Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do roku 2030.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do roku 2030."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do roku 2030

2 Wprowadzenie 1.Diagnoza strategiczna Chorzowa 1.1.Ogólna charakterystyka miasta 1.2.Układ administracyjny i funkcjonalny 1.3.Sieć transportowa i komunikacja 1.4.Aktywność gospodarcza 1.5.Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1.6.Infrastruktura usług publicznych 1.6.1.Ochrona zdrowia 1.6.2.Kultura 1.6.3.Edukacja i wychowanie 1.7.Demografia 1.8.Rynek pracy 1.9.Aktywność społeczna mieszkańców 1.10.Bezpieczeństwo publiczne 1.11.Potencjał ekonomiczny mieszkańców 1.12.Pomoc społeczna 1.13.Kierunki działań w sferze społecznej – polityka miasta 2.Kluczowe problemy rozwoju społecznego Chorzowa 3.Analiza SWOT 4.Wizja, cele strategiczne i kierunki działania 5.Wdrażanie i monitoring strategii 5.1.Układ podmiotowy wdrażania strategii 5.2.Instrumenty wdrażania i źródła finansowania 5.3.Monitoring wdrażania strategii Układ treści projektu Strategii

3 czynniki ekonomiczne brak wystarczającego wsparcia rodziny niedostosowanie rynku pracy niepełnosprawność pogarszający się stan zdrowia mieszkańców i ograniczenia dostępu do usług zdrowotnych zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa niski poziom bezpieczeństwa publicznego Obciążeni psychiczne i wzrost zjawiska uzależnień Główne źródła problemów społecznych

4 Wyznaczniki wizji społecznej sytuacji miasta Chorzowa Wizja sytuacji społecznej Chorzowa podmiotyodpowiedzialnośćaktywnośćinformacjaudogodnieniarelacje

5 Priorytety polityki społecznej Chorzowa Wspólnota lokalna i społeczeństwo obywatelskie Aktywizacja mieszkańców System pomocy społecznej Polityka prorodzinna

6 Priorytet I Wspólnota lokalna i społeczeństwo obywatelskie. Cel strategiczny: Wysoki poziom solidarności społecznej przejawiającej się w braniu przez mieszkańców miasta odpowiedzialności za los osób w trudnej sytuacji życiowej. Cele szczegółowe: 1.Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie sytuacji społecznej Chorzowa oraz możliwości osobistego angażowania się w usuwanie lub łagodzenie problemów społecznych miasta. 2.Ograniczenie zjawiska przemocy oraz podniesienie społecznej wrażliwości na jej występowanie. 3.Korzystne warunki do podejmowania przez mieszkańców i sektor pozarządowy inicjatyw wspierających pozytywne przeobrażenia społeczne miasta. 4.Społeczna odpowiedzialność chorzowskiego biznesu przejawiająca się w realizacji przez lokalne firmy działań na rzecz społeczności lokalnych. 5.Wzrost dbałości mieszkańców o estetykę i bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.

7 Priorytet II Polityka prorodzinna Cel strategiczny: Dobre podstawy ekonomicznego rozwoju rodzin. Cele szczegółowe: 1.Wysoka dostępność usług publicznych umożliwiających godzenie karier zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. 2.Rosnąca atrakcyjność lokalnego rynku pracy oraz rosnące możliwości adaptacyjne mieszkańców do potrzeb gospodarki lokalnej. 3.Wysoka dostępność wsparcia dla rodzin, których rozwój i prawidłowe funkcjonowanie hamowane jest z przyczyn ekonomicznych. 4.Wysoka dostępność do udogodnień podnoszących szanse rozwojowe dzieci z rodzin wielodzietnych. 5.Stworzenie warunków do zaspakajania potrzeb i poprawy warunków mieszkaniowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Cel strategiczny: Dogodne warunki wspierające rozwój rodzin w aspekcie wychowania i kształtowania postaw społecznych. Cele szczegółowe: 1.Przywracanie atrakcyjności modelu tradycyjnej rodziny stanowiącej fundament demograficznego rozwoju miasta. 2.Wysoka dostępność przestrzenna, organizacyjna i finansowa usług edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo- wychowawczych wspierających rozwój rodziny. 3.Wzrastający poziom kompetencji rodzicielskich – świadomość rodzicielska, umiejętności wychowawcze, współpraca rodziny z lokalnymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w proces wychowawczy. 4.Zdolność młodych mieszkańców do umiejętnego czerpania z globalnych procesów ekonomicznych, społecznych i kulturowych oraz ograniczony negatywny wpływ niepożądanych wzorców kulturowych na młodzież 5.Funkcjonowanie sprawnych rozwiązań zapobiegających przenoszeniu się problemów społecznych na kolejne pokolenia lub innych członków rodzin.

8 Priorytet III Aktywizacja mieszkańców Cel strategiczny: Rosnące kompetencje mieszkańców do funkcjonowania na rynku pracy. Cele szczegółowe: 1.Wysoki poziom motywacji jednostek i grup defaworyzowanych do powrotu na rynek pracy lub poprawiania swojej sytuacji na rynku pracy. 2.Dogodna oferta umożliwiająca podnoszenie kompetencji zawodowych mieszkańców. 3.Rosnące kompetencje mieszkańców w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii. Cel strategiczny: Zróżnicowana oferta lokalnego rynku pracy umożliwiająca integrację zawodową mieszkańców. Cele szczegółowe: 1.Udział chorzowskich pracodawców w integracji zawodowej mieszkańców. 2.Rozwój podmiotów przedsiębiorczości społecznej tworzących miejsca pracy dla osób o niższych kwalifikacjach oraz umożliwiających reintegrację zawodową mieszkańców. 3.Rozwój elastycznych form zatrudnienia wspierających integrację zawodową mieszkańców. Cel strategiczny: Wysoka dostępność usług i udogodnień umożliwiających mieszkańcom dbanie o własny rozwój fizyczny i duchowy. Cele szczegółowe: 1.Działania podnoszące poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz zapewniające dogodny dostęp do usług medycznych. 2.Wysoka dostępność udogodnień umożliwiających prowadzenie zdrowego trybu życia przez mieszkańców – usługi opiekuńcze, profilaktyka, rekreacja. 3.Dostępność atrakcyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 4.Wysoki poziom zainteresowania mieszkańców korzystaniem z udogodnień i oferty kulturalnej, rekreacyjnej, zdrowotnej. 5.Wzrost dbałości mieszkańców z grup problemowych o swoje miejsce zamieszkania 6.Udział mieszkańców w działaniach samopomocowych. 7.Dogodne warunki dla włączenia mieszkańców w życie społeczności lokalnych. 8.Wzrost poziomu samodzielności, aktywności, zaradności osób z grup dotkniętych bezradnością, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłady karne.

9 Priorytet IV System pomocy społecznej Cel strategiczny: Wysoka sprawność w identyfikowaniu problemów społecznych w mieście oraz w generowaniu i wdrażaniu ich rozwiązań. Cele szczegółowe: 1.Funkcjonowanie wielopodmiotowego systemu wdrażania strategii wspierającego partnerstwo sektora samorządowego, biznesowego i obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów społecznych miasta. 2.Partnerstwo podmiotów lokalnych w monitorowaniu sytuacji społecznej miasta i kreowaniu lokalnej polityki społecznej. 3.Wzajemna dostępność podmiotów pomocy społecznej do posiadanych informacji na temat grup beneficjentów, realizowanych działań oraz doświadczeń. 4.Wysokie kompetencje podmiotów pomocy społecznej na rzecz identyfikowania zmian ilościowych i jakościowych w ramach problemów społecznych, odkrywania nowych problemów oraz prognozowania zmian w sytuacji społecznej miasta 5.Wysoki poziom kwalifikacji kadr pomocy społecznej.

10 Układ podmiotowy realizacji strategii Samorząd Miasta Chorzowa instytucje publiczne podmioty prywatne

11 Instrumenty wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS) działania bieżące Urzędu Miasta i podmiotów działajacych w obszarze społecznym projekty, działania o charakerze inwestycyjnym projekty, działania o charakerze organizacyjnym 3-letni plan wdrażania SRPS projekty, działania o charakerze inwestycyjnym projekty, działania o charakerze organizacyjnym projekty wynikające z SRPS implementacja zapisów SRPSdo innych dokumnetów planistycznych, programowych i strategicznych miasta projekty, działania o charakerze inwestycyjnym

12 zbieranie, gromadznie danych i informacji - materiał do analiz i oceny opracowanie raportów z realizowanych projektów i podejmowanych działań opracowanie pełnego raportu monitoringowego Strategii przyjęcie raportu decyzje o kontynuacji działań lub podjęciu działań korygujących Elementy procesu monitorowania

13 Dziękujemy za uwagę 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17


Pobierz ppt "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do roku 2030."

Podobne prezentacje


Reklamy Google