Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A."— Zapis prezentacji:

1

2 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A.
Spotkanie z Klientami PSE SA i PSE-Operator S.A. w dniach grudnia 2004r.

3 Podstawy formalne (1) Wydzielenie operatora systemu przesyłowego ze struktur przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo – Artykuł 10 Dyrektywy 2003/54/EC Wyznaczenie przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Artykuł 9c) ust. 8 ustawy-Prawo energetyczne

4 Podstawy formalne (2) Marzec 2004 r. - utworzenie spółki PSE-Operator S.A. w ramach programu restrukturyzacji PSE S.A. Kwiecień 2004 r. – Prezes URE Decyzją nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS udzielił PSE-Operator S.A. koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze RP okres od r. do r.

5 Podstawy formalne (3) 1 lipiec 2004 r. - PSE-Operator S.A. przejmuje od PSE S.A. obowiązki operatora systemu przesyłowego 28 lipiec 2004 r. - Prezes URE Decyzją nr DPE/OSPE/2/4988/W/2/2004/JL wyznaczył PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego

6 Wymagania wynikające z Decyzji Prezesa URE
OSP prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci na podstawie IRiESP OSP jest zobowiązany do publicznego dostępu do IRiESP oraz do projektów jej zmian OSP jest zobowiązany stosować IRiESP udostępnioną przez PSE SA do r. OSP jest zobowiązany opracować własną IRiESP i przedstawić Prezesowi URE do zaopiniowania do r.

7 Skutek Konieczność wprowadzenia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A z dniem 1 stycznia 2005 r.

8 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (1)
r. - przekazanie Prezesowi URE projektu IRiESP do zaopiniowania r. - rozpoczęcie procesu konsultacji z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej - opublikowanie na stronie internetowej OSP projektu IRiESP wraz z dokumentem „Wykaz zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej z dnia  r. opracowanej przez PSE SA w stosunku do projektu IRiESP PSE-Operator S.A.”

9 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (2)
Proces konsultacji przebiegał równolegle w dwóch obszarach: zapisy Regulaminu Wymiany Międzysystemowej (część szczegółowa nr 4 IRiESP) do r. zapisy części ogólnej IRiESP, Regulaminu Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce (część szczegółowa nr 1 IRiESP), Regulaminu Regulacyjnych Usług Systemowych (część szczegółowa nr 2 IRiESP) oraz Regulaminu Generacji Wymuszonej (część szczegółowa nr 3 IRiESP) do  r.

10 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (3)
W dniu r. Zarząd PSE-Operator S.A. zatwierdził tekst części szczegółowej nr 4 RWM i wprowadził do stosowania z dniem r. W dniu r. Zarząd PSE-Operator S.A. Zatwierdził i wprowadził do stosowania z dniem r.: Część ogólną IRiESP, Część szczegółową nr 1 IRiESP – Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce, Część szczegółową nr 2 IRiESP – Regulamin Regulacyjnych Usług Systemowych, Część szczegółową nr 3 IRiESP – Regulamin Generacji Wymuszonej W dniu r. wszystkie części IRiESP PSE-Operator S.A. Wraz z raportem z konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej OSP.

11 Opinia Prezesa URE Prezes URE pismem nr DPK (2)2004RGa z dnia 1 grudnia 2004 r. uznał, że IRiESP PSE-Operator S.A. może być stosowana od dnia 1 stycznia 2005 r.

12 IRiESP PSE-Operator S.A. Zmiany formalne

13 IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje:
Struktura IRiESP IRiESP PSE-Operator S.A. opiera się na zapisach IRiESP opracowanej przez PSE SA IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje: Część ogólną Część szczegółową nr 1 - Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce Część szczegółową nr 2 - Regulamin Regulacyjnych usług Systemowych Część szczegółową nr 3 - Regulamin Generacji Wymuszonej Część szczegółową nr 4 - Regulamin Wymiany Międzysystemowej

14 Zmiany formalne (1) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP zmiana nazwy podmiotu pełniącego rolę OSP zmiana danych adresowych odwołania do Taryfy PSE-Operator S.A. weryfikacja sposobu realizacji obowiązków OSP w związku z rozpoczęciem działalności PSE-Operator S.A.

15 Zmiany formalne (2) Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania IRiESP – w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP Wprowadzenie pojęcia operatora systemu dystrybucyjnego w miejsce operatora systemu rozdzielczego

16 Regulamin Rynku Bilansującego

17 Zmiany formalne Zmiany związane ze zmianą podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania Regulaminu Usunięcie wykazu dokumentów wymienianych poprzez system WIRE w poszczególnych procesach realizowanych na RB i wprowadzenie odwołania do „Standardów technicznych systemu WIRE” – pkt

18 Zasady wyznaczania ceny CWMAX
Nowelizacja zasad wyznaczania ceny Ck (rozporządzenie „taryfowe” z dnia 23 kwietnia 2004 r.): Cena Ck jest równa średniej cenie energii elektrycznej wytworzonej w krajowym systemie elektroenergetycznym w jednostkach wytwórczych kondensacyjnych, obliczonej jako iloraz przychodów ze sprzedaży tej energii oraz ilości sprzedanej energii Przyjęte zasady na RB: Cena CWMAX jest równa cenie Ck Dla okresu obowiązywania taryfy OSP dla roku taryfowego 2005 cena CWMAX jest równa 139,70 zł/MWh

19


Pobierz ppt "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google