Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa Tel.: +48-22-601 55 35 +48-694 444 147 (GSM) Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wojciech.wiewiorowski@mswia.gov.pl

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wystąpienia podczas seminarium Praktyka postępowania z dokumentacją przy zastosowaniu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w podmiotach stosujących instrukcję kancelaryjną zorganizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie 21 października 2009 roku. Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod warunkiem podania pełnej informacji o utworze w poniższym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, Przewidywane skutki nowelizacji ustaw o informatyzacji, podpisach elektronicznych, kpa i ustawy archiwalnej MSWiA 2009 (wersja z 19 października 2009 r.) © W.R.Wiewiórowski

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4 / 33 1. Nowela ustawy o informatyzacji - Budujemy infrastrukturę informacyjną państwa. Referencyjność rejestrów - ePUAP bez luk prawnych - Koniec rejestru rejestrów - Kontrola podmiotów publicznych - Nowe minimalne wymagania dla systemów informatycznych 2. Nowe metody uwierzytelniania w systemach ICT pomiotów publicznych - Przyszła rola różnych rodzajów podpisu - Zaufany profil ePUAP - Inne metody identyfikacji 3. Nowe rozwiązania w KPA i ordynacji podatkowej - Postępowanie elektroniczne - Elektroniczna postać podania - Rola Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz repozytoriów lokalnych - Doręczenia elektroniczne - Decyzje, postanowienia i zawiadomienia w postaci elektronicznej - Nowy art. 220 kpa. Sukces obywatela ? Problem dla urzędu ? 4. Nowa ramowa instrukcja kancelaryjna i zmiany prawie archiwalnym - Ramowa instrukcja kancelaryjna - Elektroniczny obieg dokumentów w aktach prawnych - Rzeczowy wykaz akt 5. Planowane zmiany w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Nadchodzi pl.ID

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – przyjęta przez RM – początek prac sejmowych – powiązane zmiany w: Kodeksie postępowania administracyjnego ustawie Ordynacja podatkowa ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ustawa o ewidencji ludności – Sejm RP ustawa o podpisach elektronicznych – Komitet Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów – skierowana do Senatu RP ustawa o ponownym przetwarzaniu informacji sektora publicznego i powiązane z nią zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej – przygotowane założenia 5 / 33

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – Rada Ministrów ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych – Sejm ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tworzone założenia ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o dowodach osobistych – tworzone założenia prace komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego 6 / 33

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 7 / 33 1. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Z założenia zmiany w ustawie obejmują m.in. kwestie - Celu ustawy - Zakresu podmiotowego - Zakresu przedmiotowego - w tym miejsca ustawy o informatyzacji w regulacji infrastruktury informacyjnej państwa jako podstawy realizacji zadań publicznych - Słownika ustawowego, który wymaga poszerzenia i standaryzacji - Skuteczności ustawy - Roli Planu Informatyzacji Państwa i roli Rady Informatyzacji - Ustalenia instrukcji kancelaryjnej jako aktu wykonawczego do ustawy (?) - Odpłatności / nieodpłatności usług informacyjnych A2A - Implementacji dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej dla celów komercyjnych i niekomercyjnych; - Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych - Kontroli - Zmian w procedurze administracyjnej

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8 / 33 1.1. Zakres podmiotowy 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy., 4. Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowego Banku Polskiego.;

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 9 / 33 1.2. Słowniczek Art.3 3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) 13) profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, która jest dysponentem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2; 14) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – zwana dalej ePUAP – platforma, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet;

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 10 / 33 1.2. Słowniczek Art. 3. 15) elektroniczna skrzynka podawcza - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 16) interoperacyjność – możliwość współdziałania różnych odrębnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą, poprzez wspieranie przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów teleinformatycznych;

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 11 / 33 1.2. Słowniczek Kostka interoperacyjności, IDABC, Draft document as basis for EIF 2.0, Komisja Europejska wrzesień 2008, s. 20

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 12 / 33 1.3. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Art. 12a. 1. Główne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 2. Odpowiedzialnym za opracowanie Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i realizację zawartych w niej postulatów jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 3. Strategia stanowi podstawę do tworzenia sektorowych lub horyzontalnych planów działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego oraz punkt odniesienia dla współpracy z instytucjami i środowiskami pozarządowymi. 4. Strategia stanowi platformę współpracy z instytucjami europejskimi oraz światowymi w obszarze społeczeństwa informacyjnego. 5. Strategia podlega procesom ewaluacji lecz nie częstszym niż 1 rok.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 13 / 33 1.4. Elektroniczne przetwarzanie danych Art. 16.1. Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych, jest obowiązany zapewnić możliwości przekazywania danych również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji elektronicznej. (…) 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przetwarzania danych i doręczania dokumentów, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej, formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu przetwarzania danych i dokumentowania działalności oraz oznaczania akt w administracji publicznej, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi.,

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14 / 33 1.5. Centralne repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych Art. 19b. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, zwane dalej centralnym repozytorium. 2. W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy (...) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory pism w postaci dokumentów elektronicznych. Przy sporządzaniu wzorów pism stosuje się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 4. Jeżeli wzór podania określają odrębne przepisy, to umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym repozytorium jest równoznaczne z określeniem wzoru wnoszenia podań – pism w postaci dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy (…) – Kodeks postępowania administracyjnego. 5. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 2 organy administracji publicznej mogą prowadzić własne lub wspólnie z innymi organami administracji publicznej repozytoria wzorów dokumentów elektronicznych.;

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 15 / 33 1.6. Rejestr rejestrów Uchylono art. 19 ustawy regulujący Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych. Ww. instytucje miały w założeniu stanowić zaczątek systemu metainformacji i podstawę redukowania liczby rejestrów publicznych oraz prowadzić ku ograniczaniu redundancji danych zawartych w różnych rejestrach publicznych.. Sam zakres i tryb gromadzenia danych oraz niemożność wyegzekwowania obowiązku rejestracji powodują, że ewidencja jest niekompletna. W obecnym stanie jej prowadzenie wydaje się bezużyteczne i kreuje dodatkowe – nieuzasadnione celem – obowiązki w stosunku do organów prowadzących rejestry publiczne oraz wykonujących swe działania przy użyciu systemów teleinformatycznych.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art. 20a. 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. 2. Poza zastosowaniem rozwiązań określonych w ust. 1 podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może udostępniać użytkownikom możliwość identyfikacji w tym systemie przez zastosowanie innych technologii. 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1)szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz technologii, o których mowa w ust. 1 i 2, 2)tryb tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego ePUAP, w tym podmioty upoważnione do potwierdzania tego profilu – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności. 16 / 33

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym w art. 14 § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.; art. 39 1 otrzymuje brzmienie: Art. 39 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.; 17 / 33

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art. 63: § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. § 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego je adres elektroniczny. 18 / 33

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art. 20a. 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. 2. Poza zastosowaniem rozwiązań określonych w ust. 1 podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może udostępniać użytkownikom możliwość identyfikacji w tym systemie przez zastosowanie innych technologii. 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1)szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz technologii, o których mowa w ust. 1 i 2, 2)tryb tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego ePUAP, w tym podmioty upoważnione do potwierdzania tego profilu – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności. 19 / 33

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Art. 46: § 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy (…)o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, adresata informację zawierającą: 1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu autoryzacji uwierzytelniania pod wskazanym adresem elektronicznym oraz informacji o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany, o którym mowa w art. 20a ustawy (…) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym 20 / 33

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Art. 107 § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeśli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym 21 / 33

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 22 / 33 Art. 124 § 1 Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeśli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Art. 125 § 1 Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 23 / 33 Art. 238 § 1 § 1 Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeśli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 24 / 33 Art. 220. § 1 Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ może mieć dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 3. Zmiany w postępowaniu administracyjnym

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 25 / 33 4. Instrukcje kancelaryjne Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: Postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją; art. 6. 2. W organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem wymienionych w ust. 2a, instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, wymagają zatwierdzenia przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może upoważnić do zatwierdzenia instrukcji dyrektorów archiwów państwowych. 2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do: 1) organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki; 2) organów powiatu i starostw powiatowych; 3) organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, 4) organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 26 / 33 2b. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia dla organów i związków międzygminnych, o których mowa w ust. 2a: 1) instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących te organy i związki; 2) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt; 3) instrukcje w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określających w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną. 2c. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2b, należy uwzględnić potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej, oraz jej ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 4. Instrukcje kancelaryjne

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 27 / 33 Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, zachowują moc do dnia wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Instrukcje kancelaryjne

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 28 / 33 1. Postanowienia ogólne 2. Papierowy obieg dokumentów 3. Elektroniczny obieg dokumentów 4. Instrukcje kancelaryjne

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 29 / 33 Elektroniczny obieg dokumentów Zakres czynności jakie powinie umożliwiać System EOD Rejestracji w systemie EOD i wyjątki od tego obowiązku Cyfrowe odwzorowania dokumentów Zasady przyjmowania dokumentu elektronicznego podpisanego przez nadawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym Zasady dotyczące formy i postaci dokumentu elektronicznego przesyłanego do urzędu przez nadawcę Zasady pracy z dokumentem elektronicznym przekazany do urzędu bez bezpiecznego podpisem elektronicznego Skanowanie dokumentów Archiwizacja i brakowanie Znakowanie dokumentów w systemie EOD Dokumenty wewnętrzne i korespondencja wewnątrz urzędu Wymagania dotyczące opatrywania dokumentów wewnętrznych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 4. Instrukcje kancelaryjne

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – przyjęta przez RM – początek prac sejmowych powiązane zmiany w: -Kodeksie postępowania administracyjnego -ustawie Ordynacja podatkowa -ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ustawa o ewidencji ludności – Sejm RP ustawa o podpisach elektronicznych – Komitet Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów – rozpoczęły się prace sejmowe ustawa o ponownym przetwarzaniu informacji sektora publicznego i powiązane z nią zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej – przygotowane założenia 31 / 33

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zakres wyzwań. Prowadzone obecnie prace legislacyjne z zakresu prawa nowych technologii i e-government ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – Rada Ministrów ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych – Sejm ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tworzone założenia ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji – Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ ustawa o dowodach osobistych – tworzone założenia ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne - Komitety Stały RM, KERM, KRMIiŁ prace komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego 32 / 33

33 © 2009 Departament Informatyzacji MSWiA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę! 33 / 33


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google