Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarys klasyfikacji gleb. Klasyfikacja lub systematyka gleb polega na utworzeniu z nich większych zespołów, mających podobne właściwości. Może opierać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarys klasyfikacji gleb. Klasyfikacja lub systematyka gleb polega na utworzeniu z nich większych zespołów, mających podobne właściwości. Może opierać"— Zapis prezentacji:

1 Zarys klasyfikacji gleb

2 Klasyfikacja lub systematyka gleb polega na utworzeniu z nich większych zespołów, mających podobne właściwości. Może opierać się na kryteriach przyrodniczych lub użytkowych. Aktualna klasyfikacja gleb – 1989 r, Polskie Towarzystwo Glecoznawcze

3 Klasyfikacja przyrodnicza gleb polskich O klasyfikacji przyrodniczej gleb decydują: –Pochodzenie gleby –Procesy glebotwórcze –Budowa i właściwości gleb

4 Klasyfikacja przyrodnicza gleb polskich Wyróżnia się następujące jednostki systematyki gleb: –Dział –Rząd –Typ –Podtyp –Rodzaj –gatunek

5 Dział –Jednostka nadrzędna gleb Polski –Obejmuje gleby powstałe pod wpływem jednego, najistotniejszego lub kilku działających równolegle czynników glebotwórczych

6 Rząd –Obejmuje gleby rozwijające się w podobnym kierunku, posiadające podobny typ substancji organicznej

7 Typ –Jest podstawową jednostką systematyki gleb –Obejmuje gleby o zbliżonych właściwościach i podobnym rodzaju próchnicy –W warunkach naturalnych odpowiada mu charakterystyczne zbiorowisko roślinne

8 Podtyp –Uwzględnia dodatkowe cechy procesu glebotwórczego, zmieniające właściwości nadane glebie przez proces podstawowy Rodzaj –Określa, z jakiej skały macierzystej wytworzyła się gleba Gatunek –Odpowiada składowi mechanicznemu (granulometrycznemu) gleby

9 Przegląd podstawowych jednostek systematyki gleb DZIAŁ 1. GLEBY LITOGENICZNE –Rząd A: gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone Gleby należące do tego rzędu są nieużytkami lub mają niewielką wartość użytkową Często są to gleby kwaśne, mają niekorzystne właściwości i zbyt małą zawartość próchnicy

10 Rząd B: gleby wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju –Dzieli się na typy: rędziny i pararędziny –Rędziny mają niewielką wartość użytkową. Na ogół są nieużytkami lub stanowią siedlisko lasu –Wyjątek: podtyp: rędziny czarnoziemne Mają wysoką zawartość próchnicy Przy starannej uprawie są bardzo przydatne dla produkcji ogrodniczej –Pararędziny mogą być wykorzystywane rolniczo lub stanowią siedliska leśne

11 DZIAŁ 2. GLEBY AUTOGENICZNE –Rząd A: gleby czarnoziemne Są to gleby o bardzo dobrych właściwościach i dużej zawartości próchnicy (ok. 4%) Ich odczyn jest obojętny lub kwaśny Mogą być wykorzystywane pod uprawę roślin ogrodniczych o bardzo dużych wymaganiach Zajmują w Polsce bardzo niewielką powierzchnię (0,74%)

12 Rząd B: gleby brunatnoziemne –Zajmują prawie 50% powierzchni Polski –Niektóre ich typy są użytkowane pod uprawę roślin rolniczych, a czasem ogrodniczych –Na ogół jednak ich właściwości są niekorzystne, zawierają mało próchnicy, mają odczyn kwaśny

13 Rząd C: gleby bielicoziemne –Są to gleby bardzo słabe, z minimalną zawartością próchnicy, mają odczyn kwaśny –Nie nadają się pod uprawę roślin rolniczych, a tym bardziej ogrodniczych –Stanowią siedliska leśne

14 DZIAŁ 3. GEBY SEMIHYDROGENICZNE –Powstają na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub okresowo zalewanych –Rząd A: gleby glejobielicoziemne Są to gleby ubogie, silnie kwaśne Stanowią siedlisko borów –Rząd B: czarne ziemie Odznaczają się wysoką zawartością próchnicy (1,5-5%) i odczynem zbliżonym do obojętnego Są wykorzystywane pod uprawę najbardziej wymagających roślin ozdobnych oraz warzywniczych Zajmują w Polsce zaledwie 1,71% powierzchni

15 Rząd C: gleby zabagnione –Użytkowane zwykle jako łąki i pastwiska

16 DZIAŁ 4. GLEBY HYDROGENICZNE –Powstają w warunkach wysokiej wilgotności i przyśpieszania procesu humifikacji –Rząd A: gleby bagienne Zaliczamy do nich między innymi typ: gleby torfowe Podtyp: torfowiska niskie –Powstają w dolinach rzek i zagłębieniach terenu –Ich odczyn jest słabo kwaśny, czasem obojętny –Są to gleby zasobne w składniki pokarmowe dla roślin Podtyp: torfowiska wysokie –Powstają w zagłębieniach terenu, skąd woda nie ma możliwości odpływu –Są ubogie w składniki pokarmowe, mają odczyn silnie kwaśny Gleby torfowe nadają się pod uprawę roślin ogrodniczych, z wyjątkiem ciepłolubnych, gdyż są to gleby zimne Mają wysoką zawartość substancji organicznej i bardzo dobre warunki powietrzno-wodne Są łatwe w uprawie

17 Rząd B: gleby pobagienne –Przeznacza się je najczęściej pod łąki lub pastwiska, czasem, ale raczej rzadko – pod uprawę roślin rolniczych

18 DZIAŁ 5. GLEBY NAPŁYWOWE –Powstają z cząstek mineralnych transportowanych przez przemieszczającą się wodę –Rząd A: gleby aluwialne Dzielimy je na typy: mady rzeczne i mady morskie Niektóre z podtypów mad, zwłaszcza mady rzeczne próchniczne lekkie i średnie, są bardzo urodzajne, wręcz zaliczane do najlepszych polskich gleb –Stosujemy je pod uprawę roślin ogrodniczych, z wyjątkiem sadownictwa, gdyż powstają często w zastoiskach mrozowych –Występują w Polsce na stosunkowo niewielkich powierzchniach

19 Rząd B: gleby deluwialne –Występują najczęściej na terenach górskich i podgórskich, u podnóży stoków –Zajmują niewielkie powierzchnie –Są użytkowane rolniczo

20 DZIAŁ 6. GLEBY ANTROPOGENICZNE –Powstają pod wpływem działalności człowieka –Jeśli wpływ ten jest pozytywny, polegający na prawidłowej uprawie i intensywnym nawożeniu, powstaje rząd: gleb kulturowych Są to bardzo dobre gleby użytkowane ogrodniczo Dzielimy je na typy: hortisole i rigosole Hortisole – czyli gleby ogrodowe, stosowane są głównie do upraw roślin warzywniczych i ozdobnych Rigosole – czyli gleby regulówkowe, powstają na skutek pogłębionej uprawy roli

21 Jeśli działalność człowieka dla środowiska jest niekorzystna powstaje rząd: gleb industrioziemnych i urbanoziemnych –Gleby te powstają na terenach przemysłowych lub komunalnych oraz wokół nich –Użytkowanie tych gleb pod uprawę roślin jest niebezpieczne, gdyż są często zanieczyszczone metalami ciężkimi

22 Klasyfikacja użytkowa gleb Najczęściej stosowana klasyfikacja użytkowa gleb uwzględnia ich przydatność do uprawy różnych grup roślin Nazywamy ją KLASYFKACJĄ BONITACYJNĄ GRUNTÓW ORNYCH –Bonitacja służy do określania wartości gruntów, ustalania wysokości podatku rolnego i zaplanowania wykorzystania gleb do celów uprawowych lub innych (nierolniczych) –Gleby orne podzielono na 6 klas

23 Przydatność gleb do uprawy roślin ozdobnych Rośliny ozdobne mają bardzo duże wymagania w stosunku do gleb Uprawiamy je na podłożach o bardzo dobrych właściwościach i stosunkach wodno-powietrznych, zasobnych w próchnicę oraz składniki pokarmowe Najlepszych gleb – lessów, czarnoziemów i czarnych ziem – wymagają cebulowe rośliny ozdobne

24 Pod uprawę róż oraz materiału szkółkarskiego drzew, krzewów i bylin wykorzystuje się nieco gorsze gleby gliniaste Lekkie ciepłe gleby piaszczysto-gliniaste są przydatne pod uprawę roślin kwitnących wczesną wiosną Uprawa roślin pod osłonami wymaga przygotowania podłoży w zależności od gatunku uprawianej rośliny

25 Erozja gleb Erozja to niszczenie wierzchniej warstwy gleby przez zjawiska atmosferyczne, jak wiatr czy opady. Podlegają jej przede wszystkim gleby występujące na terenie pochyłym oraz pozbawione okrywy roślinnej

26 Działalność człowieka może pogłębiać zjawisko erozji, np. przez nieuzasadnione wycinanie dużych obszarów leśnych lub niewłaściwie przeprowadzaną regulację stosunków powietrzno-wodnych w glebie Skutecznym sposobem przeciwdziałania erozji jest wykonywanie orki i innych zabiegów uprawowych w kierunku poprzecznym do kierunku zbocza Korzystne jest stosowanie na zboczach systemu upraw tarasowych Zapobiega erozji także uprawa traw i innych roślin tworzących mocno rozrośnięty system korzeniowy


Pobierz ppt "Zarys klasyfikacji gleb. Klasyfikacja lub systematyka gleb polega na utworzeniu z nich większych zespołów, mających podobne właściwości. Może opierać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google