Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność kosztów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Opole, 19-20.09.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność kosztów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Opole, 19-20.09.2011."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność kosztów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Opole, 19-20.09.2011 r.

2 Najważniejsze dokumenty dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach PO WT RCz-RP Dokumenty krajowe: Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

3 Zasady kwalifikowalności wydatków 1.wydatki muszą być zgodne ze wspólnotowymi i czeskimi (dla czeskich partnerów) oraz polskimi (dla polskich partnerów) przepisami prawa oraz z dokumentami Programu 2.wydatki muszą być współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym w miejscu i czasie), niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności 3.wydatki muszą być identyfikowalne i możliwe do udowodnienia oraz udokumentowane dokumentami księgowymi 4.wydatki muszą być zapłacone a zapłata udokumentowana przed refinansowaniem z EFRR (za wyjątkiem amortyzacji, kosztów ogólnych i wkładu niepieniężnego)

4 Kwalifikowalność wydatków Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej listy wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Kwalifikowalność kosztów może być określona jedynie na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz opisu planowanych działań ! ! !

5 Kwalifikowalność wydatków Koszty kwalifikowalne dla partnerów polskich są inne od kosztów kwalifikowalnych dla partnerów czeskich ! ! ! Dla partnerów czeskich kwalifikowalność wydatków określa Podręcznik metodologiczny WK (Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové okres 2007-2013)

6 Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji projektu przez kontrolera I stopnia ! ! ! Kontrolerem I stopnia w województwie opolskim jest Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim W przypadku Funduszu Mikroprojektów kwalifikowalność wydatków oceniana jest przez pracowników Euroregionu

7 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Należy zwracać szczególną uwagę na sposób sporządzenia budżetu projektu – przypisanie wydatków odpowiednim liniom budżetowym/kategoriom wydatków Dobra konstrukcja budżetu ułatwia realizacje i rozliczanie projektu!!!

8 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Wydatki osobowe - jak je ujmować w budżecie? 1.Koszty pracowników partnera projektu – podlinia 01; 2.Należy pamiętać o kosztach związanych z wynagrodzeniem (ZUS, Fundusz Pracy) ponoszonych przez pracodawcę. 3.Koszty stażów pracowniczych – w zależności od formy rozliczania kosztów np. delegacja – 01.04

9 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Wydatki osobowe - jak je ujmować w budżecie? 4.Wolontariat; 5.Pozostałe koszty w zależności od rodzaju wykonywanych prac i formy rozliczania w pozostałych podliniach.

10 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Wydatki na promocję - jak je ujmować w budżecie? 1.Należy pamiętać iż tylko koszty ujęte w budżecie szczegółowym będą kwalifikowalne; 2.Formy promocji adekwatne do realizowanego projektu – np. czy projekty drogowe warto promować poprzez długopisy? 3.Koszty promocji w podlinii 06.

11 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne - jak je ujmować w budżecie? 1.Wydatki inwestycyjne - powyżej 3,5 tys. netto; 2.Należy pamiętać o kosztach ubezpieczenia sprzętu zakupywanego w ramach projektu – kategoria Inne w podlinii 02 lub 05, 3.W wydatkach inwestycyjnych ujmujemy wydatki związane z przygotowaniem projektu, które nie są związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu, 4.Warto dodawać w opisie np. dostawa i montaż.

12 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Koszty ogólne - jak je ujmować w budżecie? 1.Dwa sposoby rozliczania – na podstawie poniesionych wydatków lub ryczałtem do 25% kosztów bezpośrednich; 2.Jeżeli jest to część kosztów stałych należy mieć przygotowaną metodologię ich wyliczania. 3.Koszty te ujmujemy w podlinii 02.

13 Kwalifikowalność wydatków, a konstruowanie budżetu Koszty przygotowania projektu - jak je ujmować w budżecie? 1.Do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu; 2.Warto aby na poziomie wniosku koszty przygotowania projektu np. koszty delegacji, tłumaczeń, spotkań były opisane w budżecie; 3.Koszty te ujmujemy w podlinii 07.

14 Regionalny Punkt Kontaktowy Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przemysław Mazur, Małgorzata Kampa ul. Barlickiego 17 45-083 Opole tel. 0-77 44 04 044 wew. 107 lub 108 e-mail: p.mazur@opolskie.pl m.kampa@opolskie.pl www.ewt.opolskie.pl Strona internetowa: www.ewt.opolskie.pl

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kwalifikowalność kosztów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Opole, 19-20.09.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google