Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy rolnośrodowiskowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy rolnośrodowiskowe"— Zapis prezentacji:

1 Programy rolnośrodowiskowe
Pakiet ptasi Ludwik Maksalon Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

2 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 Służy wsparciu działalności rolniczej ukierunkowanej na ochronę środowiska oraz zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych wsi Ma on na celu między innymi: przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, - kształtowanie struktury krajobrazu. Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

3 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Warunki uzyskania wsparcia Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową, jeżeli: - jest producentem rolnym, będącym właścicielem lub dzierżawcą gruntu, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha, - zobowiąże się do realizacji programu przez 5 lat, zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego (tzn. ogólnie obowiązujących norm, jakie muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolniczej, związanych w szczególności z ochroną środowiska); zobowiąże się do zachowania występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanego rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody. zobowiąże się do prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych; - zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów. posiada plan działalności rolnośrodowiskowej przygotowany z udziałem doradcy rolnośrodowiskowego dla całego gospodarstwa rolnego. Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

4 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
W ramach programu rolnośrodowiskowego na lata są realizowane następujące pakiety rolnośrodowiskowe: 1 Rolnictwo zrównoważone 2 Rolnictwo ekologiczne 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 8 Ochrona gleb i wód 9 Strefy buforowe Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

5 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Pakiet 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków zł/ha zł/ha Wariant 5.2. Mechowiska Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne Wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bilźniczkowe Wariant 5.9. Słonorośla Wariant Użytki przyrodnicze Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

6 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Warunkiem zaklasyfikowania użytków rolnych do wariantu jest wykonanie dokumentacji ornitologicznej przez eksperta, która będzie podstawą do realizacji zadań w danym siedlisku. Umowa rolnośrodowiskowa jest zawierana na 5 lat. Na tej samej powierzchni nie mogą być realizowane jednocześnie wariant ptasi i warianty siedliskowe. Dokumentacja przyrodnicza jest efektem inwentaryzacji terenowej. Zawiera szczegółowy opis działek rolnych i zalecenia odnośnie sposobu gospodarowania na danym terenie Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

7 W „OCHRONA SIEDLISK L LĘGOWYCH GOWYCH
WYMOGI WARIANTÓW 4.1 i 5.1 W „OCHRONA SIEDLISK L LĘGOWYCH GOWYCH PTAK PTAKÓW” 􀀹 Możliwość użytkowania pastwiskowego, kośnego lub kośno-pastwiskowego. Koszenie: pierwszy pokos od 1 sierpnia do 30 września, pozostawienie % nieskoszonej powierzchni, określona wysokość ( cm) i technika pokosu (zakaz koszenia od zewnątrz do środka), - usunięcie sciętej biomasy w ciągu 2 tygodni od pokosu. Wypas - obsada przed 20 lipca do 0,5 DJP DJP/ha; - obsada po 20 lipca od 0,5 DJP DJP/ha do 1 /DJP DJP/ha. - ograniczona obsada pastwiska i sezon pastwiskowy. Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

8 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Intensywnie użytkowane łąki to ekologiczna pułapka dla wielu gatunków ptaków Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

9 Kluczowe i towarzyszące gatunki ptaków
Wariant 4(5).1 może być realizowany na łąkach i pastwiskach, na których gniazduje przynajmniej jeden z tzw. kluczowych gatunków ptaków. Są to gatunki wymienione w ZałącznikuI Dyrektywy 79/409/EWG (Ptasiej): błotniak łąkowy, derkacz, biegus zmienny, dubelt i wodniczka. Jako kluczowe wskazano również pięć gatunków, nie wymienionych w Załączniku I, ale w stosunku do których powinny być podjęte podobne środki ochrony w myśl Art. 4 ust. 2 wspomnianej Dyrektywy: czajkę, kszyka, rycyka, kulika wielkiego i krwawodzioba. Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

10 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Błotniak łąkowy Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

11 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Derkacz Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

12 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Czajka Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

13 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Rycyk Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

14 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Kulik wielki Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

15 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Krwawodziób Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

16 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Kszyk Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

17 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Gatunki towarzyszące Lista gatunków towarzyszących obejmuje: świergotka łąkowego (Anthus pratensis), pliszkę żółtą (Motacilla fl ava), pokląskwę (Saxicola rubetra), kląskawkę (Saxicola torquata), świerszczaka (Locustella naevia) i potrzeszcza (Miliaria calandra). Wskazano w niej również cyrankę (Anas querquedula), gniazdującą na śródłąkowych małych zbiornikach wodnych oraz dużo rzadsze gatunki, których obecność bardzo podnosi rangę miejsca, jako ptasiej ostoi tj. bataliona (Philomachus pugnax), brodźca pławnego (Tringa stagnatilis), sowę błotną (Asio fl ammeus), kraskę (Coracias garrulus) i pliszkę cytrynową (Motacilla citreola). Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

18 Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Dziękuję za uwagę Ludwik Maksalon; Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody


Pobierz ppt "Programy rolnośrodowiskowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google