Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII."— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - projekt Zbąszyń, 08-09.06.2015 r.

3 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 2 Formularz „Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju” w chwili obecnej podlega konsultacjom międzyresortowym. Niniejsza prezentacja została opracowana na podstawie wersji roboczej formularza z dnia 03 kwietnia 2015 roku.

4 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 3 § 4, ust. 3 Jeżeli do końca 2018 roku LGD nie: 1) osiągnie co najmniej 20% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, 2) wykorzysta co najmniej: a) 20% środków finansowych na realizację LSR w ramach każdego z programów, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, b) 10% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom de faworyzowanym, c) 20% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy. - w ramach danego programu; - kwota określona w ust. 1 w ramach danego programu ulega obniżeniu o 10 % oraz o różnicę pomiędzy poziomem wykorzystania środków finansowych na realizację LSR w ramach danego programu, określonym w pkt 2 lit. a, a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych na realizację LSR w ramach danego programu. PRZYKŁAD.PRZYKŁAD.

5 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 4 § 4, ust. 4 Jeżeli do końca 2021 roku LGD nie: 1) osiągnie co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz 40 % każdego wskaźnika produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2019-2021, 2) wykorzysta co najmniej: a) 50% środków finansowych na realizację LSR w ramach każdego z programów, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, b) 30% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom de faworyzowanym, c) 50% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy. - w ramach danego programu; - kwota określona w ust. 1 w ramach danego programu ulega obniżeniu o 30 % oraz o różnicę pomiędzy poziomem wykorzystania środków finansowych na realizację LSR w ramach danego programu, określonym w pkt 2 lit. a, a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych na realizację LSR w ramach danego programu.

6 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 5 § 4, ust. 5 Jeżeli do końca 2018 roku LGD: 1) osiągnie co najmniej 50% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, 2) wykorzysta co najmniej: a) 40% środków finansowych na realizację LSR w ramach każdego z programów, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, b) 20% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom de faworyzowanym, c) 40% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy. - w ramach danego programu; 3) realizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie - kwota określona w ust. 1 w ramach danego programu może zostać podwyższona, o ile dostępne są środki w ramach danego programu na takie podwyższenia.

7 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 6 § 4, ust. 6 Przy ustalaniu poziomu wskaźników, zgodnie z ust. 3–5 pod uwagę brane będą operacje, dla których płatność została wypłacona beneficjentowi odpowiednio do końca 2018 roku i do końca 2021 roku.

8 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 7 § 5 LGD zobowiązuje się do: 1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i przedsięwzięć; 2) systematycznej aktualizacji umieszczonych na stronie internetowej LGD informacji dotyczących LGD, LSR, naborów wniosków o przyznanie pomocy przyczyniających się do realizacji LSR, wyników tych naborów; 3) dostępności pracowników biura LGD przez co najmniej 4 godziny dziennie w dni robocze oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD informacji o czasie pracy tego biura;

9 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 8 4) bezpłatnego świadczenia przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące LSR; 5) prowadzenia ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie którego udzielono doradztwa, a także wskazania postępowania w sprawie wyboru operacji (naboru), którego dotyczy; 6) przekazywania Samorządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt 5 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy RLKS;

10 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 9 7) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach LSR; 8) terminowego oraz prawidłowego przeprowadzania postępo- wania w sprawie wyboru operacji realizujących LSR, zgodnie z art. 21 – 23 ustawy RLKS, w tym dokonywania wyboru operacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS; 9) ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 4, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tego naboru z SW;

11 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 10 10) wykonania zaleceń z kontroli realizacji LSR, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy PROW oraz zaleceń mających na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, o których mowa w § 6 pkt 3 umowy; 11) umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru operacji przez LGD, przez przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upoważnionych do takich kontroli; 12) stosowania do wyboru operacji realizujących LSR procedur i kryteriów wyboru operacji, o których mowa odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do umowy;

12 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 11 13) zapewnienia, aby pracownicy biura posiadali kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż posiadane przez skład tego organu w dniu dokonania wyboru LSR; 14) zapewnienia swobodnego dostępu do członkostwa w LGD podmiotom zainteresowanym złożeniem do LGD wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące LSR, w przypadku, gdy kryteria wyboru operacji, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy przewidują premiowanie wnioskodawców będących członkami LGD;

13 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 12 15) monitorowania realizacji LSR, w tym: a) określenia wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć, w tym wskaźników odnoszących się do grup defaworyzowanych określonych w LSR oraz wskaźników dotyczących utworzonych miejsc pracy, b) opracowania i udostępnienia beneficjentom formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR,

14 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 13 c) złożenia Samorządowi Województwa sprawozdania z realizacji LSR w terminie wskazanym przez Samorząd Województwa na formularzu przez niego udostępnionym, (nie później niż w terminie złożenia następnego sprawozdania), d) złożenia Samorządowi Województwa do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym przez Samorząd Województwa;

15 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 14 16) podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez niezwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej LGD zestawień rzeczowo – finansowych z realizowanych przez nią operacji; 17) niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o okoli- cznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz niezwłocznego powiadamiania Samorządu Województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie; 18) współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy PROW w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR; dotyczy projektów grantowych oraz operacji własnych w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy RLKS oraz wsparcia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy RLKS.

16 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 15 19) złożenia Samorządowi Województwa harmonogramu planowanych działań komunikacyjnych wraz ze wskaźnikami realizacji tych działań, ich budżetem oraz planowanymi efektami tych działań, w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, za rok następny, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym przez Samorząd Województwa, a także wprowadzenia w nim zmian wynikających z oceny, o której mowa w § 6 pkt 1; 20) współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mającej na celu zapewnienie właściwej obsługi oraz monitorowania postępowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach PROW; 21) stosowania wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PROW.

17 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 16 § 6 Samorząd Województwa zobowiązany jest do: a) oceny racjonalności harmonogramu, o którym mowa w § 5 pkt 19 umowy, w szczególności poprzez weryfikację różnorodności i adekwatności działań komunikacyjnych do wskaźników realizacji tych działań, a także adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań, w terminie 14 dni od jego złożenia przez LGD; b) oceny stopnia realizacji harmonogramu, o którym mowa w § 5 pkt 19 umowy oraz przekazania LGD wyniku tej oceny, do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji LSR, za rok poprzedni;

18 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 17 c) analizy sprawozdań, o których mowa § 5 pkt 15 lit. d umowy polegającej na weryfikacji zgodności danych zawartych w tych sprawozdaniach z LSR, umową oraz innymi dokumentami LGD. Po uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji zawartych w tych sprawozdaniach, Samorząd Województwa może wydać LGD zalecenia mające na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR; d) oceny zmian umowy, o które wnioskuje LGD; e) szkolenia pracowników LGD w razie zmiany zasad/przepisów.

19 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 18 § 7 1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na: 1) zmianę celów ogólnych LSR; 2) niedotrzymanie zobowiązań określonych w umowie; 3) zmianę limitów środków, o których mowa w § 4 umowy, chyba że umowa stanowi inaczej; 4) zmniejszenie środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 2018 i 2021 roku w budżecie LSR, określonym w załączniku nr 1 do umowy; 5) pogorszenie określonych w opisach stanowisk, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy wymagań dotyczących pracowników.

20 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 19 3. Zmiana kryteriów wyboru operacji odbywa się zgodnie z zasadami zmiany kryteriów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, a także z zachowaniem ich mierzalności. Kryteria wyboru operacji zawierają niebudzący wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny. 4. Zmiana wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć LSR wymaga zachowania poprawności metodologicznej tych wskaźników. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika realizacji LSR o charakterze inwestycyjnym lub odnoszącego się do grup defaworyzowanych określonych w LSR lub dotyczącego utworzonych miejsc pracy jest możliwe po dokonaniu równoważnego zwiększenia wartości docelowej innego wskaźnika realizacji LSR o takim charakterze lub wprowadzeniu nowego wskaźnika realizacji LSR o takim charakterze w równoważnej wartości docelowej.

21 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 20 5. Zmiana: 1) LSR, w zakresie charakterystyki członków albo partnerów LGD, struktury organu decyzyjnego LGD, 2) w załączniku nr 4 (harmonogram ogłoszeń) i 5 (opis stanowisk pracy) do umowy – dokonana za zgodą Samorządu Województwa nie wymaga zmiany umowy.

22 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 21 § 8 1. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku niewykonania przez LGD, pomimo jednokrotnego wezwania dokonanego przez Samorząd Województwa co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 pkt 1–5, 8–9, 11, 13–25 i 28 umowy; 2. Umowa może ulec rozwiązaniu w razie powtarzających się przypadków wyboru operacji w ramach wsparcia na realizację LSR, który spełnia przesłanki wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS.

23 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 22 § 8 3. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu, złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na realizację LSR. 4. O rozwiązaniu umowy Samorząd Województwa niezwłocznie powiadamia LGD.

24 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 23 § 9 Zobowiązuje strony do zachowania trybu pisemnego we wszelkich sprawach, z podaniem numeru umowy oraz daty podpisania umowy. W przypadku, gdy LGD nie powiadomiła Samorządu Województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną.

25 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 24 § 10 1. Wszystkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a LGD wynikające z umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa. 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w § 1 oraz przepisy : -ustawa kodeks cywilny; -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ; -ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; -ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; -ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych, w perspektywie finansowej 2014 – 2020; -ustawy PO RiM …..

26 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 25 § 11 1. Umowa zawarta jest pod warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zmian w LSR zapewniających otrzymanie w ramach oceny każdego kryterium wyboru co najmniej minimalnej liczby punktów określonej dla tych kryteriów w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS. 2. Umowa jest nie ważna w przypadku nie spełnienia przez LGD warunku, o którym mowa w ust. 1.

27 26 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań; IV Piętro tel. 61 626 60 00; fax. 61 626 60 04; e-mail: dow.sekretariat@umww.pl www.prow.umww.pl Dziękuję za uwagę

28 Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt 27 Przykład 1 Budżet PROW 2014 – 2020 LGD to 10.000.000,00 zł. Poziom wykorzystania 1.000.000,00 zł. 10% - 1.000.000,00 zł. 20% - 2.000.000,00 zł. Do końca 2018. Budżet LGD – 10% + (20% - poziom wykorzystania) = Budżet po cięciu. 10.000.000,00 – 1.000.000,00 + (2.000.000,00 – 1.000.000,00) = 8.000.000,00 Powrót.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google