Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych"— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych
ŁĄKI NIZINNE DWUKOŚNE Program szkolenia doradców rolnośrodowiskowych Prezentacja 12

2 Charakterystyka łąk dwukośnych nizinnych
Ekstensywnie użytkowane wielogatunkowe łąki kośne Stosunkowo rozpowszechnione Średnio plenne Ekstensywnie nawożone Siano średniej i dobrej jakości

3 2. Zidentyfikuj typ biotopu
K01a łąki jednokośne 1. Sprawdź cechy biotopu według klucza ŁĄKI JEDNOKOŚNE BAGIENNE UŻYTKI PRZYRODNICZE - TORFOWISKA - SZUWARY I ZIOŁOROŚLA PASTWISKA EKSTENSYWNE ŁĄKI DWUKOŚNE ŁĄKI JEDNOKOŚNE TRZĘŚLICOWE ŁĄKI I MURAWY CIEPŁOLUBNE  dominują mchy torfowce, występują co najmniej 3 inne gatunki torfowisk wysokich i przejściowych TAK NIE  wilgotność siedliska przez większą część roku jest: bardzo wysoka (siedliska bagienne)  w roślinności dominują turzyce  roślinność o charakterze łąkowym, gleby mineralne lub organiczne, występuje grupa gatunków łąk dwukośnych  roślinność o charakterze pastwiskowym, gleby mineralne, występują gatunki roślin pastwiskowych przeciętna (siedliska wilgotne i świeże) bardzo niska (siedliska suche)  występują co najmniej 3 gatunki muraw ciepłolubnych  roślinność wysokich ziołorośli  występują co najmniej 3 gatunki łąk trzęślicowych  roślinność wysokich szuwarów K01b łąki dwukośne Pastwiska ekstensywne nie uwzględnione 2. Zidentyfikuj typ biotopu 3. Dobierz odpowiednie użytkowanie w KPR

4 Główne kryteria identyfikacyjne
brak gatunków typowych dla łąk jednokośnych (tj. łąk bagiennych, łąk trzęślicowych i muraw ciepłolubnych) typowo łąkowa struktura roślinności oraz występowanie grupy gatunków łąkowych dotychczasowe użytkowanie łąkowe

5 Typy biotopów łąk nizinnych dwukośnych
Wiele typów, m.in.: Łąki dwukośne podmokłe (kaczeńcowe) Łąki dwukośne wilgotne (wyczyńcowe, selernicowe) Łąki dwukośne świeże (rajgrasowe)

6 Cechy siedliska Łąki kaczeńcowe występują:
na nieznacznie odwodnione torfowiskach na łęgach rozlewiskowych (długotrwale zalewane przez rzekę)

7 Cechy siedliska 2. Łąki selernicowe, wyczyńcowe
występowanie w dolinach rzek, siedliska okresowo zalewane (selernicowe) gleby murszowo-torfowe lub murszowo-mułowe, nie podlegają zalewom (wyczyńcowe)

8 występowanie na stokach wysoczyzn (siedliska grądowe)
Cechy siedliskowe 3. Łąki rajgrasowe występowanie na stokach wysoczyzn (siedliska grądowe) w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, na glebach mineralnych - mady (łęgi właściwe)

9 Występowanie w krajobrazie rolniczym
Znaczenie dla rolnictwa - podstawowe Walorem tego typu użytków rolnych jest możliwość pogodzenia racjonalnej gospodarki rolniczej z interesami ochrony przyrody Z łąk tych można osiągnąć stosunkowo wysokie plony nie naruszając ich struktury ekologicznej Ze względu na bogactwo florystyczne pełnią dekoracyjną rolą w krajobrazie

10 Struktura roślinności
Ruń łąk dwukośnych jest zwykle bujna, ze znacznym udziałem miękkolistnych traw. W okresie wczesnoletnim charakterystyczne są barwne aspekty kwitnących bylin.

11 Gatunki charakterystyczne
Łąki kaczeńcowe: zioła dwuliścienne: knieć błotna (kaczeniec), rdest wężownik, kuklik zwisły, ostrożeń warzywny, ostrożeń łąkowy, firletka poszarpana, jaskier ostry, pełnik europejski, niezapominajka błotna, dzięgiel leśny, koniczyna, krwawnica pospolita, kukułka szerokolistna trawy: wyczyniec łąkowy, wiechlina błotna, wiechlina zwyczajna, tymotka łąkowa, stokłosa groniasta, kostrzewa łąkowa oraz sitowie leśne i sity różne gatunki turzyc, rzadko jednak dominują w roślinności

12 ŁĄKI DWUKOŚNE knieć błotna (kaczeniec) (łąki wilgotne)
Fot.: M. Szewczyk ŁĄKI DWUKOŚNE knieć błotna (kaczeniec) (łąki wilgotne)

13 ŁĄKI DWUKOŚNE łąka wilgotna z kwitnącym rdestem wężownikiem (łąka selernicowa) Fot.: W. Kotowski Fot.: W. Kotowski

14 ŁĄKI DWUKOŚNE łąka wilgotna z kwitnącą firletką poszarpaną
Fot.: M. Szewczyk

15 Fot.: M. Szewczyk ŁĄKI DWUKOŚNE firletka poszarpana (łąki wilgotne)

16 ŁĄKI DWUKOŚNE wyczyniec łąkowy (łąki zmiennowilgotne)
Fot.: W. Kotowski ŁĄKI DWUKOŚNE wyczyniec łąkowy (łąki zmiennowilgotne)

17 Fot.: W. Kotowski ŁĄKI DWUKOŚNE jaskier ostry (łąki wilgotne)

18 ŁĄKI DWUKOŚNE ostrożeń łąkowy (łąka wilgotna) Fot.: P. Pawlikowski

19 Fot.: M. Szewczyk ŁĄKI DWUKOŚNE kukułka krwista (łąki wilgotne)

20 Gatunki charakterystyczne
Łąki rajgrasowe: bujne miękkolistne trawy: gł. rajgras wyniosły znaczny udział roślin motylkowych: koniczyny czerwonej, białej, komonicy zwyczajnej barwnie kwitnące byliny: złocień pospolity, dzwonek rozpierzchły, biedrzeniec większy, przytulia właściwa

21 ŁĄKI DWUKOŚNE łąka grądowa (rajgrasowa) Fot.: M. Szewczyk

22 ŁĄKI DWUKOŚNE przytulia żółta (łąki grądowe)
Fot.: Z. Oświecimska-Piasko

23 Fot.: W. Kotowski ŁĄKI DWUKOŚNE złocień pospolity (łąki grądowe)

24 Ptaki łąk dwukośnych nizinnych
Łąki dwukośnie są ostoją ptaków wodno-błotnych czajka rycyk kszyk dubelt batalion Zagrożenia dla ptactwa: Zbyt wczesne rozpoczynanie koszenia z użyciem ciężkiego sprzętu Nadmierne stosowanie nawozów mineralnych Osuszanie terenu

25 Sposoby dotychczasowe użytkowania rolniczego
przez dłuższy czas użytkowane jako łąki dwu- lub trzykośne niektóre obszary użytkowane jako pastwiska, pod warunkiem wystarczającej żyzności gleb

26 Zagrożenia i skutki zaprzestania użytkowania rolniczego
1. Intensywne nawożenie: zanikanie gatunków przyrodniczo cennych zanikanie bogatego świata zwierząt, zwłaszcza owadów związanych z kwiecistymi łąkami 2. Intensywny wypas zwierząt zniszczenie powierzchni użytków i zanikanie gatunków przyrodniczo cennych 3. Zmiana stosunków powietrzno-wodnych prowadzi najczęściej do obniżenia poziomu wód gruntowych

27 Zagrożenia i skutki zaprzestania użytkowania rolniczego
4. Wczesne terminy koszenia zamiana łąk dwukośnych na wielokośne 5. Dosiewanie traw szlachetnych powstania ubogich gatunkowo zbiorowisk 6. Porzucenie użytkowania gospodarczego sukcesja w kierunku lasu łęgowego lub grądowego

28 Sposoby użytkowania rolniczego zgodnie z założeniami programów rolnośrodowiskowych
zakaz stosowania następujących praktyk: przyorywanie, wałowanie, budowa nowych systemów melioracyjnych, dosiewanie nasion, w celu zachowania cech siedliska i runi; zakaz stosowania pestycydów i herbicydów. Dopuszczalne jest tylko selektywne i miejscowe niszczenie uciążliwych chwastów (np. z zastosowaniem mazaczy herbicydowych);  wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) jest dopuszczalne poza łąkami nawożonymi przez namuły rzeczne;

29 Sposoby użytkowania rolniczego zgodnie z założeniami programów rolnośrodowiskowych
w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego kontrolowany wypas kwaterowy lub wypas wolny, po pierwszym bądź drugim pokosie przy maksymalnej obsadzie stada nie większej niż 1,0 DJP/ha, cennych  opóźnienie pierwszego pokosu do 1 lipca; stosowanie tzw. wypłaszaczy oraz zachowanie właściwej techniki koszenia, tj. koszenie łąki od środka do zewnątrz.


Pobierz ppt "Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google