Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku Energetyka atomowa w Polsce Warszawa 26 maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku Energetyka atomowa w Polsce Warszawa 26 maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku Energetyka atomowa w Polsce Warszawa 26 maja 2008 r.

3 Ministerstwo Gospodarki2 Plan prezentacji Uzasadnienie polityczno gospodarcze dla rozwoju EJ w Polsce Przewidywane działania państwa

4 Ministerstwo Gospodarki3 Polityka energetyczna Podstawy programowe i prawne Czynniki kształtujące politykę energetyczną Założenia polityki

5 Ministerstwo Gospodarki4 Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca

6 Ministerstwo Gospodarki5 Wytwarzanie – prognoza (Moce w systemie po planowanych wycofaniach oraz zapotrzebowanie na moc)

7 Ministerstwo Gospodarki6 Polska EU Świat Struktura paliw w produkcji energii elektrycznej – obecna (2005)

8 Ministerstwo Gospodarki7 Struktura paliw w produkcji energii elektr. – prognoza 2030

9 Ministerstwo Gospodarki8 Struktura paliw w produkcji energii elektr. – prognoza do 2030

10 Ministerstwo Gospodarki9 Ilość wydobytego węgla brunatnego w Polsce na przestrzeni ostatniego 50-lecia.

11 Ministerstwo Gospodarki10 Prognozowane wydobycie węgla brunatnego w polskich kopalniach odkrywkowych

12 Ministerstwo Gospodarki11 Prognoza cen nośników energii Ateńska 2006

13 Ministerstwo Gospodarki12 Średnie ceny ropy z uwzględnieniem inflacji (w latach 1946 – 2007 oraz prognoza do 2030) Prognoza DOE USA Prognoza ateńska

14 Ministerstwo Gospodarki13 Analiza wrażliwości wyników prognozy na zmiany cen Wykonano analizę wrażliwości wariantu podstawowego (P) prognozy energetycznej na: Nośn. - wzrost cen nośników energii (obliczenia dla wariantu dużego wzrostu cen do 103 $/boe w 2030 roku – DOE/EIA) CO2 - wzrost cen uprawnień emisji CO2 z 25 do 50 euro/tonę

15 Ministerstwo Gospodarki14 Wyniki analizy wrażliwości Energy mix

16 Ministerstwo Gospodarki15 Polityka energetyczna Zadania w zakresie polityki energetycznej (MG, RM, URE, UOKiK) Cele polityki...zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska. Struktura dokumentu

17 Ministerstwo Gospodarki16 Jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej

18 Ministerstwo Gospodarki17 Wytwarzanie - koszty zewnętrzne

19 Ministerstwo Gospodarki18 Struktura dokumentu Priorytety polityki energetycznej – ogólny dokument strategiczny Diagnoza sytuacji Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię (warianty) Podsumowanie działań wykonawczych Ocena oddziaływania na środowisko Załączniki – programy wykonawcze

20 Ministerstwo Gospodarki19 Załączniki – programy wykonawcze Nowe programy: Program czysty węgiel Program rozwoju energetyki jądrowej Program wspierania wysokosprawnej kogeneracji Inne (Zewnętrzna polityka energetyczna, Program rozwoju rynku energii elektrycznej, Program prywatyzacji sektora energetycznego)

21 Ministerstwo Gospodarki20 Programy wykonawcze kontynuowane Kontynuacja: Polityka dla przemysłu naftowego w Polsce (luty 2007) Polityka dla przemysłu gazu ziemnego (marzec 2007) Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015 (lipiec 2007) Wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008 – 2014 (lipiec 2007) Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej (lipiec 2007) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (styczeń 2008)

22 Ministerstwo Gospodarki21 Rekomendacje – kierunki działań Przeorientowanie elektroenergetyki na czyste technologie węglowe (pomoc publiczna, regulacje prawne, promowanie) Program energetyki jądrowej (struktury administracji, zmiany prawa, przygotowanie warunków inwestycyjnych) OZE i wysokosprawna kogeneracja (systemy wsparcia) Zmniejszanie zapotrzebowania na energię (program efektywności energetycznej) Likwidacja barier w rozwoju infrastruktury sieciowej (zmiany prawa) Prywatyzacja sektora (pozyskanie środków na inwestycje) Planowanie energetyczne w gminach

23 Ministerstwo Gospodarki22 Infrastruktura dla energetyki jądrowej Dostosowanie systemu prawnego i przygotowanie instytucjonalne państwa Budowa zasobów ludzkich Informacja społeczna Wybór lokalizacji dla pierwszych elektrowni Wybór lokalizacji i budowa składowiska odpadów nisko i średnio aktywnych Przygotowanie procesu zamówienia publicznego Badania naukowe

24 Ministerstwo Gospodarki23 Dostosowanie prawa System podejmowania decyzji Reorganizacja dozoru jądrowego Zmiany w systemie wydawania zezwoleń

25 Ministerstwo Gospodarki24 System podejmowania decyzji dotyczących programu EJ Utworzenie NEPIO – instytucja wdrażająca i koordynująca program EJ PAA jako instytucja dozoru jądrowego i radiologicznego Nabór i kształcenie kadr dla nowej instytucji

26 Ministerstwo Gospodarki25 Reorganizacja Dozoru Jądrowego Nadzór PAA przez KPRM Budowa zasobów kadrowych dla PAA Koordynowanie procesu wydawania zezwoleń z innymi instytucjami dozorowymi

27 Ministerstwo Gospodarki26 Zmiany w systemie zezwoleń Wyprzedzające zezwolenie lokalizacyjne Możliwość akceptacji certyfikatów bezpieczeństwa lub zezwoleń wydanych przez powszechnie akceptowane dozory jądrowe Wspólne zezwolenie na budowę i eksploatację

28 Ministerstwo Gospodarki27 Budowa zasobów ludzkich - etap 1 Edukacja i trening edukatorów dla Uczelni Technicznych, PAA, NEPIO oraz inwestora ½ roku w pracującej elektrowni jądrowej ½ roku na uniwersytecie, w instytucji koordynującej, dozorze jądrowym lub w instytucji zajmującej się analizami bezpieczeństwa za granicą – ponad 100 osób

29 Ministerstwo Gospodarki28 Budowa zasobów ludzkich - etap 2 Studia podyplomowe lub drugiego stopnia magisterskie częściowo za granicą - 300 osób Absolwenci tych studiów - ½ roku w pracującej elektrowni jądrowej

30 Ministerstwo Gospodarki29 Budowa zasobów ludzkich - etap 3 Wydziały Inżynierii Reaktorowej oraz inne specjalizacje niezbędne dla energetyki jądrowej w uczelniach technicznych Absolwenci - ½ roku w pracującej elektrowni jądrowej

31 Ministerstwo Gospodarki30 Informacja społeczna Profesjonalny Department w NEPIO Kształcenie nauczycieli Informacja o energetyce jądrowej w programach edukacyjnych Szeroki program zwiedzania placu budowy elektrowni jądrowej Publiczna baza danych o obiektach jądrowych

32 Ministerstwo Gospodarki31 Wybór lokalizacji dla elektrowni jądrowych Wybór lokalizacji w oparciu o badania tektoniczne, hydrologiczne, demograficzne, meteorologiczne oraz w zależności od infrastruktury sieciowej i bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną

33 Ministerstwo Gospodarki32 Budowa składowiska odpadów nisko i średnio aktywnych Analizy lokalizacyjne Konsultacje społeczne Projekt składowiska Konstrukcja składowiska Zamknięcie składowiska w Różanie

34 Ministerstwo Gospodarki33 Przygotowanie procesu zamówienia publicznego Opracowanie kryteriów wyboru reaktora Wybór opcji realizacyjnej

35 Ministerstwo Gospodarki34 Badania jądrowe Program grantów NEPIO na analizy bezpieczeństwa i prace eksperckie dla instytutów naukowych i prywatnych firm konsultacyjnych Zaplecze dla inwestora zapewnione przez te same instytucje na zasadach rynkowych Zaplecze eksperckie dla PAA poprzez zreorganizowane Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Szerokie programy podstawowych i stosowanych badań naukowych finansowanych z budżetu i funduszy europejskich

36 Ministerstwo Gospodarki35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku Energetyka atomowa w Polsce Warszawa 26 maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google