Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego
mgr inż. Mirosław Socha Certyfikacja i audyt energetyczny budynków X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego - Kudowa Zdrój, marca 2009

2 X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego
- Kudowa Zdrój, marca 2009 mgr inż. Mirosław Socha 1990 Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja „Elelktroenergetyka i automatyka stosowana” od 1992 działalność gospodarcza „Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej” GEDEON w Dzierżoniowie Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, studia podyplomowe „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” 2008/9 Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej studia podyplomowe „Certyfikacja i audyt energetyczny budynków”

3 X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego
- Kudowa Zdrój, marca 2009 Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej GEDEON Firma jest zrzeszona W Dolnośląskim Klastrze Energetyki Odnawialnej Pompy ciepła, kolektory słoneczne Kotłownie gazowe, retortowe, biomasa Termomodernizacje, instalacje grzewcze Wentylacja z odzyskiem ciepła, GWC Centralne odkurzacze

4 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków
mgr inż. Mirosław Socha Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków Dyrektywa EPBD Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce Korzyści Czego dotyczy? Studia i kursy Ustawa z Cel dyrektywy Audytorzy Świadectwo energetyczne Rozporządzenie MI z Szczegóły Metodologia

5 Dyrektywa EPBD Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) oparta została na przekonaniu, że ocena energetyczna pojedynczego budynku (mieszkania) wpłynie – w dłuższej perspektywie czasu – na globalne obniżenie zużycia energii a tym samym na obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych.

6 Dyrektywa EPBD Głównym celem Dyrektywy jest przede wszystkim budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości poprawy własnych warunków mieszkaniowych oraz znacznego ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją budynków w których mieszkamy i pracujemy.

7 Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce
luty od 15 lutego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw certyfikacji energetycznej. 21 lipiec opublikowano wykaz uczelni, z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych, uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 6 listopad 2008 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku….

8 Stan prawny w Polsce Podstawą prawną dla certyfikacji w Polsce jest Ustawa z dnia 19 września 2007r. „O zmianie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.” Zawiera: przepisy wprowadzające świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w art.5, 55a, 57, przepisy o okresowej kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej. Okres kontroli kotłów, według nowych przepisów, został uzależniony od mocy i rodzaju używanego paliwa. przepis o jednorazowej kontroli efektywności kotłów starszych niż 15 lat o wydajności powyżej 20kW . Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku

9 Szczegóły ustawy Zgodnie z nowelizacją wszystkie nowo powstające oddawane do użytku budynki oraz budynki lub lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Oznacza to, że każdy taki budynek lub lokal musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat), określający wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędną do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem. Dokument jest ważny przez 10 lat.

10 Szczegóły ustawy W budynkach o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2
zajmowanych przez organy administracji publicznej lub, w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat), powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

11 Szczegóły ustawy Ustawa zawiera wyjątki. Certyfikacja nie dotyczy budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

12 Świadectwo energetyczne
Głównym elementem systemu oceny energetycznej jest świadectwo energetyczne budynku, czyli wydany przez uprawnionego eksperta dokument charakteryzujący jakość budynku z punktu widzenia zapotrzebowania na energię. Świadectwo energetyczne wydawane w Niemczech

13 Świadectwo energetyczne
Świadectwo jest przygotowywane w formie pisemnej oraz elektronicznej. Elektroniczna forma ma umożliwiać spełnienie obowiązku rejestracji wszystkich wystawianych świadectw energetycznych dla budynków w krajowym rejestrze świadectw.

14 Świadectwo energetyczne
Działania budowlane przeprowadzane w okresie ważności świadectwa, mające wpływ na zmianę jego charakterystyki energetyczne, skutkują koniecznością przygotowania nowego świadectwa, potwierdzającego dokonane w nim zmiany energetyczne. Jeśli po 10 – latach ważności świadectwa w budynku/lokalu mieszkalnym nie dokonano, żadnych modernizacji zadaniem audytora energetycznego jest potwierdzić jego aktualność i przedłużyć ważność na kolejne 10 lat.

15 Świadectwo energetyczne
Świadectwo jest wystawiane dla budynku/lokalu nie jest związane z jego właścicielem czy nabywcą. Świadectwo stanowić ma, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do ustawy Prawo budowlane załącznik do książki obiektu budowlanego.   Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel.

16 Świadectwo energetyczne
6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków: 1.Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, 2.Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 3.Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

17 Świadectwo energetyczne
Podpisane rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, wraz z jednoczesnym znowelizowaniem dwóch istniejących rozporządzeń Ministra Infrastruktury stanowi wypełnienie ustaleń Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

18 Świadectwo energetyczne
 Przyjęty w rozporządzeniu wzór świadectwa energetycznego budynku obejmuje niezbędny zakres informacji dla jego użytkowników oraz ewentualnej ewidencji (rejestru) i kontroli jakości wykonywanych świadectw. Rozporządzenie określa też metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie do mieszkania, metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej dla pozostałych typów budynków oraz określa zasady postępowania przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej w przypadku budynków o funkcjach mieszanych. Pełny tekst rozporządzeń jest dostępny na stronie ministerstwa infrastruktury

19 Wygląd świadectwa energetycznego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008

20 Certfikacja - metodologia
Rozporządzenie MI z dnia pomieszczenie o regulowanej temperaturze powietrza- oznacza pomieszczenie, które ze względu na swą funkcję powinno być ogrzewane lub chłodzone. zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną – ilość energii przeliczonej na energię pierwotną (kWh) dostarczaną przez systemy techniczne dla celów użytkowania energii: Ogrzewanie i wentylację, Chłodzenie, Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Oświetlenie wbudowane;

21 Certfikacja - metodologia
Rozporządzenie MI z dnia definicje: wskaźnik EK – roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym wyrażone w kWh/(m2rok) wskaźnik EP – roczne zapotrzebowanie energii na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość trchniczno-użytkową wyrażone w kWh/(m2rok)

22 Zmiany w „Warunkach technicznych…”
„§ Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.

23 Zmiany w „Warunkach technicznych…”
§ Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, lub…

24 EP ≤ EPr Zmiany w „Warunkach technicznych…”
§ Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej, określonym w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania. EP ≤ EPr

25 Zmiany w „Warunkach technicznych…”
Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/Ve wynoszą: 1) w budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) w ciągu roku: a) dla A/Ve ≤ 0,2; EPH+W = 73 + ΔEP; [kWh/(m2 rok)], b) dla 0,2 ≤ A/Ve ≤1,05; EPH+W = · (A/Ve) + ΔEP; [kWh/(m2 rok)], c) dla A/Ve ≥ 1,05; EPH+W = 149,5 + ΔEP; [kWh/(m2 rok)] gdzie: Δ EP = Δ EPW – dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku, Δ EPW = 7800/( ,1 · Af); [kWh/(m2 rok)], A – jest suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewana budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczona po obrysie zewnętrznym, Ve – jest kubatura ogrzewanej części budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnętrznym, Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku (lokalu);

26 Zmiany w „Warunkach technicznych…”
1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego

27 Zmiany w „Warunkach technicznych…”
2.3. Szczelność na przenikanie powietrza. Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną – n50 3,0 h-1; 2) budynki z wentylacją mechaniczną – n50 1,5 h-1.”.

28 Korzyści Wprowadzenie świadectw energetycznych umożliwi dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach, dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewnioną pełną dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

29 Korzyści Wdrożenie rzetelnego i rzeczywistego systemu certyfikacji może znacząco wpłynąć na samoistną dywersyfikację dostaw nośników energii m.in. poprzez ograniczenie ich zużycia.

30 Korzyści System oceny powinien motywować projektantów, developerów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków.

31 Korzyści OZE Sposób obliczania wskaźników „premiuje” OŹE:
wentylację z odzyskiem ciepła gruntowe wymienniki ciepła kolektory słoneczne pompy ciepła spalanie biomasy kotły kondensacyjne Kogenerację (biogaz, biomasa) fotowoltaikę

32 Korzyści - OZE

33 Korzyści

34 Korzyści Zarządca lub właściciel budynku (mieszkania) poprzez ocenę energetyczną i sporządzone przez audytora energetycznego świadectwo uzyska wiarygodną informację o standardzie energetycznym budynku (mieszkania), co z kolei pozwoli mu ustalić jego właściwą rynkową wartość.

35 Korzyści Kontrola kotłów i systemów klimatyzacji ma zwrócić uwagę użytkownikom tych urządzeń na ich sprawność energetyczną przekładającą się na możliwość lub też brak takiej możliwości (z powodu niskiej sprawności) racjonalnej gospodarki energią w budynku.

36 Kto może sporządzić świadectwo?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła, co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe; posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

37 Kurs audytora z uprawnieniami do certyfikacji
Zgodnie z Rozporządzeniem kurs na uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych budynków powinien trwać nie mniej niż 50 godzin, z czego 8 godzin powinna trwać część praktyczna. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce określonej w załączniku do rozporządzenia. Natomiast część praktyczna musi się składać z ćwiczeń praktycznych mających na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, przy użyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wykonywanie obliczeń właściwych dla sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.  

38 Studia podyplomowe W kwestii programu studiów podyplomowych – musi on zostać zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W programie muszą się znaleźć wszystkie pozycje z kursu w rozszerzonej wersji. W odróżnieniu od kursu absolwent studiów podyplomowych nie musi przystępować do egzaminu państwowego – po ukończeniu studiów jest automatycznie uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

39 Audytor - odpowiedzialność
„…Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii stanowi wadę rzeczy zmniejszającą jej wartość w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny …” Oznacza to odpowiedzialność cywilno - prawną osób sporządzających świadectwo i jednocześnie zezwala na weryfikację. Daje to szansę na zapewnienie odpowiedniej jakości przygotowywanych świadectw charakterystyki energetycznej.

40 Audyt energetyczny i termomodernizacja Pojęcie
Nowa Ustawa remontowo -termomodernizacyjna Zmiany w Ustawie

41 Audyt energetyczny Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych definiuje audyt energetyczny jako opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego oraz do świadectwa energetycznego budynku.

42 Ustawa termomodernizacyjna
USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, póz. 1121) USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76, poz. 808)

43 Ustawa termomodernizacyjna- zmiana
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Data podpisania Wchodzi w życie w marcu 2009 -Nowa Ustawa obowiązywać będzie dla wniosków złożonych w Banku Kredytującym od dnia 19 marca 2009 -Wnioski złożone do dnia 18 marca 2009 rozpatrywane będą zgodnie ze starym trybem określonym w Umowie współpracy pomiędzy BGK, a bankiem kredytującym

44 Ustawa termomodernizacyjna- zmiana
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – TRZY RODZAJE PREMII służących spłacie części kredytu zaciągniętego przez inwestora: PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA PREMIA REMONTOWA PREMIA KOMPENSACYJNA

45 Ustawa termomodernizacyjna- zmiana
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – ZNIESIONO: Wymóg posiadania udziału własnego w inwestycji (można sfinansować100 % z kredytu) Maksymalny (10 lat) okres kredytowania (dowolny okres kredytowania) -Wymóg, by miesięczna rata kredytu wraz z odsetkami była mniejsza od 1/12 kwoty rocznych oszczędności uzyskanych w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

46 Ustawa termomodernizacyjna- zmiana
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – nowe zapisy: Kredyt na potrzeby Ustawy, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które: Zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa Uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

47 Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. wspierane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

48 Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. wspierane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu: zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków

49 Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. wspierane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu: Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków

50 Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. wspierane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu: całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.

51 Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne według USTAWY?
Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i budynkach służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych: w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%, w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%, w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,

52 Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne według USTAWY?
Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%, Wykonywanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym, Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

53 Co to jest przedsięwzięcie REMONTOWE według USTAWY?
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest: remont budynków wielorodzinnych, Wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali, Przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, Wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;

54 Definicje według NOWEJ USTAWY
Audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego; Audyt remontowy – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego; Premia- premię termomodernizacyjną, premię remontową oraz premię kompensacyjną; Bank kredytujący - instytucję finansową ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, udzielającą kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria określone w art. 10 ust.1;

55 Definicje według NOWEJ USTAWY
Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia: Stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię;

56 Definicje według NOWEJ USTAWY
Wskaźnik przeliczeniowy: Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, obowiązujący w dniu złożenia wniosku o premię dla miejsca, w którym znajduje się budynek, którego dotyczy ten wniosek.

57 Jakie budynki podlegają pod USTAWĘ?
Budynek mieszkalny. Budynek zbiorowego zamieszkania, przez który rozumie się dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu. Budynek wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań publicznych, stanowiący ich własność. Budynek wielorodzinny (mieszkalny, w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne)

58 Jak Państwo finansuje termomodernizację?
Co to jest premia termomodernizacyjna? Premia termomodernizacyjna - spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% 20 % wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodemizacyjnego przez inwestora Z zastrzeżeniem: Premia termomodernizacyjna nie może wynosić więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia Dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu (dotyczy to inwestorów, którzy nie mają udziału własnego)

59 Komu przysługuje premia termomodernizacyjna?
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, (z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych): •budynków mieszkalnych, •budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, •lokalnej sieci ciepłowniczej, •lokalnego źródła ciepła, •budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynki o podobnym przeznaczeniu realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

60 Audyt remontowy - zasady
Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Rozpoczęcie użytkowania, o którym mowa w ust. 1, inwestor potwierdza każdym dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku wielorodzinnego, a w przypadku niemożliwości przedstawienia takiego dokumentu uprawdopodabnia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt użytkowania tego budynku.

61 Audyt remontowy - zasady
Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej „premią remontową”, jeżeli: W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%, Wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70

62 Audyt remontowy - zasady
Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego jest wyższy niż 0,30 to warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, co najmniej o 25%. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem: Przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową – warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego; Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną – nie stosuje się warunków oszczędności energii Przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano odpowiednią premię remontową lub termomodernizacyjną – suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70

63 Literatura USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76, poz. 808) USTAWA z dnia 11 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

64 Dziękuję za uwagę Mirosław Socha 502-323-142 m.socha@gedeon.com.pl


Pobierz ppt "X Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google