Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA. EUROPA Przed drugą wojną światową idea zjednoczonej Europy wydawała się niemożliwa do urzeczywistnienia. Tragiczne doświadczenia wojny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA. EUROPA Przed drugą wojną światową idea zjednoczonej Europy wydawała się niemożliwa do urzeczywistnienia. Tragiczne doświadczenia wojny."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA

2 EUROPA Przed drugą wojną światową idea zjednoczonej Europy wydawała się niemożliwa do urzeczywistnienia. Tragiczne doświadczenia wojny i narastające zagrożenie ze strony komunizmu sprawiły, że u progu lat pięćdziesiątych idea zjednoczenia narodów europejskich ożyła. Ale jaka miała być ta zjednoczona Europa? Niektórzy z jej twórców, np. francuski polityk Robert Schuman, opowiadali się za federacją czyli Europą scentralizowaną i podobną do państwa (federalny charakter mają np. Niemcy i Austria). Zwolennikiem budowy Europy na wzór Stanów Zjednoczonych był Winston Churchill, wybitny brytyjski mąż stanu. Inni, wśród nich Charles de Gaulle, dążyli do luźniejszego związku zwanego Europą Ojczyzn, w którym główną rolę´ odgrywałyby samodzielne państwa członkowskie. Pomimo sporów o model i kształt przyszłej Europy, ten właśnie – Europa Ojczyzn - ma dziś najwięcej zwolenników. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

3 Instytucje: Rada Europejska Rada UE Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Komitet Ekonomiczno – Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Centralny Europejski Bank Inwestycyjny spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

4 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

5 Rada Europejska Rada Europejska, czyli szczyt szefów państw i rządów sprawuje strategiczne i polityczne kierownictwo Unii Europejskiej. Wyznacza ona najważniejsze cele rozwoju Unii oraz podejmuje najistotniejsze decyzje polityczne. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem szefa rządu pastwa członkowskiego sprawującego przewodnictwo w Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 2002 roku przewodnictwo przypadło Hiszpanii, w drugim półroczu – Danii. Zadaniem państwa sprawującego przewodnictwo jest poszukiwanie kompromisu w przypadku różnicy zdań państw członkowskich, a także ustalanie listy spraw, którymi ma się zajmować Rada. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

6 Rada Unii Europejskiej Rada UE jest głównym ośrodkiem, w którym zapadają decyzje obowiązujące wszystkie państwa członkowskie. Zawiera umowy międzynarodowe, uczestniczy w uchwalaniu budżetu, a takie mianuje członków innych instytucji unijnych. Jej zadaniem jest takie prowadzenie i koordynowanie wewnętrznej i zagranicznej polityki UE. W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą ministrowie spraw zagranicznych, a takie inni ministrowie upoważnieni do działania w imieniu swych rządów. Ponieważ w Radzie Europejskiej zasiadają ich szefowie przesądza to o tym, że to właśnie Rada Europejska jest najważniejsza instytucją w Unii Europejskiej. Rada UE podejmuje uchwały jednomyślnie, kwalifikowaną większością głosów lub zwyczajną większością – w zależności od znaczenia omawianego tematu. W glosowaniu większością kwalifikowaną, które jest najczęstszym sposobem podejmowania decyzji, podział głosów w Radzie odpowiada liczbie mieszkańców danego państwa i jego pozycji gospodarczej. W wyniku postanowień traktatu z Nicei zawartego w 2000 r. łączna liczba głosów w Radzie UE (po całkowitym planowanym rozszerzeniu) wyniesie 345, z czego Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Wiochy będą miały po 29 głosów, Hiszpania i Polska po 27, a np. Belgia 12, Finlandia 7. Przewodnictwo Rady UE pełni minister spraw zagranicznych państwa, które w danym półroczu przewodniczy Radzie Europejskiej. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

7 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

8 Komisja Europejska Komisja Europejska jest organem reprezentującym interes całej Unii i nie może podlegać wpływom żadnego z państw członkowskich. Zasiadające w niej osoby nie są związane jakimikolwiek instrukcjami. Jako strażnik traktatów Komisja czuwa nad wypełnieniem rozporządzeń i dyrektyw Rady UE; może też sama je wydawać. W sprawach spornych Komisja odwołuje się do Trybunału Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski uchwalają akty prawne na podstawie propozycji Komisji. Zarządza ona także budżetem Unii i Funduszami Strukturalnymi. Składa się z dwudziestu członków (komisarzy) - po dwóch z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, po jednym z pozostałych krajów. Po wejściu w życie postanowień traktatu z Nicei i rozszerzeniu Unii, każde państwo członkowskie będzie miało w Komisji jednego swego Komisarza. Obecnie przewodniczącym Komisji Europejskiej jest były premier Włoch Romano Prodi. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EURPOEJSKA

9 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

10 Parlament Europejski Parlament Europejski nie uchwala samodzielnie aktów prawnych. Jest ciałem opiniodawczym i kontrolnym wspomagającym Radę UE i Komisję Europejską w ich funkcjach prawodawczych. Zarówno Rada, jak i Komisja są zobowiązane do zasięgania opinii Parlamentu we wszystkich sprawach. Parlament wyraża zgodę na powołanie Komisji, kontroluje jej pracę i może ją zdymisjonować, jeżeli dojdzie do wniosku, że Komisja nie realizuje celów wyznaczonych przez Unię. Parlament rozlicza także Komisję z wykonania budżetu i powołuje rzecznika praw obywatelskich. W parlamencie zasiada obecnie 626 posuw wybieranych na pięć lat w każdym państwie członkowskim w wyborach powszechnych; w tym – przykładowo – 99 pochodzi z Niemiec, po 87 z Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, 64 z Hiszpanii, po 16 z Danii i Finlandii i 6 z Luksemburga. Po całkowitym rozszerzeniu Unii zasiądzie w nim 732 posłów, w tym 50 z Polski. Członkowie Parlamentu Europejskiego nie tworzą grup narodowych, lecz frakcje polityczne (np. Zjednoczona Lewica, Chrześcijańscy Demokraci, Zieloni). Parlament zbiera się na sesjach plenarnych w Strasburgu, zaś jego komisje obradują w Brukseli. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu różnych partii, zrzeszonych w siedmiu większych frakcjach politycznych. Parlament Europejski składa się z 626 deputowanych. Co trzecia z nich to kobieta. Podział miejsc jest proporcjonalny do liczby ludności. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

11 POWRÓT W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu różnych partii, zrzeszonych w siedmiu większych frakcjach politycznych. UNIA EUROPEJSKA

12 POWRÓT Parlament Europejski składa się z 626 deputowanych. Co trzecia z nich to kobieta. Podział miejsc jest proporcjonalny do liczby ludności. UNIA EUROPEJSKA

13 Trybunał Sprawiedliwości Trybunał orzeka o legalności aktów prawnych wydawanych przez organy UE i o ich zgodności z traktatami oraz dokonuje ich obowiązującej interpretacji. Na wniosek Komisji Trybunał podejmuje decyzje wobec państw członkowskich. Trybunał orzeka o legalności aktów prawnych wydawanych przez organy UE i o ich zgodności z traktatami oraz dokonuje ich obowiązującej interpretacji. Na wniosek Komisji Trybunał podejmuje decyzje wobec państw członkowskich, które nie wypełniają zobowiązań traktatowych. Trybunał rozpoznaje także spory między państwami członkowskimi lub między Komisją Europejską i tymi państwami. Jego orzeczenia mają charakter ostateczny. W jego skład wchodzi piętnastu sędziów wybranych przez państwa członkowskie. Po wejściu do Unii Polska będzie miała w TS jednego sędziego. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

14 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

15 Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy wspomaga Radę Unii oraz Parlament Europejski przy kontroli realizacji budżetu, bada zgodność z prawem i zasadność wszystkich wydatków Unii. Pełni funkcje zbliżone do polskiej Najwyższej Izby Kontroli. W Trybunale, po rozszerzeniu Unii, będzie zasiadał obywatel każdego państwa członkowskiego. Siedziba TO znajduje się w Luksemburgu. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

16 Komitet Ekonomiczno – Społeczny Jest on instytucją doradczą i opiniodawczą w sprawach gospodarczych i społecznych. Jego opinia jest brana pod uwagę przez Komisję, Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski przy podejmowaniu istotnych decyzji. Dla wielu z nich opinia Komitetu jest silną podporą. W skład KES wchodzi 222 reprezentantów pracodawców, pracowników, producentów, rolników, handlowców, przedstawicieli wolnych zawodów i innych. Członkowie Komitetu są niezawiśli w wykonywaniu swych funkcji i nie są ograniczani instrukcjami swoich państw. To stanowi ich siłę i czyni z Komitetu najbardziej wpływowà instytucją doradczą. Po wejściu do UE Polska powoła tylu samo przedstawicieli co Hiszpania (21). spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

17 Komitet Regionów Komitet jest organem doradczym reprezentującym interesy regionalne (w państwach UE jest ok. 200 regionów), z którym Rada UE i Komisja Europejska konsultują się w sprawach regionalnych i lokalnych. W jego skład wchodzi 222 przedstawicieli organizacji samorządowych państw członkowskich. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

18 Europejski Bank Centralny Najważniejszym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego, którego siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem, jest ochrona stabilności waluty europejskiej, prowadzenie polityki pieniężnej Unii oraz kontrola emisji euro z wyłącznym prawem do emisji banknotów euro dla wszystkich państw członkowskich. Jego rola jest różna od zadać banków centralnych państw członkowskich. Pozycja NBP w przyszłości zostanie zatem niezmieniona. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

19 Europejski Bank Inwestycyjny Jest to bank utworzony na mocy Traktatów Rzymskich. Od 1958 roku udziela największych pożyczek na świecie. Ich suma osiągnęła dotychczas blisko 200 mld dolarów. Organami EBI są: Rada Gubernatorów składająca się z ministrów finansów wszystkich państw członkowskich, Rada Administracyjna, Rada Dyrektorów oraz Komisja Obrachunkowa. zadania EBI: - wspieranie i współfinansowanie projektów UE, które mają na celu rozwój regionów gospodarczo opóźnionych - poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej - wspieranie ochrony środowiska - zmniejszenie zużycia energii - wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności przemysłu - sprzyjanie rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

20 Historia Pierwsze kroki do założenia Unii Europejskiej Założyciele Unii Europejskiej Ważne daty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

21 Pierwsze kroki do założenia Unii Europejskiej W kwietniu 1951 r. sześć państw – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy – podpisało Traktat Paryski powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Otrzymała ona znaczne uprawnienia w zakresie współpracy państw członkowskich w górnictwie i hutnictwie. Sukces EWWiS zachęcił założycielską szóstkę do kolejnych kroków ku zjednoczeniu. Na konferencji w Messynie w 1955 r. ministrowie spraw zagranicznych postanowili objąć integracją całość gospodarki. W 1957 r. w Rzymie podpisano dwa traktaty o ogromnym znaczeniu dla Europy. Pierwszy z nich powołał do życia Europejską Wspólnotę Gospodarcza (EWG). Miała ona doprowadzić najpierw do zniesienia ceł, a następnie do powstania wspólnego rynku towarów, kapitału i pracy. Na podstawie drugiego traktatu powstał Eufratom – organizacja sprawująca wspólną kontrolę nad europejskim przemysłem nuklearnym. Te trzy organizacje: EWWiS, EWG i Euratom istnieją i działają nadal występując pod jednolitą nazwą: Wspólnoty Europejskie i są częścią systemu tworzącego Unię Europejską. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

22 Założyciele Unii Europejskiej Robert Schuman (1886 – 1963) – francuski premier i minister spraw zagranicznych, inicjator pojednania niemiecko-francuskiego przez połączenie obu państw silnymi więzami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Plan Schumana i Monneta był pierwszym w pełni zrealizowanym projektem zjednoczenia Europy. Jean Monnet (1888 – 1979) – francuski dyplomata, współtwórca Planu Schumana. W 1976 r. za swoje zasługi dla budowania Jedności europejskiej otrzymał tytuł Obywatela Europy. Konrad Adenauer (1876 – 1967) – pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec. Gorący zwolennik zjednoczenia Europy w oparciu o jej chrześcijańskie korzenie tkwiące w kulturze, tradycji i cywilizacji naszego kontynentu. DALEJ>> spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

23 Założyciele Unii Europejskiej Alcide de Gasperi (1881 – 1954) – włoski premier i polityk, współtwórca projektów budowy jedności Europy, który uważał, że europejska współpraca gospodarcza powinna zostać wsparta zacieśnieniem współpracy obronnej. Paul Henri Spaak (1899 – 1972) – belgijski polityk, współtwórca Beneluksu (unii gospodarczej Belgii, Holandii i Luksemburga), NATO i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Na rzecz zjednoczenia Europy działali również Polacy, m.in. Józef Retinger (1888 – 1960) – polityk, pisarz, bliski współpracownik generała Sikorskiego, po wojnie na emigracji. Był współzałożycielem i sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ruch ten bardzo aktywnie działa także w naszym kraju. < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/56372/1/slides/slide_22.jpg", "name": "Założyciele Unii Europejskiej Alcide de Gasperi (1881 – 1954) – włoski premier i polityk, współtwórca projektów budowy jedności Europy, który uważał, że europejska współpraca gospodarcza powinna zostać wsparta zacieśnieniem współpracy obronnej.", "description": "Paul Henri Spaak (1899 – 1972) – belgijski polityk, współtwórca Beneluksu (unii gospodarczej Belgii, Holandii i Luksemburga), NATO i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Na rzecz zjednoczenia Europy działali również Polacy, m.in. Józef Retinger (1888 – 1960) – polityk, pisarz, bliski współpracownik generała Sikorskiego, po wojnie na emigracji. Był współzałożycielem i sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ruch ten bardzo aktywnie działa także w naszym kraju. <

24 Ważne daty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny 19.09.1946 Winston Churchill zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 09.05.1950 Przedstawienie przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana propozycji oddania pod wspólną kontrolę francuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali - surowców kluczowych dla powojennego przemysłu. Miało to - wedle Schumana przyczynić się do rozwoju gospodarczego państw zniszczonych w czasie II wojny światowej i uniemożliwić wykorzystanie przemysłu ciężkiego do wyścigu zbrojeń. 25.03.1957 Podpisanie Traktatów Rzymskich, ustanawiających EWG i Euratom. Celem EWG jest utworzenie wspólnego rynku europejskiego, a celem Euroatomu zapewnienie kontroli i współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej. Pierwszym przewodniczącym Komisji EWG zostaje Walter Hallstein, a Euratomu - Louis Armand. 01.01.1973 Poszerzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię. 01.01.1986 Poszerzenie Wspólnot o Hiszpanię i Portugalię. 03.10.1990 Zjednoczenie Niemiec 01.01.1995 Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje EFTA, nie będące dotychczas członkami Unii: o Austrię, Finlandię i Szwecję. W przeprowadzonym wcześniej referendum Norwegowie opowiedzieli się przeciw integracji. 02.10.1997 Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego. Sposób głosowania w Radzie, liczbę komisarzy i parlamentarzystów uzależniono od poszerzenia Unii Europejskiej. Wzmocniono kontrolę polityczną Parlamentu Europejskiego nad Komisją. Wzrosła rola Trybunału Sprawiedliwości. W dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wyposażono Unię w nowy instrument działania - wspólne strategie, określające cele w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Do traktatu włączono również przyjęty w Maastricht protokół socjalny. DALEJ>>POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

25 Ważne daty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny 10-11.12.1999 Zebrani w Helsinkach szefowie państw i rządów zapowiadają podjęcie negocjacji akcesyjnych z Rumunią, Słowacją, Litwą, Łotwą, Bułgarią, Maltą i Turcją. Na szczycie obecna była również polska delegacja z premierem Jerzym Buzkiem i ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Geremkiem. 07.12.2000-11.12.2000 Obradujący w Nicei przez cztery dni szefowie państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie reformy instytucji UE. Przywódcy Piętnastki uznali, że "od daty wejścia w życie Traktatu z Nicei Unia będzie w stanie powitać nowe państwa, gdy tylko wykażą zdolność do sprostania obowiązkom, wynikającym z członkostwa". Zatwierdzono reformę Rady Ministrów (powiększonej w przyszłości o 12 panstw), Parlamentu Europejskiego i Komisji. Proklamowana została Karta Praw Podstawowych - zbiór praw człowieka i swobód obywatelskich. 14.12.2001 - 15.12.2001 Szczyt Unii Europejskiej w Laeken pod Brukselą zamieścił w dokumencie końcowym listę 10 krajów kandydujących do UE, w tym Polskę, które mają szansę na członkostwo w 2004 roku. Pozostałe wymienione państwa to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Do zapisu wprowadzono dodatkowy warunek, że prócz tempa negocjacji liczy się również dalszy postęp w reformach.Zgromadzeni w Laeken pod Brukselą przywódcy państw i rządów Unii Europejskiej przyjęli również, jako część dokumentu końcowego szczytu, proponowaną przez Belgię "Deklarację z Laeken". Jest ona poświęcona przyszłości Europy i reformie instytucji unijnych w związku z planowanym rozszerzeniem Unii. W dokumencie nie wskazano osoby, która miałaby przewodniczyć specjalnej konwencji mającej zająć się reformą instytucjonalną Unii Europejskiej. 28.02.2002 Delegaci rządów i parlamentów 15 państw Unii Europejskiej i 13 krajów kandydujących oraz instytucji UE zapoczątkowali prace "Konwentu Europejskiego" w sprawie nowej reformy Unii. Przewodniczącym konwentu jest Valery Giscard d Estaing. 105-osobowy konwent ma zaproponować sposoby "pogłębienia integracji". Konwent ma obradować około roku, spotykając się co miesiąc w Brukseli. Jego propozycje posłużą następnie jako punkt wyjścia do uzgodnienia nowej reformy Unii przedstawicielom rządów państw członkowskich, którzy podejmą ostateczne decyzje w tej sprawie na forum tzw. konferencji międzyrządowej. DALEJ>>POWRÓT< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/56372/1/slides/slide_24.jpg", "name": "Ważne daty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny 10-11.12.1999 Zebrani w Helsinkach szefowie państw i rządów zapowiadają podjęcie negocjacji akcesyjnych z Rumunią, Słowacją, Litwą, Łotwą, Bułgarią, Maltą i Turcją.", "description": "Na szczycie obecna była również polska delegacja z premierem Jerzym Buzkiem i ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Geremkiem. 07.12.2000-11.12.2000 Obradujący w Nicei przez cztery dni szefowie państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie reformy instytucji UE. Przywódcy Piętnastki uznali, że od daty wejścia w życie Traktatu z Nicei Unia będzie w stanie powitać nowe państwa, gdy tylko wykażą zdolność do sprostania obowiązkom, wynikającym z członkostwa . Zatwierdzono reformę Rady Ministrów (powiększonej w przyszłości o 12 panstw), Parlamentu Europejskiego i Komisji. Proklamowana została Karta Praw Podstawowych - zbiór praw człowieka i swobód obywatelskich. 14.12.2001 - 15.12.2001 Szczyt Unii Europejskiej w Laeken pod Brukselą zamieścił w dokumencie końcowym listę 10 krajów kandydujących do UE, w tym Polskę, które mają szansę na członkostwo w 2004 roku. Pozostałe wymienione państwa to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Do zapisu wprowadzono dodatkowy warunek, że prócz tempa negocjacji liczy się również dalszy postęp w reformach.Zgromadzeni w Laeken pod Brukselą przywódcy państw i rządów Unii Europejskiej przyjęli również, jako część dokumentu końcowego szczytu, proponowaną przez Belgię Deklarację z Laeken . Jest ona poświęcona przyszłości Europy i reformie instytucji unijnych w związku z planowanym rozszerzeniem Unii. W dokumencie nie wskazano osoby, która miałaby przewodniczyć specjalnej konwencji mającej zająć się reformą instytucjonalną Unii Europejskiej. 28.02.2002 Delegaci rządów i parlamentów 15 państw Unii Europejskiej i 13 krajów kandydujących oraz instytucji UE zapoczątkowali prace Konwentu Europejskiego w sprawie nowej reformy Unii. Przewodniczącym konwentu jest Valery Giscard d Estaing. 105-osobowy konwent ma zaproponować sposoby pogłębienia integracji . Konwent ma obradować około roku, spotykając się co miesiąc w Brukseli. Jego propozycje posłużą następnie jako punkt wyjścia do uzgodnienia nowej reformy Unii przedstawicielom rządów państw członkowskich, którzy podejmą ostateczne decyzje w tej sprawie na forum tzw. konferencji międzyrządowej. DALEJ>>POWRÓT<

26 Ważne daty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny 21.06.2002 - 22.06.2002 Szczyt Unii Europejskiej w Sewilli, potwierdził zamiar Piętnastki poszerzenia jej w 2004 roku o 10 krajów, w tym o Polskę. Szczyt nie sprecyzował jednak miesiąca, w którym to nastąpi. Nową decyzją, dotyczącą poszerzenia było wyznaczenie na "pierwsze dni listopada" terminu podjęcia przez Unię decyzji o "wszystkich brakujących elementach" oferty finansowej dla kandydatów, w tym o dopłatach bezpośrednich dla rolników, ale kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder natychmiast podważył to zobowiązanie. Z myślą o poszerzeniu szczyt wydał także bezprecedensową deklarację, która potwierdza opublikowane równocześnie oświadczenie rządu irlandzkiego, że Traktat z Nicei "nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnej polityki neutralności wojskowej Irlandii". Ma to przekonać Irlandczyków, żeby zaaprobowali traktat w ponownym referendum. W ubiegłorocznym odrzucili go, co zagroziło zwłoką w poszerzeniu Unii. Poza poszerzeniem rzywódcy UE rozmawiali o wspólnej polityki imigracyjnej i azylowej. Ustalono, że jej częścią będzie "zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii", a więc w przyszłości także i granicą wschodnią Polski, przejściami granicznymi w portach i lotniskach międzynarodowych. Nie było zgody na "wspólną straż graniczną", ale zapowiedziano "wspólne operacje na granicach", stworzenie sieci łącznikowych oficerów imigracyjnych, modelu wspólnej oceny ryzyka, zrębów wspólnego programu szkoleń, ujednolicanie przepisów i raport o dzieleniu się państw członkowskich kosztami w tej dziedzinie. Nie wykluczono też podjęcia bliżej nie sprecyzowanych "środków", jeżeli kraje trzecie nie zechcą wsółpracować z Unią w powstrzymaniu nielegalnej migracji, ale pod naciskiem Francji szczyt powstrzymał się od groźby "sankcji". Przywódcy nie rozwiali natomiast niejasności, jaka towarzyszy negocjacjom między UE a Moskwą w sprawie warunków tranzytu między Kaliningradem a właściwą Rosją po wejściu Polski i Litwy do Unii. 13.12.2002-14.12.2002 Na szczycie UE w Kopenhadze 10 państw kandydujących zakończyło negocjacje. Szczyt w Kopenhadze umożliwił więc rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę, Węgry, Republikę Czeską, Słowację, Słowenię, Litwę, Łotwę, Estonię, Maltę i Cypr. Ich faktyczne wejście do Unii dokona się 1 maja 2004 r. 16.04.2003 U stóp Akropolu w Atenach pełnomocnicy 15 państw członkowskich Unii Europejskiej i 10 krajów do niej przystępujących, w tym Polski, podpisali w środę Traktat Akcesyjny, który stanowi prawną podstawę członkostwa Polski w UE POWRÓT< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/56372/1/slides/slide_25.jpg", "name": "Ważne daty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny 21.06.2002 - 22.06.2002 Szczyt Unii Europejskiej w Sewilli, potwierdził zamiar Piętnastki poszerzenia jej w 2004 roku o 10 krajów, w tym o Polskę.", "description": "Szczyt nie sprecyzował jednak miesiąca, w którym to nastąpi. Nową decyzją, dotyczącą poszerzenia było wyznaczenie na pierwsze dni listopada terminu podjęcia przez Unię decyzji o wszystkich brakujących elementach oferty finansowej dla kandydatów, w tym o dopłatach bezpośrednich dla rolników, ale kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder natychmiast podważył to zobowiązanie. Z myślą o poszerzeniu szczyt wydał także bezprecedensową deklarację, która potwierdza opublikowane równocześnie oświadczenie rządu irlandzkiego, że Traktat z Nicei nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnej polityki neutralności wojskowej Irlandii . Ma to przekonać Irlandczyków, żeby zaaprobowali traktat w ponownym referendum. W ubiegłorocznym odrzucili go, co zagroziło zwłoką w poszerzeniu Unii. Poza poszerzeniem rzywódcy UE rozmawiali o wspólnej polityki imigracyjnej i azylowej. Ustalono, że jej częścią będzie zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii , a więc w przyszłości także i granicą wschodnią Polski, przejściami granicznymi w portach i lotniskach międzynarodowych. Nie było zgody na wspólną straż graniczną , ale zapowiedziano wspólne operacje na granicach , stworzenie sieci łącznikowych oficerów imigracyjnych, modelu wspólnej oceny ryzyka, zrębów wspólnego programu szkoleń, ujednolicanie przepisów i raport o dzieleniu się państw członkowskich kosztami w tej dziedzinie. Nie wykluczono też podjęcia bliżej nie sprecyzowanych środków , jeżeli kraje trzecie nie zechcą wsółpracować z Unią w powstrzymaniu nielegalnej migracji, ale pod naciskiem Francji szczyt powstrzymał się od groźby sankcji . Przywódcy nie rozwiali natomiast niejasności, jaka towarzyszy negocjacjom między UE a Moskwą w sprawie warunków tranzytu między Kaliningradem a właściwą Rosją po wejściu Polski i Litwy do Unii. 13.12.2002-14.12.2002 Na szczycie UE w Kopenhadze 10 państw kandydujących zakończyło negocjacje. Szczyt w Kopenhadze umożliwił więc rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę, Węgry, Republikę Czeską, Słowację, Słowenię, Litwę, Łotwę, Estonię, Maltę i Cypr. Ich faktyczne wejście do Unii dokona się 1 maja 2004 r. 16.04.2003 U stóp Akropolu w Atenach pełnomocnicy 15 państw członkowskich Unii Europejskiej i 10 krajów do niej przystępujących, w tym Polski, podpisali w środę Traktat Akcesyjny, który stanowi prawną podstawę członkostwa Polski w UE POWRÓT<

27 Kraje członkowskie Kraje członkowskie 15 państw członkowskich, 375 milionów ludzi buduje wspólną przyszłość. Zajrzyj, żeby sprawdzić, jaki kraj i kiedy zdecydował się przyłączyć do Unii Europejskiej. Kraje kandydujące Rozszerzenie Unii Europejskiej jest jedną z najważniejszych szans, które pojawiły się przed UE. To historyczne zadanie niesie ze sobą duży ciężar dla wszystkich państw zaangażowanych w ten proces. Cel jest wielki: rozszerzenie integracji na kontynencie, żeby powiększyć obszar stabilności i dobrobytu o nowe państwa. Kraje kandydujące spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

28 Kraje członkowskie Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luxemburg Niemcy Portugalia Szwecja Włochy Wielka Brytania spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

29 Austria Jest członkiem UE od 1995 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 4 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE. 21 Miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy to niemiecki. Obszar 83.858 km kw.. Ludność 8 mln. Wiedeń, Graben. Flaga Austri spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

30 Belgia Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęła walutę Euro. Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu będzie miała 12 głosów w Radzie UE. 25 miejsc w Parlamencie. Języki urzędowe to francuski, flamandzki, niemiecki. Obszar 30,510 km kw. Ludność 10 mln. Bruksela, Atomium Flaga Belgii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

31 Dania Jest członkiem UE od 1973 roku. Nie przyjęła waluty Euro. Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE. 16 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy to Duński. Obszar 43,094 km kw. Ludność 5 mln. Kopenhaga, Plac Ratuszowy. Flaga Dani spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

32 Finlandia Jest członkiem UE od 1995 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE. 16 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy Fiński. Ludność 5 mln. Obszar 337, 030 km kw. Helsinki, panorama miasta Flaga Finlandii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

33 Francja Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęła walutę Euro. Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE. 87 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy francuski. Ludność 60 mln. Obszar 547,030 km kw. Pałac królewski w Wersalu. Flaga Francji spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

34 Grecja Jest członkiem UE od 1981 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE. 25 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy grecki. Ludność 11 mln. Obszar 131,940 km kw. Mistra, Grecja. Flaga Grecji spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

35 Hiszpania Jest członkiem UE od 1986 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 8 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE. 64 miejsca w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy hiszpański. Ludność 40 mln. Obszar 504,782 km kw. Granada, widok na Albacin. Flaga Hiszpanii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

36 Holandia Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęła walutę Euro. Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 13 głosów w Radzie UE. 31 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy holenderski. Ludność 16 mln. Obszar 41,526 km kw. Amsterdam, Rijksmuseum - najbogatsze muzeum sztuki holenderskiej. Flaga Holandii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

37 Irlandia Jest członkiem UE od 1973 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE. 15 miejsc w Parlamencie Europejskim. Języki urzędowe to angielski, irlandzki. Ludność 4 mln. Obszar 70,280 km kw. Irlandia, ulice Dublina. Flaga Irlandii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRTÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

38 Luxemburg Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisał Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjął walutę Euro. Posiada 2 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu będzie miał 4 głosy w Radzie UE. 6 miejsc w Parlamencie Europejskim. Języki urzędowe to francuski, niemiecki, luksemburski. Ludność 443 tys. Obszar 2, 586 km kw. Widok na katedrę i twierdzę w Luksemburgu. Flaga Luxemburgu spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

39 Niemcy Są jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęły walutę Euro. Posiada 10 Głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu będą miały 29 głosów w Radzie UE. 99 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy niemiecki. Ludność 83 mln. Obszar 357,021 km kw. Niemcy, Berlin, Brama Brandenburska. Flaga Niemiec spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

40 Portugalia Jest członkiem UE od 1986 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE. 25 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy portugalski. Ludność 10 mln. Obszar 92,391 km kw. Porto, widok na miasto. Flaga Portugalii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

41 Szwecja Jest członkiem UE od 1995 roku. Nie przyjęła waluty Euro. Posiada 4 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE. 22 miejsca w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy szwedzki. Ludność 9 mln. Obszar 449, 964 km kw. Sztokholm, centrum komunikacyjne. Flaga Szwecji spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

42 Włochy Są jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęły walutę Euro. Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będą miały 29 głosów w Radzie UE. 87 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy włoski. Ludność 58 mln. Obszar 301,230 km kw. Włochy, Rzym, widok na Tyber i bazylikę św. Piotra. Flaga Włoch spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

43 Wielka Brytania Jest członkiem UE od 1973 roku. Nie przyjęła waluty Euro. Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosó w Radzie UE. 87 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy angielski. Ludność 60 mln. Obszar 244, 820 km kw. Londyn, Buckingham Palace, XVIII-XIX w. Flaga Wielkiej Brytanii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

44 Kraje kandydujące: Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

45 Cypr Należy do Grupy Luksemburskiej. Podpisał Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 19 grudnia 1972 roku. 3 lipca 1990 roku złożył oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miał 4 głosy w Radzie UE, i 6 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - grecki, turecki, angielski Obszar - 9,250 km kw. Ludność - 763 tys. Stolica - Nikozja Girne, port jachtowy i bastion wenecki (XV/XVI w.). Flaga Cypru spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

46 Czechy Należą do Grupy Luksemburskiej. Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993 roku. 17 stycznia 1996 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będą miały 12 głosów w Radzie UE i 20 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - czeski Obszar - 78,866 km kw. Ludność - 10 mln Stolica - Praga Czechy, Praga, widok na Hradczany. Flaga Czech spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

47 Estonia Należy do Grupy Luksemburskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku. 24 listopada 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 6 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - estoński Obszar - 45,227 km kw. Ludność - 1,37 mln Stolica - Tallin Cerkiew w Tallinnie. Flaga Estonii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

48 Litwa Należy do Grupy Helsińskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku. 13 października 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 12 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - litewski Obszar - 65,200 km kw. Ludność - 3,6 mln Stolica - Wilno Wilno, kościół Św. Anny, pocz. XVI w. Flaga Litwy spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

49 Łotwa Należy do Grupy Helsińskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku. 8 grudnia 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 8 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - łotewski Obszar - 64,589 km kw. Ludność - 2,4 mln Stolica - Ryga Kamienica w Rydze. Flaga Łotwy spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

50 Malta Należy do Grupy Helsińskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 5 grudnia 1970 roku. 3 lipca 1990 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 3 głosy w Radzie UE i 5 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - angielski, maltański Obszar - 316 km kw. Ludność - 395 tys Stolica - Valletta Malta, Xlendi. Flaga Malty spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

51 Polska Należy do Grupy Luksemburskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991. 8 kwietnia 1994 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE i 50 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - polski Obszar - 312,685 km kw. Ludność - 38,6 mln Stolica - Warszawa Warszawa, Łazienki. Flaga Polski spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

52 Słowacja Należy do Grupy Helsińskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993. 27 czerwca 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 13 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - słowacki Obszar - 48,845 km kw. Ludność - 5,4 mln Stolica - Bratysława Gerlach - najwyższy szczyt Tatr. Flaga Słowacji spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

53 Słowenia Należy do Grupy Luksemburskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 10 czerwca 1996. 10 czerwca 1996 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE. Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 7 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - słoweński Obszar - 20,253 km kw. Ludność - 1,9 mln Stolica - Ljubljana Lublana. Na zdjęciu widoczna Cerkiew św. Jakuba (wysoka wieża w środkowej części zdjęcia). Flaga Słowenii spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

54 Węgry Należą do Grupy Luksemburskiej. Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991. 31 marca 1994 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.. Po przystąpieniu do UE będą miały12 głosów w Radzie UE i 20 miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy - węgierski. Obszar - 93,030 km kw. Ludność - 10 mln Stolica - Budapeszt Budapeszt, parlament. Flaga Węgier spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

55 Argumenty Argumenty za i przeciw wejściu do UE. ZA Współczesny świat jest urządzony tak, że decyzje o jego losach zapadają zaledwie w kilku miejscach. Te miejsca to Waszyngton i Bruksela, w mniejszym wymiarze Moskwa, Pekin i Tokio. I obojętnie, czy Polska przystąpi do UE, czy nie, świat taki będzie, a więc decyzje w "sprawie polskiej" będą zapadały w Brukseli (albo w Moskwie). Może to nam sie nie podobać, ale tak JEST i BEDZIE i nic na to nie poradzimy. Gra toczy sie zatem o to, czy mamy kontynuować tradycje Kongresu Wiedeńskiego, Traktatu Wersalskiego, Konferencji Jałtańskiej czy Poczdamskiej, a wiec "wszystko o nas bez nas", czy też złamać tę przekletą tradycję i sprawić, że faktycznie i praktycznie obowiazywała zasada "nic o nas bez nas". I w tym właśnie celu należy przystąpić do UE, gdyż jest to JEDYNY sposób na autentyczne zabieganie o polski interes narodowy w miejscu, gdzie zapadają decyzje o losach Europy. Czyli w Brukseli. Trzeba więc przystąpić do UE, by móc tam posłać swoich (najlepszych!) ludzi, by tam dbali o nasz interes. Natomiast głos przeciw UE oznacza ni mniej ni więcej taką deklarację: "nie chcemy, żeby Polska miała jakiekolwiek znaczenie polityczne we współczesnym świecie". A. Marecki PRZECIW Najważniejszym argumentem przeciw jest zależność polityczna. Stracimy istotną część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego. Istnieje ryzyko, że nie będziemy traktowani jak równi partnerzy (obowiązujące traktaty przewidują, że każde państwo członkowskie ma jednego przedstawiciela w Komisji, a tym samym Francja i Niemcy wprowadziły już po trzech bez zmiany traktatu). Kraje członkowskie i kandydujące powinny brać pod uwagę fakt, że choć wszyscy od zawsze jesteśmy w Europie, to jednak nasze kultury i historia dzielą nas te rożnice mogą być źródłem konfliktów. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

56 spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny Symbole Unii Europejskiej Unia Europejska ma swą flagę i hymn. Flaga to dwanaście żółtych gwiazd na lazurowym tle. Hymn to "Oda do radości" Beethovena Unia przejęła flagę w 1986 r. od Rady Europy. Pierwszy jej projekt powstał w roku 1955. Jego autorami byli hiszpański dyplomata Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsene Heitz. Przez lata spierano się, co właściwie symbolizują gwiazdy - godziny, miesiące, znaki zodiaku, apostołów, a może pełnię i doskonałość? Heitz wyjawił tajemnicę dopiero 11 lat temu, na łożu śmierci. Gwiazd jest tyle samo, ile gwiazd nad głową Najświętszej Marii Panny. Francuz inspirację znalazł bezpośrednio w Biblii (Księga Objawienia 12;1). Nie ujawnił tego wcześniej, by nie wywoływać protestów wyznawców innych religii. O ile flaga UE jest powszechnie znana mieszkańcom krajów Piętnastki, to wciąż wielu obywateli Unii nie wie, że to właśnie "Oda do radości" została uznana za unijny hymn. Jest tak, mimo że jego historia jako symbolu UE jest równie długa jak historia flagi. W 1972 r. na swą pieśń "Odę" wybrała Rada Europy. Poprosiła słynnego dyrygenta Herberta von Karajana o przygotowanie aranżacji na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę symfoniczną. W 1986 r. hymn i flagę przejęła od Rady Europy Unia Europejska. "Oda do radości" grana jest najczęściej 9 maja - w święto UE. Można ją usłyszeć także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii. Wtedy towarzyszy jej zwykle hymn państwa, które w danym półroczu przewodniczy UE. Posłuchaj hymnu UE Flaga UE KONIEC UNIA EUROPEJSKA

57 Euro waluta Unii Europejskiej O tym, że powstanie prawdziwy wspólny pieniądz, ostatecznie zdecydowano w 1991 r. w traktacie podpisanym w holenderskim mieście Maastricht. Ustalono wyśrubowane warunki ekonomiczne, które musiały spełnić wszystkie państwa chcące przystąpić do strefy euro: inflacja najwyżej o 1,5 punktu proc. wyższa od średniej inflacji w trzech najlepszych pod tym względem państwach Eurolandu, długoterminowe stopy procentowe najwyżej o 2 punkty proc. wyższe niż w tych trzech państwach, dług publiczny nie wyższy niż 60 proc. PKB, deficyt budżetowy nie wyższy niż 3 proc. PKB, pozostawanie co najmniej od dwóch lat w Europejskim Systemie Walutowym. Grecja nie spełniała tych kryteriów i dołączyła do jedenastki dopiero z początkiem 2001 r. Na wspólną walutę nie zgodziły się i nadal pozostają poza granicami strefy euro trzy kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Europejską walutę wprowadzano w trzech fazach. W pierwszej, która trwała do końca 1993 r., likwidowano bariery swobodnego przepływu kapitału w państwach członkowskich. W drugiej - od 1994 do 1998 r. - powstał Europejski Instytut Walutowy, prekursor dzisiejszego Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który m.in. przechowywał rezerwy złota i walut, a 1 czerwca 1998 r. utworzono EBC z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, który ustala stopy procentowe, takie same dla całej strefy euro. W drugiej fazie państwa miały zacząć unikać wysokich deficytów budżetowych, by przygotować się do spełnienia kryteriów z Maastricht. Wizerunki monet i banknotów Euro spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

58 Wizerunki monet i banknotów Euro spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

59 Euroregiony Polskie miasta i gminy przygraniczne zrzeszone są dziś w 15 euroregionach położonych wzdłuż granic lądowych i wybrzeża Morza Bałtyckiego. Czym są Euroregiony? Nazwa "euroregion" oznacza zarówno wyodrębniony region europejski, położony na pograniczu dwóch lub kilku sąsiadujących ze sobą państw, jak i organizację powołaną do koordynacji współpracy na takim obszarze przez strony umowy euroregionalnej i zaakceptowaną przez Unię Europejską (przed Traktatem z Maastricht: Wspólnoty Europejskie), która może wspierać finansowo jego działalność. Skąd się wzięły? Współdziałanie regionów przygranicznych wynika z potrzeby łagodzenia niekorzystnych skutków istnienia granic i chęci przeciwdziałania marginalizacji obszarów oddalonych od stolic państw. Powstawanie w powojennej Europie struktur współpracy transgranicznej, jakimi są euroregiony, wyniknęło z naturalnego dążenia społeczności lokalnych do nawiązywania kontaktów, wymiany dorobku kulturalnego między sąsiadami, do niwelowania różnic gospodarczych i przełamywania wzajemnych uprzedzeń. 1. Bałtyk 2. Niemen 3. Bug 4. Karpaty 5. Tatry 6. Beskidy 7. Śląsk Cieszyński 8. Silesia 9. Pradziad 10. Glacensis 11. Dobrava 12. Nysa 13. Sprewa-Nysa-Bóbr 14. Viadrina 15. Pomerania spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

60 Paszport Europejski Paszport europejski czyli unijny dowód tożsamości, symbolizujący przynależność do Wspólnoty Europejskiej został wprowadzony do użytku w 1985 roku. Ma on kolor burgundzkiego wina, z napisem "Unia Europejska" pod nazwą państwa wydającego dokument, może być używany przez obywateli UE podczas podróży po całym świecie. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

61 Referendum akcesyjne Referendum europejskie odbędzie się w dniach 7-8 czerwca; Polacy odpowiedzą w nim na pytanie: "Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?". Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6 do 20. Aby referendum było wiążące musi głosować więcej niż połowa Polaków. W niemal wszystkich - z wyjątkiem Cypru - krajach, które pierwszego maja 2004 roku mają przystąpić do Unii Europejskiej, odbędą się referenda w tej sprawie. Uznano bowiem, że do ratyfikacji umowy międzynarodowej jaką jest Traktat Akcesyjny - potrzebna jest społeczna zgoda. Wszystkie głosowania mają się odbyć między marcem a październikiem 2003 roku. W Polsce referendum odbędzie się 7 i 8 czerwca. Przed Polakami na pytanie o zgodę na wejście kraju do UE odpowiedzą kolejno: 8 marca Maltańczycy (jako pierwsi z całej 10.); 23 marca Słoweńcy; 12 kwietnia Węgrzy; 11 maja Litwini i 16 oraz 17 maja - Słowacy. Po Polakach zagłosują jeszcze Czesi - 13-14 czerwca; Estończycy 14 września i - jako ostatni - Łotysze: 20 września. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

62 Traktat akcesyjny Traktat akcesyjny dla 10 nowych państw członkowskich UE jest najbardziej skomplikowana umową międzynarodową w historii. Dokument będzie bowiem obejmował bardzo dużo sfer życia, zostanie zapisany w 22 językach, a podpiszą go przedstawiciele aż 25 państw-stron. Z CZEGO SKŁADA SIĘ TRAKTAT? Traktat składa się z kilku części, bo zawiera właściwy Traktat Akcesyjny, Akt Akcesyjny oraz protokoły i załączniki. Elementy te mają moc prawnie wiążącą i stanowią część aktu akcesyjnego. Ponadto dołączone są do niego deklaracje. HARMONOGRAM PRAC NAD TRAKTATEM Przekazanie uwag państw przystępujących do Unii Europejskiej dotyczących korekt technicznych, opuszczeń i uwag o charakterze prawno-językowym - 13 lutego; przyjęcie przez Komisje Spraw Zagranicznych PE - 18 lutego ; oficjalne przekazanie Parlamentowi Europejskiemu - 20 lutego; finalne prace prawników lingwistów - w marcu; dyskusja w Komisji Spraw Zagranicznych PE z udziałem Guentera Verheugena - 18-19 marca; wydanie opinii przez Parlament Europejski - 9 kwietnia; decyzja Rady UE o akceptacji wniosków akcesyjnych - 14 kwietnia; podpisanie Traktatu Akcesyjnego - 16 kwietnia 2003r. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

63 Pomoc przedakcesyjna PHARE SAPARD ISPA spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

64 PHARE Program PHARE, który powstał w 1989 roku, jest pomocą Unii Europejskiej przeznaczoną dla państw kandydujących. Początkowo kierowana była jedynie do Polski i Węgier - stąd zresztą nazwa programu złożona z pierwszych liter wyrazów składających się na pełny tytuł w języku angielskim: Poland-Hungary: Assistance to Restructuring their Economies. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

65 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

66 SAPARD Sapard to program pomocy finansowej i strukturalnej dla rolnictwa państw kandydujących do UE. Jego celem jest pomoc w dostosowaniu ich sektora rolnego i obszarów wiejskich do poziomu państw Unii Europejskiej. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

67 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

68 ISPA ISPA to program pomocy UE dla państw kandydujących w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. Ma spełniać podobną rolę jak Fundusz Spójności w Unii Europejskiej i dlatego funkcjonuje na podobnych zasadach. Priorytetami programu ISPA są: ochrona środowiska, ograniczanie zanieczyszczania wód i powietrza, pomoc w zakresie utylizacji odpadów. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

69 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

70 POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

71 Pomoc dla krajów UE Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności Inicjatywy wspólnotowe spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny KONIEC UNIA EUROPEJSKA

72 Fundusze Strukturalne Fundusze strukturalne, mają na celu realizację polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zmierzającą do wyrównywania różnic między regionami. W skład funduszy strukturalnych wchodzą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa. spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

73 Fundusz Spójności Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Z funduszu obecnie korzystają Grecja, Portugalia, Hiszpania i Irlandia. Budżet Funduszu Spójności spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

74 Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 - 2006 wynosi 18 mld euro (w latach 1994 - 1999 wynosił 15,5 mld euro). W przeliczeniu na poszczególne kraje przedstawia się to następująco: - Hiszpania 61-63 proc. całości budżetu; średnio - 11160 mln euro - Grecja 16 - 18 proc. całości budżetu; średnio - 3060 mln euro - Portugalia 16 - 18 proc. całości budżetu; średnio - 3300 mln euro - Irlandia 2 - 6 proc. całości budżetu; średnio 720 mln euro. POWRÓT UNIA EUROPEJSKA

75 Inicjatywy wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej, finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych, skierowane do określonych środowisk i grup społecznych jedynie państw członkowskich Unii Europejskiej. EQUAL Głównym celem programu EQUAL jest zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (zwłaszcza między kobietami a mężczyznami) oraz integracja społeczna i zawodowa imigrantów. INTERREG III INTERREG III to program Unii Europejskiej dotyczący wzmacniania współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej, oraz mający służyć zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji całego terytorium UE. URBAN Program URBAN działa w ramach projektów mających na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców. Wnioski o pomoc w ramach programu mogą składać: władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy. LEADER + to unijny program wspomagający wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. Jest on kontynuacją i rozwinięciem programu LEADER II (1994-1999). spis treści UNIA EUROPEJSKA Instytucje Historia Kraje UE Argumenty Symbole UE Euro waluta UE Euroregiony Paszport Europejski Pomoc przedakcesyjna Pomoc dla krajów UE Referendum akcesyjne Traktat akcesyjny POWRÓT KONIEC UNIA EUROPEJSKA

76 BARTOSZ NOWROT Prezentacje wykonał: BARTOSZ NOWROT (kl. IIIF) Wykorzystano materiały ze stron: www.infoeuropa.gov.pl www.integracjaeuropejska.info www.euro.pap.pl UNIA EUROPEJSKA


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA. EUROPA Przed drugą wojną światową idea zjednoczonej Europy wydawała się niemożliwa do urzeczywistnienia. Tragiczne doświadczenia wojny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google