Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Edukacji Humanitarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Edukacji Humanitarnej"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Edukacji Humanitarnej
Część I Wprowadzenie do Edukacji Humanitarnej

2 „Człowiek nie żyje sam na Ziemi i jest od Niej zależny.”
MEMENTO „Człowiek nie żyje sam na Ziemi i jest od Niej zależny.” „Dlatego, każdy powinien szanować wszystko co go otacza i racjonalnie tym gospodarować, chroniąc zarazem środowisko i jego bioróżnorodność.” Szczepan Kawski Wrocław, dn

3 Jakie relacje? Ludzie wobec siebie i wobec zwierząt nie powinni przejawiać tego typu zachowań:

4 Stan obecny Zwierzęta: zaniedbane, katowane, zabijane, porzucane
Środowisko: dewastowane, rabowane (zasoby naturalne), biodegradowane (niszczenie bioróżnorodności), zaśmiecane i zatruwane Ludzie: prześladowani, katowani, zabijani, wykorzystywani, hańbieni i poniżani, ale jednocześnie ludzie: niewrażliwi, bezwzględni, chciwi, egoistyczni, nieuczciwi, nieodpowiedzialni, bezmyślni, okrutni

5 Skutki Zwierzęta: przepełnione schroniska, zwierzęta wałęsające się, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia innych zwierząt oraz ludzi, zanieczyszczenie ulic i osiedli, zagrożenia komunikacyjne, zwierzęta okaleczone i zabite albo umierające w cierpieniach Środowisko: ocieplanie atmosfery Ziemi, ubożenie powierzchni naturalnych lasów i innych formacji roślinnych na Ziemi, kurczenie się zasobów naturalnych, postępujące zmiany klimatyczne prowadzące do występowania nietypowych dla danych obszarów Ziemi zjawisk atmosferycznych lub o nie notowanej dotychczas sile lub natężeniu, które prowadza do klęsk i katastrof, pogarszanie się lokalnych mikroklimatów i warunków do życia Ludzie: wzrastające rozwarstwienie społeczno-kulturowe i ekonomiczne, wzrastające napięcie na tle religijnym, rasowym i ekonomicznym, wzrost agresji i przemocy oraz okrucieństwa, brak poszanowania dla innych (ludzi, zwierząt, środowiska)

6 Wnioski Przyczyny stanu obecnego leżą wyłącznie w samym człowieku, gdyż winowajcą jest człowiek. Konieczne są działania, które doprowadzą do zmiany człowieka na lepsze. Człowiek przestrzega zasad i praw o ile je rozumie i akceptuje. Najskuteczniejsza jest w takich przypadkach odpowiednia edukacja.

7 Cele, zadania i metody Konieczne jest bieżące „uśmierzanie” skutków wynikających z problemów (kontrole, kary, schroniska, adopcje itp.). Niezbędne jest aby równolegle położyć nacisk na przeciwdziałanie skutkom problemów, gdyż profilaktyka zawsze jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania. Same zmiany w prawie, choćby najlepsze, i próba jego egzekwowania, nie wystarczą gdy zabraknie podstawowej wiedzy i przekonania do jego przestrzegania. Konieczne jest wzbudzenie w nas sumienia ekologicznego i nauczenie zasad etyki środowiskowej i humanitarnej. Edukacja Humanitarna „Człowiek-Zwierzę-Środowisko” stanowi projekt zbieżny z postulatami „Agendy 21” i najlepsze rozwiązanie w zakresie profilaktyki.

8 Omówienie projektu i pakietu materiałów do Edukacji Humanitarnej
Część I Omówienie projektu i pakietu materiałów do Edukacji Humanitarnej

9 Program Edukacji Humanitarnej
Agenda 21 określa zasady zrównoważonego rozwoju, które stanowią podstawę materiałów edukacyjnych w zakresie projektu: Edukacja Humanitarna "Człowiek-Zwierzę-Środowisko"

10 Program Edukacji Humanitarnej
Pakiet materiałów edukacyjnych zawiera: Zbiór tekstów krajowych przepisów prawnych i międzynarodowych konwencji oraz deklaracji, odnoszących się do ludzi, zwierząt i środowiska. Zbiór opracowań naukowych i opinii (artykułów) w odniesieniu do problematyki humanitarnej. Zestaw gotowych pomocy naukowych do wykorzystania podczas lekcji (spotkań) poświęconych zagadnieniom objętym projektem. Zestaw materiałów pomocnych przy tworzeniu Szkolnych Kół/Klubów Przyjaciół Zwierząt. Zestaw materiałów dla nauczycieli i wychowawców, ułatwiających prowadzenie programu (przewodnik). Zestaw poradników dla każdego, a szczególnie dla rodziców i wychowawców. Materiały dla dyrektorów szkół i władz gmin – przewodnik prowadzenia i koordynacji Szkolnego/Gminnego Programu Edukacji Humanitarnej.

11 Program Edukacji Humanitarnej
Strona zawiera informacje pomocnicze do realizacji programu nauczania w zakresie ochrony praw zwierząt w ujęciu Agendy 21 (zrównoważony rozwój).

12 Program Edukacji Humanitarnej
Strona jest mirrorem strony w dziale nauka-ekologia. Strona stanowi początek drogi do poznania szerszej wiedzy z zakresu edukacji humanitarnej: Edukacja Humanitarna "Człowiek-Zwierzę-Środowisko". Po pobieżnym zapoznaniu się z jej zawartością, osoby zainteresowane projektem będą mogły skorzystać z informacji zawartych na innych stronach o podobnej tematyce.

13

14 Program Edukacji Humanitarnej
Podstawowe materiały edukacyjne, niezbędne do realizacji Programu Edukacji Humanitarnej „Człowiek-Zwierzę-Środowisko”, zajmują ok. 100 Mb na płycie CD-R. Zestaw ten jest rozpowszechniany bezpłatnie zainteresowanym. Pakiet edukacyjny zawiera opis zasad współistnienia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego oraz wskazuje na właściwe relacje, jakie człowiek powinien z nimi wytworzyć, aby nie szkodzić i przetrwać, a jednocześnie jednak realizować swoje cele. Projekt kładzie nacisk, podobnie jak Agenda 21, na zrozumienie i zaakceptowanie przez człowieka konieczności samoograniczenia się dla dobra swojego oraz zwierząt i środowiska, w którym żyje.

15 Program Edukacji Humanitarnej
Podstawową treść programu stanowi kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, gdyż ten element naszego wychowania jest na co dzień najmniej i najrzadziej wykorzystywany. Zatem, problematyka ochrony humanitarnej zwierząt i odpowiedzialnej opieki nad nimi stanowi trzon niniejszej edukacji. Ekologia i relacje międzyludzkie stanowią uzupełnienie edukacji humanitarnej

16 MEMENTO „ Zrozumienie i zaakceptowanie przez człowieka konieczności samoograniczenia się dla dobra swojego i bliźnich oraz zwierząt i środowiska, w którym żyje, stanowi klucz do prawdziwego człowieczeństwa i przetrwania ludzkości.” Szczepan Kawski Wrocław, dn

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Koniec części I

32 Omówienie materiałów pomocniczych do Edukacji Humanitarnej
Część II Omówienie materiałów pomocniczych do Edukacji Humanitarnej

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 plansze pomocnicze do prowadzenia zajęć w ramach Edukacji Humanitarnej
Część II Przykładowe plansze pomocnicze do prowadzenia zajęć w ramach Edukacji Humanitarnej

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Koniec części II

85

86 Omówienie Agendy 21 w aspekcie Edukacji Humanitarnej
Część III Omówienie Agendy 21 w aspekcie Edukacji Humanitarnej czerwiec 1992 r. - Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju wrzesień 2002 r. - Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju

87 „Prawdziwa wolność jest poszanowaniem innych wolności!”
MEMENTO „Prawdziwa wolność jest poszanowaniem innych wolności!” „Wolność ściśle wiąże się z odpowiedzialnością za wolność Innych!” Szczepan Kawski Wrocław, dn

88 Konferencja Narodów Zjednoczonych ”Środowisko i Rozwój”
w Rio de Janeiro od 3 do 14 czerwca 1992 r.

89 KARTA ZIEMI Deklaracja z Rio
Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju określa Zasady ogólnych praw i obowiązków (wobec Ziemi)

90 KARTA ZIEMI Deklaracja z Rio (wybór)
Zasada 1 Istoty ludzkie są w centrum zainteresowania w procesie zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą.

91 KARTA ZIEMI Deklaracja z Rio (wybór)
Zasada 2 Państwa, w zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego, mają suwerenne prawo do korzystania ze swych zasobów naturalnych stosownie do ich własnej polityki dotyczącej środowiska i rozwoju oraz są odpowiedzialne za zapewnienie, że działalność prowadzona w ramach ich prawa lub kontroli, nie spowoduje zniszczeń środowiska naturalnego innych państw lub obszarów znajdujących się poza granicami narodowych uregulowań prawnych.

92 KARTA ZIEMI Deklaracja z Rio (wybór)
Zasada 3 Prawo do rozwoju musi być wypełnione tak, ażeby sprawiedliwie połączyć rozwojowe i środowiskowe potrzeby obecnych i przyszłych generacji. Zasada 4 Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana oddzielnie od niego.

93 Zasady zrównoważonego rozwoju
Powinna panować harmonia pomiędzy prawami przyrody, treścią edukacji i wychowania oraz działaniami ludzi w życiu codziennym!

94

95 Agenda 21 dokument rangi międzynarodowej pt. AGENDA 21 (opracowany na forum ONZ w Rio' 1992).

96 Agenda 21 IDEA AGENDY 21 Działalność polityczna i społeczno-gospodarcza człowieka musi być zatem podporządkowana Zasadom Zrównoważonego Rozwoju, których narzędziem (zbiorem zasad i wskazówek) jest dokument rangi międzynarodowej pt. AGENDA 21 (opracowany na forum ONZ w Rio' 1992). W imię przetrwania ludzkości nie może istnieć absolutna wolność działania i podejmowania decyzji. Muszą być one ograniczone dla dobra wspólnego. Szczepan Kawski Wrocław, dn

97 Agenda 21 (informacja skrótowa)
Agenda 21 należy do jednego z trzech dokumentów przyjętych na Szczycie Ziemi - Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) - w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Agenda 21 zawiera zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być podejmowane na przełomie XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.

98 Agenda 21 (informacja skrótowa)
Agenda 21 składa się z 40 rozdziałów, które stanowią  IV części: Zagadnienia socjalne i ekonomiczne; Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju; Wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji; Możliwości realizacyjne.

99 MEMENTO „ W imię przetrwania ludzkości nie może istnieć absolutna wolność działania i podejmowania decyzji. Muszą być one ograniczone dla dobra wspólnego.!” Szczepan Kawski Wrocław, dn

100 Deklaracja z Johanesburga
Rio+10 ŚWIATOWY SZCZYT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU w Johanesburgu 4 września 2002 r. Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju

101 Deklaracja z Johanesburga (wyjątki z tekstu deklaracji)
Czerpiąc z naszego dziedzictwa, działamy dla przyszłości 1.     My, przedstawiciele narodów świata, zgromadzeni na Szczycie Świata w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki, w dniach 2-4 września 2002 roku, potwierdzamy nasze zobowiązanie do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 2.     Zobowiązujemy się do budowania humanitarnego, sprawiedliwego i wrażliwego społeczeństwa globalnego, uznając, że wszyscy ludzie mają prawo do godności.

102 Deklaracja z Johanesburga (wyjątki z tekstu deklaracji)
Wyzwania, przed którymi stoimy 11.     Uznajemy, że wykorzenienie ubóstwa, zmiana wzorców konsumpcji i produkcji oraz ochrona i zarządzanie bazą zasobów naturalnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego stanowią nadrzędne cele i istotne warunki zrównoważonego rozwoju. 12.    Głęboki podział ludzkości na bogatych i biednych oraz coraz większe różnice między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się stanowią poważne zagrożenie dla globalnej pomyślności, bezpieczeństwa i stabilności.

103 Deklaracja z Johanesburga (wyjątki z tekstu deklaracji)
Wyzwania, przed którymi stoimy 13.    W dalszym ciągu cierpi globalne środowisko. W dalszym ciągu zmniejsza się różnorodność biologiczna, zubażane są zasoby ryb, pustynnienie powoduje utratę coraz większej powierzchni żyznych gruntów, już widoczne są negatywne skutki zmian klimatu, coraz częstsze i bardziej niszczycielskie są klęski żywiołowe, kraje rozwijające są coraz mniej odporne, zaś zanieczyszczenie powietrza, wód i mórz w dalszym ciągu pozbawia miliony możliwości zapewnienia sobie godnego życia.

104 Na zakończenie części III podsumowujące
DEZYDERATA

105 „Człowiek nie żyje sam na Ziemi i jest od Niej zależny.”
MEMENTO „Człowiek nie żyje sam na Ziemi i jest od Niej zależny.” „Dlatego, każdy powinien szanować wszystko co go otacza i racjonalnie tym gospodarować, chroniąc zarazem środowisko i jego bioróżnorodność.” Szczepan Kawski Wrocław, dn

106 konieczności samoograniczenia się dla dobra swojego i bliźnich
MEMENTO „Zrozumienie i zaakceptowanie przez człowieka konieczności samoograniczenia się dla dobra swojego i bliźnich oraz zwierząt i środowiska, w którym żyje, stanowi klucz do prawdziwego człowieczeństwa i przetrwania ludzkości.” Szczepan Kawski Wrocław, dn

107 „Prawdziwa wolność jest poszanowaniem innych wolności!”
MEMENTO „Prawdziwa wolność jest poszanowaniem innych wolności!” „Wolność ściśle wiąże się z odpowiedzialnością za wolność Innych!” Szczepan Kawski Wrocław, dn

108 MEMENTO „W imię przetrwania ludzkości nie może istnieć absolutna wolność działania i podejmowania decyzji. Muszą być one ograniczone dla dobra wspólnego.!” Szczepan Kawski Wrocław, dn


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Edukacji Humanitarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google