Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maja Dąbrowska Październik 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maja Dąbrowska Październik 2011"— Zapis prezentacji:

1 Maja Dąbrowska Październik 2011
Umowa przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju MAŁE PROJEKTY Maja Dąbrowska Październik 2011 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2 Akty prawne Ustawa ROW ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.)

3 Akty prawne Rozporządzenie 413
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – (Dz. U. Nr 138, poz. 868), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 613)

4 Akty prawne cd. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 613)

5 Podstawa przyznania pomocy
Pomoc (…) jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Art. 22 ust. 1 ustawy ROW Formularz umowy przyznania pomocy zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi § 17 ust. 1 rozporządzenia 413

6 Umowa przyznania pomocy
Formularz uzupełniony o informacje z poprawnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie pomocy w przypadku miejsc przeznaczonych do wypełnienia

7 Treść umowy Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie LSR”, MAŁE PROJEKTY

8 Treść umowy Tytuł operacji Cel operacji Miejsce/miejsca realizacji operacji Lokalna grupa działania Liczba etapów Przyznana pomoc - wysokość transz, wysokość wyprzedzającego finansowania

9 Realizacja operacji (1/2)
Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym Poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane Nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia tego wniosku

10 Realizacja operacji (2/2)
Udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym Uzyskanie wymaganych opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, lub decyzji związanych z realizacją tej operacji Zamontowanie oraz uruchomienie nabytego wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego

11 Zobowiązania Wnioskodawcy (1/16)
Spełnienie warunków określonych w PROW oraz aktach prawnych Realizacja operacji w miejscach wskazanych w umowie

12 Zobowiązania Wnioskodawcy (2/16)
Złożenie wniosku/wniosków o płatność wzór formularza – strona www UM miejsce wskazane w informacji na stronie www UM wraz z dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność do wniosku o płatność ostateczną Beneficjent załącza sprawozdanie z realizacji operacji, na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa

13 Zobowiązania Wnioskodawcy (3/16)
Osiągnięcie celu operacji Zachowanie celu operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji

14 Zobowiązania Wnioskodawcy (4/16)
Niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem współfinansowania z Funduszu Kościelnego, środków własnych JST lub subwencji ogólnej Poniesienie kosztów, stanowiących podstawę wyliczenia pomocy w formie rozliczenia pieniężnego w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego

15 Zobowiązania Wnioskodawcy (5/16)
nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc i ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem niezmieniania sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w trakcie realizacji operacji oraz do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej

16 Zobowiązania Wnioskodawcy (6/16)
w trakcie realizacji operacji oraz do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej umożliwienie przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów, oraz miejscach realizacji operacji umożliwienie przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji związanej z realizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych lub dokonania audytów i kontroli w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach realizacji operacji obecność Beneficjenta albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie wizytacji, kontroli i audytów w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty

17 Zobowiązania Wnioskodawcy (7/16)
Informowanie i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami pkt 3 i 4 załącznika VI rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Niezwłoczne informowanie Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z umową, wypłatę pomocy lub spełnienie warunków określonych w Programie, aktach prawnych oraz umowie w trakcie realizacji operacji oraz do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej

18 Zobowiązania Wnioskodawcy (8/16)
Przeznaczenie środków z płatności zaliczkowej (środków wyprzedzającego finansowania) wyłącznie na realizację operacji określonej w umowie Zwrot otrzymanych środków z płatności zaliczkowej, w kwocie przewyższającej równowartość 20% lub 50% zatwierdzonej do wypłaty kwoty pomocy, nie później niż przed dniem dokonania płatności ostatecznej przez Agencję Zwrot, na wezwanie Agencji, środków z płatności zaliczkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania Zwrot pomocy w części Zwrot pomocy/części pomocy, jeżeli w wyniku realizacji operacji nieinwestycyjnych uzyska dochód w wysokości wyższej niż wkład własny Zwrot części pomocy, jeżeli uzyskał współfinansowanie operacji ze środków JST lub Funduszu Kościelnego w wysokości wyższej niż wkład własny

19 Zobowiązania Wnioskodawcy (9/16)
Zwrot, na wezwanie Agencji, nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji operacji z Programem, ustawą, rozporządzeniem, przepisami odrębnymi lub umową, a w szczególności zaistnienia okoliczności skutkujących rozwiązaniem umowy Nie ma obowiązku zwrotu pomocy w ramach operacji w części zrealizowanej zgodnie z warunkami: zrealizowano operację wypełniane są zobowiązania z umowy prawidłowa realizacja operacji lub usunięcie nieprawidłowości - w wyniku kontroli i wizytacji (w trakcie/na zakończenie operacji) cel operacji został osiągnięty i zachowany Beneficjent uzyskał zwolnienia

20 Zobowiązania Wnioskodawcy (10/16)
Prowadzenie rachunku bankowego Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego Przedłożenie Samorządowi Województwa zaświadczenia wskazującego rachunek bankowy (ewentualnie: umowa z baniem lub inny dokument świadczący o nr rachunku beneficjenta) wraz z wnioskiem o płatność niezwłocznie w przypadku zmiany numeru tego rachunku

21 Zobowiązania Wnioskodawcy (11/16)
Poinformowanie Samorządu Województwa o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli dokumenty te są przechowywane poza miejscem zamieszkania/siedzibą Beneficjenta w przypadku zmiany – 14 dni od dnia jej zaistnienia

22 Zobowiązania Wnioskodawcy (12/16)
Porozumiewanie się w formie pisemnej kierowanej na adres wskazany w treści umowy powołując się na numer umowy oraz datę jej zawarcia Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych zawartych w umowie w trybie przewidzianym w art. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.) w przeciwnym wypadku wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi uznaje się za doręczoną. zmiana ta nie wymaga zmiany umowy

23 Zobowiązania Wnioskodawcy (13/16)
złożenie do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, aktualny wzór jest dostępny na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej – osoby fizyczne najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

24 Zobowiązania Wnioskodawcy (14/16)
złożenie, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej według wzoru przekazanego przez LGD

25 Zobowiązania Wnioskodawcy (15/16)
przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia niezwłocznie po dniu zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy

26 Zobowiązania Wnioskodawcy (16/16)
Dokumentacja PZP: komplet dokumentów przetargowych przygotowanych i ogłoszonych przez Zamawiającego, w tym ogłoszenia, kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej, kompletną ofertę wybranego Wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym Wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców, kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami do SIWZ, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu

27 Zmiana umowy (1/3) Na wniosek każdej ze stron
Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej pomocy Nie może powodować zmiany celu operacji Nie może powodować zmiany postanowienia dotyczącego „niefinansowania z innych środków publicznych z wyłączeniem FK i JST” oraz „osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat (inwestycja)”

28 Zmiana umowy (2/3) Może dotyczyć postanowień „nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ” lub „niezmieniania sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą ” w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności W przypadku zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w wyniku przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która ma wpływ na wysokość kwoty pomocy

29 Zmiana umowy (3/3) Wniosek o dokonanie zmiany umowy dotyczący:
zmiany zakresu rzeczowego etapów lub wysokości transz Beneficjent składa: najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres rzeczowy lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji mają zostać zmienione zmiany terminu złożenia wniosku o płatność, Beneficjent składa: przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność

30 Rozwiązanie umowy (1/5) Nierozpoczęcie przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną Odstąpienie przez Beneficjenta od realizacji operacji Niezłożenie wniosku o płatność w terminie wskazanym w umowie (lub na wezwanie) Odmowa wypłaty pomocy

31 Rozwiązanie umowy (2/5) Stwierdzenie nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. Urz. UE L 355 z , str. 56) w okresie realizacji operacji lub do dnia upływu 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej Wykluczenie Beneficjenta z otrzymywania pomocy o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 1975/2006; Złożenie podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy; Wydanie orzeczeń stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy, czynów zabronionych przepisami odrębnymi

32 Pomimo wezwań SW Rozwiązanie umowy (3/5) Negatywnej oceny wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach operacji Niewypełnienia zobowiązań: niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach (§ 5 ust. 1 pkt 4 lit. g) przedłożenia Samorządowi Województwa zaświadczenia (rachunek bankowy) (§ 5 ust. 2 pkt 5) oraz warunki § 5 ust. 2 pkt 6 poinformowania Samorządu Województwa o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji (§ 5 ust. 2 pkt 8) złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej (§ 5 ust. 3)

33 Niewypełnienia zobowiązań:
Rozwiązanie umowy (4/5) Niewypełnienia zobowiązań: poinformowania SW o zmianie miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji (14 dni od zmiany) jeśli niewypełnienie tego zobowiązania spowoduje uniemożliwienie przeprowadzenia audytu lub kontroli

34 Rozwiązanie umowy (5/5) Rozwiązanie umowy następuje po zakończeniu przez Agencję czynności związanych z odzyskaniem wypłaconej Beneficjentowi pomocy oraz płatności zaliczkowej

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Maja Dąbrowska Październik 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google