Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W.9 ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI. Koszty księgowe i koszty ekonomiczne Koszty księgowe obejmują wyłącznie faktycznie udokumentowane wydatki pieniężne związane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W.9 ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI. Koszty księgowe i koszty ekonomiczne Koszty księgowe obejmują wyłącznie faktycznie udokumentowane wydatki pieniężne związane."— Zapis prezentacji:

1 W.9 ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI

2 Koszty księgowe i koszty ekonomiczne Koszty księgowe obejmują wyłącznie faktycznie udokumentowane wydatki pieniężne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; Koszty te określa się mianem kosztów explicite; Koszty ekonomiczne utożsamiane są z pojęciem kosztów alternatywnych; Jest to równowartość dochodów, które dany czynnik produkcji mógłby przynieść gdyby wykorzystano go w innym, możliwie najlepszym zastosowaniu. Oprócz kosztów explicite uwzględnia się także koszty implicite, inaczej koszty domniemane, a więc koszty, których przedsiębiorstwo faktycznie nie ponosi, ale które teoretycznie mogłoby ponosić.

3 Koszty w krótkim okresie Koszty stałe i koszty zmienne Koszty stałe (K s ) – koszty których wielkość w zasadzie nie zmienia się wraz ze zmiana rozmiarów produkcji (np.. Koszty administracji, amortyzacja); Koszty zmienne (K z ) – koszty które zmieniają się wraz ze zmiana rozmiarów produkcji (płace pracowników produkcyjnych, koszty zużytych surowców i materiałów).

4 Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe Koszty całkowite (K c ) to suma kosztów stałych (K s ) i kosztów zmiennych (K z ) K c = K s + K z Koszt przeciętny, jednostkowy (K p ) to koszt przypadający na jednostkę wyrobu K p = K c /Q Q – wielkość produkcji

5 Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe c.d. Koszty krańcowe (K k ) – przyrost kosztów całkowitych związanych ze wzrostem produkcji o jednostkę K k = ΔK c /ΔQ

6 Zależność pomiędzy rozmiarami produkcji a kosztami Wielkość produkcji Q Koszty stałe K s Koszty zmienne K z Koszt całkowity K c Koszt krańcowy K k Koszty przeciętne jednostkowe K s /QK z /QK c /Q ,0 9,4 11,4 15,2 21,5 38,0 10,0 18,0 19,4 21,4 25,2 31,5 48,0 - 8,0 1,4 2,0 3,8 6,3 16,5 - 10,0 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 - 8,0 4,7 3,8 4,3 6,3 0 18,0 9,7 7,1 6,3 8,0

7 Krzywe kosztów całkowitych, stałych i zmiennych KsKs KzKz KcKc Produkcja Koszty

8 Krzywe przeciętnych kosztów całkowitych, stałych, zmiennych i krańcowych Koszty Produkcja K s /Q K z /Q K c /Q ΔKs/ΔQΔKs/ΔQ

9 Geometryczna interpretacja kosztów stałych Całkowity koszt stały Produkcja A BC KsKs K s /Q Produkcja A B C Przeciętny koszt stały

10 Krzywa kosztów całkowitych jest podstawa wyznaczania kosztów przeciętnych i kosztów krańcowych.

11 Przeciętny koszt całkowity w sensie geometrycznym

12

13 Koszty w długim okresie Wszystkie czynniki prodikcji sa zmienne; Nie występują koszty stałe, ponieważ wszystkie koszty są zmienne; Nie działa prawo malejących przychodów; Korzyści i niekorzyści skali.

14 Korzyści i niekorzyści skali Jeżeli koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada (DK p ), koszty przeciętne maleją. Oznacza to, że przedsiębiorstwo osiąga korzyści skali; W sytuacji odwrotnej występują niekorzyści skali.

15 Uzyskiwanie korzyści skali jest jednym z głównych argumentów wyjaśniającym dominacje dużych przedsiębiorstwa w gospodarce światowej; Korzyści skali mogą wynikać z uwarunkowań technologicznych, marketingowych i finansowych zapewniających obniżanie się przeciętnych kosztów wraz ze zwiększaniem produkcji.

16 Technologiczne źródła korzyści skali: Możliwość korzystania z efektów specjalizacji; Możliwość wykorzystywania niepodzielnych czynników produkcji (np. dźwigi budowlane); Istnieje możliwość wprowadzenia produkcji wielofazowej, Bardziej racjonalne wykorzystywanie odpadów.

17 Marketingowe źródła korzyści skali Możliwość negocjacji niższych cen przy zakupach hurtowych; Koszty pakowania i transportu nie wzrastają proporcjonalnie do ilości zamawianych i sprzedawanych towarów; Niższe koszty marketingowe.

18 Finansowe źródła korzyści skali Łatwiejszy i na korzystniejszych warunkach dostęp do kredytów bankowych; Możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania działalności;

19 Korzyści skali a niekorzyści skali Ciągłe zwiększanie rozmiarów firmy i skali produkcji prowadzi do narastania trudności i pojawiania się niekorzyści skali; Głównych źródłem niekorzyści skali są trudności związane ze sprawnym zarządzaniem dużą firma;

20 Typowa krzywa długookresowego kosztu przeciętnego Długookresowy koszt przeciętny Produkcja Korzyści skali Niekorzyści skali Stabilizacja kosztów

21 Zależności pomiędzy długookresowymi kosztami przeciętnymi a krańcowymi A) Korzyści skali Długookresowe koszt przeciętne i krańcowe Produkcja DK p DK k

22 Zależności pomiędzy długookresowymi kosztami przeciętnymi a krańcowymi B) Niekorzyści skali Długookresowe koszt przeciętne i krańcowe Produkcja DK p DK k

23 Zależności pomiędzy długookresowymi kosztami przeciętnymi a krańcowymi C) Stabilizacja kosztów Długookresowe koszt przeciętne i krańcowe Produkcja DK p =DK k

24 Zależności pomiędzy długookresowymi kosztami przeciętnymi a krańcowymi D) Początkowo korzyści a następnie niekorzyści skali Długookresowe koszt przeciętne i krańcowe Produkcja DK p DK k

25 Modele struktur rynku Rynek doskonały (konkurencja doskonała); Konkurencja monopolistyczna; Oligopol; Monopol.

26 Rynek doskonały Bardzo duża liczba firm na rynku; Nieograniczona swoboda wejścia na rynek; Produkty są jednorodne (niezróżnicowane) pod względem cech; Cena produktów jest niezależna od producentów (pozioma krzywa popytu); Przykłady rynków: kapusta, marchew, ziemniaki.

27 Konkurencja monopolistyczna Dużo (np. kilkadziesiąt) firm na rynku; Nieograniczona swoboda wejścia na rynek; Produkty zróżnicowane pod względem cech; Producenci w pewnym zakresie maja wpływ na cenę produktów (krzywa popytu opada ale jest relatywnie elastyczny); Przykłady: architekci, restauracje.

28 Oligopol Kilka firm na rynku; Ograniczona swoboda wejścia na rynek; Produkty generalnie niezróżnicowane pod względem cech; Znaczący wpływ producenta na cenę produktów (opadająca krzywa popytu, popyt relatywnie nieelastyczny); Przykłady: cementownie, cukrownie.

29 Monopol Jedna duża firma na rynku; Bardzo ograniczona swoboda wejścia na rynek; Producent ma bardzo duży wpływ na cenę (opadająca krzywa popytu, popyt mniej elastyczny niż w oligopolu); Przykłady: elektrociepłownie.

30 Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej Przedsiębiorstwo jest jednym z licznych podmiotów na rynku; Zwiększenie podaży nie wpływa na poziom ceny; Wykres ceny jest prosta równoległa do osi X; Utarg całkowity = iloczynowi ceny i ilości sprzedanych produktów; Utarg przeciętny U p = U c /Q jest równy cenie produktu; Utarg krańcowy U k = ΔU c /ΔQ jest również równy cenie.

31 Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy w warunkach doskonałej konkurencji Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy c = U c /Q = ΔU c /ΔQ UcUc Produkcja Q

32 Cel przedsiębiorstwa Maksymalizacja zysku, czyli różnica pomiędzy utargiem całkowitym a kosztami całkowitymi Z c = U c – K c Przedsiębiorstwo będzie zwiększało rozmiary produkcji dopóty, dopóki utarg krańcowy będzie wyższy od kosztu krańcowego; Maksymalizacja zysku nastąpi przy rozmiarach produkcji wyznaczonej przez punkt przecięcia się kosztu krańcowego z utargiem krańcowym, równym cenie.

33 Zysk przedsiębiorstwa Utarg całkowity i koszty załkowite UcUc Produkcja Q E F Zysk przedsiębiorstwa

34 Krótkookresowa równowaga przedsiębiorstwa Cena, koszty przeciętne i krańcowe K c /Q c = U c /Q = ΔU c /ΔQ ΔKc/ΔQΔKc/ΔQ E F A B G C D Produkcja Q Q1Q1 QrQr Q2Q2

35 Punkty charakterystyczne Punkty E i F (koszt przeciętny = utarg przeciętny) wyznaczają przedział opłacalności produkcji między Q 1 a Q 2. Punkt E nazywany jest progiem rentowności; Punkt A – przedsiębiorstwo osiąga maksimum zysku. Punkt A wyznacza optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa. Jest to punkt równowagi wyznaczający poziom produkcji Q r. Poczynając od punktu E przedsiębiorstwo przynosiłoby coraz większe straty, produkcja niższa niż Q r oznacza, że przedsiębiorstwo nie wykorzystuje możliwości wzrostu zysku.

36 Zysk przedsiębiorstwa jest równy zakreskowanemu polu ABCD. Zyska stanowi różnice pomiędzy utargiem całkowitym pole OCAQ r oraz kosztem całkowitym pole ODBQ r.

37 Cena rynkowa produktów a zysk przedsiębiorstwa 1) cena wyższa od kosztów przecietnych Cena, koszty przeciętne i krańcowe K c /Q ΔKc/ΔQΔKc/ΔQ C D Produkcja Q QrQr c = U c /Q = ΔU c /ΔQ 1) Zysk ekonomiczny (ponadnormalny)

38 Cena rynkowa produktów a zysk przedsiębiorstwa 2) cena równa kosztom przeciętnym Cena, koszty przeciętne i krańcowe K c /Q ΔKc/ΔQΔKc/ΔQ C D Produkcja Q QrQr c = U c /Q = ΔU c /ΔQ 1) Zysk normalny

39 Cena rynkowa produktów a zysk przedsiębiorstwa 3) cena niższa od kosztów przecietnych Cena, koszty przeciętne i krańcowe K c /Q ΔKc/ΔQΔKc/ΔQ C D Produkcja Q QrQr c = U c /Q = ΔU c /ΔQ 3) strata

40 Granica racjonalnych strat Granice racjonalnych strat wyznacza poziom kosztu przeciętnego zmiennego (K z /Q); Dopóki cena jest wyższa od przeciętnego kosztu zmiennego, nie należy przerywać produkcji, gdyż pokrywa ona co najmniej koszty bieżące związane z produkcją; Gdy cena równa jest przeciętnym kosztom zmiennym jest to tzw. punkt zamknięcia.

41 Granica racjonalnych strat Cena, koszty przeciętne całkwotei krańcowe, koszty zmienne K c /Q ΔKc/ΔQΔKc/ΔQ czcz Produkcja Q QrQr K z /Q A


Pobierz ppt "W.9 ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI. Koszty księgowe i koszty ekonomiczne Koszty księgowe obejmują wyłącznie faktycznie udokumentowane wydatki pieniężne związane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google