartych pomiędzy dniem r. i dniem r. Do nowych umów zawartych w fazie przejściowej dwóch lat lub umów dostosowanych w tym okresie stosuje się stare prawo. Do umów zawartych do września 1996 r. nie stosuje się nowej dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

3 Bereich Mitbestimmung
Informowanie "Informowanie" oznacza przekazywanie przez pracodawcę danych przedstawicielom pracowników, aby umożliwić im zapoznanie się z podnoszoną kwestią i zbadanie jej; informacja powinna być przedstawiana w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i zawierać odpowiednią treść, aby możliwe było przeprowadzenie dogłębnej oceny ewentualnego wpływu i – w razie potrzeby – przygotowanie konsultacji z właściwym organem danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

4 Bereich Mitbestimmung
Konsultowanie "Konsultowanie" oznacza nawiązywanie dialogu oraz wymianę poglądów między przedstawicielami pracowników i centralnym kierownictwem lub innym bardziej odpowiednim poziomem kierownictwa, w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści, która umożliwiłaby przedstawicielom pracowników wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych informacji, na temat proponowanych działań, których dotyczą konsultacje; bez uszczerbku dla zadań kierownictwa i w rozsądnym czasie działania te mogą być uwzględnione przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

5 Definicja kwestii ponadnarodowych
Brak nowej definicji, ale istnieje nowy motyw, który brzmi następująco: Przy określaniu ponadnarodowego charakteru podnoszonej kwestii należy uwzględnić zarówno zakres możliwych skutków tej kwestii, jak i wymagany poziom kierownictwa i organów reprezentujących. W tym celu za kwestie ponadnarodowe uważa się kwestie dotyczące całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw lub co najmniej dwóch państw członkowskich. Obejmuje to kwestie, które niezależnie od liczby zaangażowanych państw członkowskich mają znaczenie dla zatrudnionych w Europie w kategoriach zasięgu ich ewentualnych skutków lub które zakładają przenoszenie działalności między państwami członkowskimi. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

6 Bereich Mitbestimmung
Kwalifikacja Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz członkowie europejskich rad zakładowych muszą mieć możliwość korzystania ze szkoleń bez utraty wynagrodzenia w stopniu koniecznym do wypełniania zadań związanych z reprezentowaniem na płaszczyźnie międzynarodowej. Komitet może określić konieczność kwalifikacji i ją uchwalić. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

7 Obowiązek informowania
Kierownictwo jest odpowiedzialne za przekazywanie wszystkim stronom informacji koniecznych do podjęcia negocjacji, w szczególności informacji dotyczących struktury przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw oraz załogi. Obowiązek ten dotyczy w szczególności danych o liczbie zatrudnionych. O składzie specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz rozpoczęciu negocjacji muszą być w przyszłości informowane centralne kierownictwo, miejscowe kierownictwo przedsiębiorstwa oraz kompetentne związki pracowników i pracodawców w Europie. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

8 Rola związków zawodowych
Uznana została pozytywna rola, którą związki zawodowe odegrały w przeszłości podczas tworzenia europejskich rad zakładowych. W związku tym ich przedstawiciele będą mogli być w przyszłości łatwiej powoływani na biegłych specjalnego zespołu negocjacyjnego i europejskich rad zakładowych. Nie będą oni jednak mieli pierwotnego prawa udziału! Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

9 Rada Sterująca i mandat kolektywny
Europejskie rady zakładowe będą mogły w przyszłości standardowo tworzyć komitety o zmniejszonym składzie (Rady Sterujące), aby zapewnić koordynację swoich działań. Członkowie europejskich rad zakładowych mogą w przyszłości – bez uszczerbku dla kompetencji innych organów lub organizacji – zbiorowo reprezentować interesy pracowników, to znaczy wyraźnie otrzymują mandat kolektywny. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

10 Bereich Mitbestimmung
Sankcje Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego procedury administracyjne lub sądowe, jak również sankcje, które są skuteczne, odstraszające i proporcjonalne do wagi przestępstwa, powinny mieć zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy. W Niemczech nie zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowym stanie prawnym ustawy o europejskich radach zakładowych. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

11 Art. 13 (klauzula dostosowawcza)
W przypadku gdy struktura przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym ulega znaczącym zmianom, oraz w przypadku, gdy brak jest przepisów ustanowionych na mocy obowiązujących umów lub też w związku z niezgodnością miedzy odpowiednimi przepisami co najmniej dwóch obowiązujących umów, centralne kierownictwo rozpoczyna negocjacje, o których mowa w art. 5, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 100 pracowników lub ich przedstawicieli, w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach lub zakładach pracy w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich. Co najmniej trzech członków istniejącej europejskiej rady zakładowej lub każdej z istniejących europejskich rad zakładowych wchodzi w skład specjalnego zespołu negocjacyjnego w uzupełnieniu do członków wybranych lub desygnowanych stosownie do przepisów art. 5 ust. 2. W trakcie tych negocjacji istniejąca europejska rada zakładowa lub istniejące europejskie rady zakładowe kontynuują wykonywanie swoich uprawnień zgodnie z warunkami dostosowanymi umową między członkami europejskich rad zakładowych a centralnym kierownictwem. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

12 Art. 14 (dalsze obowiązywanie art. 13 i art. 6 Umowy)
Bez uszczerbku dla art. 13, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których   zawarto zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 94/45/WE lub z art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/74/WE umowę lub umowy obejmujące wszystkich pracowników i przewidujące ponadnarodowe informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi lub dostosowano tego rodzaju umowy ze względu na zmiany struktury przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw lub umowa zawarta zgodnie z art. 6 dyrektywy 94/45/WE została podpisana lub zmieniona w okresie między wejściem w życie niniejszej dyrektywy a terminem przewidzianym w art. 16 (dwa lata później). Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

13 Art. 14 (dalsze obowiązywanie art. 13 i art. 6 Umowy)
Kwestia stosowania nowej dyrektywy do starych postanowień art. 6 nie jest bezpośrednio uregulowana w art. 14. Na podstawie wyjaśnienia zawartego w projekcie ustawy Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych jest pewne, że prawo nowej dyrektywy od dnia r. może być stosowane do wszystkich umów zawartych między wrześniem 1996 r. a początkiem okresu przejściowego 2009 r. Dotyczy to w szczególności nowego poprawionego standardu informowania i konsultacji, ale również motywu kwestii ponadnarodowych i w szczególności prawa do kwalifikacji członków europejskich rad zakładowych. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

14 Bereich Mitbestimmung
Uwagi Elementy pozytywne: Definicja informowania i konsultowania oraz motyw kwestii ponadnarodowych zostały poprawione. Zostało wprowadzone prawo do kwalifikacji dla wszystkich członków europejskich rad zakładowych. Elementy negatywne: Czas trwania negocjacji o utworzeniu europejskich rad zakładowych nie powinien zostać skrócony z trzech lat do jednego roku (przy wspólnym wydłużeniu do półtora roku). Możliwości pracy europejskich rad zakładowych nie powinny zostać polepszone w taki sposób, że zostanie wprowadzone drugie zwyczajne posiedzenie w roku. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

15 Bereich Mitbestimmung
Uwagi Elementy negatywne: Związki zawodowe nie otrzymały pierwotnego prawa udziału w posiedzeniach specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz posiedzeniach europejskich rad zakładowych i ich status jest ograniczony do statusu biegłych. Określanie tendencji nie zostało skreślone Brak dostatecznej pewności prawa nowych lub dodatkowych negocjacji umów o europejskich radach zakładowych i bezpośredniego stosowania nowej dyrektywy do art. 6 Umowy Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

16 Bereich Mitbestimmung
Ocena łączna Nowe motywy kwestii ponadnarodowych będą skutkować tym, że europejskie rady zakładowe w przyszłości będą brać udział w większej ilości spraw niż dotychczas, ponieważ skutki dla zatrudnionych w jednym kraju pociągną za sobą prawo udziału, jeśli orzeczenie w tej sprawie zapadnie w innym kraju. Na podstawie nowych definicji informowania i konsultowania europejskie rady zakładowe będą musiały być w przyszłości zawsze włączone, zanim zostaną podjęte i zrealizowane decyzje o charakterze ponadnarodowym, np. w kwestiach restrukturyzacji. Wzmocni to również skuteczność europejskich rad zakładowych, ponieważ w procesie planowania będą mogły opracowywać kontrprojekty do planów pracodawców. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung

17 Bereich Mitbestimmung
Ocena łączna Wprowadzone nowe prawo do kwalifikacji pomoże członkom europejskich rad zakładowych lepiej rozwiązywać problemy zaistniałe w fazie konstytuowania, ponieważ wszyscy członkowie mają możliwość udziału w szkoleniach językowych, szkoleniach z komunikacji międzykulturowej i stosunków pracy w krajach Unii Europejskiej, jak również szkolenia z praktycznego stosowania trybu informowania i konsultowania. Ważne jest wyjaśnienie, że prawo nowej dyrektywy może od dnia r. być bezpośrednio stosowane do wszystkich umów zawartych między wrześniem 1996 r. a początkiem okresu przejściowego 2009 r. W efekcie nowe lepsze prawo może być stosowane bez konieczności dostosowania umowy o europejskich radach zakładowych. Mrz-17 Bereich Mitbestimmung


Pobierz ppt "Efekty przekształcenia dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych i transpozycja do ustawy o europejskich radach zakładowych Referent Frank Siebens."

Podobne prezentacje


Reklamy Google