Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS ACCESS Kwerendy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS ACCESS Kwerendy."— Zapis prezentacji:

1 MS ACCESS Kwerendy

2 Kwerenda Kwerenda jest zapytaniem skierowanym do tabeli lub innej kwerendy. W wyniku jej wykonania wyświetlone zostaną rekordy tabeli w liczbie i kolejności spełniających warunki zapytania

3 Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca pobiera dane z jednej lub kilku tabel przy użyciu kryteriów określonych przez użytkownika a następnie wyświetla je w żądanym porządku.

4 Kwerendy wybierające wiersze
Kwerenda zawiera następujące wiersze: pole – nazwa wybranego pola z tabeli tabela – nazwa tabeli z której pochodzi wybrane pole sortuj – do wyboru rosnąco/malejąco, domyślnie bez sortowania pokaż – do wyboru tak/nie kryteria – wiersz w którym wpisujemy parametry zapytania lub – wiersz w którym wpisujemy parametry zapytania

5 Uruchamianie kwerendy
Aby uruchomić kwerendę należy w MENU WIDOK wybrać opcję WIDOK ARKUSZ DANYCH lub kliknąć na przycisku [!] na pasku narzędzi „projekt kwerendy”.

6 Parametry zapytań: stałe-konkretne wartości np. drobnicowiec
znaki specjalne (* - zastępuje ciąg znaków, ? – zastępuje jeden znak). np.: parametr k* - wartości na literę k operatory matematyczne >,<,>=,<=,<>, np.: >= 100 operatorów logicznych AND, OR, NOT np:>50 AND <100 NOT Telewizor - wyrażenia języka Microsoft SQL np. BETWEEN...AND. np. between 100 and 150 przedział między 100 a 150 włącznie Is Null - porównujący zawartość pola z wartością Null (sprawdza czy pole jest puste )

7 Kwerendy ćwiczenia

8 Podsumowania w kwerendach

9 Konstruktor wyrażeń Kwerendy aktualizujące
Pole wyrażenia    W górnej części Konstruktora znajduje się pole wyrażenia, które służy do tworzenia wyrażenia. Dolna sekcja Konstruktora służy do tworzenia elementów wyrażenia, które następnie są wklejane w polu wyrażenia, aby zbudować wyrażenie. W polu wyrażenia można również bezpośrednio wpisywać poszczególne części wyrażenia. Przyciski operatorów   W środkowej części konstruktora znajdują się przyciski często używanych operatorów. Po kliknięciu przycisku Konstruktor wyrażeń wstawia odpowiedni operator w punkcie wstawiania w polu wyrażenia. Aby obejrzeć pełną listę operatorów używanych w wyrażeniach, kliknij folder Operatory w lewym dolnym polu, a następnie odpowiednią kategorię w polu środkowym. W prawym polu zostaną wyświetlone wszystkie operatory należące do wybranej kategorii. Kwerendy aktualizujące

10 Konstruktor wyrażeń Elementy wyrażenia    W dolnej części Konstruktora znajdują się trzy pola: Lewe pole zawiera foldery z listami obiektów bazy danych, takich jak tabele, kwerendy, formularze i raporty oraz listami funkcji wbudowanych i zdefiniowanych przez użytkownika, stałych, operatorów i typowych wyrażeń. Środkowe pole zawiera listę elementów lub kategorii elementów określonych dla folderu zaznaczonego w lewym polu. Na przykład, jeśli użytkownik kliknie folder Funkcje wbudowane w lewym polu, w środkowym polu wyświetlana jest lista kategorii funkcji programu Microsoft Access. W prawym polu wyświetlana jest lista wartości, jeśli takie istnieją, dla elementów zaznaczonych w polu lewym i środkowym. Na przykład, jeśli w lewym polu użytkownik kliknie folder Funkcje wbudowane i pewną kategorię funkcji w polu środkowym, w prawym polu wyświetlana jest lista funkcji wbudowanych odpowiednich dla zaznaczonej kategorii.

11 Przykłady wyrażeń [lista płac]![Płaca brutto] * 1,05
Wyr1: IIf([lista płac]![Płaca brutto]<1000;" And mało zarabia";"dużo zarabia")

12 Kwerendy parametryczne

13 Kwerenda parametryczna
Wykonanie kwerendy parametrycznej powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy podać informacje, takie jak kryteria wyszukiwania rekordów czy wartości, które mają być wstawione w polach. Kwerendę można tak zaprojektować, aby użytkownik był pytany o kilka różnych informacji, na przykład o dwie daty. W takim przypadku zostaną znalezione wszystkie te rekordy, które znajdują się między dwoma podanymi datami.

14 Wykonanie kwerendy parametrycznej
Okno dialogowe kwerendy parametrycznej wywołujemy nawiasem [ ] który oczywiście umieszczamy w wierszu KRYTERIA bądź LUB kwerendy. W nawiasie tym wpisujemy treść komunikatu, który powinien skłonić użytkownika do podania odpowiedniej wartości parametru filtracji

15 Wykonanie kwerendy parametrycznej

16 Zapytania W kwerendach parametrycznych stosować możemy wszystkie uprzednio przedstawione reguły poszukiwań jak. znaki specjalne, wyrażenia, itd. np.: LIKE [Podaj początek nazwiska pracownika] & * np.: >[Podaj kwotę powyżej] np.: Between [wpisz datę początkową: ] And [wpisz datę końcową: ]

17 Kwerendy krzyżowe

18 Kwerenda krzyżowa Wyświetla wartości sumowane (sumy, zliczenia i średnie) z jednego pola w tabeli i na podstawie jednego zestawu faktów grupuje je po lewej stronie arkusza danych, a na podstawie drugiego zestawu faktów w górnej części arkusza.

19 Budowa kwerendy Nagłówka wiersza, Nagłówka kolumny i Wartości.
Pole którego wartość ma zostać użyta w kwerendzie krzyżowej (przecięcie kolumny i wiersza) ustawiamy jako Krzyżowe z opcją Wartość. W kwerendzie może wystąpić tylko jedno takie pole!.

20 Tworzenie kwerendy krzyżowej

21 Kwerendy krzyżowe - przykład
Zawód1 Zawód2 zawód3 miejscowość1 Policz miejscowość2 miejscowość3 Tak wykonana kwerenda będzie podawać ilu ludzi z tabeli źródłowej z miejscowości1; miejscowości2 itd. Jest z zawodu1, zawodu

22 Kwerendy funkcjonalne
Kwerenda funkcjonalna pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji. Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych:  Kwerendy aktualizujące Kwerendy usuwające Kwerendy dołączające Kwerendy tworzące tabele

23 Kwerendy aktualizujące

24 Kwerenda aktualizująca
Kwerenda aktualizująca pozwala na wprowadzanie - przy użyciu pojedynczej operacji – globalnych zmian w grupie rekordów w jednej lub wielu tabelach.

25 Kwerenda aktualizująca
Projektowanie kwerendy aktualizującej należy rozpocząć od utworzenia kwerendy wybierającej. Kolejnym krokiem jest przetestowanie działania kwerendy. Musimy być pewni, że wybiera dokładnie te rekordy, które chcemy modyfikować.

26 Kwerenda aktualizująca

27 Kwerenda aktualizująca
Po wykonaniu zmiany w bazie należy usunąć kwerendę aktualizującą. Przypadkowe jej uruchomienie może spowodować wprowadzenie nieodwracalnych zmian w bazie danych.

28 Kwerendy usuwające

29 Kwerenda usuwająca Kwerenda usuwająca pozwala na usunięcie - przy użyciu pojedynczej operacji – na usunięcie rekordów w jednej lub wielu tabelach.

30 Kwerenda usuwająca W przypadku kwerendy usuwającej trzeba określić dodatkowy parametr. Po rozwinięciu listy Usuwanie widoczne są dwie opcje: Gdzie i Skąd. Klikniecie pozycji Gdzie powoduje, ze usuwane będą rekordy spełniające warunek podany w wierszu Kryteria. Klikniecie pozycji Skąd powoduje, ze usuwane będą rekordy z tabeli, której nazwa jest wpisana w wierszu Tabela.

31 Kwerenda usuwająca

32 Parametry zapytań: stałe-konkretne wartości np. drobnicowiec
znaki specjalne (* - zastępuje ciąg znaków, ? – zastępuje jeden znak). np.: parametr k* - wartości na literę k operatory matematyczne >,<,>=,<=,<>, np.: >= 100 operatorów logicznych AND, OR, NOT np:>50 AND <100 NOT Telewizor - wyrażenia języka Microsoft SQL np. BETWEEN...AND. np. between 100 and 150 przedział między 100 a 150 włącznie Is Null - porównujący zawartość pola z wartością Null (sprawdza czy pole jest puste )

33 Kwerendy dołączające

34 Kwerenda dołączająca Kwerenda dołączająca dodaje na końcu jednej lub wielu tabel grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Z funkcji tej można skorzystać np. wtedy, gdy po połączeniu firm tworzona jest wspólna baza klientów. Aby uniknąć ponownego wpisywania informacji, które juz istnieją w jednej bazie, można wykonać kwerendę dołączającą.

35 Kwerenda dołączająca Tworzenie kwerendy:
Tworzymy kwerendę wybierającą na bazie tabeli z której chcemy pobrać dane Sprawdzamy działanie Zmieniamy typ na „dołączającą” Po uruchomieniu wybieramy nazwę tabeli do której chcemy dołączyć rekordy

36 Kwerenda dołączająca

37 Kwerenda dołączająca

38 Kwerendy tworzące tabele

39 Kwerendy tworzące tabele
Kwerenda tworząca tabele generuje nowa tabele. Może ona wykorzystywać wszystkie dane przechowywane w jednej lub wielu tabelach lub tylko ich cześć. Kwerendy tworzące tabele są używane do tworzenia tabel, które maja zostać wyeksportowane do innych baz danych Microsoft Access.

40 Kwerendy tworzące tabele
Tworzenie kwerendy: Tworzymy kwerendę wybierającą Sprawdzamy działanie Zmieniamy typ na „tworzącą tabelę” Po uruchomieniu wpisujemy nazwę nowej tabeli

41 Kwerendy tworzące tabele

42 Kwerendy tworzące tabele


Pobierz ppt "MS ACCESS Kwerendy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google