Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Neoklasyczna teoria produkcyjności krańcowej czynników produkcji (TPK) jako teoria wartości TPK jako teoria wartości oparta na kosztach produkcji Ścisły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Neoklasyczna teoria produkcyjności krańcowej czynników produkcji (TPK) jako teoria wartości TPK jako teoria wartości oparta na kosztach produkcji Ścisły."— Zapis prezentacji:

1 Neoklasyczna teoria produkcyjności krańcowej czynników produkcji (TPK) jako teoria wartości TPK jako teoria wartości oparta na kosztach produkcji Ścisły związek między procesem tworzenia wartości (wartości dodanej) i procesem podziału wartości (wartości dodanej): TPK versus neoklasyczna Marginalna Teoria Podziału (MTP) TPK i MTP jako podstawy neoklasycznej mikroekonomii TPK jako element składowy tzw. rewolucji marginalnej (subiektywistyczno-marginalnej) w ekonomii (przełom XIX/XX wieku) – początek współczesnej ekonomii 1

2 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości Psychologiczna interpretacja kosztów produkcji 1. Ekonomia neoklasyczna:  J. St. Mill jako prekursor,  psychologiczna interpretacja kapitału i zysku (waiting/abstinence theory of capital/profit - W.N. Senior, A. Marshall),  Psychologiczna teoria pracy i płacy: W.S. Jevons,  A. Marshall: koszty pieniężne vs. koszty realne 2

3 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości Psychologiczna interpretacja kosztów produkcji 2. Szkoła psychologiczna:  „teoretyczna nieokreśloność” wartości dóbr produkcyjnych w teorii użyteczności  sposoby przypisania wartości (użyteczności) dóbr pierwszego rzędu (konsumpcyjnych, bezpośrednich) dobrom wyższego rzędu (produkcyjnym, kapitałowym): teoria imputacji F. von Wiesera  E. von Böhm-Bawerk: kapitał i zysk jako kategorie związane z rozróżnieniem dóbr teraźniejszych i przyszłych 3

4 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości Kapitał i zysk jako kategorie występujące w tzw. dynamice gospodarczej Statyka: 1. określone co do ilości i cech jakościowych zasoby pracy i kapitału, technologie produkcji i koszty wytwarzania 2. Określone ceny dóbr finalnych 3. Nie występują zyski : hipoteza zysku zerowego Dynamika: wszystkie powyższe warunki są zmienne, a W szczególności pojawiają się nowe technologie 4

5 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości Kapitał i zysk jako kategorie występujące w tzw. dynamice gospodarczej 1. Zysk (procent) jako wynagrodzenie za ryzyko a) Ryzyko jako immanentna cecha procesu tworzeniem kapitału (rzeczowego) i jego modernizacji (w oparciu o nowe technologie, wzorce organizacyjne, modele biznesowe itp.) b) Zysk jako funkcja czasu dojrzewania inwestycji c) Zróżnicowanie zysku pochodną zróżnicowania ryzyka 5

6 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości Kapitał i zysk jako kategorie występujące w tzw. dynamice gospodarczej 2. Zysk jako wynagrodzenie za działalność innowacyjną (Schumpeter) a) równowaga/statyka: brak zysków, nie występują przedsiębiorcy, produkcja wg rutynowych metod b) Ewolucja/rozwój/dynamika: pojawiają się innowacje i przedsiębiorcy (przedsiębiorca=innowator) c) Źródło zysku: różnica między społecznymi (=cenie) a indywidualnymi (w przedsiębiorstwie innowacyjnym) kosztami marginalnymi (MC) d) Imitacja (dyfuzja) innowacji i zanik zysków, powrót do statyki 6

7 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości TPK/MTP (jako teoria wartości) - ENC teoria produkcji i podziału – podstawy 1. Prawo malejącej produkcyjności krańcowej czynników wytwórczych - PMPK (prawo malejących przychodów - PMP) a) Prekursorzy: fizjokraci i Ricardo, J. B. Clark (1847- 1938 jako właściwy twórca koncepcji (The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits, 1899) b) Istota i warunki „działania” PMPK/PMP c) Optymalna ilość pracy i kapitału (innych czynników): produkt marginalny czynnika a jego „naturalne wynagrodzenie” (Clark) d) Uniwersalny charakter PMPK/PMP 7

8 Optymalna ilość pracy i kapitału (i innych czynników) Kapitał a wartość produktu r – rynkowo zdeterminowane wynagrodzenie jednostki kapitału (Clark: naturalna stopa procentowa /zysk) udział kapitału: suma MPK (określony bezpośrednio) Udział pracy określony rezydualnie 8 MPK K r Udział K Udział L

9 Optymalna ilość pracy i kapitału (i innych czynników) Praca a wartość produktu w – rynkowo zdeterminowane wynagrodzenie jednostki pracy (Clark: naturalna płaca) udział pracy: suma MPL (określona bezpośrednio) Udział kapitału określony rezydualnie Udziały danego czynnika określone bezpośrednio i rezydualnie muszą być równe 9 MPL L w Udział L Udział K

10 Neoklasyczna TPK jako teoria wartości 2. Produkcyjny i wartościotwórczy charakter wszystkich czynników produkcji 3. „Funkcje” produktu krańcowego/marginalnego (MP) czynnika wytwórczego a) MP jako miara udziału w wytworzonym produkcie (wkładu czynnika do produktu), b) MP jako podstawa wynagrodzenia oraz c) MP jako podstawa ceny rynkowej czynnika 4. W warunkach konkurencji doskonałej, wartość (cena) dobra to suma marginalnych kosztów produkcji (i dystrybucji) 5. Hipoteza zysku zerowego 10

11 Wartość/cena dobra, wynagrodzenie czynników oraz koszty produkcji w ujęciu neoklasycznej funkcji produkcji ENC funkcja produkcji – FP jako podstawowy model neoklasycznej teorii produkcji i podziału 1. Definicja ogólna i neoklasyczna Ogólna: ilościowy sposób określenia związku między produktem a nakładami czynników produkcji niezbędnymi do ich wytworzenia. Charakter tych związków określa technologia wytwarzania, rozumiana jako tzw. technologia Abstrakcyjna, czyli zbiór technicznych właściwości FP: 1. Intensywność kapitałowa technologii 2. Zakres substytucji między cz. pr. (praca i kapitałem) 3. Technologicznie zdeterminowane korzyści skali 11

12 Wartość/cena dobra, wynagrodzenie czynników oraz koszty produkcji w ujęciu neoklasycznej funkcji produkcji ENC funkcja produkcji – FP jako podstawowy.... Definicja ENC – właściwości ENC FP P = F(x 1,x 2,…x n ) P = F(x 1,x 2,…,x n )  0 produkt nie może być ujemny P = F(K,0) = F(0,L) = F(0,0) = 0 (komplementarność czynników wytwórczych; K – kapitał. L – praca) MP K = f’ K (P), MP L = f’ L (P) – produkt marginalny K i L MP K  0; MP L  0 ; Produkty marginalne dodatnie (sens ekonomiczny: racjonalność gospodarowania) f’’ K (P)<0, f’’ L (P)<0; Prawo MPK czynników wytwórczych 12

13 Wartość/cena dobra, wynagrodzenie czynników oraz koszty produkcji w ujęciu neoklasycznej funkcji produkcji Ogólna charakterystyka ENC teorii podziału 1. Jest ściśle związana z TPK czynników wytwórczych 2. Ma charakter „techniczny”: udziały poszczególnych czynników w produkcie są określone przez;  Zmiany ilości czynników  Możliwości technologicznej zdeterminowanej substytucji między czynnikami  Nie zależą od społecznych i instytucjonalnych warunków podziału  W równowadze ceny dóbr równają się ich krańcowym kosztom produkcji (hipoteza zysku zerowego) 13

14 Wartość/cena dobra, wynagrodzenie czynników oraz koszty produkcji w ujęciu neoklasycznej funkcji produkcji Załóżmy, że mamy makroekonomiczną ENC FP P= f(K,L) Jeśli jest ona jednorodna stopnia pierwszego (stałe korzyści skali), to jest ona równoważna funkcji y = f(k) (F.P. Solowa); Gdzie: y=P/L (wydajność) k=K/L (techniczne uzbrojenie pracy) 14

15 Wartość/cena dobra, wynagrodzenie czynników oraz koszty produkcji w ujęciu neoklasycznej funkcji produkcji Wnioski z modelu 1. Stopa płac zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian w K/L. W procesie akumulacji kapitału (rozwoju) płace rosną 2. Stopa procentowa (zysku) zmienia odwrotnie proporcjonalnie do zmian w K/L. W procesie akumulacji jednostkowe wynagrodzenie kapitału (rozwoju) spada. Nie musi to oznaczać spadku udziału kapitału w produkcie społecznym (przeciwdziałać temu może odpowiedni rodzaj substytucji między pracą i kapitałem ) oraz postęp techniczny. 3. Podział sprawiedliwy to podział wyznaczony przez produkty marginalne pracy i kapitału (w=MPL; r=MPK) 4. Sprawiedliwość podziału zapewnia spełnienie warunków doskonałej konkurencji (na rynkach dóbr i czynników produkcji) 15


Pobierz ppt "Neoklasyczna teoria produkcyjności krańcowej czynników produkcji (TPK) jako teoria wartości TPK jako teoria wartości oparta na kosztach produkcji Ścisły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google