Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE"— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAW, 26 LISTOPADA 2010

2 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAJACH UE
prof. dr. Dietmar Roessl, mag. Johannes Linder, mag. Inge Koch – Polagnioli, Wirtschaftsunivesitaet Wien

3 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W AUSTRII
prof. dr. Dietmar Roessl, mag. Johannes Linder, mag. Inge Koch – Polagnioli, Wirtschaftsunivesitaet Wien

4 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH – UWARUNKOWANIA I BARIERY
dr hab. Krzysztof Safin, prof. UE

5 POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ujęcie atrybutowe zespół cech ujęcie procesowe proces tworzenia czegoś nowego ujęcie behawioralne postawa gotowości do działania ujęcie potoczne wszelki przejaw aktywności

6 POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsiębiorczością nazywa się prowadzenie małej firmy; przedsiębiorczość utożsamiana jest z zespołem specyficznych cech, rozumiana jest też jako zjawisko społeczno-gospodarcze związane z tworzeniem firm i innowacyjności; przedsiębiorczość występuje jako przedmiot dydaktyki; oraz jako zdolność inwestowania, odnawiania i transformowania kapitału kariery (rozumianego jako zakumulowane kompetencje).

7 UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Niezależnie od sposobu definiowania, uznać należy, że „Przedsiębiorczość wymaga powiązania dwóch zjawisk: istnienia przedsiębiorczej jednostki oraz istnienia sposobności do występowania przedsiębiorczości”. Stąd dla zrozumienia istoty przedsiębiorczości i kształtowania postaw przedsiębiorczych niezbędne jest postrzeganie jej w kontekście zarówno pewnych predyspozycji jednostki, jak i całego spektrum uwarunkowań zewnętrznych. M. Bratnicki, J .Strużyna , Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice s.40

8 DYNAMICZNY MODEL KULTUROWYCH UWARUNKOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. PWE Warszawa 2008,s110

9 SYSTEM EDUKACJI A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
„Procesy edukacyjne mogą wspierać i pobudzać działania przedsiębiorcze, co jest istotne zwłaszcza wtedy, kiedy brakuje innych podstaw kształtowania norm pro aktywnych (takich jak historycznie uformowane instytucje, wzory przekazywane z pokolenia na pokolenie)”

10 SYSTEM EDUKACJI A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Przy poszukiwaniu koncepcji kształcenia w zakresie przedsiębiorczości musi się uznać, że : Istnieją czynniki nierozpoznane, na które nie mamy wpływu i które znajdują się poza możliwościami wpływu przez system edukacji, Istnieją czynniki, których natura jest rozpoznana i są one podatne na działania edukacyjne, obejmują one: czynniki o bardzo długim okresie ujawniania , które poddają się zmianom w ciągu pokolenia lub dwóch, czynniki o krótkim okresie ujawniania , które poddają się zmianom pod wpływem bodźców doraźnych i które można kształtować w procesie nauczania. (J. Mugler, The Role of the Universities in Educations for Entrepreneurship. [w:] Beiträge zur Gestaltung des Faches “Ökonomie der Klein- und Mittelbetriebe” Fachverlag Wirtschaftsuniversität Wien.)

11 SYSTEM EDUKACJI A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Doraźnemu wpływowi systemu edukacji pozostaje bardzo ograniczona przestrzeń. Wszelkie przedsięwzięcia edukacyjne w tym obszarze powinny, jak się wydaje, być zorientowane na długą perspektywę i proces o trudno przewidywalnych efektach.

12 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZAŁOŻENIA
Efektywna koncepcja nauczania przedsiębiorczości (w sensie programowym a nie organizacyjnym) powinna uwzględniać trzy poziomy Kształcenia.

13 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZAŁOŻENIA
Poziom pierwszy – obejmujący takie formy kształcenia, które rozwijają przekonanie o alternatywnych (w stosunku do pracy najemnej) ścieżkach kariery, dostarczają wiedzy o cechach i uwarunkowaniach zachowań przedsiębiorczych, o możliwościach i ograniczeniach w doskonaleniu umiejętności przedsiębiorczych (aktywnych) zachowań.

14 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZAŁOŻENIA
Drugi poziom, to obszar wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia organizacyjne, prawne, finansowe i społeczne związane z zakładaniem i prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Wiedza ta nie wystarcza do prowadzenia własnego biznesu, lecz daje wyobrażenie o skali i charakterze problemów z tym związanych.

15 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZAŁOŻENIA
Trzeci poziom obejmuje wiedzę aplikacyjną, tzn. taką, która pozwoli absolwentowi, młodemu człowiekowi (przyszłemu przedsiębiorcy) rozwiązywać konkretne problemy z zakresu poszukiwania pracy, poszukiwania wspólników, przygotowania CV i/lub zarządzania przedsiębiorstwem istniejącym lub potencjalnym.

16 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZAŁOŻENIA

17 NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ZAŁOŻENIA
„Sukcesem dydaktycznym byłoby to, gdyby około 30% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych bądź wyższych wykazało na tyle postawę przedsiębiorczości, iż otworzyłoby własną działalność gospodarczą, np. w ramach biznesu rodzinnego” A. Biela, Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. [w:] red. A. Biela, Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Kancelaria Senatu, Warszawa 2007, s. 47

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google