Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Programy rolnośrodowiskowe Pakiet ptasi Ludwik Maksalon Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Programy rolnośrodowiskowe Pakiet ptasi Ludwik Maksalon Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody."— Zapis prezentacji:

1 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Programy rolnośrodowiskowe Pakiet ptasi Ludwik Maksalon Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

2 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 Służy wsparciu działalności rolniczej ukierunkowanej na ochronę środowiska oraz zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych wsi Ma on na celu między innymi: przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, - kształtowanie struktury krajobrazu.

3 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową, jeżeli: - jest producentem rolnym, będącym właścicielem lub dzierżawcą gruntu, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha, - zobowiąże się do realizacji programu przez 5 lat, - zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego (tzn. ogólnie obowiązujących norm, jakie muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolniczej, związanych w szczególności z ochroną środowiska); - zobowiąże się do zachowania występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanego rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody. - zobowiąże się do prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych; - zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów. - posiada plan działalności rolnośrodowiskowej przygotowany z udziałem doradcy rolnośrodowiskowego dla całego gospodarstwa rolnego. Warunki uzyskania wsparcia

4 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody W ramach programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 są realizowane następujące pakiety rolnośrodowiskowe: 1Rolnictwo zrównoważone 2Rolnictwo ekologiczne 3Ekstensywne trwałe użytki zielone 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 8Ochrona gleb i wód 9Strefy buforowe

5 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 1370 zł/ha 1200 zł/ha Wariant 5.2. Mechowiska Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne Wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bilźniczkowe Wariant 5.9. Słonorośla Wariant 5.10. Użytki przyrodnicze Pakiet 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

6 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Warunkiem zaklasyfikowania użytków rolnych do wariantu jest wykonanie dokumentacji ornitologicznej przez eksperta, która będzie podstawą do realizacji zadań w danym siedlisku. Umowa rolnośrodowiskowa jest zawierana na 5 lat. Na tej samej powierzchni nie mogą być realizowane jednocześnie wariant ptasi i warianty siedliskowe. Dokumentacja przyrodnicza jest efektem inwentaryzacji terenowej. Zawiera szczegółowy opis działek rolnych i zalecenia odnośnie sposobu gospodarowania na danym terenie

7 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody WYMOGI WARIANTÓW 4.1 i 5.1 W OCHRONA SIEDLISK L LĘGOWYCH GOWYCH PTAK PTAKÓW Możliwość użytkowania pastwiskowego, kośnego lub kośno- pastwiskowego. Koszenie: - pierwszy pokos od 1 sierpnia do 30 września, - pozostawienie 5 -10 % nieskoszonej powierzchni, - określona wysokość (5 5-15 cm) i technika pokosu (zakaz koszenia od zewnątrz do środka), - usunięcie sciętej biomasy w ciągu 2 tygodni od pokosu. Wypas - obsada przed 20 lipca do 0,5 DJP DJP/ha; - obsada po 20 lipca od 0,5 DJP DJP/ha do 1 /DJP DJP/ha. - ograniczona obsada pastwiska i sezon pastwiskowy.

8 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Intensywnie użytkowane łąki to ekologiczna pułapka dla wielu gatunków ptaków

9 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Kluczowe i towarzyszące gatunki ptaków Wariant 4(5).1 może być realizowany na łąkach i pastwiskach, na których gniazduje przynajmniej jeden z tzw. kluczowych gatunków ptaków. Są to gatunki wymienione w ZałącznikuI Dyrektywy 79/409/EWG (Ptasiej): błotniak łąkowy, derkacz, biegus zmienny, dubelt i wodniczka. Jako kluczowe wskazano również pięć gatunków, nie wymienionych w Załączniku I, ale w stosunku do których powinny być podjęte podobne środki ochrony w myśl Art. 4 ust. 2 wspomnianej Dyrektywy: czajkę, kszyka, rycyka, kulika wielkiego i krwawodzioba.

10 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Błotniak łąkowy

11 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Derkacz

12 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Czajka

13 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Rycyk

14 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Kulik wielki

15 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Krwawodziób

16 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Kszyk

17 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Lista gatunków towarzyszących obejmuje: świergotka łąkowego (Anthus pratensis), pliszkę żółtą (Motacilla fl ava), pokląskwę (Saxicola rubetra), kląskawkę (Saxicola torquata), świerszczaka (Locustella naevia) i potrzeszcza (Miliaria calandra). Wskazano w niej również cyrankę (Anas querquedula), gniazdującą na śródłąkowych małych zbiornikach wodnych oraz dużo rzadsze gatunki, których obecność bardzo podnosi rangę miejsca, jako ptasiej ostoi tj. bataliona (Philomachus pugnax), brodźca pławnego (Tringa stagnatilis), sowę błotną (Asio fl ammeus), kraskę (Coracias garrulus) i pliszkę cytrynową (Motacilla citreola). Gatunki towarzyszące

18 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Programy rolnośrodowiskowe Pakiet ptasi Ludwik Maksalon Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google