Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” Maj, 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” Maj, 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” Maj, 2015 r.
Rola i zakres działalności LGD „Chata Kociewia” w kontekście wdrażania działania „Leader” PROW Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” Maj, 2015 r.

2 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015
Niezmieniony obszar działalności: 14 gmin powiatu starogardzkiego i kościerskiego: Gmina Bobowo Gmina Lubichowo Gmina Kaliska Gmina Osieczna Gmina Osiek Gmina Miejska Skórcz Gmina Skarszewy Gmina Smętowo Gr. Gmina Stara Kiszewa Gmina Starogard Gdański Gmina Zblewo Gmina Liniewo Gmina Miejska Czarna Woda Gmina Skórcz

3 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015
Liczba mieszkańców (2013 r.) – osób, Forma prawna – stowarzyszenie „specjalne”, Partnerstwo trójsektorowe: 96 członków: 15 jednostek samorządowych, w tym: 12 gmin członkowskich z terenu powiatu starogardzkiego, 2 gminy z powiatu kościerskiego, Samorząd Powiatu Starogardzkiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych formalnych , grupy nieformalne, biznes – przedsiębiorcy, rolnicy, Możliwość kontynuowania działalności w obecnej formie prawnej i obecnym kształcie

4 Finansowanie LGD po 2015 r. Finansowanie:
PROW – Program zatwierdzony przez Komisją Europejską w grudniu 2014 roku, RPO WP Program zatwierdzony przez Komisją Europejską w lutym 2015 roku,

5 PROW Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - nowy układ działań – nowe zasady przyznawania środków, Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja celów, procedur, kryteriów wyboru projektów, Wdrażanie Strategii w okresie: od 2016 (II połowa roku) do 2022 r., Środki finansowe na wdrażanie Strategii – 10 mln zł, Środki na funkcjonowanie LGD zł.

6 Projekt PROW W ramach działania LEADER wspierane będą operacje mające na celu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, .

7 Projekt PROW podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

8 Projekt PROW 2014 - 2020 Rodzaje projektów – formy konkursów:
Konkursy otwarte dla pojedynczych projektów – LGD – Urząd Marszałkowski – większe kompetencje LGD w ocenie wniosków (projekty pow. 50 tys. zł), Konkursy w ramach tzw. „projektów grantowych” – całość oceny po stronie LGD + umowy + rozliczanie z beneficjantami (projekty do 50 tys. zł),

9 Projekt PROW 2014 - 2020 Beneficjenci: Osoby fizyczne,
Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich), Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

10 Projekt PROW Wsparcie dla przedsiębiorców (obecnych oraz nowopowstałych): Wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw, Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu. Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy. W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

11 Projekt PROW 2014 - 2020 Limity pomocy na operacje:
Limit pomocy na operacje – PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego PLN kwoty pomocy. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – PLN kwoty pomocy. Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej PLN. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi nie więcej niż PLN, Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

12 Projekt PROW 2014 - 2020 Przewidywana wysokość pomocy:
70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, 63,63% w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 80% w przypadku pozostałych operacji.

13 Projekt PROW Maksymalne wsparcie dla sektora publicznego – 50% budżetu Strategii, Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców: Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego, Beneficjenci realizujący operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – zł, Grantobiorcy – maksymalnie PLN.

14 Projekt PROW W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W ramach oceny wniosków dodatkowe punkty będą przyznane operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum, W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie), Zakłada się, że wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy!

15 Projekt PROW Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii), Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy, Możliwość zakupu tylko rzeczy nowych - nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego.

16 Projekt PROW 2014 - 2020 Warunki przyznania pomocy:
operacja jest uzasadniona ekonomicznie – dla przedsięwzięć komercyjnych, operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; zakupu środków transportu nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne; w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych,

17 Projekt PROW 2014 - 2020 Pomoc nie jest przyznawana na:
operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

18 Projekt PROW Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu, Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR, Komisja wybierająca – Rada LGD - posiada kompetencje w zakresie: wyboru operacji które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalenie kwoty wsparcia.

19 Harmonogram prac Harmonogram prac nad okresem programowania 2015 – 2022 LGD – w II kwartale 2015 r. opracowana Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LGD – złożenie gotowej wersji Koncepcji do końca VI.2015 r., Wsparcie przygotowawcze przygotowania nowej LSR – II poł r. Przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – maj – grudzień 2015 r. Złożenie wniosku o realizację nowej LSR – przełom 2015/2016, Realizacja nowej Strategii – od II połowy 2016 roku.

20 RPO WP Preferencje dla projektów realizowanych w ramach „oddolnego podejścia” wskazane w RPO WP oraz SzOOP RPO WP : „Preferowane będą projekty: identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania” Odzwierciedleniem preferencji są dodatkowe punkty na etapie oceny strategicznej I stopnia,

21 RPO WP 3. Działania objęte preferencją „oddolnego podejścia” w RPO: Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Działanie 6.1. Aktywna integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” Maj, 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google