Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik Pracowni Symulacyjnej mgr Teresa Korczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik Pracowni Symulacyjnej mgr Teresa Korczak"— Zapis prezentacji:

1 Kierownik Pracowni Symulacyjnej mgr Teresa Korczak
FIRMA SYMULACYJNA „KOLMET” Sp. z o.o ul. Powstańców Śląskich Bytom   tel. (32) wew adres mail: Kierownik Pracowni Symulacyjnej mgr Teresa Korczak

2 Pracownia Symulacyjna

3 Pracowni Symulacyjnej
Firma Symulacyjna KOLMET pracuje w dniach:  wtorek – 20.00 środa – 14.00 czwartek – 20.00 Zapraszam do Pracowni Symulacyjnej opiekun Firmy Symulacyjnej mgr Teresa Korczak

4 Organizacja pracy w Firmie Symulacyjnej KOLMET Sp. z o.o.
Słuchacze Studium Policealnego dla Dorosłych kierunków: ekonomicznych, administracyjnych, informatycznych, logistycznych mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmie symulacyjnej pracując w poszczególnych jej działach: sekretariacie dziale kadr, marketingu i reklamy, handlowym, oraz finansowo-księgowym. Zajęcia w firmie symulacyjnej trwają 1 semestr, odbywają się w grupie liczącej nie więcej niż 14 osób, 3 razy w tygodniu. Harmonogram zajęć w pracowni jest uzgadniany ze słuchaczami oraz dostosowany do ich możliwości. Po ukończeniu praktyki słuchacze otrzymują certyfikat nabycia umiejętności praktycznych w firmie symulacyjnej.

5 CERTYFIKAT NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
W FIRMIE SYMULACYJNEJ…………………….. imię (imiona) nazwisko urodzon..... dnia r. w ukończył.... praktykę zawodową i uzyskał.... umiejętności praktyczne zgodne z programem nauczania dla zawodu Słuchacz ukończył .... zajęcia edukacyjne z wynikiem dnia r. (miejscowość) Nr Kierownik Firmy Symulacyjnej Pieczęć szkoły Dyrektor Szkoły (imię i nazwisko) (pieczęć i podpis) (podpis) Firma Symulacyjna ……………………………. zrzeszona jest w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM”, która jest członkiem EUROPEN-Pen International

6 FIRMA SYMULACYJNA „KOLMET” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą: sprzedaż materiałów budowlanych, świadczenie usług remontowo-budowlanych oraz obrót surowcami wtórnymi. REGON: NIP: Nr konta: Bank Polski S.A

7 Firma Symulacyjna KOLMET
Firma Symulacyjna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. zarejestrowana jest od 1999 r. w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze, będącej częścią międzynarodowej sieci firm symulacyjnych EUROPEN z siedzibą w Essen. Firma symulacyjna KOLMET utrzymuje stałe kontakty handlowe z firmami symulacyjnymi krajowymi i zagranicznymi. Firma symulacyjna KOLMET uczestniczy w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych.

8 Wyposażenie Pracowni Symulacyjnej
W nowocześnie wyposażonej Pracowni Symulacyjnej słuchacze prowadzą Firmę Symulacyjną Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. Pracownia podzielona jest na trzy części, zajmuje powierzchnię ok.250m2, posiada aneks kuchenny, toalety. Wyposażona jest w sprzęt komputerowy stanowiska , laptop, tablicę multimedialną, projektor multimedialny, trzy drukarki, cyfrowy aparat fotograficzny. Posiada urządzenia administracyjno-biurowe np. kserokopiarkę, telefon, fax., bindownicę, laminator, gilotynę niszczarkę, kasę fiskalną. Oprogramowanie Microsoft Windows XP, programy finansowo-księgowe: INSERT, SYMFONIA i OPTIMA.

9 Pracownia Symulacyjna

10 Pracownia Symulacyjna

11 Pracownia Symulacyjna

12 Pracownia Symulacyjna

13 Cele i zadania firmy symulacyjnej
Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Praca jest rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne. Zadania firmy symulacyjnej: opanowanie przez słuchaczy wiadomości i umiejętności praktycznych w wybranych zawodach, nabycie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, przygotowanie słuchaczy do wejścia na rynek pracy, przygotowanie słuchaczy do egzaminu z przygotowania zawodowego.

14 Firma Symulacyjna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o. o
Firma Symulacyjna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. jest zrzeszona w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze. Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM została powołana do życia roku. Obecnie zrzesza 31 firm symulacyjnych z całej Polski, a kolejnych 10 przygotowuje się do rejestracji. 

15 Siedzibą Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. W ramach centrali utworzono następujące instytucje symulacyjne i świadczone są usługi wynikające z zadań tych instytucji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Statystyczny Urząd Skarbowy Kasa Chorych Urząd Celny Poczta Bank Sąd

16 współpraca z centralami innych państw
Zadania realizowane przez Centralę CENSYM: współpraca z centralami innych państw szkolenie kadr dla firm symulacyjnych doradztwo w zakresie współpracy z innymi firmami w kraju i za granicą działalność wydawniczo - reklamowa w zakresie funkcjonowania pracowni symulacyjnych w Polsce wymianę praktykantów organizowanie targów firm symulacyjnych koordynacja w zakresie wymiany doświadczeń w skali kraju

17 Centrala narodowa CENSYM jest jedynym reprezentantem polskich firm symulacyjnych zrzeszonych w sieci na arenie międzynarodowej. Członkostwo w Międzynarodowej Sieci Firm Symulacyjnych EUROPEN daje Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych prawo do: korzystania z doradztwa i doświadczeń oraz koordynacji współpracy central zrzeszonych w EUROPEN; wymiany doświadczeń; uczestniczenia w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych; nawiązania współpracy z Centralami innych krajów zrzeszonymi w międzynarodowej sieci firm symulacyjnych; korzystania z doradztwa w zakresie działalności firm symulacyjnych; wymiany uczniów i słuchaczy (praktyki w firmach krajowych i zagranicznych).

18 W dniach roku odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze konferencja zorganizowana z okazji XV-lecia Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM.

19 Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych są organizowane przez PCFS CENSYM
Targi są miejscem rzeczywistego spotkania firm symulacyjnych krajowych i zagranicznych.Młodzież reprezentująca swoje firmy nawiązuje współpracę z innymi firmami podpisując umowy handlowe, składając zamówienia, dokonując transakcji kupna-sprzedaży towarów i usług. Zaangażowanie wszystkich jest duże, młodzi ludzie starają się jak najlepiej prezentować swoje firmy. Przechodząc między stoiskami można słyszeć negocjacje handlowe nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Dobra znajomość języków obcych pozwalała na nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi i zawarcie kontraktów handlowych. W sposób innowacyjny zdobyta wiedza przez słuchaczy podczas targów zaowocuje w przyszłej pracy zawodowej.

20 Słuchacze CKU w VI Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych

21 Stoisko Firmy Symulacyjnej CLASSTOUR na Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych

22 Stoisko handlowe Firmy Symulacyjnej KOLMET na Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych

23 Praktyka zawodowa w firmie symulacyjnej
Głównym celem tej formy szkolenia jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Właściwy wybór, przebieg i organizacja praktyk stanowi zatem ważne źródło pogłębienia wiedzy i umiejętności oraz stanowi istotny element przygotowania do pracy zawodowej.

24 Kompetencje zdobywane w firmie symulacyjnej
Kategorie kompetencji: Kompetencje zawodowe: zawodowe umiejętności praktyczne; znajomość nowoczesnych technologii w danym zawodzie; połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką dotycząca danego zawodu; umiejętność myślenia analitycznego; świadomość BHP. Kompetencje poznawcze: motywacja do doskonalenia posiadanych i zdobywania nowych umiejętności, motywacja do zdobywania nowej wiedzy. Kompetencje osobowościowe : lojalność; kreatywność; mobilność; sumienność; cierpliwość; umiejętność przyznania się do błędu; uczciwość; pracowitość; komunikatywność; umiejętność pracy w zespole.

25 Ocena praktyk zawodowych przez słuchaczy
Słuchacze wysoko oceniają praktyki prowadzone w firmie symulacyjnej. Uważają, że praktyki dobrze spełniają ich oczekiwania, wyposażają w umiejętności wykonywania zawodu, przygotowują do pracy na samodzielnym stanowisku. Dotyczy to słuchaczy kierunków ekonomicznych, administracyjnych, handlowych, informatycznych oraz obsługi ruchu turystycznego..

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Kierownik Pracowni Symulacyjnej mgr Teresa Korczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google