Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego potwierdzać efekty uczenia się zdobyte poza systemem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego potwierdzać efekty uczenia się zdobyte poza systemem."— Zapis prezentacji:

1 Jak w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego potwierdzać efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów?

2 Co to są efekty uczenia się? Jest to: zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

3 Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się? Jest to: Formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4 Kto może się ubiegać? 1. Maturzysta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym - przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia oraz jednolite mgr – 2. Licencjat z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia – 3. Magister z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia lub jednolite mgr 4. 5-letnie doświadczenie zawodowe nie jest wymagane wobec absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

5 Krok I – Dział rekrutacji 1. Tu kandydat uzyskuje wszelkie niezbędne informacje oraz pomoc dotyczącą w szczególności wiedzy na temat wybranego kierunku studiów oraz przedmiotów, o zaliczenie których zamierza się ubiegać. 2. Kandydat składa wniosek w dziale rekrutacji według wzoru zamieszczony na stronie internetowej 3. Wniosek jest sprawdzony przez pracownika działu rekrutacji pod względem formalnym, a następnie skierowany do właściwego wydziału

6 Krok II – Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się 1. Powołana przez dziekana wydziału komisja na posiedzeniu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów pod kątem ich przydatności dla procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz zaliczenia wskazanych przez wnioskodawcę przedmiotów. 2. W razie wątpliwości oraz braków w dokumentach przewodniczący wzywa kandydata do ich uzupełnienia 3. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą formy sprawdzenia efektów uczenia się w zakresie przedmiotów wskazanych przez wnioskodawcę.

7 Krok II – Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się 4. Sprawdzenie może dokonywać się:  Poprzez np. egzamin lub inne formy określone przez radę wydziału  Na podstawie portfolio (taka forma możliwa tylko dla efektów uzyskanych w trybie kształcenia instytucjonalnego) 5. Przewodniczący może poprosić interesariusza zewnętrznego współpracującego z wydziałem o konsultację 6. Komisja wyznacza termin sprawdzenia efektów uczenia się 7. Z posiedzenia sporządzony zostaje protokół

8 Krok III – sprawdzenie efektów uczenia się 1. Sprawdzenie odbywa się w oparciu o zasady opracowane przez wydziały - może to być egzamin, test, prezentacja, wykonanie konkretnych zadań, rozmowa etc. Szczegółowe zasady sprawdzenia określą rady wydziałów 2. Sprawdzenia dokonują nauczyciele akademiccy powołani przez dziekana wydziału 3. Sprawdzenie kończy się sporządzeniem protokołu, który powinien zawierać jednoznaczną informację co do zaliczenia lub braku zaliczenia konkretnych przedmiotów, wyrażoną jako wynik pozytywny lub negatywny

9 Krok IV – dziekan wydziału – decyzja 1. Dziekan wydziału podejmuje decyzję co do potwierdzenia efektów uczenia się i zaliczenia konkretnych przedmiotów na podstawie: wniosku kandydata oraz załączonej dokumentacji, protokołu z posiedzenia komisji wydziałowej, wyniku procedury sprawdzającej 2. Decyzja dziekana powinna zawierać rozstrzygnięcie dotyczące: potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia efektów uczenia się wraz z uzasadnieniem 3. Decyzja pozytywna powinna stanowić o przyjęciu na konkretny semestr, określać zasady studiowania zgodnie z planem studiów lub orzec o studiowaniu według indywidualnego planu. 4. Decyzja powinna zawierać pouczenie o przysługującym wnioskodawcy trybie odwoławczym

10 Krok V – tryb odwoławczy 1. Organem odwoławczym od decyzji dziekana jest Rektor, który podejmuje decyzję na podstawie opinii sporządzonej przez uczelnianą komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się. 2. Skład komisji powołuje Rektor na czas trwania kadencji 3. Komisja pełni ponadto dodatkowe funkcje, takie jak sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w przedmiocie potwierdzania efektów uczenia się, wyrażanie opinii, formułowanie wniosków. Ogólnie sprawuje nadzór nad całością procedury.

11 Terminy Złożenie wniosku do działu rekrutacji: Najpóźniej do 15 lutego – dla naboru na semestr letni Najpóźniej do 15 lutego – dla naboru na semestr letni Najpóźniej do 15 września – dla naboru na semestr zimowy Najpóźniej do 15 września – dla naboru na semestr zimowy Terminy te nie podlegają przywróceniu Terminy te nie podlegają przywróceniu Przedstawienie dziekanowi opinii w przedmiocie potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia efektów uczenia się: Jeśli podstawą są efekty zdobyte w trybie instytucjonalnym: nie dłużej niż dwa tygodnie od złożenia wniosku w dziale rekrutacji – tj. najpóźniej do końca września (nabór zimowy) lub do końca lutego (nabór letni) Jeśli podstawą są efekty zdobyte w trybie instytucjonalnym: nie dłużej niż dwa tygodnie od złożenia wniosku w dziale rekrutacji – tj. najpóźniej do końca września (nabór zimowy) lub do końca lutego (nabór letni)

12 Terminy Jeśli podstawą są efekty zdobyte w trybie pozainstytucjonalnym: najpóźniej do 7 dni od zakończenia wskazanej przez komisję procedury sprawdzenia takich efektów Jeśli podstawą są efekty zdobyte w trybie pozainstytucjonalnym: najpóźniej do 7 dni od zakończenia wskazanej przez komisję procedury sprawdzenia takich efektów Określenie przez rady wydziałów zasad sprawdzania efektów uczenia się Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, czyli do końca czerwca. Ważne, bo procedura potwierdzania efektów uczenia się obowiązuje już od najbliższego roku akademickiego Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, czyli do końca czerwca. Ważne, bo procedura potwierdzania efektów uczenia się obowiązuje już od najbliższego roku akademickiego


Pobierz ppt "Jak w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego potwierdzać efekty uczenia się zdobyte poza systemem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google