Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W GIMNAZJUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W GIMNAZJUM."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W SKALE W LATACH 2013 - 2015

2  rozbudowano monitoring szkolny – wymieniono starsze modele kamer na nowsze (eliminacja „szarych pól”),  zoptymalizowano kontrolę dostępu do budynku szkoły – zmiany kodu dostępu do elektronicznego zamka w drzwiach wejściowych do budynku szkoły,  dopracowano plan dyslokacji nauczycieli do planu uczniów, czyli zweryfikowano i zmodyfikowano plan dyżurów śródlekcyjnych nauczycieli – w zależności od obciążenia danej kondygnacji budynku,  uzupełniono i zmodyfikowano szkolne procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,  wzmożono kontrolę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych – dodatkowy nauczyciel – opiekun,  wzmożono opiekę nad uczniami w czasie przemieszczania się uczniów na Halę Widowiskowo – Sportową – nauczyciel zaprowadza i odprowadza uczniów na zajęcia, Zmiana infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej szkoły. W tym zakresie:

3  zapewniono opiekę nad uczniami w autobusach szkolnych, dowożących młodzież do szkoły,  zaoferowano rodzicom uczniów zajęcia opiekuńcze w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych,  we współpracy z Administracją Szkół w Skale i przewoźnikami wskazano bezpieczne miejsce przy wysiadaniu uczniów z autobusów szkolnych,  zawarto umowę z SPZOZ w Skale, wyodrębniono oraz wyposażono gabinet pielęgniarki,  w ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Skała - została naprawiona droga dojazdowa do szkoły – załatano dziury w jezdni,  w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Skale - sprawowano kontrolę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły na jednośladach,  w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Skale i Firmą Ochroniarską Victor – monitorowano bezpieczeństwo uczniów podczas dyskotek szkolnych,  terminowo wykonywano przeglądy techniczne budynku. Ponadto:

4  Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie – przeprowadzenie badań ankietowych uczniów w zakresie diagnozy zaburzeń depresyjnych,  Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego – diagnozowanie uczniów pod kątem zaburzeń zachowania i trudności w nauce,  Parafią w Skale: KSM, Schola – wyjazdy integracyjne, spotkania okolicznościowe,  Zespołem Szkól i Placówek Oświatowych w Skale – udział w dniach otwartych, świętach szkoły, wymiana doświadczeń, szkolenia, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, Szkoła systematycznie współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces rozwoju i wychowania uczniów:

5  Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale – udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, w tym zajęciach teatralnych prowadzonych przez aktora i reżysera Narodowego Teatru Starego w Krakowie, udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na imprezy szkolne,  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skale – przyznawanie uczniom w trudnej sytuacji na wniosek dyrektora szkoły obiadów, poza kryterium dochodowym,  Asystentem Rodziny,  Komisariatem Policji w Skale,  Urzędem Miasta i Gminy w Skale,  Kuratorem Sądowym,  Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Skała – w zakresie rekrutacji, tworzenia optymalnych oddziałów klas pierwszych.

6 INFORMOWANIE I EDUKOWANIE UCZNIÓW UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

7  umieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej szkoły,  bieżące informowanie uczniów o działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych w ramach realizowanego projektu – gazetka szkolna, plakaty, informacje w gablotach,  prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach godzin wychowawczych, edukacji pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, spotkań z pielęgniarką szkolną: tematy dotyczące przemocy i agresji, uzależnień, kultury osobistej, sposobów spędzania czasu wolnego, sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywności, tolerancji, zaburzeń odżywiania, higieny osobistej, zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji, kształceniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwem podczas wakacji i ferii zimowych, chorób przenoszonych drogą kropelkową, W tym zakresie:

8  doposażenie biblioteki szkolnej w woluminy o tematyce profilaktycznej,  w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym – projekcja filmów profilaktycznych z cyklu „Lekcje przestrogi” dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków, komputera oraz agresji i sekt,  w ramach współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskano środki finansowe i przeprowadzano programy profilaktyczne dla uczniów – rok szkolny 2013/2014 program profilaktyczny NOE, rok szkolny 2014/2015 program profilaktyczny CUDER,  współorganizowanie oraz udział uczniów w Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,  udział uczniów w zawodach – pierwsza pomoc przedmedyczna,  w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Skale przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów dotyczące: cyberprzemocy, bezpiecznej drogi do szkoły, odpowiedzialności prawnej nieletnich,

9  w ramach współpracy z Instytutem Wspomagania Wychowania „Archezja” przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Alkohol kradnie wolność”,  realizowano szkolny program profilaktyki,  zwiększono ofertę szkoły w zakresie kół zainteresowań,  zrealizowano projekty edukacyjne dotyczące: subkultur oraz zaburzeń odżywiania,  uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych – Góra Grosza, WOŚP, zbiórka artykułów żywnościowych w okresie przedświątecznym dla bezdomnych znajdujących się pod opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio,  przeprowadzono próbne ewakuacje szkoły.

10  redagowaniu szkolnej gazetki Carpe Diem,  pracach Samorządu Uczniowskiego,  pracach Spółdzielni Uczniowskiej,  Szkolnym Kole Wolontariatu – współpraca z Przedszkolem Samorządowym i Szkołą Podstawową w Skale oraz Domem Pomocy Społecznej w Ojcowie,  Kole fotograficznym,  Szkolnym Klubie Ludzi Aktywnych – zbiórka surowców wtórnych: makulatury, złomu, nakrętek,  Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Scholi,  Zajęciach z zakresu języka angielskiego – prowadzonych przez wolontariuszy z gimnazjum,  zajęciach organizowanych przez OPN,  pozalekcyjnych wyjazdach do opery, teatru, na basen, obóz językowy i sportowy,  kiermaszach świątecznych – praca na rzecz szkoły - wykonanie i sprzedaż ozdób świątecznych. W ramach propagowania pozytywnych form spędzania czasu wolnego – uczniowie biorą udział w:

11 INFORMOWANIE I EDUKACJA ORAZ ZAANGAŻOWANIE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SZKOŁY UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

12  sprawdzenie stopnia przeszkolenia prawników szkoły,  wyrobienie odpowiednich reakcji i zachowań pracowników szkoły w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi,  sprawdzenie środków alarmowania, ich skuteczności oraz sposobów przekazywania informacji,  sprawdzenie odpowiednich warunków ewakuacji,  wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ludzi wynikłych w trakcie ćwiczeń. Przeprowadzono próbną ewakuację szkoły, której celem było:

13 Nauczyciele gimnazjum brali udział w cyklu szkoleń „Nowa jakość doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Krakowskim” – szkolenia:  „Komunikacja interpersonalna”,  „Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich”,  „Charakterystyka zaburzeń i deficytów rozwojowych uczniów autystycznych i z zespołem Aspergera”,  „Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się – jak się uczyć, żeby się nauczyć?”,  „Jak nauczyć ucznia radzenia sobie ze stresem”,  „Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach”

14  szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej:  „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży” /2013 r./,  „Zasady przeprowadzania ewakuacji” /2014 r./,  „Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego” /2014 r./, „Zmiany w procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych oraz zmiany w prawie oświatowym” /2014 r./,  „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” /2014 r./, „Emisja głosu” /2014 r./.  szkolenie pracowników obsługi dotyczące ogólnych zasad ewakuacji  kursy i szkolenia nauczycieli: między innymi:  konferencja organizowana przez PCPR w Krakowie i KPP w Krakowie „Przemoc wobec dzieci”  szkolenie „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole” w ramach Programu „Bezpieczny Powiat krakowski” – pedagog szkolny,  kierownik wycieczek szkolnych – 3 nauczycieli,  szkolenie „Bezpieczne grzybobranie ”oraz „Profilaktyka HIV i AIDS” – organizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie. Podnoszono kwalifikacje pracowników szkoły:

15 INFORMOWANIE I EDUKACJA ORAZ ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

16  opiniowanie i zatwierdzanie szkolnego programu profilaktyki,  zasięganie opinii na temat oczekiwań rodziców w zakresie charakteru zajęć pozalekcyjnych,  omawianie pojawiających się problemów dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły,  aktywna współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów, rodziców - wspólne poszukiwanie rozwiązań,  współudział w opiece nad uczniami podczas komersu klas III,  omawianie zagadnień dotyczących bezpieczeństwem uczniów podczas wakacji i ferii zimowych,  udział rodziców w organizowaniu uroczystości szkolnych,  prelekcja dotycząca uzależnień – prowadzona przez psychologa,  prelekcja dotycząca zachowań o charakterze depresyjnym – prowadzona przez przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie,  prelekcja dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich oraz cyberprzemocy - prowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

17 W kwietniu 2015 r. przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozującą stan bezpieczeństwa w szkole i na terenie wokół szkoły. Diagnozie poddano szczególnie 2 obszary – przejawy agresji oraz miejsca niebezpieczne na terenie szkoły. Uzyskane wyniki poddano analizie. Na tej podstawie stwierdzono, iż nie pojawiły się nowe problemy w zakresie bezpieczeństwa. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wskazali, że na terenie szkoły pojawiają się incydentalnie takie problemy jak: przezywanie, zaczepianie, wyśmiewanie (przejawy agresji słownej). W związku z powyższym szczególny nacisk zostanie położony na edukowanie uczniów: w zakresie poprawnych relacji i komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich (między innymi współpraca z psychologiem, Policją, Kuratorem Sądowym).

18 Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców w ramach ewaluacji Programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” nie ujawniono zatem nowych problemów, co do których należy podjąć czynności naprawcze. W związku z powyższym kontynuowane będą i wzmacniane założenia wskazane w Zintegrowanym Planie Działania, opracowanym w kwietniu 2013 r.

19 We współpracy z partnerami zaplanowano: Lp. Rodzaj zadaniaPodmiotTermin realizacji Ewentualny koszt 1. Monitorowanie dyskotek. Komisariat Policji w Skale Firma Ochroniarska Victor W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 2. Sprawowanie kontroli nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły na jednośladach. Komisariat Policji w Skale W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 3. Wyrywkowe kontrole kierowców samochodów osobowych. Komisariat Policji w Skale W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 4. Okresowe patrole wokół terenu szkoły. Komisariat Policji w Skale W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 5. Monitorowanie miejsc niebezpiecznych na terenie gminy – miejsca, gdzie gromadzi się młodzież podczas wagarów. Komisariat Policji w Skale W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 6. Utrzymanie w należytym porządku drogi do szkoły w okresie zimowym, odśnieżanie chodników, załatanie dziur w jezdni i wykonanie odwodnienia. Urząd Miasta i Gminy Skała W trakcie trwania projektu Według kosztorysu Urzędu Miasta i Gminy Skała

20 7. Pozyskanie środków finansowych w ramach profilaktyki uzależnień dla uczniów Gimnazjum w Skale. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Drugi semestr każdego roku szkolnego Szacunkowy koszt 1200 zł. 8. Współpraca z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 9. Promocja gimnazjum jako szkoły bezpiecznej. Prasa lokalna „Kronika Miasta i Gminy Skała”, gazetka szkolna „Carpe Diem” W trakcie trwania projektu Bezpłatnie


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PLANU DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA – SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W GIMNAZJUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google