Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA METODYCZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA METODYCZNA"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA METODYCZNA
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów” (pedagodzy szkolni oraz nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych) 26 sierpnia 2013 9.00 – 12.00

2 Przebieg konferencji

3 PRZEBIEG KONFERENCJI 9.00-9.10 9.10 -10.40 10.40-11.00 11.00-11.15
Otwarcie konferencji, prezentacja programu oraz prowadzących Lidia Pyżyńska , WOM Wykład: „ Jak budować koalicję z rodzicami na rzecz ucznia?” Anna Borkowska, ORE Przerwa Prezentacja oferty Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. Danuta Błaszczyk, MOS Prezentacja zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Prezentacja oferty WOM na rok szkolny 2013/2014. Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych uczestników. Komunikaty. Zakończenie konferencji. Lidia Pyżyńska Nowości wydawnicze – prezentacja publikacji Księgarnia Edukacyjna WOM

4 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli
oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r.

5 Spis treści Kierunki polityki państwa Co nowego w oświacie?
Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym? Nowelizacje aktów prawnych Nowe akty prawne Projekty aktów prawnych

6 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

7 Co nowego w oświacie? obniżenie wieku szkolnego, zmiany w systemie kształcenia zawodowego, nowa podstawa programowa w kl. IV – VI i w szkole ponadgimnazjalnej, nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, nowelizacja nadzoru pedagogicznego, zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli.

8 Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym?
(zakładka: AKTY PRAWNE) (zakładka: Prawo oświatowe) Internetowy System Aktów Prawnych

9 NOWELIZACJE

10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz.827) tzw. ustawa przedszkolna m.in.: obniża do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku. Gminy otrzymają dotację przedszkolną na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Środki z dotacji są przeznaczone przede wszystkim na obniżenie opłat dla rodziców wprowadza (od września 2015 roku) prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4-letniego W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, rodzice skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom Miejsce zostanie zorganizowane w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np. niskie opłaty dla rodziców – maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową, takie same zasady rekrutacji, itd.)

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur(poz. 245) najważniejsze zmiany: tworzenie w kuratorium oświaty oddzielnych wydziałów i stanowisk pracy dla realizacji zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownicy przeprowadzający ewaluację w danej szkole lub placówce nie będą mogli w tym samym roku szkolnym wykonywać w niej innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, realizujących zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, nie będzie można powierzać realizacji innych zadań kuratora oświaty – niezwiązanych z nadzorem pedagogicznym. Nowelizacja obowiązuje od 8 marca 2013r. Zmiany w organizacji kuratoriów oświaty są związane ze zmianami wprowadzonymi w zakresie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) zmiany obejmują: dostosowanie do zmian wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych; dostosowanie do zmian w systemie kształcenia zawodowego wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011r.; wprowadzenie nowych druków wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do powyżej wymienionych zmian; wprowadzenie wzorów arkuszy ocen dostosowanych do wypełniania komputerowego; uregulowanie kwestii ustalania daty wydania świadectwa uczniowi, który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego. Nowe wzory arkuszy ocen dostosowane do wypełniania komputerowego różnią się od obecnie obowiązujących wzorów tym, że są wypełniane jednostronnie i jedna strona przeznaczona jest na wpisanie wyników tylko jednej klasyfikacji rocznej. Uczeń zdający egzamin poprawkowy oraz uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny może przystąpić do tych egzaminów już po rocznym klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym rady pedagogicznej, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie wyników klasyfikacji i promocji. W stosunku do takiego ucznia rada pedagogiczna powinna zatem podjąć odrębną uchwałę po zakończeniu egzaminów. Datą wydania świadectwa takiemu uczniowi będzie data podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników jego promocji i klasyfikacji.

13 Nowelizacja obowiązuje od 5 kwietnia 2013
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) nowe druki wzorów zaświadczeń, świadectw, dyplomów i suplementów w systemie kształcenia zawodowego wydawanych przez OKE to: zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nowelizacja obowiązuje od 5 kwietnia 2013

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520) ……….. Zmiana rozporządzenia jest kolejnym etapem zmiany  przepisów dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, wynikającej z sukcesywnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012/977). Zmiany obejmują sposób i warunki przeprowadzania sprawdzianu i  egzaminu maturalnego oraz rodzaj zastosowanych zadań egzaminacyjnych i sposób ich oceniania. Nowa podstawa programowa określa cele i treści nauczania w postaci wymagań ogólnych i szczegółowych dot. wiadomości i umiejętności, jakie powinien osiągnąć uczeń kończący dany etap edukacyjny, umożliwiających ustalenie wymagań egzaminacyjnych zastępuje tym samym standardy wymagań egzaminacyjnych Reforma programowa wdrażana jest sukcesywnie: r.szk.2011/12 był ostatnim rokiem wdrażania nowej podstawy programowej w gimnazjum,2012r. uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do egzaminu w zmienionej formule; w kl. IV-VI szkoły podst. i liceach ogólnoksz. proces wdrażania nowej podstawy programowej  zostanie zakończony w r.szk. 2014/15, a w technikach w roku szkolnym 2015/16; rok 2015 będzie rokiem, w którym po raz pierwszy sprawdzian w VI klasie szkoły podst.  i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone  na podstawie wymagań określonych w nowej podstawie  i na zmienionych zasadach.

15 ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520 Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany doprecyzowujące przepisy dot.: oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych, przystępowania uczniów szkół i oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i językiem regionalnym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zwolnienia laureatów i finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, organizacji przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

16 Nowelizacja obowiązuje od 14 czerwca 2013r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego(poz. 560) nowelizacja dotyczy: wymagań wobec szkół i placówek, określonych w zał. rozp. (zrezygnowano z grupowania w obszary, ograniczono liczbę wymagań, zmieniono def. ewaluacji całościowej i problemowej); sposobu przeprowadzania ewaluacji oraz terminu przedstawiania jej wyników i wniosków; zniesienia obowiązku organu sprawującego nadzór pedagogiczny wspomagania szkół i placówek w szczególności poprzez upowszechnianie przykładów dobrych praktyk oraz organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. Nowelizacja obowiązuje od 14 czerwca 2013r.

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 913) W nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek nauczycielskich pensji, jest to efektem utrzymania na tym samym poziomie kwot bazowych określanych w ustawie budżetowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września – podobnie jak obecnie – będą wynosić: dla nauczyciela stażysty: zł; dla nauczyciela kontraktowego: zł; dla nauczyciela mianowanego: zł; dla nauczyciela dyplomowanego: zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013

18 Nowe akty prawne

19 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) Nowe rozporządzenie dostosowuje obecny system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek tak, aby stał się elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek

20 pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) § 1. Rozporządzenia Pomoc psychologiczno pedagogiczna dzieciom, od momentu urodzenia oraz młodzieży; pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom i nauczycielom, związana z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

21 WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI § 2. Rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI § 2. Rozporządzenia realizowanie zadań profilaktycznych realizowanie zadań wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

22 POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej; planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

23 POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu IPET-ów oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

24 POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM współpraca , w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne dla dziecka/ucznia niepełnosprawnego;

25 POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM udzielanie nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

26 POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) POMOC NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

27 WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK § 10. 1. rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK § rozporządzenia Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

28 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) ZAKRES WSPOMAGANIA wynikający z kierunków realizacji przez KO polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; wynikający z wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, (ewaluacja zewnętrzna); realizacja podstaw programowych; rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania; analiza wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów oraz zdiagnozowanych potrzeb na podstawie analizy wyników i wniosków; innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę

29 CO OBEJMUJE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK?
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) CO OBEJMUJE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK? pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

30 Rozporządzenie MEN z dnia28 lutego 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia28 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (poz. 369) Nowe rozporządzenie: szerzej włącza biblioteki pedagogiczne do procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli, dostosowuje zadania i formy działania bibliotek pedagogicznych do zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, jako elementu wspomagania szkół i placówek.

31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 393) Rozporządzenie wprowadza zmiany do systemu awansu zawodowego nauczycieli będące konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), polegających na wykreśleniu z tych przepisów odpowiednio nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz porządkuje system prawa w celu uniknięcia luki w przepisach dot. awansu zawodowego nauczycieli po dniu 31 grudnia 2012r. Pozostałe regulacje zawarte w treści są tożsame z przepisami Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz z póź. zm.)

32 Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej(poz.380) Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian w systemie prawnym, które zostały wprowadzone w latach 2003 – Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska wyrażanym podczas spotkań i konferencji w szczególności przez dyrektorów przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (poz. 532) Wprowadza m.in. następujące zmiany: zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy (zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy bądź dyrektor przedszkola/ placówki); zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psych.-pedag. dokumentowanej w dzienniku zajęć; osoby i instytucje, które mogą inicjować udzielanie przez szkołę pomocy psych.- pedag. uzupełniono o dyrektora, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, określono czynności, jakie nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia mu odpowiedniej formy pomocy (§19 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

34 Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Nowy specjalista – terapeuta pedagogiczny. Prowadzi on zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, rozpoznawanie ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się. Mogą wspierać nauczycieli w realizacji tego zadania.

35 Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Niezwłoczne udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez n-la w zakresie swoich kompetencji i prowadzonych przez siebie zajęć w trakcie bieżącej pracy z uczniem, informując o tym wychowawcę (w przypadku szkoły), w przypadku przedszkola/placówki – dyrektora. Jeśli wychowawca klasy lub dyrektor stwierdzi, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana uczniowi przez innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, informuje ich o tym.

36 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W szkole pomoc p-p jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem W przedszkolach i placówkach możliwość organizowania zajęć rozwijających uzdolnienia. Szkoły dla dorosłych – bieżąca praca ze słuchaczem, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,a także porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.

37 Planowanie i koordynowanie pomocy
Zadanie wychowawcy, chyba że dyrektor wyznaczy inną osobę – zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołów Planowanie i koordynacja polega na ustaleniu form pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, w ramach zaplanowanych w danym roku godzin na realizacje zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (uwzględniamy zalecenia poradni) oraz wnioski z dotychczas udzielanej pomocy.

38 Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW). Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (programy pracy, ewaluacja)

39 Zadania specjalistów Specjaliści-wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych przez pedagoga i psychologa. Zadania terapeuty pedagogicznego.

40 zadania pedagoga i psychologa
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

41 uczniowie będą mogli otrzymać od 250 do 770 zł.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (poz.818) uczniowie będą mogli otrzymać od 250 do 770 zł. pomoc finansowa, podobnie jak w poprzednich latach, uzależniona jest przede wszystkim od dochodu na osobę w rodzinie (pomoc otrzymają uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto) dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia próg ten wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

42 Projekty aktów prawnych

43 Dokumenty, nad którymi trwają prace
Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (IV kwartał 2013) Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (IV kwartał 2013) Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (IV kwartał 2013) Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (2013, doprecyzowanie, jakie informacje powinny być zawarte w arkuszu ocen oraz wprowadzenie przepisów określających sposób prowadzenia i przechowywania arkuszy ocen sporządzonych komputerowo) oraz: Karta Nauczyciela (m.in. urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy, środki na doskonalenie)

44 OFERTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO W GORZOWIE WLKP. 2013/2014

45 GRANTY LKO Nowe zasady opiniowania i orzekania przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej – L. Pyżyńska Efektywna współpraca w zespole – D. Maciejewska Rozpoznawanie i sposoby zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów – J. Krzewska-Gordzijewska Mediacje i rozwiązywanie konfliktów – B. Basińska Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym –D. Dąbrowska Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych ucznia – M. Wiczkowska Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie – M. Kwiatkowski

46 KURSY KWALIFIKACYJNE Zarządzanie oświatą Przygotowanie pedagogiczne Terapia pedagogiczna Oligofrenopedagogika  Sztuka (muzyka / plastyka)

47 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

48 Oferta szkoleniowa Pracowni Psychoedukacji i Wychowania

49 Nr szkolenia NAZWA SZKOLENIA Liczba godz. Odpł.
PW-15 warsztaty: „Błąd Kartezjusza” – inteligencja emocjonalna w służbie efektywnego działania (II edycja) 20 200 zł PW-16 Dialog bez walki – prowadzenie rozmów z uczniem w wieku dojrzewania 8 40 zł PW-17 Coaching w pracy nauczyciela (II edycja) 12 30 zł PW-18 Jak zapewnić dyscyplinę w klasie? (II edycja) PW-19 Trening rozwoju osobistego – zamknięcie procesu grupowego 60 zł PW-20 kurs doskonalący: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cz. I 40 350 zł PW-21 Jak prowadzić spotkania indywidualne z rodzicami? (IV edycja) PW-22 Jak korzystać ze Skali Nieprzystosowania Społecznego w poradni psychologiczno-pedagogicznej? 6 20 zł

50 Nr szkolenia NAZWA SZKOLENIA Liczba godz. Odpł. PW-23 warsztaty: Rozpoznawanie uzdolnień uczniów w poradni psychologiczno-pedagogicznej 6 20 zł PW-24 Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności? 20 150 zł PW-25 Narzędzia do prowadzenia nowoczesnego wspomagania szkół i nauczycieli przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 12 30 zł PW-26 seminarium: Jak napisać dobrą opinię? PW-27 W poszukiwaniu inspiracji plastycznych – technika quillingu w świetlicy szkolnej 8 60 zł PW-28 Nowoczesne metody pracy z uczniem klas I-III w świetlicy szkolnej PW-29 Zajęcia rekreacyjno-ruchowe w świetlicy szkolnej (II edycja)

51 PTI-28 kurs doskonalący „Tworzenie dokumentów i prezentacji multimedialnych w PPP” (24 h, 15 uczestn., 50 zł, E. Błaszkowski)

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA METODYCZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google