=100") z zakresu komórek od E3 do E7 podsumowane zostaną tylko te komórki, których wartość jest większa lub równa 100.">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Analiza tabel za pomocą funkcji JEŻELI 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Analiza tabel za pomocą funkcji JEŻELI 2"— Zapis prezentacji:

1 ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Analiza tabel za pomocą funkcji JEŻELI 2
ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Analiza tabel za pomocą funkcji JEŻELI 2. Praktyczne wykorzystanie Excela w geodezji: obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych oraz pola powierzchni CEL NAUCZANIA: 1Wykonywać obliczenia i opracowania graficzne z wykorzystaniem programów komputerowych Osiągnięcia: 1) Zastosować funkcję JEŻELI do analizy danych 2) Obliczyć długość i azymut ze współrzędnych w Excelu. Obliczyć pole.

2 SUMA.JEŻELI Dodaje komórki spełniające zadane kryterium
Oblicza sumę dla tych wartości zakresu które spełniają określony warunek - dodaje komórki określone przez podane kryteria. Składnia: SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; suma_zakres) Zakres to zakres komórek, które należy oszacować; zakres komórek, do którego będzie zastosowane kryterium wyboru. Kryteria to kryteria mające postać liczby, wyrażenia lub tekstu określającego, które komórki będą dodawane. Na przykład kryteria mogą być wyrażane jako 32, „32”, „>32”, „jabłka”. Suma_zakres to rzeczywiste komórki wyznaczone do zsumowania. Przykład 1: =SUMA.JEŻELI(B15:B24;"K";C15:C24) z zakresu komórek B15:B24 określających płeć wybierane są te komórki, które spełniają kryterium K, Przykład 2: =SUMA.JEŻELI(E3:E7;">=100") z zakresu komórek od E3 do E7 podsumowane zostaną tylko te komórki, których wartość jest większa lub równa 100.

3 Zad. 2 Suma.Jeżeli - przykład

4 Zad.1p. Faktura - powtórka
Dane wartości: towar, ilość, jednostka, cena netto, wartość netto, stawka VAT. Obliczyć kwotę VAT, wartość brutto, sumy netto, VAT, brutto Oraz sumy dla różnych stawek VAT – wg wzorów SUMA.JEŻELI SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; suma_zakres)

5 Funkcja PMT Oblicza spłatę pożyczki przy założeniu stałych, okresowych płatności i stałej stopy oprocentowania. PMT(stopa; liczba_rat; wa; wp; typ) Np. PMT(8%/12;10;10000;0;1) lub PMT(8%/12;10;10000;0;0) PMT(8%/12; 10; 10000); Dokładniejszy opis argumentów funkcji PMT znajduje się w opisie funkcji PV. Stopa to stopa procentowa pożyczki. Liczba rat to całkowita liczba płatności w czasie pożyczki. Wa to obecna wartość czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). Wp to przyszła wartość czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument zostanie pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0). Typ to liczba 0 lub 1 wskazująca, kiedy płatność ma miejsce. Należy się upewnić, czy dobrze została zrozumiana treść dotycząca argumentów stopa i liczba rat. Jeśli dokonuje się spłat miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba rat. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, a liczba rat 4.

6 PMT- przykłady

7 Z2p. PMT – spłata pożyczki - powtórka

8 Zad. 3p. Obliczyć kwotę wymaganych miesięcznych oszczędności, by zaoszczędzić zł po 18 latach - powtórka

9 Baza danych w Excelu Baza danych w Excelu to dowolna grupa danych umieszczonych w skoroszycie (arkuszu), której pierwszy wiersz zawiera nagłówki określające znaczenie poszczególnych kolumn danych. Excel potrafi automatycznie rozpoznać taki obszar. Elementami składowymi bazy (listy) są pola pogrupowane w rekordy (wiersze). Nagłówki kolumn powinny być w pojedynczych komórkach arkusza. Przy nazwach długich trzeba dopasować szerokość kolumny lub skorzystać z opcji "Zawijaj tekst" Nie mogą dane być oddzielone pustym wierszem. W polach bazy danych mogą być również formuły. Do wprowadzania danych mogą być stosowane formularze

10 Sortowanie danych w tabeli
Excel daje możliwości porządkowania (sortowania) wierszy wg określonego klucza. Kluczem tym jest w Excelu określona kolumna, wyznaczająca porządek sortowania. Dane sortujemy z wyłączeniem wiersza z nagłówkami kolumn, dlatego do sortowania zaznaczamy tylko obszar, który ma być uporządkowany, tutaj A2:F6. Wybieramy z Menu opcję Dane => Sortuj, zaznaczamy opcję czy z tytułami czy "Bez tytułów".

11 Filtrowanie Operacje na bazie danych można wykonywać bezpośrednio na arkuszu. Najważniejszą z nich jest opcja filtrowania, poprzez autofiltr. Jest przydatna, gdy chcemy aby wyświetlić rekordy spełniające określony warunek, np. kto posiada auto. Wybieramy w Menu opcję Dane => Filtr => Autofiltr. Pierwszy wiersz tabeli zmieni się w zbiór list rozwijalnych. Każdą można rozwijać i określać warunek. Warunki można łączyć ze sobą otrzymując iloczyn logiczny założonych warunków.

12 Zad. 4p. Baza danych sortowanie - powtórka

13 Zad. 5p. Baza danych – sortowanie, filtrowanie Dane
Zad. 5p. Baza danych – sortowanie, filtrowanie Dane. Sortuj, Filtruj - powtórka Wprowadzić dane. Posortować wg różnych kryteriów: nazwisko, imię, wiek, płeć, pensja.

14 Zad. 6p. Filtry – Dane, filtruj - powtórka Zastosować filtry wg różnych kryteriów: nazwisko na C, imię na A, wiek od 30 do 50, wykształcenie średnie, pensja <500

15 Wykaz współrzędnych do obliczeń geodezyjnych wg numeru dziennika

16 Z. 7p. Zadanie geodezyjne: NXY-sort_filtr_azymuty.htm - powtórka

17 Z1. Funkcja JEŻELI – analiza tabel - przykłady

18 Praktyczne wykorzystanie Excela w geodezji
Praktycznie każde proste zagadnienie geodezyjne da się rozwiązać przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. Przykładami mogą być: Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych Obliczenie punktów z domiarów prostokątnych Obliczenie pola powierzchni ze współrzędnych Wcięcia Rzutowanie punktów Przeliczenie współrzędnych Rozwiązanie układu równań Przy obliczeniach warto pamiętać, że kąty do funkcji trygonometrycznych przyjmuje się w radianach Zamiana: KatRad=KatStop*pi()/180, KatRad=KatGrad*pi()/200, PI() – wartość PI Można też korzystać z funkcji STOPNIE

19 Wykaz współrzędnych do obliczeń geodezyjnych wg numeru dziennika

20 Z2. Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych lub z przyrostów - wykorzystanie funkcji ATAN2(DX,DY), STOPNIE, PIERWIASTEK, JEŻELI

21 Przykład obliczenia azymutów dla ciągu boków kompleksu działek

22 Z3. Obliczenie azymutów kolejnych boków – przykład kompleksu działek

23 Z4. Pole wieloboku ze współrzędnych – metoda wyznacznikowa (powtórzony punkt pierwszy wieloboku) – przykład

24 Z5. Pole wieloboku ze współrzędnych – metoda wyznacznikowa

25 Z6. Obliczenie pola metodą Gaussa 2P=Suma(Xi*(Yi+1-Yi-1))

26 Z7. Pole - metoda Gaussa - skrócona

27 Z8. Obliczenie współrzędnych punktów na linii - wzory

28 Z8cd. Obliczenie współrzędnych punktów na linii – przykład wyników

29 Obliczenie współrzędnych punktów na domiarach prostokątnych


Pobierz ppt "ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Analiza tabel za pomocą funkcji JEŻELI 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google