Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikroinstlacje PV – system wsparcia dla prosumentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikroinstlacje PV – system wsparcia dla prosumentów"— Zapis prezentacji:

1 Mikroinstlacje PV – system wsparcia dla prosumentów
Wardyński i Wspólnicy 1

2 Definicje Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW 2

3 Prosument Brak ustawowej definicji prosumenta
Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który wytwarza energię elektryczna w celu jej zużycia na własne potrzeby i odsprzedaży ewentualnych nadwyżek 3

4 Ustawa o OZE Zakres Mikroinstalacje OZE Małe instalacje Moc
Elektryczna do 40 kW, cieplna do 120 kW Elektryczna kW, cieplna kW Działalność gospodarcza NIE - jeśli wytwórcą jest osoba fizyczna nie wykonująca działalności gospodarczej regulowanej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wytwarzająca energię na własne potrzeby; TAK – osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Działalność regulowana – obowiązek wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa URE Koncesje Brak obowiązku posiadania koncesji Działalność regulowana zastępuje obowiązek koncesyjny 4

5 Mikroinstalacje – kontynuacja i rozwinięcie obowiązujących rozwiązań
W przypadku mikroinstalacji ustawa OZE przewiduje kontynuację obowiązujących rozwiązań zawartych w ustawie – Prawo energetyczne, tj. zwolnienie osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji OZE z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej zwolnienie wszystkich wytwórców w mikroinstalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji, brak innej formy reglamentacji działalności gospodarczej (dotychczasowe koncesje wygasają z dniem wejścia w życie ustawy) bezpłatne i odformalizowane przyłączenie (jeśli wymagane), koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator 5

6 Mikroinstalacje – zawiadomienie
Pisemnie informuje OSD, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju i zainstalowanej mocy elektrycznej tej mikroinstalacji, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia do sieci. Warunek – moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia Pisemnie informuje OSD o każdej zmianie rodzaju zainstalowanej mocy elektrycznej w mikroinstalacji oraz o zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych 6

7 Obowiązki informacyjne wytwórcy w mikroinstalacji względem OSD
Informacja o ilości wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej oraz energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego - w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału Informacje o zmianach w działalności (rodzaj i moc mikroinstalacji, zawieszenie lub zakończenie wytwarzania) - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych Informacja o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z mikroinstalacji (wytworzenie i wprowadzenie do sieci) lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji - w terminie 7 dni od tej daty 7

8 Sankcja za niewykonanie obowiązków informacyjnych przez wytwórcę
Kara pieniężna w wysokości zł (art.170 w związku z art. 168 ustawy OZE) Karę nakłada Prezes URE w drodze decyzji Od decyzji w przedmiocie wymierzenia kary służy odwołanie do SOKiK 8

9 Małe Instalacje Działalność regulowana w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymagająca wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes URE. Wpisu dokonuje Prezes URE na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Możliwość podjęcia działalności 14 dni od złożenia wniosku, chyba że Prezes URE wezwał do uzupełnienia wniosku. 9

10 Mikroinstalacje – nowy system wsparcia od 1 stycznia 2016
Art. 41 ustawy OZE definiuje obowiązek sprzedawcy zobowiązanego zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji; Zakres obowiązku i cena zakupu różni się w zależności od rodzaju mikroinstalacji – jej rodzaju, mocy zainstalowanej, chwili uruchomienia, wytwórcy (os. fiz. lub przedsiębiorca). Rodzaje instalacji ze względu na moment uruchomienia: Mikroinstalacje „Stare” – uruchomione lub modernizowane po raz pierwszy przed 1 stycznia 2016 r. Mikroinstalacje „Nowe” - uruchomione lub modernizowane po raz pierwszy po 1 stycznia 2016 r. 10

11 Mikroinstalacje – nowy system wsparcia od 1 stycznia 2016 dla Nowych
Obowiązek zakupu od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej: 1) hydroenergia - 0,75 zł za 1 kWh 2) energia wiatru na lądzie - 0,75 zł za 1 kWh 3) energia promieniowania słonecznego - 0,75 zł za 1 kWh Obowiązek trwa przez okres kolejnych 15 lat od oddania mikroinstalacji do używania. Warunkiem zakupu jest wprowadzenie energii do sieci dystrybucyjnej. Ogrzaniczenie obowiązku zakupu do chwili zaistalowania łącznie 300 MW 11

12 Mikroinstalacje – nowy system wsparcia od 1 stycznia 2016 dla Nowych
Obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych mikroinstalacji o mocy od 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej: 1) biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh 2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 0,55 zł za 1 kWh 3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków - 0,45 zł za 1 kWh 4) hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh 5) energia wiatru na lądzie - 0,65 zł za 1 kWh 6) energia promieniowania słonecznego - 0,65 zł za 1 kWh Ograniczenie obowiązku zakupu do czasu zainstalowania 500 MW 12

13 Mikroinstalacje – nowy system wsparcia od 1 stycznia 2016 dla Starych prowadzonych przez przedsiębiorców Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - Prawo energetyczne. Dodatkowo przysługuje prawo do kontynuacji pozyskiwania zielonych certyfikatów Wsparcie przysługuje przez 15 kolejnych lat licząc od dnia wytworzenia energii po raz pierwszy (potwierdzonej certyfikatem). Możliwe skorzystanie z nowego systemu aukcyjnego 13

14 Analogicznie jak dla Nowych
Mikroinstalacje – nowy system wsparcia od 1 stycznia 2016 dla Starych prowadzonych przez prosumentów Analogicznie jak dla Nowych 14

15 Rozliczenie obowiązku z uwzględnieniem energii pobranej z sieci
Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji: prosumentem, przedsiębiorcą posiadającym Nową mikroinstalację, także produkującą energię z biogazu, odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. 15

16 Projekt zmiany ustawy o OZE
Przedstawiony w dniu 15 maja 2015 r. przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o OZE dotyczy zmian w systemie wsparcia prosumentów dla których przewidziano w ustawie możliwość skorzystania z taryf gwarantowanych. Ministerstwo proponuje obniżenie wysokości niektórych taryf gwarantowanych dla części technologii i pogorszenie zasad dostępu do systemu wsparcia. Proponowane zapisy uzasadniane są chęcią ograniczania pomocy publicznej dla prosumentów. 16

17 Projekt zmiany ustawy o OZE
Stawki cen gwarantowanych zaproponowane w projekcie ustawy o OZE odróżniają się od tych przedstawionych w ustawie o to, że w przypadku niektórych technologii są to stawki widełkowe. Dla mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie stawki mogą wynosić: 1) hydroenergia - 0,75 zł za 1 kWh (bez zmian) 2) energia wiatru na lądzie - 0,75 zł za 1 kWh (bez zmian) 3) energia promieniowania słonecznego – od 0,64 do 0,75 zł za 1 kWh (zamiast 0,75 zł za 1 kWh). 17

18 Projekt zmiany ustawy o OZE
W przypadku mikroinstalacji o mocy od 3 kW do 10 kW stawki mogą wynosić: 1) biogaz rolniczy - 0,70 zł za 1 kWh 2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – od 0,46zł do 0,55 zł za 1 kWh (zamiast 0,55 zł) 3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – od 0,33zł do 0,45 zł za 1 kWh (zamiast 0,45zł) 4) hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh 5) energia wiatru na lądzie - 0,65 zł za 1 kWh 6) energia promieniowania słonecznego – od 0,49zł do 0,65 zł za 1 kWh (zamiast 0,65 zł) 18

19 Projekt zmiany ustawy o OZE
W przypadku stawek widełkowych ustawodawca zakłada poziom cen minimalnych. Wytwórca, który chciałby skorzystać z wyższych stawek będzie zobowiązany do złożenia do Prezesa URE wniosku o przyznanie pomocy w wyższej wysokości wraz z uzasadnieniem obejmującym m. in. wyliczenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Wniosek taki podlega badaniu przez Prezesa URE. Projekt ustawy zawiera wzór na podstawie, którego dokonywane jest obliczanie kosztów wytwarzania energii. 19

20 Wzór obliczenia przewidywanych kosztów wytworzenia energii elektrycznej w mikroinstalacji
Gdzie: KWeem – koszt wytworzenia energii elektrycznej z danej mikroinstalacji w okresie wsparcia zł/kWh, KIt – koszty inwestycyjne związane z budową mikroinstalacji w kolejnym roku t-ym, KESt – koszty stałe związane z eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-ym, KEZt - koszty zmienne związane z eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-ym, KKt – koszty kapitałowe związane z budową i eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-ym, It – ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-ym, r – stopa dyskontowa określona w przepisach obowiązująca w danym roku w którym wytwórca składa wniosek. 20

21 Projekt zmiany ustawy o OZE
Właściciel mikroinstalacji, który będzie chciał skorzystać ze stawek gwarantowanych będzie zobowiązany złożyć sprzedawcy, który będzie odkupował od niego energię elektryczną, oświadczenie że nie korzystał, nie korzysta i nie będzie korzystał z pomocy inwestycyjnej. W przeciwnym razie wytwórca mógłby sprzedać wytworzoną energię tylko po cenie rynku konkurencyjnego. Ograniczona ma być również ilość energii z mikroinstalacji nabywanej przez sprzedawcę zobowiązanego do średniorocznej ilości stanowiącej iloczyn łącznej mocy elektrycznej w tej instalacji i stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej (w przypadku instalacji fotowoltaicznych kWh/kW/rok). Brak jasności co do wsparcia po przekroczeniu tej ilości. 21

22 Mikroinstalacje – przyłączenie do sieci
Do przyłączenia instalacji OZE do sieci stosuje się przepisy ustawy Prawo energetyczne Brak opłaty za przyłączenie mikroinstalacji do sieci Przyłączenie mikroinstalacji do sieci następuje na podstawie zgłoszenia, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia. Zgłoszenia dokonuje się po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego (na koszt przedsiębiorstwa). Brak obowiązku uzyskania warunków przyłączenia i zawierania umowy o przyłączenie. 22

23 Mikroinstalacje – przyłączenie do sieci
Zgłoszenie mikroinstalacji powinno zawierać w szczególności: oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a Prawa Energetycznego; oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.". Przyjęcie zgłoszenia i jego data są potwierdzane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 23

24 Mikroinstalacje – przyłączenie do sieci
Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1 Prawa Energetycznego. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają przepisy rozporządzenia systemowego (art. 7 ust. 8d9 Prawa Energetycznego). 24

25 Przyłączenie do sieci – wniosek
Wniosek do lokalnego operatora sieci o wydanie warunków przyłączenia Do wniosku załącza się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczający lokalizację źródła, a w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan zabudowy lub szkic określający lokalizację przyłączanego obiektu Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane instalacje 25

26 Dziękuję za uwagę Radosław Wasiak
Aleje Ujazdowskie 10,  Warszawa tel.: , Całość niniejszej prezentacji jest chroniona prawami autorskimi. Nie wyraża się zgody na wykorzystywanie a w szczególności kopiowanie jakichkolwiek jej fragmentów. Prezentacja nie stanowi porady prawnej. Osoba podejmująca jakiekolwiek działania na jej podstawie działa wyłącznie na własne ryzyko.


Pobierz ppt "Mikroinstlacje PV – system wsparcia dla prosumentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google