Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a zmiany demograficzne (ruch naturalny) Leszek Baran P_U02 …student potrafi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a zmiany demograficzne (ruch naturalny) Leszek Baran P_U02 …student potrafi."— Zapis prezentacji:

1 Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a zmiany demograficzne (ruch naturalny) Leszek Baran P_U02 …student potrafi wykazać wpływ wybranego procesu społecznego na bezpieczeństwo społeczności lokalnej

2 Źródła zagrożeń /Piotr Sienkiewicz, AON/

3 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej Bezpieczeństwo od zagrożeń naturalnych Bezpieczeństwo od zagrożeń ekologicznych Bezpieczeństwo od zagrożeń kryminalnych Bezpieczeństwo społeczne - można je podzielić na: - bezpieczeństwo socjalne (gwarancje publiczne minimalnych dochodów, transferów socjalnych) - bezpieczeństwo rozwojowe (kapitał ludzki – wiedza, kwalifikacje, kondycja zdrowotna) - bezpieczeństwo wspólnotowe (kapitał społeczny – zaufanie, gotowość i zdolność współpracy, pomocy, tworzenia organizacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego)

4 Lista podstawowych obszarów bezpieczeństwa społeczności lokalnej 1. Bezpieczeństwo osobiste8. Dostęp do usług medycznych i rekreacji 2. Bezpieczeństwo publiczne (także związane ze środowiskiem natur.) 9. Dostęp do usług opiekuńczych (przeznaczonych dla dzieci i dorosłych) 3. Porządek publiczny10. Dostęp do sądów powszechnych, obsługi i pomocy prawnej 4. Ochrona przed dewastacją i zanieczyszczaniem środowiska 11. Istnienie i dostęp do szlaków komunikacji i transportu 5. Dostęp do instytucji oświatowych i edukacyjnych 12. Istnienie i dostęp do sieci łączności i przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz społeczności 6. Dostęp do świadczeń pomocy społecznej (nie tylko w sytuacjach kryzysowych) 13. Zapewnienie łączności użytkowników infrastruktury mieszkaniowej z infrastrukturą komunalną 7. Dostęp do placówek handlowych, usługowych 14. Dbałość o lokalny rynek pracy

5 Procesy demograficzne a bezpieczeństwo Ruch naturalny ludności - zjawiska wpływające na przebieg biologicznej reprodukcji społeczeństwa. Obejmują zmiany w stanie liczebnym ludności dokonujące się na skutek urodzeń i zgonów, jak również zmiany w stanie cywilnym ludności (zawiązanie i rozwiązanie małżeństw, liczba związków nieformalnych) - współczynniki: przyrostu naturalnego, dynamiki demograficznej, dzietności (płodności całkowitej), reprodukcji brutto i netto (podobne mnożna odnieść do związków interpersonalnych – małżeństw itd.)

6 Współczynnik przyrostu naturalnego stanowi różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w badanym okresie, na określonym terytorium. Współczynnik dynamiki demograficznej to proporcja pomiędzy liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów w czasie t. Płodność kobiet mierzy się współczynnikiem obliczonym jako iloraz liczby urodzeń żywych i liczby kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) – odnosimy to do współ. reprod. netto Współczynnik dzietności określa liczbę urodzeń przypadającą na jedną kobietę w wieku rozrodczym – do współ. reprod. brutto Współczynnik reprodukcji netto informuje, ile żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej dożywających wieku swych matek przypada na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Współczynnik reprodukcji brutto przedstawia liczbę córek urodzonych przeciętnie przez kobietę.

7 Przyrost naturalny w Polsce w latach 1989-2035 (dane w tys.)

8 Współczynniki demograficzne określające reprodukcję ludności.

9 Liczba ludności Polski w latach 1988-2035

10 Rok Udział w populacji Polski następujących grup wiekowych (w %) - szacunki: 0-14 lat15-64 latapowyżej 65 lat 195029,462,45,2 196033,557,25,8 197027,060,28,2 198024,362,510,1 199025,160,010,1 200019,264,212,1 201014,766,413,1 202014,360,717,7 203013,259,121,8 204012,555,124,2 205013,348,929,8

11 Źródła zmian w procesach demograficznych Radykalne obniżenie się współczynnika urodzeń jest wynikiem przeobrażenia zachowań rozrodczych i partnerskich. Wśród zachowań rozrodczych charakterystyczne są: zmiany postaw prokreacyjnych wyrażające się obniżeniem liczby „pożądanego potomstwa”, rewolucja w zapobieganiu ciąży (np. antykoncepcja), społeczne przyzwolenie na sztuczne poronienia, upowszechnienie dobrowolnej bezdzietności, zmniejszenie wielodzietności, opóźnienie wieku zapoczątkowania prokreacji. Wśród zmian rewolucjonizujących sferę życia partnerskiego obserwuje się: obniżenie wieku inicjacji seksualnej, zmniejszenie udziału populacji pozostającej w związkach formalnych i upowszechnienie alternatywnych form związków partnerskich (konkubinaty, związki typu LAT - Living Apart Together, związki homoseksualne), upowszechnienie zjawisk rozwodów i rodzin niepełnych, zwiększenie zjawiska trwałego celibatu i jednoosobowych gospodarstw domowych, rozszerzenie się zjawiska wielości i różnorodności związków partnerskich w przebiegu życia jednostki


Pobierz ppt "Bezpiecze ń stwo społeczno ś ci lokalnych Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a zmiany demograficzne (ruch naturalny) Leszek Baran P_U02 …student potrafi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google