Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, która będzie trwała do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, która będzie trwała do."— Zapis prezentacji:

1

2 2 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, która będzie trwała do 30 kwietnia 2015r do godziny 13:00. Zalogowanie się do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu: www.lodzkie.edu.com.pl

3  Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.www.lodzkie.edu.com.pl  Wybierz szkoły, a potem oddziały, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół.  Utwórz swoją listę preferencji ustawiając wybrane oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Lista preferencji musi obejmować wszystkie wybrane przez Ciebie oddziały. Odziały z tej samej szkoły nie muszą występować koło siebie. (Ważna jest kolejność oddziałów, nie szkół – szkoły ustawią się w kolejności alfabetycznej)

4  Wydrukuj wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w dwóch egzemplarzach. Podpisz go, daj do podpisu Rodzicom (Opiekunom Prawnym) i jeden zanieś do szkoły, którą wybrałeś jako pierwszą – najbardziej preferowaną. Jest to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Drugi wniosek pozostaw w domu jako rezerwowy. W sytuacji, gdy nie dostaniesz się do swojej szkoły pierwszego wyboru dostarczysz wniosek do szkoły, do której się dostałeś.  Jeżeli w oddziale, który wybrałeś przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np: sprawności fizycznej, z języka obcego, plastycznych, lub muzycznych) dowiedz się o jego terminie. Nie zwlekaj do ostatniej chwili – możesz nie zdążyć wprowadzić danych!

5  Od 22 czerwca do 23 czerwca do godziny 15:00 (znane już będą wyniki egzaminów) możesz zmienić swoje preferencje. Jeśli je zmieniasz musisz złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru (tak jak wcześniej). Zanim jednak złożysz nowy wniosek, musisz anulować poprzedni w tej szkole pierwszego wyboru, w której był złożony.  Od 26 czerwca do 1 lipca do godziny 13:00, po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach.  Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Administratorzy szkolni będą weryfikować wprowadzone przez Ciebie dane. Musisz zanieść tyle kopii świadectw, ile szkół wybrałeś w systemie.

6 10 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Instrukcja dla kandydatów  3 lipca do godziny 13:00 szkoły, które wybrałeś publikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Sprawdź do której szkoły się zakwalifikowałeś. Jeśli nigdzie się nie zakwalifikowałeś, będziesz musiał brać udział w rekrutacji uzupełniającej, do szkół do których będą wolne miejsca. W roku szkolnym 2015/2016 postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone również w formie elektronicznej.  Od 3 lipca od godziny 13:00 do dnia7 lipca do godziny 12:00 musisz potwierdzić wolę nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany. Dostarcz oryginał świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu oraz inne wymagane przez szkołę dokumenty.

7 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW WYBIERAJĄCYCH SZKOŁY ZAWODOWE (wszystkie szkoły poza liceami ogólnokształcacymi) Pamiętaj, że:  Musisz pobrać skierowanie(a) na badanie(a) z sekretariatu każdej szkoły ponadgimnazjalnej, technicznej którą wybrałeś (jeżeli wybrałeś trzy szkoły techniczne – musisz pobrać trzy skierowania).  Musisz wykonać badania (najlepiej przed 30 kwietnia) i otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania każdego wybranego przez Ciebie zawodu.  Jeżeli nie możesz wykonywać zawodu przez Ciebie wybranego, możesz w terminie 22-23czerwca dokonać zmian na liście preferencji (możesz wybrać inne szkoły lub zmienić kolejność oddziałów).  Musisz dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań w dniu potwierdzenia woli nauki (razem z innymi dokumentami).  W przypadku niedostarczenia w/w zaświadczenia dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może odmówić Ci przyjęcia do oddziału.

8 UWAGA  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów, a także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.  Uczniowie gimnazjum, którzy w latach szkolnych 2012/13 i 2013/14 zajęli w konkursach tematycznych (wymienionych w odpowiednich zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty) na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.

9 ZASADY PRZYDZIELANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie,  matematyki,  przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

10 ZASADY PRZYDZIELANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI OCENY NA ŚWIADECTWIE Szkoły ponadgimnazjalne w przypadku każdej klasy umieszczonej w ofercie edukacyjnej wskazują cztery przedmioty punktowane w ramach rekrutacji do tej klasy. Jednym z tych przedmiotów jest obligatoryjnie język polski. Kandydaci otrzymują punkty za oceny z tych przedmiotów, umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:  stopień celujący - 15 punktów  stopień bardzo dobry - 13 punktów  stopień dobry - 11 punktów  stopień dostateczny - 7 punktów  stopień dopuszczający - 2 punkty Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

11 ZASADY PRZYDZIELANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH (umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum) Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):  jeden tytuł – 11 punktów,  dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty, Zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):  w jednym konkursie – 6 punktów,  w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty. Zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

12 ZASADY PRZYDZIELANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum) Zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):  w jednej dyscyplinie – 5 punktów,  dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty, albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 3 punkty.

13 ZASADY PRZYDZIELANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI INNE OSIĄGNIĘCIA (umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

14 DODATKOWE KRYTERIA PRZYJECIA KANDYDATA Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:  wielodzietność rodziny kandydata;  niepełnosprawność kandydata;  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

15 DODATKOWE KRYTERIA PRZYJECIA KANDYDATA Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów (w tym tych wymienionych powyżej), ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym :  zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku (dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi),  średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  ocena zachowania.

16 DZIAŁANIE SYSTEMU PRZYDZIELANIA KANDYDATA DO ODDZIAŁÓW  Obowiązują jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które uczestniczą w systemie.  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/16, sformułowana przesz szkoły ponadgimnazjalne podlega upowszechnieniu przed 27 marca i nie może być zmieniona do czasu ogłoszenia listy wstępnej.  Przyjęcie kandydata do danej klasy następuje na podstawie sumy punktów za oceny na świadectwie, za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego.  Uczeń zostanie przydzielony do klasy umieszczonej najwyżej na swojej liście preferencji, na którą wystarczyło mu punktów (nie jest ważne na którym miejscu listy preferencji kandydata znajduje się ten oddział).

17 Kandydaci w chwili potwierdzenia woli podjęcia nauki powinni przedstawić:  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka obcego w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy kontynuacyjnej dwujęzycznej,  pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły, w której program nauczania w niektórych oddziałach wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych,  zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, zaliczenie prób sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) oraz pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas i szkół sportowych,  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe,  ewentualnie inne wymagane przez szkołę dokumenty. DOKUMENTY NIEZBEDNE W REKRUTACJI

18  Przeprowadza się je po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.  Termin od 7 lipca (po godzinie 13:00) do końca sierpnia.  W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które mają wolne miejsca.  W roku szkolnym 2015/2016 postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone również w formie elektronicznej.  Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach umieszcza się na stronie internetowej: http://www.kuratorium.lodz.pl w dniach od 3 lipca (lista wstępna) oraz od 7 lipca (lista ostateczna).

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Danuta Krysiak- dyrektor Gimnazjum nr 38 w Łodzi


Pobierz ppt "2 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, która będzie trwała do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google