Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20 - 22 grudnia 2004r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20 - 22 grudnia 2004r."— Zapis prezentacji:

1

2 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20 - 22 grudnia 2004r.

3 Podstawy formalne (1)  Wydzielenie operatora systemu przesyłowego ze struktur przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo – Artykuł 10 Dyrektywy 2003/54/EC  Wyznaczenie przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Artykuł 9c) ust. 8 ustawy-Prawo energetyczne

4 Podstawy formalne (2)  Marzec 2004 r. - utworzenie spółki PSE-Operator S.A. w ramach programu restrukturyzacji PSE S.A.  Kwiecień 2004 r. – Prezes URE Decyzją nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS udzielił PSE-Operator S.A. koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze RP okres od 1.07.2004 r. do 1.07.2014 r.

5 Podstawy formalne (3)  1 lipiec 2004 r. - PSE-Operator S.A. przejmuje od PSE S.A. obowiązki operatora systemu przesyłowego  28 lipiec 2004 r. - Prezes URE Decyzją nr DPE/OSPE/2/4988/W/2/2004/JL wyznaczył PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego

6 Wymagania wynikające z Decyzji Prezesa URE  OSP prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci na podstawie IRiESP  OSP jest zobowiązany do publicznego dostępu do IRiESP oraz do projektów jej zmian  OSP jest zobowiązany stosować IRiESP udostępnioną przez PSE SA do 31.12.2004 r.  OSP jest zobowiązany opracować własną IRiESP i przedstawić Prezesowi URE do zaopiniowania do 31.10.2004 r.

7 Skutek Konieczność wprowadzenia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. z dniem 1 stycznia 2005 r.

8 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (1)  28.10.2004 r. - przekazanie Prezesowi URE projektu IRiESP do zaopiniowania  29.10.2004 r. - rozpoczęcie procesu konsultacji z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej - opublikowanie na stronie internetowej OSP projektu IRiESP wraz z dokumentem „Wykaz zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej z dnia 20.12.2002 r. opracowanej przez PSE SA w stosunku do projektu IRiESP PSE-Operator S.A.”

9 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (2)  Proces konsultacji przebiegał równolegle w dwóch obszarach :  zapisy Regulaminu Wymiany Międzysystemowej (część szczegółowa nr 4 IRiESP) do 05.11.2004 r.  zapisy części ogólnej IRiESP, Regulaminu Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce (część szczegółowa nr 1 IRiESP), Regulaminu Regulacyjnych Usług Systemowych (część szczegółowa nr 2 IRiESP) oraz Regulaminu Generacji Wymuszonej (część szczegółowa nr 3 IRiESP) do 12.11.2004 r.

10 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (3)  W dniu 18.11.2004 r. Zarząd PSE-Operator S.A. zatwierdził tekst części szczegółowej nr 4 RWM i wprowadził do stosowania z dniem 01.01.2004 r.  W dniu 29.11.2004 r. Zarząd PSE-Operator S.A. Zatwierdził i wprowadził do stosowania z dniem 01.01.2005 r.:  Część ogólną IRiESP,  Część szczegółową nr 1 IRiESP – Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce,  Część szczegółową nr 2 IRiESP – Regulamin Regulacyjnych Usług Systemowych,  Część szczegółową nr 3 IRiESP – Regulamin Generacji Wymuszonej  W dniu 29.11.2004 r. wszystkie części IRiESP PSE-Operator S.A. Wraz z raportem z konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej OSP.

11 Opinia Prezesa URE  Prezes URE pismem nr DPK-7110-25(2)2004RGa z dnia 1 grudnia 2004 r. uznał, że IRiESP PSE-Operator S.A. może być stosowana od dnia 1 stycznia 2005 r.

12 IRiESP PSE-Operator S.A. Zmiany formalne

13 Struktura IRiESP  IRiESP PSE-Operator S.A. opiera się na zapisach IRiESP opracowanej przez PSE SA  IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje:  Część ogólną  Część szczegółową nr 1 - Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce  Część szczegółową nr 2 - Regulamin Regulacyjnych usług Systemowych  Część szczegółową nr 3 - Regulamin Generacji Wymuszonej  Część szczegółową nr 4 - Regulamin Wymiany Międzysystemowej

14 Zmiany formalne (1)  Zmiana podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP   zmiana nazwy podmiotu pełniącego rolę OSP   zmiana danych adresowych   odwołania do Taryfy PSE-Operator S.A.   weryfikacja sposobu realizacji obowiązków OSP w związku z rozpoczęciem działalności PSE-Operator S.A.

15 Zmiany formalne (2)  Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania IRiESP – w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP  Wprowadzenie pojęcia operatora systemu dystrybucyjnego w miejsce operatora systemu rozdzielczego

16 Regulamin Rynku Bilansującego

17 Zmiany formalne  Zmiany związane ze zmianą podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego  Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania Regulaminu  Usunięcie wykazu dokumentów wymienianych poprzez system WIRE w poszczególnych procesach realizowanych na RB i wprowadzenie odwołania do „Standardów technicznych systemu WIRE” – pkt. 8.2.4.

18 Zasady wyznaczania ceny CW MAX  Nowelizacja zasad wyznaczania ceny Ck (rozporządzenie „taryfowe” z dnia 23 kwietnia 2004 r.):  Cena Ck jest równa średniej cenie energii elektrycznej wytworzonej w krajowym systemie elektroenergetycznym w jednostkach wytwórczych kondensacyjnych, obliczonej jako iloraz przychodów ze sprzedaży tej energii oraz ilości sprzedanej energii  Przyjęte zasady na RB:  Cena CW MAX jest równa cenie Ck  Dla okresu obowiązywania taryfy OSP dla roku taryfowego 2005 cena CW MAX jest równa 139,70 zł/MWh

19


Pobierz ppt "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach 20 - 22 grudnia 2004r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google