Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązek badania w kierunku włośni świń i dzików przy produkcji mięsa na użytek własny WIW z/s w Krośnie Trichinella spiralis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązek badania w kierunku włośni świń i dzików przy produkcji mięsa na użytek własny WIW z/s w Krośnie Trichinella spiralis."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązek badania w kierunku włośni świń i dzików przy produkcji mięsa na użytek własny
WIW z/s w Krośnie Trichinella spiralis

2 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L z późn. zm.) Załącznik I sekcji IV rozdział IX – Badanie świń i dzików w kierunku włośni ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.UE.L z późn. zm.) art. 12 – akredytacja laboratoriów ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz.U.UE.L z późn. zm.) Urzędowe badanie w odniesieniu do włośni

3 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego1),2) (Dz.U z późn. zm.) Art. 11a.  1. 3) wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych, lub 4) sposób znakowania mięsa. 2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, biorąc pod uwagę ochronę zdrowia publicznego, w tym potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Art. 17. 1.  1a.  Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa na użytek własny. Art. 27. 1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, powiatowy lekarz weterynarii. 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 3. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1.

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U ) § obowiązek badania świń i dzików w kierunku włośni na użytek własny przez urzędowego lekarza weterynarii, § znakowanie mięsa zdatnego, ust. 3. 1) a), b); 2) umieszczanie znaków u dzików, § 8 1. ust. 4. zaświadczenie o przeprowadzeniu badania mięsa na włośnie wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, § ust. 2 znakowanie mięsa niezdatnego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (DZ.U ) § 1. 34) kara pieniężna od 100 – 2000 zł za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.

5 Dane dotyczące odstrzelonych i zbadanych dzików w 2009r. w woj
Dane dotyczące odstrzelonych i zbadanych dzików w 2009r. w woj. podkarpackim 4664 szt. odstrzelonych dzików 5061 szt. zbadanych, w tym 879 szt. wyłącznie w kierunku włośni u 11 szt. stwierdzono włośnicę

6 Występowanie włośnicy u zwierząt, zagrożenie epizootyczno-epidemiologiczne
Świnie, dziki, konie, nutrie, niedźwiedzie

7 Dokumentacja związana z przeprowadzaniem badania zwierząt rzeźnych oraz znakowanie mięsa
Dokumentowanie badania zwierząt i mięsa w dziennikach badania przed i poubojowego Badanie w kierunku włośni stanowi element składowy całości badania. Dzik zbadany w kierunku włośni w przypadku zamiaru wprowadzenia go do żywienia zbiorowego podlega badaniu tuszy po oskórowaniu w zakładzie posiadającym takie uprawnienia

8 Badanie dzików w sprzedaży bezpośredniej
Istnieje obowiązek badania dzików przez podmioty zajmujące się sprzedażą bezpośrednią Dokumentacja towarzysząca zwierzęciu: - zaświadczenie o zbadaniu mięsa w kierunku włośni wydane przez urzędowego lekarza weterynarii - handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) lub faktura zawierająca wszystkie jego elementy Rachunek potwierdzający przeprowadzenie badania w kierunku włośni wydany przez urzędowego lekarza weterynarii stanowiący załącznik do HDI WAŻNE w celu identyfikacji, aby w dokumentach był wpisany numer znacznika tuszy

9

10

11 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r., o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 Uprawnione osoby które polują na zwierzynę łowną mogą w wyniku odstrzału: wprowadzić ją do obrotu w celu spożycia przez ludzi - zwierzyna łowna trafia do zakładu obróbki zwierzyny łownej ( poprzez Punkt Skupu Dziczyzny ) pozyskać ją do produkcji mięsa na użytek własny – zwierzyna łowna pozostaje w posiadaniu myśliwego i nie może być wprowadzana do obrotu. W obu przypadkach zasady postępowania z odstrzeloną zwierzyną łowną muszą być zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem weterynaryjnym.

12 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r., o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 grudnia 2006 roku. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych Osoby które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od tych zwierząt muszą zostać przeszkolone w zakresie zdrowia i higieny mięsa zwierząt łownych. PLW powinni wyegzekwować od kół łowieckich zorganizowanie i przeprowadzenie uzupełniających szkoleń myśliwych. Wystarczy aby taką wiedzę z zakresu chorób, produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po upolowaniu, posiadała przynajmniej jedna osoba z zespołu łowieckiego. Przeszkolona osoba, może być osobą pełniącą funkcję leśnika lub gajowego. W tym przypadku, myśliwy zobowiązany jest okazywać zwierzęta oraz informować przeszkoloną osobę o wszelkich nietypowych zachowaniach, jakie zaobserwował u danego zwierzęcia przed uśmierceniem go.

13 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Po uśmierceniu zwierzyny łownej myśliwy zobowiązany jest zgodnie z prawem do jej właściwej obróbki, przebiegającej w następujący sposób : w razie konieczności zwierzę należy poddać wykrwawieniu oraz należy jak najszybciej usunąć żołądek i jelita (nie dotyczy drobnej zwierzyny) osoba przeszkolona musi dokonać oględzin uśmierconego zwierzęcia i usuniętych wnętrzności (w przypadku drobnej zwierzyny łownej dokonujemy oględzin zwierzęcia nie wypatroszonego) po dokonaniu oględzin , uśmiercone zwierzę oraz oznakowane wnętrzności jako przynależące do tego zwierzęcia należy jak najszybciej przewieźć do zakładu obróbki zwierząt łownych (w przypadku zwierzyny drobnej nie wypatroszone)

14 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 grudnia 2006 roku. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych Jeżeli w trakcie oględzin nie zostaną stwierdzone zmiany chorobowe przeszkolona osoba zobowiązana jest załączyć do uśmierconego zwierzęcia opatrzone numerem oświadczenie stwierdzające powyższe fakty . WZÓR  OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU OGLĘDZIN TUSZY ODSTRZELONEGO ZWIERZĘCIA Nr ...1)                          CZĘŚĆ A2)3)  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: zwierzę(ta) łowne                      (gatunek zwierząt) w liczbie , odstrzelone w dniu o godz         (w sztukach) w :       (miejsce) 1) bezpośrednio przed odstrzeleniem nie wykazywało(y) żadnego   nietypowego zachowania; 2) zostało(y) poddane oględzinom, podczas których nie   stwierdzono występowania żadnych nietypowych cech; 3) zostało(y) odstrzelone w miejscu, co do którego nie ma   podejrzeń o skażenie środowiska.               (miejsce i data)              (imię i nazwisko myśliwego)

15 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 grudnia 2006 roku. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia jest sporządzane w 3 egzemplarzach, z których: 1) pierwszy dołącza się do tuszy odstrzelonego zwierzęcia w celu przeprowadzenia badania i oceny mięsa przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie przetwórstwa dziczyzny 2)   drugi przekazuje się niezwłocznie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia; 3) trzeci pozostawia się w dokumentacji właściwego koła łowieckiego. W w/w przypadku do tuszy nie musi być dołączona głowa i narogi, z wyjątkiem gatunków podatnych na włośnicę (dziki, zwierzęta nieparzystokopytne i inne), kiedy to zachodzi obowiązek przekazania także głowy (z wyjątkiem kłów) oraz przepony

16 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 grudnia 2006 roku. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych Jeżeli w trakcie oględzin zostaną stwierdzone jakiekolwiek zmiany nasuwające podejrzenie choroby do korpusu należy obowiązkowo załączyć głowę (bez kłów, poroża jeleni i rogów) oraz wszystkie wnętrzności, z wykluczeniem żołądka i jelit. Przeszkolona osoba dokonująca oględzin zobowiązana jest poinformować właściwe władze o nietypowych cechach, nietypowym zachowaniu czy podejrzeniu o skażeniu środowiska oraz sporządzić oświadczenie zgodne z częścią B : WZÓR   OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU OGLĘDZIN TUSZY ODSTRZELONEGO ZWIERZĘCIA Nr ...1)                        CZĘŚĆ B3)4)  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: zwierzę(ta) łowne                        (gatunek zwierząt) w liczbie , odstrzelone w dniu o godz         (w sztukach) w :       (miejsce) 1) bezpośrednio przed odstrzałem5):   a) zachowywało(y) się w sposób wskazujący podejrzenie      wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

17 b) wykazywało(y) następujące zaburzenia w zachowaniu lub poruszaniu się:      - apatię,     – pobudzenie,     – brak bojaźliwości lub inne nietypowe dla gatunku        zachowanie,     – sztywność kończyn   – chwiejny chód; 2) zostało(y) poddane oględzinom, podczas których   stwierdzono5):   a) obecność ciał obcych w żołądku lub jelitach,  b) znaczną ilość gazu w żołądku lub jelitach (wzdęcie      żołądka lub jelit),  c) obecność zmian zapalnych żołądka lub jelit:      przekrwienie, obrzęk, rozpulchnienie, guzki pasożytnicze     lub wybroczyny,   d) inne zmiany6):       ; 3) zostało odstrzelone w miejscu, co do którego istnieje   podejrzenie skażenia środowiska5).             (miejsce i data)              (imię i nazwisko myśliwego) W przypadku braku przeszkolonej osoby do przeprowadzenia oględzin do korpusu należy obowiązkowo załączyć głowę (z wyjątkiem kłów, poroża jeleni i rogów) oraz wszystkie wnętrzności, z wykluczeniem żołądka i jelit. W możliwie jak najszybszym czasie bez zbędnej zwłoki od czasu uśmiercenia zwierzęcia (dotyczy również zwierzyny drobnej) należy przystąpić do schładzania, do osiągnięcia temperatury całego mięsa nie wyższej niż 7 oC. Układanie tusz w transporcie powinno zapobiegać zaparzeniu się mięsa (wykluczyć układanie tuszy na tyszę). Gruba oraz drobna zwierzyna dostarczana do zakładu obróbki zwierzyny łownej musi zostać przedstawiona urzędowemu lekarzowi weterynarii w celu dokonania oględzin

18 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r., o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 r.) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z , str. 60) W przypadku kiedy myśliwy chce pozyskać i zagospodarować mięso na użytek własny zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań weterynaryjnych: mięso odstrzelonych dzików poddaje się, na koszt myśliwego, obowiązkowemu badaniu poubojowemu na włośnie, przeprowadzanemu przez urzędowego lekarza weterynarii Zalecana jest metoda wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody mieszadła magnetycznego, ale obowiązujące przepisy dopuszczają także badanie mięsa na obecność włośni metodą badania trichinoskopowego (kompresorowego).

19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 r.) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z , str. 60) POCEDURA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII w OLSZTYNIE określająca zasady postępowania obowiązujące przy produkcji mięsa zwierząt łownych przeznaczonych na użytek własny Posiadacz zwierzęcia zbadanego metodą trichinoskopową musi zostać poinformowany że: a) przed spożyciem mięso powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C; b) nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej. Z odstrzelonych i zgłoszonych do badania , na obecność włośni tusz dzików , urzędowy lekarz weterynarii każdorazowo, osobiście pobiera do badania na obecność włośni próbki, właściwe dla przyjętej metody wykrywania obecności Trichinella sp., Urzędowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania mięsa na włośnie wystawia stosowne zaświadczenie.

20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 r.) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338 z , str. 60) Kopię wydanego zaświadczenia, posiadacz odstąpionego mięsa–tuszy /myśliwy/, przekazuje do koła łowieckiego, będącego właścicielem pozyskanej zwierzyny. Badanie tusz na obecność włośni wykonywane jest przez lekarzy weterynarii posiadających odpowiednie kwalifikacje, wyznaczonych do przeprowadzania takich czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Uaktualnione listy urzędowych lekarzy weterynarii posiadających upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie badania zwierząt łownych są dostępne we właściwych terytorialnie Powiatowych Inspektoratach Weterynarii. Urzędowy lekarz weterynarii za zbadanie mięsa pobiera opłatę w wysokości określonej w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 grudnia 2006 r.( DZ. U. z 2007 r. , nr 2, poz.15 )

21

22

23 Prowadzenie dokumentacji w zakresie badania przed i poubojowego w rzeźniach
Wypełnianie dziennika przed i poubojowego Bydło: - w dzienniku badania przedubojowego w kolumnie 4 wpisujemy informację według rejestru skupu zwierząt - w kolumnie 5 - adres posiadacza zwierząt - nazwa rzeźni Rejestr skupowanych zwierząt - prowadzi go zakład gdzie wprowadzane jest każde zwierze osobno i zapisywany jest numer kolczyka zwierzęcia.   - w dzienniku badania poubojowego w kolumnie 3 wpisujemy informacje według rejestru ubijanego bydła Rejestr ubijanego bydła prowadzony jest według uboju w danym dniu gdzie każda sztuka wpisywana jest oddzielnie łącznie z danymi odnośnie ostatniego posiadacza zwierzęcia.

24 Dziennik badania przedubojowego
Świnie: - w kolumnie 4 wpisujemy numer świadectwa zbiorczego - w kolumnie 5 - numer siedziby stada pośrednika (dostawcy) - w kolumnie 6 - WNI  podmiotu dostarczającego zwierzęta.  Świnie dostarczone bezpośrednio z gospodarstwa indywidualnego - w kolumnie 4 - możemy wykorzystać rejestr skupowanych zwierząt - prowadzony przez zakład.

25 Przepisy dotyczące działalności w zakresie uboju, rozbioru i przetwórstwa w zakładach o małej zdolności produkcyjnej – na kraj Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 maja 2010r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej ubój rocznie – 1000 jednostek przeliczeniowych zwierząt, max. 20 j/tydz. Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 maja 2010r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej. Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 1,5 tony/tydzień produktów mięsnych

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązek badania w kierunku włośni świń i dzików przy produkcji mięsa na użytek własny WIW z/s w Krośnie Trichinella spiralis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google