Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” MAJ, 2015 R. Rola i zakres działalności LGD „Chata Kociewia” w kontekście wdrażania działania „Leader” PROW 2014-2022.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” MAJ, 2015 R. Rola i zakres działalności LGD „Chata Kociewia” w kontekście wdrażania działania „Leader” PROW 2014-2022."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” MAJ, 2015 R. Rola i zakres działalności LGD „Chata Kociewia” w kontekście wdrażania działania „Leader” PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD

2 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015 Niezmieniony obszar działalności: 14 gmin powiatu starogardzkiego i kościerskiego: -Gmina Bobowo -Gmina Lubichowo -Gmina Kaliska -Gmina Osieczna -Gmina Osiek -Gmina Miejska Skórcz -Gmina Skarszewy -Gmina Smętowo Gr. -Gmina Stara Kiszewa -Gmina Starogard Gdański -Gmina Zblewo -Gmina Liniewo -Gmina Miejska Czarna Woda -Gmina Skórcz

3 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015 a.Liczba mieszkańców (2013 r.) – 89 957 osób, b.Forma prawna – stowarzyszenie „specjalne”, c. Partnerstwo trójsektorowe: 96 członków: - 15 jednostek samorządowych, w tym: 12 gmin członkowskich z terenu powiatu starogardzkiego, 2 gminy z powiatu kościerskiego, Samorząd Powiatu Starogardzkiego, - przedstawiciele organizacji pozarządowych formalnych, - grupy nieformalne, - biznes – przedsiębiorcy, - rolnicy, Możliwość kontynuowania działalności w obecnej formie prawnej i obecnym kształcie

4 Finansowanie LGD po 2015 r. Finansowanie: –PROW 2014-2020 – Program zatwierdzony przez Komisją Europejską w grudniu 2014 roku, –RPO WP 2014-2020 - Program zatwierdzony przez Komisją Europejską w lutym 2015 roku,

5 PROW 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - nowy układ działań – nowe zasady przyznawania środków, Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja celów, procedur, kryteriów wyboru projektów, Wdrażanie Strategii w okresie: od 2016 (II połowa roku) do 2022 r., Środki finansowe na wdrażanie Strategii – 10 mln zł, Środki na funkcjonowanie LGD - 2 250 000 zł.

6 Projekt PROW 2014 - 2020 W ramach działania LEADER wspierane będą operacje mające na celu: -wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, -zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, -dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), -podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,.

7 Projekt PROW 2014 - 2020 -podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, -rozwój produktów lokalnych, -rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, -zachowanie dziedzictwa lokalnego, -rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, -rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

8 Projekt PROW 2014 - 2020 Rodzaje projektów – formy konkursów:  Konkursy otwarte dla pojedynczych projektów – LGD – Urząd Marszałkowski – większe kompetencje LGD w ocenie wniosków (projekty pow. 50 tys. zł),  Konkursy w ramach tzw. „projektów grantowych” – całość oceny po stronie LGD + umowy + rozliczanie z beneficjantami (projekty do 50 tys. zł),

9 Projekt PROW 2014 - 2020 Beneficjenci: -Osoby fizyczne, -Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. -Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. -W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich), -Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

10 Projekt PROW 2014 - 2020 Wsparcie dla przedsiębiorców (obecnych oraz nowopowstałych): a. Wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw, b. Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu. Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy. c. W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: - osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, - osobom prowadzącym działalność gospodarczą, - osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, c. W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

11 Projekt PROW 2014 - 2020 Limity pomocy na operacje: - Limit pomocy na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. - Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy. - Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy. - Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN. - Całkowita wartość projektu grantowego wynosi nie więcej niż 50 000 PLN, Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

12 Projekt PROW 2014 - 2020 Przewidywana wysokość pomocy: - 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, - 63,63% w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, - 80% w przypadku pozostałych operacji.

13 Projekt PROW 2014 - 2020 - Maksymalne wsparcie dla sektora publicznego – 50% budżetu Strategii, Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców: - Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego, - Beneficjenci realizujący operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 000 zł, - Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN.

14 Projekt PROW 2014 - 2020 - W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W ramach oceny wniosków dodatkowe punkty będą przyznane operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum, - W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie), - Zakłada się, że wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy!

15 Projekt PROW 2014 - 2020 - Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii), - Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy, - Możliwość zakupu tylko rzeczy nowych - nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego.

16 Projekt PROW 2014 - 2020 Warunki przyznania pomocy: - operacja jest uzasadniona ekonomicznie – dla przedsięwzięć komercyjnych, - operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; - zakupu środków transportu nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne; - w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci, operacja realizowana jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych,

17 Projekt PROW 2014 - 2020 Pomoc nie jest przyznawana na: - operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; - organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; - promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

18 Projekt PROW 2014 - 2020 - Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu, - Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR, - Komisja wybierająca – Rada LGD - posiada kompetencje w zakresie: - wyboru operacji które mają być realizowane w ramach LSR, oraz - ustalenie kwoty wsparcia.

19 Harmonogram prac Harmonogram prac nad okresem programowania 2015 – 2022  LGD – w II kwartale 2015 r. opracowana Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LGD – złożenie gotowej wersji Koncepcji do końca VI.2015 r.,  Wsparcie przygotowawcze przygotowania nowej LSR – II poł. 2015 r.  Przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – maj – grudzień 2015 r.  Złożenie wniosku o realizację nowej LSR – przełom 2015/2016,  Realizacja nowej Strategii – od II połowy 2016 roku.

20 RPO WP 2014-2020  Preferencje dla projektów realizowanych w ramach „oddolnego podejścia” wskazane w RPO WP 2014-2020 oraz SzOOP RPO WP 2014-2020: „Preferowane będą projekty: identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania” 2.Odzwierciedleniem preferencji są dodatkowe punkty na etapie oceny strategicznej I stopnia,

21 RPO WP 2014-2020 3. Działania objęte preferencją „oddolnego podejścia” w RPO: Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Działanie 6.1. Aktywna integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” MAJ, 2015 R. Rola i zakres działalności LGD „Chata Kociewia” w kontekście wdrażania działania „Leader” PROW 2014-2022."

Podobne prezentacje


Reklamy Google