Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanowisko negocjacyjne Polski wobec projektu 7 PR Unii Europejskiej Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanowisko negocjacyjne Polski wobec projektu 7 PR Unii Europejskiej Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Nauki i Informatyzacji."— Zapis prezentacji:

1 Stanowisko negocjacyjne Polski wobec projektu 7 PR Unii Europejskiej Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Korzyści z udziału Polski w PR Dotychczasowe słabości Działania administracji Koncepcja 7 PR Stanowisko negocjacyjne Polski

3 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Korzyści z udziału w Programach Ramowych Budowa i utrzymywanie kontaktów z nauką europejską i ośrodkami akademickimi w Europie, Budowa i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami badawczymi w zakresie zaawansowanych technologii, nawiązywanie kontaktów z nowoczesnymi podmiotami przemysłowymi, udział w transferze technologii, Związanie programów badawczych z ogólno-europejskimi wyzwaniami i inicjatywami naukowymi, Wzmacnianie potencjału naukowego jednostek badawczych, Podnoszenie innowacyjności podmiotów gospodarczych.

4 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Ocena udziału polskich zespołów w 5 i 6 PR (1)

5 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Ocena udziału polskich zespołów w 5 i 6 PR (2)

6 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Ocena udziału polskich zespołów w 5 i 6 PR (3)

7 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Projekcja dofinansowania polskich jednostek naukowych z PR (stan obecny – 10% roczny wzrost)

8 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Dotychczasowe słabości konkluzje Zbyt mała liczba polskich zespołów badawczych przystępuje do konkursów o projekty PR, szczególnie reprezentujących MŚP oraz podmioty gospodarcze, Wymiana naukowa jest niezadowalająca; znacznie większa liczba naukowców wyjeżdża z Polski niż przyjeżdża, Transfer technologii będących rezultatem PR jest znikomy, Procent polskich zespołów badawczych finansowanych z budżetu PR jest niewystarczający; zbyt mała jest także całkowita wysokość dofinansowania, Przy kontynuacji obecnego 10% (rocznie) wzrostu dofinansowania z budżetu PR Polska nie osiągnie zrównoważenia pomiędzy kosztami udziału w PR a uzyskiwanym całkowitym dofinansowaniem.

9 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Strategiczne cele względem udziału w PR Maksymalizacja liczby polskich zespołów w PR UE poprzez: - zwiększanie współczynnika sukcesu, oraz - zwiększenie liczby składanych wniosków, Osiągnięcie równowagi w poziomie wymiany naukowej, Zwiększenie efektywności udziału polskiej nauki w PR, Poszukiwanie globalnego zrównoważenia bilansu finansowego w zakresie uczestnictwa Polski w PR (konieczny co najmniej 20% roczny wzrost dofinansowania).

10 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Projekcja dofinansowania polskich jednostek naukowych z PR (stan pożądany – 20% roczny wzrost)

11 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Działania administracji Aktywny udział w kształtowaniu polityki naukowej UE (Grupy Robocze, COREPER, Rady ds. Konkurencyjności, konsultacje z posłami do PE), Współudział w tworzeniu aktów prawnych – na poziomie europejskim i krajowym, Informacja i szkolenia w kraju (poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy, Branżowe i Regionalne Punkty Kontaktowe oraz Regionalne Centra Innowacyjności), Wspieranie polskich jednostek biorących udział w PR.

12 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Koncepcja 7 PR przygotowana przez KE Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego przygotowany przez KE – kwiecień 2005 7 PR obejmuje okres 7 lat (2007-2013) Składa się z czterech programów szczegółowych:  Kooperacja  Idee naukowe  Zasoby ludzkie  Zdolności badawcze

13 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Program „Kooperacja” Cel: osiągnięcie wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii, Środki: szereg działań poczynając od współpracy badawczej i sieci naukowych po koordynację krajowych programów badawczych, Budżet: ponad połowa całego budżetu 7 PR, Możliwość wspierania emerging needs oraz unforseen policy needs.

14 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Program „Kooperacja” – priorytety tematyczne Zdrowie, Żywność, rolnictwo i biotechnologia, ICT, Nanonauka, nanotechnologia, materiały i nowe technologie produkcyjne, Energia, Środowisko (+ zmiany klimatyczne), Transport (+ aeronautyka), Nauki społeczno-ekonomiczne i nauki humanistyczne, Bezpieczeństwo i badania przestrzeni kosmicznej.

15 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Program „Idee naukowe” Cel: Stymulowanie kreatywności i „doskonałości” badań europejskich przez finansowanie frontier research prowadzonych przez zespoły badawcze konkurujące między sobą na poziomie europejskim, Finansowanie projektów badawczych, których tematyka będzie określana przez samych naukowców – investigator driven, Projekty badawcze będą dotyczyły wszystkich dziedzin, Wdrażaniem będzie się zajmować Europejska Rada ds. Badań (ERC), składająca się z Governing Council oraz struktury implementacyjnej.

16 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Program „Zasoby ludzkie” Cel: Rozwijanie i wzmacnianie potencjału ludzkiego w dziedzinie badań naukowych w Europie poprzez wspieranie kształcenia, mobilności oraz rozwój karier badawczych, szczególnie młodych naukowców, Zaakcentowanie wagi programu „Maria Curie”.

17 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Program „Zdolności badawcze” Cel: zwiększenie potencjału w dziedzinie badań i innowacji w Europie, Ważne: jedno z działań to „pełne wykorzystanie potencjału badawczego znajdującego się w regionach konwergencji” – dotyczy infrastruktury badawczej.

18 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Inne elementy projektu decyzji PE Położenie większego nacisku na priorytety tematyczne niż na „instrumenty”, Nacisk na zaspokajanie potrzeb przemysłu, w szczególności duża rola Europejskich Platform Technologicznych, Nowa infrastruktura badawcza i osiągnięcie synergii w tym obszarze z funduszami strukturalnymi, Zapowiedź uproszczenia instrumentów finansowania, zmniejszenia obciążeń biurokratycznych, optymalizacji zarządzania.

19 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Przewidziane instrumenty finansowania Instrumenty służące wdrażaniu działań przy wykorzystaniu konkursów (call of proposals): - współpraca badawcza (callaborative projects), - sieci doskonałości (networks of excellence), - akcje wspierające (coordination and support actions), - projekty indywidualne (individual projects), - wsparcie rozwoju kariery naukowej, - badania na rzecz określonych grup (w szczególności MSP).

20 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Założenia budżetowe 7 PR (1) Dwukrotne zwiększenie budżetu PR, z uwagi na: Zbieżność z celem barcelońskim (3% PKB na B+R do 2010 r.), Efekt dźwigni – stymulowanie prywatnych inwestycji w B+R, Wpływ na wzrost gospodarczy UE, Wartość dodana – tworzenie masy krytycznej, dostęp do wiedzy i infrastruktury w innych państwach, Zwiększające się koszty prowadzenia badań i trudność w ich udźwignięciu przez poszczególne państwa, Obecnie znaczny odsetek dobrych projektów nie uzyskuje wsparcia z powodu zbyt małych środków – marnowanie pomysłów i wysiłku związanego z przygotowaniem propozycji.

21 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI ProgramPropozycja KE (mld EUR) % Kooperacja44,761 Idee naukowe11,916,3 Zasoby ludzkie7,29,8 Zdolności badawcze 7,610,3 JRC1,92,6 razem73,2100 Założenia budżetowe 7 PR (2)

22 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Lata2007200820092010201120122013 Propoz ycja KE (%) 8101214161921 Wydatki na działalność operacyjną 7 PR w poszczególnych latach Założenia budżetowe 7 PR (3)

23 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI PriorytetPropozycj a KE (%) Health19 Food, Agriculture and Biotechnologies6 ICT29 Nanosciences, Nanotech, Materials and new Production Technologies 11 Energy7 Environment (incl. Climate Change)6 Transport (incl. Aeronautics)13 Socio-economic Sciences and the Humanities2 Security and Space Research9 Założenia budżetowe 7 PR (Kooperacja)

24 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI DziałaniePropozycja KE (w mld EUR) % Research infrastructure4,053 SME1,925 Regions0,162 Research Potential0,567 Science and Society0,567 International Co-operation0,365 Założenia budżetowe 7 PR (Zdolności badawcze)

25 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski – argumenty (1) Brak równowagi ogólnego udziału polskiego sektora nauki w Programach Ramowych, Początkowe pozytywne doświadczenia (5 PR) świadczą dobrze o naszych możliwościach, Niekorzystny trend w 6 PR odsłania zarówno nasze słabości (np. przestarzała aparatura badawcza, związana z tym mała atrakcyjność Polski jako kraju nowoczesnej nauki, brak międzynarodowych kontaktów naukowych, tradycyjna struktura zarządzania badaniami w ośrodkach akademickich i naukowych) jak i mankamenty w zarządzaniu PR (skomplikowana procedura aplikacyjna, długi okres oczekiwania na kontrakty). Zrównoważenie instrumentów

26 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski – argumenty (2) Postulaty przedstawiane przez Polskę wobec projektu decyzji PE w sprawie 7 PR zmierzają do osiągnięcia równowagi w trzech podstawowych aspektach: - z uwagi na wskaźnik sukcesu i ogólną liczbę polskich zespołów badawczych, - w poziomie wymiany naukowej, - pod względem finansowym, Obecnie: - polscy naukowcy zasilają naukę w innych krajach UE a także poza jej obszarem, - polska myśl techniczna zasila przemysł w innych krajach UE. Zrównoważenie instrumentów

27 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski – argumenty (3) Osiągnięcie wzmocnienia i unowocześnienia sektora nauki w Polsce jest korzystne zarówno dla kraju jak i naszych partnerów z UE; przyczyni się to do: - równoczesnego wzmocnienia ERA, - podniesienia konkurencyjności Polski jak i całej UE, Rozwój gospodarczy Polski jest bardzo ważny dla rozwiniętych państw UE, ponieważ: - przyczynia się do zwiększania miejsc pracy w tych krajach, - przyczynia się do powiększania europejskiego rynku zbytu, - przyniesie zwiększenie polskiego wkładu do budżetu wspólnotowego. Zrównoważenie instrumentów

28 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (1) BUDŻET: Polska nie wypowiada się co do jego całkowitej wielkości, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność jego zgodności z perspektywą finansową, Zwiększenie funduszy na program „Zdolności badawcze”, Przeniesienie największego stopnia wzrostu rocznego budżetu z końca programu na lata 2010-2011 (mid-term). Zrównoważenie instrumentów

29 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (2) STRUKTURA (1): Zwrócenie szczególnej uwagi na integracyjne aspekty 7 PR poprzez tworzenie równych szans ubiegania się o udział w projektach i dostęp do funduszy unijnych, Uproszczenie procedur negocjacjacyjnych oraz kontraktów, Wzmacnianie powiązań między nauką a gospodarką; zwiększenie udziału MŚP, Wspieranie istniejących Europejskich Centrów Doskonałości (5 PR) i powołanie nowych, Wzrost nakładów na mobilność i rozwój kariery młodych naukowców.

30 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI STRUKTURA (2): Poparcie dla rozbudowy infrastruktury badawczej - pod warunkiem, że jej rozmieszczenie będzie uwzględniało potrzeby nowych państw członkowskich, Poparcie dla tworzenia strategicznych programów badawczych (SRA) przez Europejskie Platformy Technologiczne – pod warunkiem, że będą one stwarzały możliwości odpowiedniego udziału przez podmioty ze słabiej rozwiniętych krajów. Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (3)

31 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI STRUKTURA (3 – Polska inicjatywa): Powołanie Europejskich Platform Społeczno-Środowiskowych: - Struktury z wystarczającą masą krytyczną w celu określania programów badawczych, zwłaszcza interdyscyplinarnych, w obszarach nauk humanistycznych, społecznych i środowiskowych oraz zapewniania im odpowiedniego wsparcia finansowego, - Uczestnicy: zespoły i instytucje naukowe, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego wzrostu, - Podobną propozycję zgłosiła Szwecja (socially motivated research platforms); koncepcja platform zyskała poparcie Komisji Przemysłu i Badań Parlamentu Europejskiego, Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (4)

32 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (5) INSTRUMENTY: Potrzeba zrównoważenia finansowania mniejszych projektów (collaborative research) z większymi, takimi jak projekty zintegrowane (IP) czy sieci doskonałości (NoE), Konieczność doprecyzowania reguł dla Wspólnych Inicjatyw Technologicznych (JTI) - istnieje ryzyko skumulowania środków w kilku największych korporacjach przemysłowych, Poparcie dla koordynacji krajowych programów badawczych w ramach ERA-NET; jednakże wpłaty do wspólnego budżetu (common pot) w ramach koordynowanych programów (ERA-NET+) nie powinny być warunkiem uzyskania wsparcia z UE), Wprowadzenie, gdzie to możliwe, dwustopniowego procesu ewaluacji.

33 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (6) Program KOOPERACJA: Postulat proporcjonalnego zwiększenia nakładów na Priorytety: - Żywność, Rolnictwo i Biotechnologie, - Nauki Społeczne i Humanistyczne,

34 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (7) Program IDEE: Poparcie dla koncepcji utworzenia niezależnej od administracji KE instytucji – Europejskiej Rady ds. Badań – zarządzającej programem badań podstawowych, Akceptacja „doskonałości naukowej” jako podstawowego kryterium oceny projektów, Poparcie dla szczególnego wspierania rozwoju młodych naukowców i nowych grup badawczych.

35 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Program ZASOBY LUDZKIE: Poparcie dla polityki wspierania mobilności naukowców, w szczególności: - wprowadzenie możliwości dla naukowców z regionów konwergencji wykorzystywania grantów na mobilność między regionami, a nie tylko między krajami, - kontynuacja programu Marie Curie w dotychczasowym kształcie, - sprzeciw wobec zmiany dot. stypendiów indywidualnych mającej na celu ich realizację jedynie poprzez współfinansowanie regionalnych i międzynarodowych programów stypendialnych. Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (8)

36 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (9) Program ZDOLNOŚCI BADAWCZE: Zdecydowane poparcie Polski dla Działania BUDOWANIE POTENCJAŁU badawczego w regionach konwergencji, Propozycja wprowadzenia następujących mechanizmów:  Bezpośrednie pozyskanie lub modernizacja aparatury badawczej przez indywidualne zespoły lub Centra Doskonałości (do 1 mln EUR),  Pozyskanie lub modernizacja aparatury badawczej w połączeniu z projektami 7 PR (do 1 mln EUR), Propozycja skrócenia amortyzacji zakupionej aparatury do 3 lat.

37 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (10) Synergia finansowania PR z Funduszami Strukturalnymi: Poparcie dla rozwiązania, aby Działania „Infrastruktury Badawcze” oraz „Budowanie Potencjału Badawczego w regionach konwergencji”, stanowiące część Programu ZDOLNOŚCI NAUKOWE, przewidywały możliwość połączenia instrumentów finansowych. W szczególności postuluje się przyjęcie zasady obniżonego wkładu własnego, w projektach z udziałem funduszy strukturalnych na cele badawcze, do poziomu 10%, w oparciu o każdorazową akceptacje KE.

38 J. T. GierlińskiDepartament Integracji Europejskiej, MNiI Stanowisko negocjacyjne Polski - postulaty (11) Umiejscowienie jednej z dużych inwestycji lub agencji unijnej w Polsce: Europejska inwestycja w infrastrukturę badawczą z budżetu 7 PR, Siedziba Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), Siedziba jednego z głównych członów Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT), Siedziba jednego ze Wspólnotowych Instytutów Badawczych (JRC) lub jego filii.


Pobierz ppt "Stanowisko negocjacyjne Polski wobec projektu 7 PR Unii Europejskiej Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Nauki i Informatyzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google