Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA ."— Zapis prezentacji:

1 Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA
.

2 dr Wojciech Rafał Wiewiórowski
Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Domaniewska 36/38, Warszawa Tel.:     444 147 (GSM) Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

3 MSWiA 2009 (wersja z 19 października 2009 r.)
Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wystąpienia podczas seminarium „Praktyka postępowania z dokumentacją przy zastosowaniu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w podmiotach stosujących instrukcję kancelaryjną” zorganizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie 21 października 2009 roku. Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod warunkiem podania pełnej informacji o utworze w poniższym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, „Przewidywane skutki nowelizacji ustaw o informatyzacji, podpisach elektronicznych, kpa i ustawy archiwalnej” MSWiA 2009 (wersja z 19 października 2009 r.) © W.R.Wiewiórowski 3 3

4 1. Nowela ustawy o informatyzacji
1. Nowela ustawy o informatyzacji - Budujemy infrastrukturę informacyjną państwa. Referencyjność rejestrów - ePUAP bez luk prawnych - Koniec „rejestru rejestrów” - Kontrola podmiotów publicznych - Nowe minimalne wymagania dla systemów informatycznych 2. Nowe metody uwierzytelniania w systemach ICT pomiotów publicznych - Przyszła rola różnych rodzajów podpisu - Zaufany profil ePUAP - „Inne metody identyfikacji” 3. Nowe rozwiązania w KPA i ordynacji podatkowej - Postępowanie „elektroniczne” - Elektroniczna postać podania - Rola Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz repozytoriów lokalnych - Doręczenia elektroniczne - Decyzje, postanowienia i zawiadomienia w postaci elektronicznej - Nowy art. 220 kpa. Sukces obywatela ? Problem dla urzędu ? 4. Nowa ramowa instrukcja kancelaryjna i zmiany prawie archiwalnym - Ramowa instrukcja kancelaryjna - Elektroniczny „obieg” dokumentów w aktach prawnych - Rzeczowy wykaz akt 5. Planowane zmiany w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. „Nadchodzi pl.ID” 4 / 33

5 Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – przyjęta przez RM – początek prac sejmowych powiązane zmiany w: Kodeksie postępowania administracyjnego ustawie Ordynacja podatkowa ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ustawa o ewidencji ludności – Sejm RP ustawa o podpisach elektronicznych – Komitet Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów – skierowana do Senatu RP ustawa o ponownym przetwarzaniu informacji sektora publicznego i powiązane z nią zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej – przygotowane założenia 5 / 33 5

6 Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – Rada Ministrów ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych – Sejm ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tworzone założenia ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji  – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o dowodach osobistych – tworzone założenia prace komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego 6 / 33 6

7 1. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
Z założenia zmiany w ustawie obejmują m.in. kwestie - Celu ustawy - Zakresu podmiotowego - Zakresu przedmiotowego - w tym miejsca ustawy o informatyzacji w regulacji infrastruktury informacyjnej państwa jako podstawy realizacji zadań publicznych - Słownika ustawowego, który wymaga poszerzenia i standaryzacji - Skuteczności ustawy - Roli Planu Informatyzacji Państwa i roli Rady Informatyzacji - Ustalenia instrukcji kancelaryjnej jako aktu wykonawczego do ustawy (?) - Odpłatności / nieodpłatności usług informacyjnych A2A - Implementacji dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej dla celów komercyjnych i niekomercyjnych; - Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych - Kontroli - Zmian w procedurze administracyjnej 7 / 33

8 1.1. Zakres podmiotowy „3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy.”, „4. Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowego Banku Polskiego.”; 8 / 33

9 1.2. Słowniczek Art.3 3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) 13) profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, która jest dysponentem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2; 14) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – zwana dalej „ePUAP” – platforma, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet; 9 / 33

10 1.2. Słowniczek Art. 3. 15) elektroniczna skrzynka podawcza - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 16) interoperacyjność – możliwość współdziałania różnych odrębnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą, poprzez wspieranie przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów teleinformatycznych; 10 / 33

11 1.2. Słowniczek „Kostka interoperacyjności”, IDABC, Draft document as basis for EIF 2.0, Komisja Europejska wrzesień 2008, s. 20 11 / 33

12 1.3. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego
„Art. 12a. 1. Główne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 2. Odpowiedzialnym za opracowanie Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i realizację zawartych w niej postulatów jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 3. Strategia stanowi podstawę do tworzenia sektorowych lub horyzontalnych planów działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego oraz punkt odniesienia dla współpracy z instytucjami i środowiskami pozarządowymi. 4. Strategia stanowi platformę współpracy z instytucjami europejskimi oraz światowymi w obszarze społeczeństwa informacyjnego. 5. Strategia podlega procesom ewaluacji lecz nie częstszym niż 1 rok. 12 / 33

13 1.4. Elektroniczne przetwarzanie danych
Art Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych, jest obowiązany zapewnić możliwości przekazywania danych również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji elektronicznej. (…) 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przetwarzania danych i doręczania dokumentów, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej, formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu przetwarzania danych i dokumentowania działalności oraz oznaczania akt w administracji publicznej, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi.”, 13 / 33

14 1.5. Centralne repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych
Art. 19b. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, zwane dalej „centralnym repozytorium”. 2. W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy (...) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory pism w postaci dokumentów elektronicznych Przy sporządzaniu wzorów pism stosuje się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 4. Jeżeli wzór podania określają odrębne przepisy, to umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym repozytorium jest równoznaczne z określeniem wzoru wnoszenia podań – pism w postaci dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy (…) – Kodeks postępowania administracyjnego. 5. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 2 organy administracji publicznej mogą prowadzić własne lub wspólnie z innymi organami administracji publicznej repozytoria wzorów dokumentów elektronicznych.”; 14 / 33

15 1.6. Rejestr rejestrów Uchylono art. 19 ustawy regulujący Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych. Ww. instytucje miały w założeniu stanowić zaczątek systemu metainformacji i podstawę redukowania liczby rejestrów publicznych oraz prowadzić ku ograniczaniu redundancji danych zawartych w różnych rejestrach publicznych.. Sam zakres i tryb gromadzenia danych oraz niemożność wyegzekwowania obowiązku rejestracji powodują, że ewidencja jest niekompletna. W obecnym stanie jej prowadzenie wydaje się bezużyteczne i kreuje dodatkowe – nieuzasadnione celem – obowiązki w stosunku do organów prowadzących rejestry publiczne oraz wykonujących swe działania przy użyciu systemów teleinformatycznych. 15 / 33

16 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 20a. 1.  Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. 2. Poza zastosowaniem rozwiązań określonych w ust. 1 podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może udostępniać użytkownikom możliwość identyfikacji w tym systemie przez zastosowanie innych technologii. 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz technologii, o których mowa w ust. 1 i 2, tryb tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego ePUAP, w tym podmioty upoważnione do potwierdzania tego profilu – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności. 16 / 33

17 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
w art. 14 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.”; art. 391 otrzymuje brzmienie: „Art Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.”; 17 / 33

18 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 63: § 1.  Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. § 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego je adres elektroniczny. 18 / 33

19 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 20a. 1.  Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. 2. Poza zastosowaniem rozwiązań określonych w ust. 1 podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może udostępniać użytkownikom możliwość identyfikacji w tym systemie przez zastosowanie innych technologii. 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz technologii, o których mowa w ust. 1 i 2, tryb tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego ePUAP, w tym podmioty upoważnione do potwierdzania tego profilu – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności. 19 / 33

20 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 46: § 3.  W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy (…)o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, adresata informację zawierającą: 1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu autoryzacji uwierzytelniania pod wskazanym adresem elektronicznym oraz informacji o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany, o którym mowa w art. 20a ustawy (…) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 20 / 33

21 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 107 § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeśli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 21 / 33

22 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 124 § 1 Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeśli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Art. 125 § 1 Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 22 / 33

23 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 238 § 1 § 1 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeśli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. 23 / 33

24 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym
Art. 220. § 1 Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ może mieć dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c)  wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 24 / 33

25 4. Instrukcje kancelaryjne
Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;” art W organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem wymienionych w ust. 2a, instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, wymagają zatwierdzenia przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może upoważnić do zatwierdzenia instrukcji dyrektorów archiwów państwowych. 2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do: 1) organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki; 2) organów powiatu i starostw powiatowych; 3) organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, 4) organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. 25 / 33

26 4. Instrukcje kancelaryjne
2b. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia dla organów i związków międzygminnych, o których mowa w ust. 2a: 1) instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących te organy i związki; 2) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt; 3) instrukcje w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określających w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną. 2c. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2b, należy uwzględnić potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej, oraz jej ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 26 / 33

27 4. Instrukcje kancelaryjne
Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, zachowują moc do dnia wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 27 / 33

28 4. Instrukcje kancelaryjne
1. Postanowienia ogólne 2. „Papierowy” obieg dokumentów 3. „Elektroniczny” obieg dokumentów 28 / 33

29 4. Instrukcje kancelaryjne
„Elektroniczny obieg dokumentów” Zakres czynności jakie powinie umożliwiać System EOD Rejestracji w systemie EOD i wyjątki od tego obowiązku Cyfrowe odwzorowania dokumentów Zasady przyjmowania dokumentu elektronicznego podpisanego przez nadawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym Zasady dotyczące formy i postaci dokumentu elektronicznego przesyłanego do urzędu przez nadawcę Zasady pracy z dokumentem elektronicznym przekazany do urzędu bez bezpiecznego podpisem elektronicznego Skanowanie dokumentów Archiwizacja i brakowanie Znakowanie dokumentów w systemie EOD Dokumenty wewnętrzne i korespondencja wewnątrz urzędu Wymagania dotyczące opatrywania dokumentów wewnętrznych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 29 / 33

30

31 Kodeksie postępowania administracyjnego ustawie Ordynacja podatkowa
Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – przyjęta przez RM – początek prac sejmowych powiązane zmiany w: Kodeksie postępowania administracyjnego ustawie Ordynacja podatkowa ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ustawa o ewidencji ludności – Sejm RP ustawa o podpisach elektronicznych – Komitet Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów – rozpoczęły się prace sejmowe ustawa o ponownym przetwarzaniu informacji sektora publicznego i powiązane z nią zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej – przygotowane założenia 31 / 33

32 ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – Rada Ministrów
Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – Rada Ministrów ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych – Sejm ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tworzone założenia ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji  – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o dowodach osobistych – tworzone założenia ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne - Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ prace komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego 32 / 33

33 Dziękuję za uwagę! 33 / 33


Pobierz ppt "Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google