Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Opracował: Tomasz Greber.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Opracował: Tomasz Greber."— Zapis prezentacji:

1 Wykład Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Opracował: Tomasz Greber

2 Opracow.: T. Greber Statystyczne sterowanie procesem

3 Opracow.: T. Greber Podział metod statystycznych Statystyczna kontrola jakości (SKJ) Badanie zdolności jakościowej (Cp, Cm) Zaawansowane metody statystyczne (DOE) Statystyczne sterowanie procesami (SPC, SSP) METODY STATYSTYCZNE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

4 Opracow.: T. Greber SPC w Polskich Normach Zasady prowadzenia badań statystycznych PN-82/N Badanie rozkładu właściwości PN-83/N PN-85/N PN-89/N PN-90/N Statystyczne sterowanie jakością. Statystyka. Terminologia. PN-ISO :1994 PN-90/N Wyznaczanie liczby próbek PN-73/N Losowy wybór wyrobów PN-83/N Wykrywanie grubych błędów PN-87/N Badanie losowości ciągu obserwacji PN-85/N Badanie zależności pomiędzy właściwościami PN-86/N PN-86/N PN-86/N Porównanie wartości średnich lub wariancji w różnych populacjach PN-ISO 3301:1994 PN-84/N PN-84/N PN-85/N Testy związane z wartościami średnimi i wariancjami PN-ISO 2854:1994 PN-ISO 3494:1994 Obliczanie odchylenia średniego PN-83/N Wskaźnik struktury PN-83/N Obliczanie średniej PN-ISO 2602:1994 PN-83/N Karty sum skumulowanych PN-88/N PN-86/N PN-85/N PN-87/N Karty kontrolne Shewharta PN-ISO 8258+AC1:1996 I II IIIIVV

5 Opracow.: T. Greber Przyczyny niepowodzeń w przedsiębiorstwach błędne plany, decyzje... odchylenia w dążeniu do dobrze określonych celów

6 SPC, karty kontrolne Wprowadzenie do tematyki

7 Opracow.: T. Greber Rozkład normalny x f(x)

8 Opracow.: T. Greber Rozkład normalny - zasada 3 s

9 Opracow.: T. Greber Badanie normalności rozkładu l testy statystyczne (np. Kołmogorowa, Pearsona) l metoda graficzna

10 Opracow.: T. Greber Karta kontrolna

11 Opracow.: T. Greber Podział kart kontrolnych

12 Karty kontrolne przy ocenie liczbowej Jak sterować procesami, gdy mamy wyniki pomiarów

13 Opracow.: T. Greber Karta X średnie - R LCLDR 3 KartaXR Górna linia kontrolna UCLXA 2 R UCLDR 4 Linia środkowa X X k R R k Dolna linia kontrolna LCLXA 2 R Wykreślany punkt X X n RXX maxmin

14 Opracow.: T. Greber Stałe statystyczne

15 Opracow.: T. Greber Karta IX-MR KartaIXMR Górna linia kontrolna UCLX2,66MR UCL3,27MR Linia środkowa X X k MR k Dolna linia kontrolna LCLX2,66MR brak Wykreślany punkt XMRXX ii1

16 Karty kontrolne przy ocenie alternatywnej Jak sterować procesami bez mierzenia wyrobów

17 Opracow.: T. Greber Ocena alternatywna Wada Niespełnienie wymagania zawiązanego z zamierzonym użytkowaniem lub uzasadnionymi oczekiwaniami, włączając te, które są związane z bezpieczeństwem Niezgodność Niespełnienie wyspecyfikowanego wymagania

18 Opracow.: T. Greber Karty p i np Kartapnp Górna linia kontrolna UCLp3 p1p n UCLnp3 1 p Liniaśrodkowa p k p np k Dolna linia kontrolna LCLp3 p1p n LCLnp3 1 p Wykreślany punkt p k n wn np UCL- górna linia kontrolna LCL- dolna linia kontrolna k- liczba próbek k wn - liczba wyrobów niezgodnych w próbce n- liczba pomiarów w próbce np- liczba braków w próbce 11

19 Opracow.: T. Greber Karty c i u

20 Specjalne karty kontrolne Karty do nadzorowania specyficznych procesów

21 Opracow.: T. Greber Karta celu Karta stosowana przy krótkich seriach produkcyjnych Wartością monitorowaną jest różnica pomiędzy wartością zakładaną (nominalną) a zmierzoną Monitorowane jest odchylenie parametrów wyrobu od ideału przXwcel... X

22 Opracow.: T. Greber Karta proporcjonalna Karta stosowana przy krótkich seriach produkcyjnych Wartością monitorowaną jest stosunek wartości uzyskanej do wartości nominalnej Monitorowane jest odchylenie parametrów wyrobu od ideału prz X wcel.. X

23 Opracow.: T. Greber Karta MA Karta stosowana do obserwowania przesunięć w procesie, które ciężko zobaczyć na kartach typu X-R Można regulować czułość karty na przesunięcia procesu

24 Wskaźniki zdolności Ile produkujemy braków (wadliwość obliczeniowa)

25 Opracow.: T. Greber Wskaźniki zdolności jakościowej Badać można zdolność całych procesów lub tylko poszczególnych maszyn Na podstawie wskaźnika, określić można m.in. wadliwość produkcji jakiej należy się spodziewać przy danym procesie (lub maszynie)

26 Opracow.: T. Greber Wskaźnik zdolności Cp USL (LSL) - górna (dolna) granica tolerancji 6 - naturalny rozrzut procesu

27 Opracow.: T. Greber Wskaźnik zdolności Cpk USL (LSL) - górna (dolna) granica tolerancji

28 Opracow.: T. Greber Zachowanie Cp [mm] LSLUSL Wartość wskaźnika C p

29 Opracow.: T. Greber Zachowanie Cpk [mm] Wartość wskaźnika Cpk pk LSL USL

30 Opracow.: T. Greber Wskaźniki Cp=Cpk=1 X śr. =X nomin. LSLUSL Cp=Cpk< 1 LSLUSL X śr. =X nomin. Cp=1 > CpkLSLUSL ' X śr. X nomin. Cp=1 > Cpk LSLUSL X śr. X nomin.

31 Opracow.: T. Greber Wskaźniki Cp=1,7 > Cpk LSLUSL X śr. X nomin. Cp=1,7 > Cpk ' LSLUSL X śr. X nomin. Cp=Cpk=1,7 LSLUSL X śr = X nomin.

32 Badanie zdolności jakościowej maszyn

33 Opracow.: T. Greber Źródła zmienności Własność wyrobu ma zmienną wartość CzłowiekMaszyna ZarządzaniePomiarTechnologia Materiał

34 Opracow.: T. Greber Eliminowanie źródeł zmienności l zapewnić powtarzalne pomiary l wykorzystać tylko jednego operatora l zapewnić jednorodny surowiec (w miarę możliwości)

35 Opracow.: T. Greber Wskaźnik C m lub

36 Opracow.: T. Greber Wskaźnik C mk

37 Opracow.: T. Greber Kiedy badać zdolność maszyny? l zakup nowej maszyny l odbiór maszyny po remoncie l rozpoczynanie produkcji - seria próbna

38 Planowanie eksperymentów Czyli jak zachowa się proces

39 Opracow.: T. Greber Planowanie eksperymentów Na każdy proces wpływają dwa rodzaje czynników: l czynniki kontrolowalne - które jesteśmy w stanie kontrolować, czyli np. parametry maszyny, rodzaj materiału itp., Czynniki kontrolowalne Czynniki niekontrolowalne PROCES TRANSFORMACJI Wyrób l czynniki niekontrolowalne - które wpływają w jakiś sposób na proces, ale nie można ich kontrolować (czynniki zakłócające), np. wpływ środowiska, humory operatora maszyny itp.

40 Opracow.: T. Greber SPC a planowanie eksperymentów PE projektowanie procesu przywracanie procesu w stan równowagi SPC monitorowanie procesu sygnalizowanie rozregulowania procesu

41 Opracow.: T. Greber Cele planowania eksperymentów l Zbadanie, które zmienne najbardziej wpływają na wyniki procesu (wyrób). l Określenie, jak powinny być ustawione czynniki kontrolowalne, aby uzyskać optymalny wynik. l Określenie, jakie powinno być ustawienie czynników kontrolowalnych, aby zmienność wyrobu była jak najmniejsza. l Określenie, jak powinny być ustawione czynniki kontrolowalne, aby wpływ czynników zakłócających był minimalny.

42 Opracow.: T. Greber Eksperymenty wieloczynnikowe Eksperyment ośmio-czynnikowy (program Statistica)

43 Analiza systemu pomiarowego Czy możemy polegać na naszych pomiarach?

44 Opracow.: T. Greber Dokładność Jest to odchylenie wartości średniej z pomiarów od faktycznej wielkości mierzonej właściwości

45 Opracow.: T. Greber Powtarzalność Jest to wariancja, zmienność wyników pomiarów uzyskanych przy mierzeniu przez danego operatora jednej, tej samej części kilkanaście razy

46 Opracow.: T. Greber Odtwarzalność Jest to zmienność występująca pomiędzy wartościami średnimi z pomiarów dokonywanych przez różnych operatorów, podczas mierzenia tym samym przyrządem tych samych części

47 Statystyczna kontrola odbiorcza

48 Opracow.: T. Greber Kontrola odbiorcza Kontrola odbiorcza są to działania prowadzone w celu ustalenia, czy dostarczona lub oferowana do dostarczenia jednostka wyrobu, partia wyrobów lub usługa jest możliwa do przyjęcia. Jej podstawowym zadaniem jest więc niedopuszczenie do przyjęcia niezgodnej z założeniami (określonymi w specyfikacji technologicznej, normach, umowach z klientem itp.) partii surowca lub wyrobów gotowych.

49 Opracow.: T. Greber Ocena alternatywna Ocena alternatywna polega na rejestrowaniu występowania lub niewystępowania określonej, interesującej odbiorcę cechy w zbiorze kontrolowanych jednostek, a następnie zliczeniu liczby takich wystąpień (lub niewystąpień) w kontrolowanej jednostce, grupie produktów itd. Podstawą oceny jest zazwyczaj procent jednostek niezgodnych w kontrolowanej grupie.

50 Opracow.: T. Greber Ocena liczbowa Ocena liczbowa polega na mierzeniu i rejestrowaniu wartości liczbowych właściwości każdej jednostki z kontrolowanego zbioru. Podstawą oceny partii ze względu na daną własność są wyniki pomiarów uzyskane z próbki.

51 Opracow.: T. Greber Definicje Partia jest to określona ilość danego wyrobu, materiału lub usługi tworząca całość, przedstawiona jednorazowo do kontroli. Próbka jest to jedna lub więcej jednostek losowo pobranych z partii przeznaczonej do oceny, służących dostarczeniu informacji o tej partii (próbka musi być reprezentatywna i losowa).

52 Opracow.: T. Greber Rodzaje kontroli Kontrola normalna - kontrola stosowana wówczas, gdy nie ma podstaw do przypuszczenia, że poziom jakości wyrobu różni się od poziomu akceptowanego. Kontrola ulgowa, mniej ostra od kontroli normalnej, stosowana jest wtedy, gdy z badania określonej liczby kolejnych partii za pomocą kontroli normalnej wynika, że poziom jakości wyrobów jest wyższy od założonego. Kontrola obostrzona, ostrzejsza od kontroli normalnej, stosowana jest wtedy, gdy z badania określonej liczby kolejnych partii za pomocą kontroli normalnej wynika, że poziom jakości wyrobów jest niższy od założonego.

53 Opracow.: T. Greber Kontrola wg oceny liczbowej Warunkiem jej stosowania jest spełnienie następujących wymagań: badana własność musi być określona liczbowo, a jej rozkład musi być normalny (lub zbliżony do normalnego), wyrób nie może być oceniany ze względu na zbyt wiele właściwości (w przeciwnym razie koszty oceny znacząco rosną i poleca się stosowanie kontroli wg oceny alternatywnej), personel powinien być wykwalifikowany, tzn. być w stanie stosować tego typu metody.

54 Opracow.: T. Greber Znaki literowe - ocena liczbowa

55 Opracow.: T. Greber Metoda R Postępowanie: określić poziom i rodzaj kontroli, ustalić dopuszczalną wadliwość w 2, z tabeli odczytać znak literowy planu badania, a następnie właściwą dla danego planu badania liczność próbki n oraz parametr k, obliczyć wartość średnią z pobranej próbki oraz rozstęp R, obliczyć jeżeli Q g k g i Q d k d - partię uznać za zgodną z wymaganiami, Q g < k g lub Q d < k d - partię uznać za niezgodną z wymaganiami.

56 Opracow.: T. Greber Metoda R

57 Opracow.: T. Greber Kontrola wg oceny alternatywnej Zastosowanie: trudno jest ocenić wyrób metodą liczbową, ważny jest prosty sposób kontroli, nie są potrzebne dokładne informacje o kontrolowanej partii wyrobów. Wady: mała dokładność uzyskanych wyników, potrzebna jest większa liczność próbki w porównaniu z kontrolą wg oceny liczbowej.

58 Opracow.: T. Greber Znaki literowe - ocena alternatywna

59 Opracow.: T. Greber Kontrola wg oceny alternatywnej n - liczność próbki - stosować pierwszy plan poniżej strzałki - stosować pierwszy plan powyżej strzałki


Pobierz ppt "Wykład Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Opracował: Tomasz Greber."

Podobne prezentacje


Reklamy Google