Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale w latach    

2 Zmiana infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej szkoły. W tym zakresie:
rozbudowano monitoring szkolny – wymieniono starsze modele kamer na nowsze (eliminacja „szarych pól”), zoptymalizowano kontrolę dostępu do budynku szkoły – zmiany kodu dostępu do elektronicznego zamka w drzwiach wejściowych do budynku szkoły, dopracowano plan dyslokacji nauczycieli do planu uczniów, czyli zweryfikowano i zmodyfikowano plan dyżurów śródlekcyjnych nauczycieli – w zależności od obciążenia danej kondygnacji budynku, uzupełniono i zmodyfikowano szkolne procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, wzmożono kontrolę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych – dodatkowy nauczyciel – opiekun, wzmożono opiekę nad uczniami w czasie przemieszczania się uczniów na Halę Widowiskowo – Sportową – nauczyciel zaprowadza i odprowadza uczniów na zajęcia,

3 Ponadto: zapewniono opiekę nad uczniami w autobusach szkolnych, dowożących młodzież do szkoły, zaoferowano rodzicom uczniów zajęcia opiekuńcze w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, we współpracy z Administracją Szkół w Skale i przewoźnikami wskazano bezpieczne miejsce przy wysiadaniu uczniów z autobusów szkolnych, zawarto umowę z SPZOZ w Skale, wyodrębniono oraz wyposażono gabinet pielęgniarki, w ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Skała - została naprawiona droga dojazdowa do szkoły – załatano dziury w jezdni, w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Skale - sprawowano kontrolę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły na jednośladach, w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Skale i Firmą Ochroniarską Victor – monitorowano bezpieczeństwo uczniów podczas dyskotek szkolnych, terminowo wykonywano przeglądy techniczne budynku.

4 Szkoła systematycznie współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces rozwoju i wychowania uczniów: Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie – przeprowadzenie badań ankietowych uczniów w zakresie diagnozy zaburzeń depresyjnych, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego – diagnozowanie uczniów pod kątem zaburzeń zachowania i trudności w nauce, Parafią w Skale: KSM, Schola – wyjazdy integracyjne, spotkania okolicznościowe, Zespołem Szkól i Placówek Oświatowych w Skale – udział w dniach otwartych, świętach szkoły, wymiana doświadczeń, szkolenia, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów,

5 Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale – udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, w tym zajęciach teatralnych prowadzonych przez aktora i reżysera Narodowego Teatru Starego w Krakowie, udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na imprezy szkolne, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skale – przyznawanie uczniom w trudnej sytuacji na wniosek dyrektora szkoły obiadów, poza kryterium dochodowym, Asystentem Rodziny, Komisariatem Policji w Skale, Urzędem Miasta i Gminy w Skale, Kuratorem Sądowym, Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Skała – w zakresie rekrutacji, tworzenia optymalnych oddziałów klas pierwszych.

6 Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole

7 W tym zakresie: umieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej szkoły, bieżące informowanie uczniów o działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych w ramach realizowanego projektu – gazetka szkolna, plakaty, informacje w gablotach, prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach godzin wychowawczych, edukacji pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, spotkań z pielęgniarką szkolną: tematy dotyczące przemocy i agresji, uzależnień, kultury osobistej, sposobów spędzania czasu wolnego, sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywności, tolerancji, zaburzeń odżywiania, higieny osobistej, zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji, kształceniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwem podczas wakacji i ferii zimowych, chorób przenoszonych drogą kropelkową,

8 doposażenie biblioteki szkolnej w woluminy o tematyce profilaktycznej,
w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym – projekcja filmów profilaktycznych z cyklu „Lekcje przestrogi” dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków, komputera oraz agresji i sekt, w ramach współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskano środki finansowe i przeprowadzano programy profilaktyczne dla uczniów – rok szkolny 2013/2014 program profilaktyczny NOE, rok szkolny 2014/2015 program profilaktyczny CUDER, współorganizowanie oraz udział uczniów w Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, udział uczniów w zawodach – pierwsza pomoc przedmedyczna, w ramach współpracy z Komisariatem Policji w Skale przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów dotyczące: cyberprzemocy, bezpiecznej drogi do szkoły, odpowiedzialności prawnej nieletnich,

9 w ramach współpracy z Instytutem Wspomagania Wychowania „Archezja” przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Alkohol kradnie wolność”, realizowano szkolny program profilaktyki, zwiększono ofertę szkoły w zakresie kół zainteresowań, zrealizowano projekty edukacyjne dotyczące: subkultur oraz zaburzeń odżywiania, uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych – Góra Grosza, WOŚP, zbiórka artykułów żywnościowych w okresie przedświątecznym dla bezdomnych znajdujących się pod opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, przeprowadzono próbne ewakuacje szkoły.

10 W ramach propagowania pozytywnych form spędzania czasu wolnego – uczniowie biorą udział w:
redagowaniu szkolnej gazetki Carpe Diem, pracach Samorządu Uczniowskiego, pracach Spółdzielni Uczniowskiej, Szkolnym Kole Wolontariatu – współpraca z Przedszkolem Samorządowym i Szkołą Podstawową w Skale oraz Domem Pomocy Społecznej w Ojcowie, Kole fotograficznym, Szkolnym Klubie Ludzi Aktywnych – zbiórka surowców wtórnych: makulatury, złomu, nakrętek, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Scholi, Zajęciach z zakresu języka angielskiego – prowadzonych przez wolontariuszy z gimnazjum, zajęciach organizowanych przez OPN, pozalekcyjnych wyjazdach do opery, teatru, na basen, obóz językowy i sportowy, kiermaszach świątecznych – praca na rzecz szkoły - wykonanie i sprzedaż ozdób świątecznych.

11 Informowanie i edukacja oraz zaangażowanie nauczycieli i pracowników obsługi szkoły ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole

12 Przeprowadzono próbną ewakuację szkoły, której celem było:
sprawdzenie stopnia przeszkolenia prawników szkoły, wyrobienie odpowiednich reakcji i zachowań pracowników szkoły w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, sprawdzenie środków alarmowania, ich skuteczności oraz sposobów przekazywania informacji, sprawdzenie odpowiednich warunków ewakuacji, wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ludzi wynikłych w trakcie ćwiczeń.

13 Nauczyciele gimnazjum brali udział w cyklu szkoleń „Nowa jakość doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Krakowskim” – szkolenia: „Komunikacja interpersonalna”, „Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich”, „Charakterystyka zaburzeń i deficytów rozwojowych uczniów autystycznych i z zespołem Aspergera”, „Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się – jak się uczyć, żeby się nauczyć?”, „Jak nauczyć ucznia radzenia sobie ze stresem”, „Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach”

14 Podnoszono kwalifikacje pracowników szkoły:
szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej: „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży” /2013 r./, „Zasady przeprowadzania ewakuacji” /2014 r./, „Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego” /2014 r./, „Zmiany w procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych oraz zmiany w prawie oświatowym” /2014 r./, „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” /2014 r./, „Emisja głosu” /2014 r./. szkolenie pracowników obsługi dotyczące ogólnych zasad ewakuacji kursy i szkolenia nauczycieli: między innymi: konferencja organizowana przez PCPR w Krakowie i KPP w Krakowie „Przemoc wobec dzieci” szkolenie „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole” w ramach Programu „Bezpieczny Powiat krakowski” – pedagog szkolny, kierownik wycieczek szkolnych – 3 nauczycieli, szkolenie „Bezpieczne grzybobranie ”oraz „Profilaktyka HIV i AIDS” – organizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie.

15 Informowanie i edukacja oraz zaangażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole

16 opiniowanie i zatwierdzanie szkolnego programu profilaktyki,
zasięganie opinii na temat oczekiwań rodziców w zakresie charakteru zajęć pozalekcyjnych, omawianie pojawiających się problemów dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły, aktywna współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów, rodziców - wspólne poszukiwanie rozwiązań, współudział w opiece nad uczniami podczas komersu klas III, omawianie zagadnień dotyczących bezpieczeństwem uczniów podczas wakacji i ferii zimowych, udział rodziców w organizowaniu uroczystości szkolnych, prelekcja dotycząca uzależnień – prowadzona przez psychologa, prelekcja dotycząca zachowań o charakterze depresyjnym – prowadzona przez przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie , prelekcja dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich oraz cyberprzemocy - prowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

17 W kwietniu 2015 r. przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozującą stan bezpieczeństwa w szkole i na terenie wokół szkoły. Diagnozie poddano szczególnie 2 obszary – przejawy agresji oraz miejsca niebezpieczne na terenie szkoły. Uzyskane wyniki poddano analizie. Na tej podstawie stwierdzono, iż nie pojawiły się nowe problemy w zakresie bezpieczeństwa. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wskazali, że na terenie szkoły pojawiają się incydentalnie takie problemy jak: przezywanie, zaczepianie, wyśmiewanie (przejawy agresji słownej). W związku z powyższym szczególny nacisk zostanie położony na edukowanie uczniów: w zakresie poprawnych relacji i komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich (między innymi współpraca z psychologiem, Policją, Kuratorem Sądowym).

18 Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców w ramach ewaluacji Programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” nie ujawniono zatem nowych problemów, co do których należy podjąć czynności naprawcze. W związku z powyższym kontynuowane będą i wzmacniane założenia wskazane w Zintegrowanym Planie Działania, opracowanym w kwietniu 2013 r.

19 We współpracy z partnerami zaplanowano:
Lp. Rodzaj zadania Podmiot Termin realizacji Ewentualny koszt 1. Monitorowanie dyskotek. Komisariat Policji w Skale Firma Ochroniarska Victor W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 2. Sprawowanie kontroli nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły na jednośladach. 3. Wyrywkowe kontrole kierowców samochodów osobowych. 4. Okresowe patrole wokół terenu szkoły. 5. Monitorowanie miejsc niebezpiecznych na terenie gminy – miejsca, gdzie gromadzi się młodzież podczas wagarów. 6. Utrzymanie w należytym porządku drogi do szkoły w okresie zimowym, odśnieżanie chodników, załatanie dziur w jezdni i wykonanie odwodnienia. Urząd Miasta i Gminy Skała Według kosztorysu Urzędu Miasta i Gminy Skała

20 7. 8. 9. Pozyskanie środków finansowych
w ramach profilaktyki uzależnień dla uczniów Gimnazjum w Skale. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Drugi semestr każdego roku szkolnego Szacunkowy koszt 1200 zł. 8. Współpraca z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale W trakcie trwania projektu Bezpłatnie 9. Promocja gimnazjum jako szkoły bezpiecznej. Prasa lokalna „Kronika Miasta i Gminy Skała”, gazetka szkolna „Carpe Diem”


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google