Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych ŁĄKI NIZINNE DWUKOŚNE Program szkolenia doradców rolnośrodowiskowych Prezentacja 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych ŁĄKI NIZINNE DWUKOŚNE Program szkolenia doradców rolnośrodowiskowych Prezentacja 12."— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych ŁĄKI NIZINNE DWUKOŚNE Program szkolenia doradców rolnośrodowiskowych Prezentacja 12

2 Charakterystyka łąk dwukośnych nizinnych  Ekstensywnie użytkowane wielogatunkowe łąki kośne  Stosunkowo rozpowszechnione  Średnio plenne  Ekstensywnie nawożone  Siano średniej i dobrej jakości

3 K01a łąki jednokośne 1. Sprawdź cechy biotopu według klucza ŁĄKI JEDNOKOŚNE BAGIENNE UŻYTKI PRZYRODNICZE - TORFOWISKA UŻYTKI PRZYRODNICZE - SZUWARY I ZIOŁOROŚLA PASTWISKA EKSTENSYWNE ŁĄKI DWUKOŚNE ŁĄKI JEDNOKOŚNE TRZĘŚLICOWE ŁĄKI I MURAWY CIEPŁOLUBNE  dominują mchy torfowce, występują co najmniej 3 inne gatunki torfowisk wysokich i przejściowych TAK NIETAK NIE TAKNIE TAK NIE TAK  wilgotność siedliska przez większą część roku jest: bardzo wysoka (siedliska bagienne)  w roślinności dominują turzyce  roślinność o charakterze łąkowym, gleby mineralne lub organiczne, występuje grupa gatunków łąk dwukośnych  roślinność o charakterze pastwiskowym, gleby mineralne, występują gatunki roślin pastwiskowych przeciętna (siedliska wilgotne i świeże) bardzo niska (siedliska suche)  występują co najmniej 3 gatunki muraw ciepłolubnych  roślinność wysokich ziołorośli  występują co najmniej 3 gatunki łąk trzęślicowych  roślinność wysokich szuwarów K01b łąki dwukośne Pastwiska ekstensywne nie uwzględnione 2. Zidentyfikuj typ biotopu 3. Dobierz odpowiednie użytkowanie w KPR 2004- 2006

4 Główne kryteria identyfikacyjne  brak gatunków typowych dla łąk jednokośnych (tj. łąk bagiennych, łąk trzęślicowych i muraw ciepłolubnych)  typowo łąkowa struktura roślinności oraz występowanie grupy gatunków łąkowych  dotychczasowe użytkowanie łąkowe

5 Typy biotopów łąk nizinnych dwukośnych Wiele typów, m.in.: Łąki dwukośne podmokłe (kaczeńcowe) Łąki dwukośne wilgotne (wyczyńcowe, selernicowe) Łąki dwukośne świeże (rajgrasowe)

6 Cechy siedliska Łąki kaczeńcowe występują:  na nieznacznie odwodnione torfowiskach  na łęgach rozlewiskowych (długotrwale zalewane przez rzekę)

7 Cechy siedliska 2. Łąki selernicowe, wyczyńcowe  występowanie w dolinach rzek, siedliska okresowo zalewane (selernicowe)  gleby murszowo-torfowe lub murszowo-mułowe, nie podlegają zalewom (wyczyńcowe)

8 Cechy siedliskowe 3. Łąki rajgrasowe  występowanie na stokach wysoczyzn (siedliska grądowe)  w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, na glebach mineralnych - mady (łęgi właściwe)

9 Występowanie w krajobrazie rolniczym Znaczenie dla rolnictwa - podstawowe Walorem tego typu użytków rolnych jest możliwość pogodzenia racjonalnej gospodarki rolniczej z interesami ochrony przyrody Z łąk tych można osiągnąć stosunkowo wysokie plony nie naruszając ich struktury ekologicznej Ze względu na bogactwo florystyczne pełnią dekoracyjną rolą w krajobrazie

10 Struktura roślinności  Ruń łąk dwukośnych jest zwykle bujna, ze znacznym udziałem miękkolistnych traw.  W okresie wczesnoletnim charakterystyczne są barwne aspekty kwitnących bylin.

11 Gatunki charakterystyczne Łąki kaczeńcowe :  zioła dwuliścienne: knieć błotna (kaczeniec), rdest wężownik, kuklik zwisły, ostrożeń warzywny, ostrożeń łąkowy, firletka poszarpana, jaskier ostry, pełnik europejski, niezapominajka błotna, dzięgiel leśny, koniczyna, krwawnica pospolita, kukułka szerokolistna  trawy: wyczyniec łąkowy, wiechlina błotna, wiechlina zwyczajna, tymotka łąkowa, stokłosa groniasta, kostrzewa łąkowa oraz sitowie leśne i sity  różne gatunki turzyc, rzadko jednak dominują w roślinności

12 ŁĄKI DWUKOŚNE knieć błotna (kaczeniec) (łąki wilgotne) Fot.: M. Szewczyk

13 ŁĄKI DWUKOŚNE łąka wilgotna z kwitnącym rdestem wężownikiem (łąka selernicowa) Fot.: W. Kotowski

14 ŁĄKI DWUKOŚNE łąka wilgotna z kwitnącą firletką poszarpaną Fot.: M. Szewczyk

15 ŁĄKI DWUKOŚNE firletka poszarpana (łąki wilgotne) Fot.: M. Szewczyk

16 ŁĄKI DWUKOŚNE wyczyniec łąkowy (łąki zmiennowilgotne) Fot.: W. Kotowski

17 ŁĄKI DWUKOŚNE jaskier ostry (łąki wilgotne) Fot.: W. Kotowski

18 ŁĄKI DWUKOŚNE ostrożeń łąkowy (łąka wilgotna) Fot.: P. Pawlikowski

19 ŁĄKI DWUKOŚNE kukułka krwista (łąki wilgotne) Fot.: M. Szewczyk

20 Gatunki charakterystyczne Łąki rajgrasowe:  bujne miękkolistne trawy: gł. rajgras wyniosły  znaczny udział roślin motylkowych: koniczyny czerwonej, białej, komonicy zwyczajnej  barwnie kwitnące byliny: złocień pospolity, dzwonek rozpierzchły, biedrzeniec większy, przytulia właściwa

21 ŁĄKI DWUKOŚNE łąka grądowa (rajgrasowa) Fot.: M. Szewczyk

22 ŁĄKI DWUKOŚNE przytulia żółta (łąki grądowe) Fot.: Z. Oświecimska-Piasko

23 ŁĄKI DWUKOŚNE złocień pospolity (łąki grądowe) Fot.: W. Kotowski

24 Ptaki łąk dwukośnych nizinnych Łąki dwukośnie są ostoją ptaków wodno-błotnych czajka rycyk kszyk dubelt batalion Zagrożenia dla ptactwa: Zbyt wczesne rozpoczynanie koszenia z użyciem ciężkiego sprzętu Nadmierne stosowanie nawozów mineralnych Osuszanie terenu

25 Sposoby dotychczasowe użytkowania rolniczego  przez dłuższy czas użytkowane jako łąki dwu- lub trzykośne  niektóre obszary użytkowane jako pastwiska, pod warunkiem wystarczającej żyzności gleb

26 Zagrożenia i skutki zaprzestania użytkowania rolniczego 1. Intensywne nawożenie: zanikanie gatunk ó w przyrodniczo cennych zanikanie bogatego świata zwierząt, zwłaszcza owad ó w związanych z kwiecistymi łąkami 2. Intensywny wypas zwierząt zniszczenie powierzchni użytk ó w i zanikanie gatunk ó w przyrodniczo cennych 3. Zmiana stosunk ó w powietrzno-wodnych prowadzi najczęściej do obniżenia poziomu w ó d gruntowych

27 Zagrożenia i skutki zaprzestania użytkowania rolniczego 4. Wczesne terminy koszenia zamiana łąk dwukośnych na wielokośne 5. Dosiewanie traw szlachetnych powstania ubogich gatunkowo zbiorowisk 6. Porzucenie użytkowania gospodarczego sukcesja w kierunku lasu łęgowego lub grądowego

28 Sposoby użytkowania rolniczego zgodnie z założeniami programów rolnośrodowiskowych  zakaz stosowania następujących praktyk: przyorywanie, wałowanie, budowa nowych system ó w melioracyjnych, dosiewanie nasion, w celu zachowania cech siedliska i runi;  zakaz stosowania pestycyd ó w i herbicyd ó w. Dopuszczalne jest tylko selektywne i miejscowe niszczenie uciążliwych chwast ó w (np. z zastosowaniem mazaczy herbicydowych);  wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) jest dopuszczalne poza łąkami nawożonymi przez namuły rzeczne;

29 Sposoby użytkowania rolniczego zgodnie z założeniami programów rolnośrodowiskowych  w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego kontrolowany wypas kwaterowy lub wypas wolny, po pierwszym bądź drugim pokosie przy maksymalnej obsadzie stada nie większej niż 1,0 DJP/ha, cennych  opóźnienie pierwszego pokosu do 1 lipca;  stosowanie tzw. wypłaszaczy oraz zachowanie właściwej techniki koszenia, tj. koszenie łąki od środka do zewnątrz.


Pobierz ppt "Identyfikacja użytków zielonych o wysokich walorach przyrodniczych ŁĄKI NIZINNE DWUKOŚNE Program szkolenia doradców rolnośrodowiskowych Prezentacja 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google