Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W KRAJACH UE Dr Anna Konert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W KRAJACH UE Dr Anna Konert."— Zapis prezentacji:

1 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W KRAJACH UE Dr Anna Konert

2 Projekt : Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Modele sądownictwa administracyjnego MODEL TRADYCYJNY (rozwiniętej kodyfikacji), np. Polska MODEL ZWIĘZŁEJ REGULACJI RAMOWEJ, np. Grecja MODEL REGULACJI ZŁOŻONEJ, np. Hiszpania MODEL WIELOWARSTWOWOŚCI, np. Francja

4 STANDARDY PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ 1)Prawo strony do złożenia wyjaśnień (wysłuchania); 2)Zapewnienie stronie dostępu do informacji urzędowej; 3)Możliwość ustanowienia pełnomocnika i korzystania z pomocy prawnej; 4)Obowiązek uzasadnienia przez organ administracji podjętego rozstrzygnięcia oraz pouczenia o środkach jego zaskarżenia; 5)Prawo do zainicjowania kontroli zapadłego rozstrzygnięcia w trybie administracyjnym i sądowym.

5 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE.

6 RYS HISTORYCZNY 1921 rok – Konstytucja Marcowa, która w art. 73 przewidziała utworzenie w Polsce sądów administracyjnych. 1922 rok – Ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. 1932 rok – Rozporządzenie Prezydenta RP z mocą Ustawy o NTA, zastąpiono Ustawę z 1922 roku.

7 RYS HISTORYCZNY c.d. II wojna światowa 31 styczeń 1980 rok – Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Ustawa o zmianie Kodeksu administracyjnego. Ta ustawa weszła w życie 01.09.1980 roku. 1990 rok – przełom ustrojowy w Polsce (1989 rok) 1995 rok – nowa Ustawa o NSA. 1997 rok –Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997

8 STRUKTURA SĄDOWNICTWA WSA – WOJEWÓDZKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE NSA – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

9 WOJEWÓDZKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE Prezes sądu Zgromadzenie ogólne Kolegium sądu

10 Zgromadzenie ogólne Skład – sędziowie wsa Posiedzenie – co najmniej 1 w roku Uchwały – obecność ponad połowy członków; bezwzględna większość głosów Zadania - * przedstawienie KRS kandydatów na sędziów wsa; * opinia w sprawie powołania i odwołania prezesa wsa; wybór członków kolegium itp.

11 Kolegium sądu Skład – liczba członków oraz ich wybór – zgromadzenie ogólne Organ kadencyjny – 3 lata Uchwały – obecność co najmniej połowy członków; bezwzględna większość głosów Zadania - * ustalenie podziału czynności w sądzie * określenie szczegółowych zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom itd.

12 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Prezes NSA Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA Kolegium NSA

13 Prezes NSA Powołuje Prezydent RP na 6 lat spośród dwóch kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne NSA Zadania: * zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia i Kolegium i przewodnictwo; * występowanie do TK z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy, umowy lub innego aktu z Konstytucją, ust i umową międzynar; * informacje na temat działalności sądów administr. * przyjmowanie interesantów w sprawach petycji, skarg itd.

14 Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA Skład – sędziowie NSA Posiedzenie – co najmniej 1 w roku Uchwały – obecność co najmniej połowy członków; bezwzględna większość głosów Zadania: * ustala skład liczbowy Kolegium, wybór członków; * wybiera kandydatów na stanowisko Prezesa NSA, * wyraża zgodę w spr powołania i odwołania wiceprezesów NSA itd.

15 Kolegium NSA Skład – liczba członków oraz ich wybór – Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA Organ kadencyjny – 3 lata Uchwały – obecność co najmniej połowy członków; bezwzględna większość głosów Zadania - * ustalenie podziału czynności w NSA * określenie szczegółowych zasada przydziału spraw poszczególnym sędziom, * opinia o kandydatach na sędziów, * zgoda na tworzenie i znoszenie wydziałów w NSA itd.

16 STRUKTURA WEWNĘTRZNA NSA 3 Izby: 1) Izba Finansowa – nadzór nad orzecznictwem wsa w spr podatkowych i innych zobow. pieniężnych; 2) Izba Gospodarcza – nadzór nad orzecznictwem wsa w spr działalności gospod., ochrony własności przemysłowej, bankowość, ubezpieczenia, cła, dewizy itd. 3) Izba Ogólnoadministracyjna – nadzór nad orzecznictwem wsa w spr niezastrzeżonych dla 1) i 2), zwłaszcza gospod. wodna, leśnictwo, rolnictwo, ustrój samorządu terytor. zatrudnienie, ochrona środowiska itd.

17 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE WE FRANCJI.

18 Wyraźny podział na: -Jurysdykcję sądową (juridiction judiciare) -Jurysdykcję administracyjną (juridiction administrative)

19 Organizacja sądownictwa administracyjnego (w obrębie władzy wykonawczej!)

20 Rada stanu (Conseil dEtat) Kompetencje: 1.Sądowe (rozstrzyganie sporów) 2.Opiniodawcze (zwłaszcza w ramach procesu legislacyjnego) 3.Administracyjne

21 Rada stanu (Conseil dEtat) c.d. Prezesem RS jest Premier Republiki Faktycznie przewodzi jej Wiceprezes 7 sekcji Tylko jedna – Sekcja Sporna sprawuje funkcje sądowe

22 Rada stanu (Conseil dEtat) c.d. 1. około 300 członków: Prezes Wiceprezes Radcowie Stanu Referendarze (maîtres des requêtes) Audytorzy (1 i 2 klasy)

23 Rada stanu (Conseil dEtat) c.d. 2. Brak statusu sędziego, ale duża niezależność 3. Rekrutacja spośród absolwentów Ecole nationale dadministration (ENA) lub z kadry urzędniczej

24 Rada stanu (Conseil dEtat) c.d. Rozpoznaje: -Kasacje od wyroków sądów i trybunałów niższego szczebla -Apelacje od niektórych wyroków apelacyjnych sądów administracyjnych -Niektóre sprawy w I instancji

25 KOGNICJA 2 rodzaje skarg: 1)Skarga o uchylenie zaskarżonego aktu (contentieux dannulation) 2)Skarga pełnej jurysdykcji (contentieux de pleine juridiction)

26 Spory o uchylenie zaskarżonego aktu Kontrola legalności Akty indywidualne i generalne Podstawy uchylenia aktu –niewłaściwość organu –brak wymaganej formy –naruszenie prawa –détournement de pouvoir (obejście celu przyznanych uprawnień, Organ działa zgodnie z prawem, ale w innym celu, niż przewidziany prawem)

27 Spory pełnej jurysdykcji Konsekwencja zakazu rozpoznawania przez sądy powszechne (jurysdykcję sądową) sporów, w których stroną jest Państwo, administracja Sprawy cywilne, które gdyby stroną nie było Państwo, administracja, rozpoznawałby sąd powszechny

28 Na przykład: –Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez organ administracji lub funkcjonariusza –Roszczenia z tytułu kontraktów administracyjnych

29 POSTĘPOWANIE Wspólny kodeks sądownictwa administracyjnego (Code de la justice administrative) 931 artykułów -1 część – przepisy ustawowe (partie legislative, nr art. z literą L) -2 część – przepisy wykonawcze (partie reglementaire, nr art. z literą R) Wszedł w życie 1 stycznia 2001 r.

30 POSTĘPOWANIE c.d. Przymus adwokacki – adwokaci Rady Stanu Udział komisarza rządu (Commissaire du gouvernement) –jeden z Radców Stanu –wyznaczany do sprawy obok składu orzekającego – przedstawia konkluzje co do stanu faktycznego, prawego i proponowanego rozstrzygnięcia –uczestniczy w naradzie z głosem doradczym

31 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W HISZPANII.

32 Akty prawne Ustawa 30/1992 reżim prawny administracji publicznej oraz wspólnej procedury administracyjnej (zmieniona ustawą 4/1999) Ustawa 6/1997 o organizacji i funkcjonowaniu administracji państwowej Ustawa 29/1998 o jurysdykcji sądowo- administracyjnej

33 KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SĄDOWNICTWO -art. 117 ust.5 Konstytucji – zasada jedności wymiaru sprawiedliwości -Ustawa z 1985 r. o władzy sądowniczej – ustanawia system sądów w ES (sprawy cywilne, karne, socjalne, sądowo- administracyjne) -Kontrola – dokonywana przez sądy powszechne z zastosowaniem odrębnej procedury z ustawy z 1998 r. o jurysdykcji sądowo-administracyjnej

34 KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SĄDOWNICTWO 5 ETAPÓW: 1)Sądy ds. administracyjnych (Juzgados de lo Contencioso – administrativo) - właściwy dla obszaru prowincji 2)Sąd Centralny ds. Administracyjnych (Juzgados Centrales de lo Contencioso – administrativo) - właściwy dla całego kraju; siedziba - Madryt

35 3) Izby administracyjne w wyższych Trybunałach Sprawiedliwości (Sala de lo Contencioso – administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia) – właściwe dla terytoriów wspólnot autonomicznych; 4) Izba Administracyjna Trybunału Krajowego (Sala de lo Contencioso – administrativo de la Audiencia Nacional) – cały kraj; siedziba - Madryt 5) Izba Administracyjna Sądu Najwyższego (Sala de lo Contencioso – administrativo del Tribunal Supremo) cały kraj; siedziba -Madryt

36 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W GRECJI.

37 Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa nr 2690/1999 z 9 marca 1999 r. zatwierdziła w trybie art.76 ust. 6 Konstytucji KPA Składa się z 6 rozdziałów 33 artykuły

38 STRUKTURA SĄDOWNICTWA 1)Sądy administracyjne I instancji (skład 3 osobowy) 2)Administracyjne sądy apelacyjne (j.w.) 3)Rada Stanu – 5 lub 7 sędziów

39 RODZAJE SPORÓW 1)OBIEKTYWNE – tylko ocena legalności zakwestionowanego aktu administ. bez wnikania w sferę faktów; 2)SUBSTANCJONALNE – sąd bada także fakty

40 1)Sądy I instancji – spory substancjonalne 2)Sądy apelacyjne – a) odwołania od orzeczeń sądów I inst. b) niektóre spory substancjonalne (mocą uregulowań szczególnych) c) niektóre spory obiektywne 3)Rada Stanu – a) spory obiektywne b) odwołania od orzeczeń sądów apelacyjnych

41 Projekt : Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W KRAJACH UE Dr Anna Konert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google