Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ."— Zapis prezentacji:

1 GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

2 LGD – PATRENRSTWO TRÓJSEKTOROWE (sektor publiczny, gospodarczy i społeczny) Obecne – ok. 65 tys. ludności, 35 członków, siedziba i biuro Łubowie. Zarząd: Bogdan Kemnitz – Prezes, Włodzimierz Leman – viceprezes, Andrzej Łozowski – viceprezes, Dorota Nowacka, Grzegorz Taterka, Adam Serwatka

3 Lokalna Strategia Rozwoju – opracowana z udziałem społeczności lokalnej, odwołuje się do lokalnych uwarunkowań i zasobów, bierze pod uwagę kwestie związane z wykluczeniem społecznym, ubóstwem a także środowiskowo-klimatyczne

4 Do realizacji celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu przyczynią się inwestycje w rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego

5 W ramach Leadera wspierane będą operacje mające na celu:

6 1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

7 Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości (wykluczone świadczenie usług rolniczych, przetwórstwo ryb, mięczaków i skorupiaków, działalność przekraczająca swoją skalą LSR – górnictwo, transport kolejowy, itp.)

8 3) Dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom

9 4) Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,

10 5) Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji 6) Rozwój produktów lokalnych, 7) Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 8) zachowanie dziedzictwa lokalnego,

11 9) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

12 10) Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

13 Wspierane mają być operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych

14 Realizowane mają być operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym aktywizowanie bezrobotnych, grup defaworyzowanych, współpraca z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia, sieciowanie.

15 Realizowane mają być operacje w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich.

16 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wsparciu podlegają operacje zgodne z calami szczegółowymi Działania oraz celami określonymi w LSR

17 Rodzaj wsparcia – refundacja lub płatność zryczałtowana w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegającej na rozpoczęciu działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

18 Beneficjenci  Osoby fizyczne  Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe  Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

19 Beneficjenci  W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: a) Osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą. b) Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, c) Osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej

20 Kryteria wyboru  Zostaną określone przez LGD w LSR.  Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka kryteriów: innowacyjne, przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, generujące nowe miejsca pracy, realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR.  W przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej, LGD powinna wprowadzić preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

21 Limity i wysokość wsparcia  Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD  Limit dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych – 300.000 (za wyjątkiem tworzenia inkubatora przetwórstwa)  Grantobiorcy – 100.000. W przypadku JST – nie więcej niż 20% danego projektu grantowego.  Limit na operacje – 300.000 z wyłączeniem operacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów i operacji JST  Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500.000  Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100.000

22 Limity i wysokość wsparcia  Limit na operację własną – 50.000  Całkowita wartość operacji poza grantem – min. 50.000  Całkowita wartość grantu – max. 50.000  Intensywność pomocy – do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz LSR.  W przypadku JST poziom pomocy finansowej z EFROW wynosi maksymalnie 63,63 kosztów kwalifikowalnych

23 Istotne  Strategia ma być kompleksowa. Celem jest holistyczne rozwiązywanie lokalnych problemów  WYBRANE DO REALIZACJI MOGĄ BYĆ TYLKO TE LGD, KTÓRE CO NAJMNIEJ 50% BUDŻETU WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PRZEZNACZĄ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM LUB UTRZYMANIEM MIEJC PRACY

24 Istotne  W procesie wyboru premiowane będą obszary o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej przy uwzględnieniu liczby bezrobotnych oraz dochodów własnych gminy.

25 1. Poprawa warunków życia mieszkańców 2. Wspieranie rozwoju gospodarczego 3. Kreowanie wizerunku gminy turystyczno- rekreacyjnej A. Rozwój infrastrukturyB. Rozwój usług społecznych 1.1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i gminy Pobiedziska 1.4 Zwiększenie dostępności do usług publicznych2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 3.1. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej 1.1.1. Budowa dróg gminnych1.4.1. Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej2.1.1. Pobiedziska Strefa Gospodarcza3.1.1. Szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne 1.1.2. Modernizacja dróg lokalnych, wewnętrznych i chodników na terenie gminy 1.4.2. Efektywna opieka zdrowotna i społeczna2.1.2. Szkolenia dla przedsiębiorców 3.1.2. Centrum sportów wodnych nad jeziorem Biezdruchowo 1.1.3. Zintegrowany system komunikacyjny miasta i gminy Pobiedziska 1.4.3. Rozwój oświaty2.1.3. Szkolenia dla nowej kadry3.2. Promocja gminy 1.2. Infrastruktura komunalna1.4.4. Rewitalizacja miasta2.2. Wspieranie rozwoju rolnictwa3.2.1. Internetowy wizerunek Pobiedzisk 1.2.1. Poprawa poziomu usług wodociągowych dla mieszkańców gminy Pobiedziska 1.5. Poprawa bezpieczeństwa w gminie2.2.1. Promocja gospodarstw agroturystycznych3.2.2. Promocja lokalnej bazy noclegowej 1.2.2. Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Pobiedziska 1.5.1. Podniesienie gotowości OSP na terenie miasta i gminy 2.2.2. Edukacja rolników3.2.3. Identyfikacja wizualna Pobiedzisk 1.2.3. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów1.6. Wysoka jakość życia na terenach gminnych 2.2.3. Zagospodarowanie gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej 3.2.4. Eventy w Pobiedziskach 1.3. Wdrożenie i promocja działań ekologicznych 1.6.1. Organizacja corocznych konkursów i imprez dla posesji i zagród wiejskich 3.2.5. Rozwój współpracy z zagranicą 1.3.1. Oszczędności energetyczne w gminie Pobiedziska 1.6.2. Sport i rekreacja na obszarach wiejskich 3.2.6. Promocja dziedzictwa kulturowego i produktów regionalnych 1.3.2. Edukacja ekologiczna 1.6.3. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych Tabela 10. Układ celów, programów i projektów strategicznych.


Pobierz ppt "GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google