Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA METODYCZNA Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowych przepisów (pedagodzy szkolni oraz nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA METODYCZNA Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowych przepisów (pedagodzy szkolni oraz nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych)"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA METODYCZNA Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowych przepisów (pedagodzy szkolni oraz nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych) 26 sierpnia 2013 9.00 – 12.00

2 Przebieg konferencji

3 PRZEBIEG KONFERENCJI 9.00-9.10 Otwarcie konferencji, prezentacja programu oraz prowadzących Lidia Pyżyńska, WOM 9.10 -10.40 Wykład: Jak budować koalicję z rodzicami na rzecz ucznia? Anna Borkowska, ORE 10.40-11.00 Przerwa 11.00-11.15 Prezentacja oferty Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. Danuta Błaszczyk, MOS 11.15-12.00 1.Prezentacja zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2.Prezentacja oferty WOM na rok szkolny 2013/2014. 3.Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych uczestników. 4.Komunikaty. 5.Zakończenie konferencji. Lidia Pyżyńska Nowości wydawnicze – prezentacja publikacji Księgarnia Edukacyjna WOM

4 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r.

5 Spis treści 1.Kierunki polityki państwa 2.Co nowego w oświacie? 3. Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym? 4.Nowelizacje aktów prawnych 5.Nowe akty prawne 6.Projekty aktów prawnych

6 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

7 Co nowego w oświacie? obniżenie wieku szkolnego, zmiany w systemie kształcenia zawodowego, nowa podstawa programowa w kl. IV – VI i w szkole ponadgimnazjalnej, nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, nowelizacja nadzoru pedagogicznego, zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli.

8 Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym? www.men.gov.plwww.men.gov.pl (zakładka: AKTY PRAWNE) www.ko-gorzow.edu.pl www.womgorz.edu.plwww.womgorz.edu.pl (zakładka: Prawo oświatowe) www.sejm.gov.plwww.sejm.gov.pl. Internetowy System Aktów Prawnych

9 NOWELIZACJE

10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz.827) tzw. ustawa przedszkolna m.in.: 1)obniża do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku. Gminy otrzymają dotację przedszkolną na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Środki z dotacji są przeznaczone przede wszystkim na obniżenie opłat dla rodziców 2)wprowadza (od września 2015 roku) prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4-letniego W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, rodzice skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur(poz. 245) najważniejsze zmiany: tworzenie w kuratorium oświaty oddzielnych wydziałów i stanowisk pracy dla realizacji zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownicy przeprowadzający ewaluację w danej szkole lub placówce nie będą mogli w tym samym roku szkolnym wykonywać w niej innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, realizujących zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, nie będzie można powierzać realizacji innych zadań kuratora oświaty – niezwiązanych z nadzorem pedagogicznym. Nowelizacja obowiązuje od 8 marca 2013r.

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) zmiany obejmują: 1)dostosowanie do zmian wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych; 2)dostosowanie do zmian w systemie kształcenia zawodowego wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011r.; 3)wprowadzenie nowych druków wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do powyżej wymienionych zmian; 4)wprowadzenie wzorów arkuszy ocen dostosowanych do wypełniania komputerowego; 5)uregulowanie kwestii ustalania daty wydania świadectwa uczniowi, który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) nowe druki wzorów zaświadczeń, świadectw, dyplomów i suplementów w systemie kształcenia zawodowego wydawanych przez OKE to: 1)zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, 2)świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, 3)dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 4)suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nowelizacja obowiązuje od 5 kwietnia 2013

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520) ……….. Zmiana rozporządzenia jest kolejnym etapem zmiany przepisów dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, wynikającej z sukcesywnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012/977). Zmiany obejmują sposób i warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego oraz rodzaj zastosowanych zadań egzaminacyjnych i sposób ich oceniania.

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520 Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany doprecyzowujące przepisy dot.: oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych, przystępowania uczniów szkół i oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i językiem regionalnym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zwolnienia laureatów i finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, organizacji przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego(poz. 560) nowelizacja dotyczy: wymagań wobec szkół i placówek, określonych w zał. rozp. (zrezygnowano z grupowania w obszary, ograniczono liczbę wymagań, zmieniono def. ewaluacji całościowej i problemowej); sposobu przeprowadzania ewaluacji oraz terminu przedstawiania jej wyników i wniosków; zniesienia obowiązku organu sprawującego nadzór pedagogiczny wspomagania szkół i placówek w szczególności poprzez upowszechnianie przykładów dobrych praktyk oraz organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. Nowelizacja obowiązuje od 14 czerwca 2013r.

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 913) W nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek nauczycielskich pensji, jest to efektem utrzymania na tym samym poziomie kwot bazowych określanych w ustawie budżetowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września – podobnie jak obecnie – będą wynosić: 1)dla nauczyciela stażysty: 2.265 zł; 2)dla nauczyciela kontraktowego: 2.331 zł; 3)dla nauczyciela mianowanego: 2.647 zł; 4)dla nauczyciela dyplomowanego: 3.109 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013

18 Nowe akty prawne

19 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) Nowe rozporządzenie dostosowuje obecny system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek tak, aby stał się elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek

20 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) § 1. Rozporządzenia Pomoc psychologiczno pedagogiczna dzieciom, od momentu urodzenia oraz młodzieży; pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom i nauczycielom, związana z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

21 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI § 2. Rozporządzenia realizowanie zadań profilaktycznych realizowanie zadań wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

22 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej; planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

23 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu IPET-ów oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;

24 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM współpraca, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne dla dziecka/ucznia niepełnosprawnego;

25 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM udzielanie nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

26 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

27 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK § 10. 1. rozporządzenia Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

28 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) ZAKRES WSPOMAGANIA wynikający z kierunków realizacji przez KO polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; wynikający z wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, (ewaluacja zewnętrzna); realizacja podstaw programowych; rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania; analiza wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów oraz zdiagnozowanych potrzeb na podstawie analizy wyników i wniosków; innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę

29 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) CO OBEJMUJE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK? 1.pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 2.ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 3.zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 4. wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

30 Rozporządzenie MEN z dnia28 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (poz. 369) Nowe rozporządzenie: 1)szerzej włącza biblioteki pedagogiczne do procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli, 2)dostosowuje zadania i formy działania bibliotek pedagogicznych do zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, jako elementu wspomagania szkół i placówek.

31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 393) Rozporządzenie wprowadza zmiany do systemu awansu zawodowego nauczycieli będące konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), polegających na wykreśleniu z tych przepisów odpowiednio nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz porządkuje system prawa w celu uniknięcia luki w przepisach dot. awansu zawodowego nauczycieli po dniu 31 grudnia 2012r. Pozostałe regulacje zawarte w treści są tożsame z przepisami Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.)

32 Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo- wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej(poz.380) Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian w systemie prawnym, które zostały wprowadzone w latach 2003 – 2011. Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska wyrażanym podczas spotkań i konferencji w szczególności przez dyrektorów przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (poz. 532) Wprowadza m.in. następujące zmiany: zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy (zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy bądź dyrektor przedszkola/ placówki); zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psych.-pedag. dokumentowanej w dzienniku zajęć; osoby i instytucje, które mogą inicjować udzielanie przez szkołę pomocy psych.- pedag. uzupełniono o dyrektora, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, określono czynności, jakie nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia mu odpowiedniej formy pomocy (§19 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

34 Osoby udzielające pomocy psychologiczno- pedagogicznej Nowy specjalista – terapeuta pedagogiczny. Prowadzi on zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, rozpoznawanie ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się. Mogą wspierać nauczycieli w realizacji tego zadania.

35 Osoby udzielające pomocy psychologiczno- pedagogicznej Niezwłoczne udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez n-la w zakresie swoich kompetencji i prowadzonych przez siebie zajęć w trakcie bieżącej pracy z uczniem, informując o tym wychowawcę (w przypadku szkoły), w przypadku przedszkola/placówki – dyrektora. Jeśli wychowawca klasy lub dyrektor stwierdzi, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana uczniowi przez innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, informuje ich o tym.

36 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej W szkole pomoc p-p jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem W przedszkolach i placówkach możliwość organizowania zajęć rozwijających uzdolnienia. Szkoły dla dorosłych – bieżąca praca ze słuchaczem, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,a także porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.

37 Planowanie i koordynowanie pomocy Zadanie wychowawcy, chyba że dyrektor wyznaczy inną osobę – zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołów Planowanie i koordynacja polega na ustaleniu form pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, w ramach zaplanowanych w danym roku godzin na realizacje zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (uwzględniamy zalecenia poradni) oraz wnioski z dotychczas udzielanej pomocy.

38 Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW). Osoby udzielające pomocy psychologiczno- pedagogicznej są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (programy pracy, ewaluacja)

39 Zadania specjalistów Specjaliści-wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych przez pedagoga i psychologa. Zadania terapeuty pedagogicznego.

40 zadania pedagoga i psychologa 1.prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5.minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 8.wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (poz.818) uczniowie będą mogli otrzymać od 250 do 770 zł. pomoc finansowa, podobnie jak w poprzednich latach, uzależniona jest przede wszystkim od dochodu na osobę w rodzinie (pomoc otrzymają uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto) dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia próg ten wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

42 Projekty aktów prawnych

43 Dokumenty, nad którymi trwają prace MEN http://bip.men.gov.pl/images/stories/Wykaz_prac_legislacyjnych_ 1)Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (IV kwartał 2013) 2)Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (IV kwartał 2013) 3)Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (IV kwartał 2013) 4)Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (2013, doprecyzowanie, jakie informacje powinny być zawarte w arkuszu ocen oraz wprowadzenie przepisów określających sposób prowadzenia i przechowywania arkuszy ocen sporządzonych komputerowo) oraz: Karta Nauczyciela (m.in. urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy, środki na doskonalenie)

44 OFERTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO W GORZOWIE WLKP. 2013/2014

45 GRANTY LKO 1)Nowe zasady opiniowania i orzekania przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej – L. Pyżyńska 2)Efektywna współpraca w zespole – D. Maciejewska 3)Rozpoznawanie i sposoby zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów – J. Krzewska-Gordzijewska 4)Mediacje i rozwiązywanie konfliktów – B. Basińska 5)Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym –D. Dąbrowska 6)Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych ucznia – M. Wiczkowska 7)Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie – M. Kwiatkowski

46 KURSY KWALIFIKACYJNE 1.Zarządzanie oświatą 2.Przygotowanie pedagogiczne 3.Terapia pedagogiczna 4.Oligofrenopedagogika 5. Sztuka (muzyka / plastyka)

47 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 1.Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2.Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3.Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 4.Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

48 Oferta szkoleniowa Pracowni Psychoedukacji i Wychowania

49 Nr szkolenia NAZWA SZKOLENIA Liczba godz. Odpł. PW-15 warsztaty: Błąd Kartezjusza – inteligencja emocjonalna w służbie efektywnego działania (II edycja) 20200 zł PW-16 warsztaty: Dialog bez walki – prowadzenie rozmów z uczniem w wieku dojrzewania 840 zł PW-17 warsztaty: Coaching w pracy nauczyciela (II edycja) 1230 zł PW-18 warsztaty: Jak zapewnić dyscyplinę w klasie? (II edycja) 20200 zł PW-19 warsztaty: Trening rozwoju osobistego – zamknięcie procesu grupowego 860 zł PW-20 kurs doskonalący: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cz. I 40350 zł PW-21 warsztaty: Jak prowadzić spotkania indywidualne z rodzicami? (IV edycja) 1230 zł PW-22 warsztaty: Jak korzystać ze Skali Nieprzystosowania Społecznego w poradni psychologiczno-pedagogicznej? 620 zł

50 Nr szkolenia NAZWA SZKOLENIALiczba godz.Odpł. PW-23 warsztaty: Rozpoznawanie uzdolnień uczniów w poradni psychologiczno-pedagogicznej 620 zł PW-24 warsztaty: Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności? 20150 zł PW-25 warsztaty: Narzędzia do prowadzenia nowoczesnego wspomagania szkół i nauczycieli przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne 1230 zł PW-26 seminarium: Jak napisać dobrą opinię? 620 zł PW-27 warsztaty: W poszukiwaniu inspiracji plastycznych – technika quillingu w świetlicy szkolnej 860 zł PW-28 warsztaty: Nowoczesne metody pracy z uczniem klas I-III w świetlicy szkolnej 860 zł PW-29 warsztaty: Zajęcia rekreacyjno-ruchowe w świetlicy szkolnej (II edycja) 830 zł

51 PTI-28 kurs doskonalący Tworzenie dokumentów i prezentacji multimedialnych w PPP (24 h, 15 uczestn., 50 zł, E. Błaszkowski)

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA METODYCZNA Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowych przepisów (pedagodzy szkolni oraz nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google