Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej"— Zapis prezentacji:

1 Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej
Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw. Warszawa, r.

2 Platformy Technologiczne, inicjatywa
Rok zapoczątkowanie procesu tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa powoływane w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii.

3 Główne kierunki działań
Rozwój nowych technologii powodujących istotne zmiany w sektorze. Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów. Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych.

4 Jakie jest ich zadanie? Stworzenie obszarów i mechanizmów wspólnych działań podmiotów będących członkami platform, ukierunkowanych na tworzenie strategii dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz inicjowanie i realizacja kluczowych projektów naukowo – technologicznych. Ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

5 Europejska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych - cele strategiczne na bazie badań i innowacji Eksploracja i inwentaryzacja bazy zasobowej surowców mineralnych, Technologie wydobycia surowców ze złóż lądowych głębokich i podmorskich, Technologie procesowe odzysku pierwiastków krytycznych z surowców pierwotnych i wtórnych, Odzysk pierwiastków ze złóż ubogich na bazie zrównoważonych i ekonomicznie opłacalnych technologii, Recykling i odzysk pierwiastków krytycznych.

6 Polskie Platformy Technologiczne
Rok powstanie pierwszych Polskich Platform Technologicznych. PPT to konsorcja zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i badawcze, uczelnie, instytucje finansowe i społeczne, którego celem jest sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki oraz opracowanie strategii zmierzającej do jej realizacji.

7 Polskie Platformy Technologiczne - zadania
Udział w przygotowaniu krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego, integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii, mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki, promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki. aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych, aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych, aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;

8 Polskie Platformy Technologiczne
PPT Żywności PPT Biotechnologii PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Metali PPT Lotnictwa PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Transportu Wodnego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Zrównoważonej Chemii PPT Transportu Drogowego PPT Stali PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PPT Transportu Szynowego PPT Ochrony Środowiska PPT Sektora Leśno- Drzewnego PPT Budownictwa PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Procesów Produkcji PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego

9 Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych
7 lutego 2011 roku z inicjatywy KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR oraz Szefa High Level Group Europejskiej Platformy Technologicznej, powołana została Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych; podmiot inicjujący i wspierający zintegrowane działania na rzecz tworzenia i realizacji polskiej strategii surowcowej, by stać się członkiem Mirror Group, reprezentującym polski przemysł surowcowy w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych.

10 PPTSM – odpowiedź na potrzeby sektora surowców mineralnych
Nowe podejście do surowców w UE - Opracowanie długofalowej Strategii „Wyzwolenie potencjału unijnych gospodarek w zakresie wzrostu jest dużym wyzwaniem. Żeby sprostać temu wyzwaniu niezbędne jest zabezpieczenie niezawodnego i niezależnego od zakłóceń, dostępu przemysłu do surowców i materiałów” Konieczność stworzenia warunków umożliwiających stabilny i konkurencyjny w świetle wymagań ochrony środowiska, potrzeb społecznych oraz postępującej globalizacji Ograniczony dostęp do surowców mineralnych, który nakazał zmianę podejścia do górnictwa Konieczność uwzględnienia zasad odpowiedzialnego biznesu Wszczęcie aktywnego poszukiwania złóż Konieczność inwentaryzacji bazy zasobowej Rozwój nowych i bardziej efektywnych i czystych technologii

11 Oczekiwania wobec PPTSM
Włączenie się w przygotowanie analizy i wytypowanie surowców mineralnych, deficytowych dla gospodarki Polski. CSR (corporate social responsibility) – w świetle pozyskiwania surowców mineralnych. Nowe wzorce konsumpcji. Współpraca robocza w obszarze surowcowych grup roboczych KE. Współpraca w opiniowaniu dokumentów odnoszących się do polityki handlowej, przemysłowej i innowacyjnej w kontekście surowców. Udział w tworzeniu procedur, dyrektyw i aktów legislacyjnych. Działalność informacyjna.

12 Zadania Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych
Zadaniem PPTSM, podobnie jak innych utworzonych Platform w EU i Polsce, jest stworzenie obszaru wspólnych działań podmiotów reprezentujących przemysł mineralny pozyskujący surowce ze złóż pierwotnych i wtórnych, instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne mających na celu inicjowanie kluczowych projektów naukowo-technologicznych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dynamiczny rozwój krajowego sektora mineralnego.

13 Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych
RESEARCH & DEVELOPMENT BIPROMET S.A. European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources Główny Instytut Górnictwa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Instytut Obróbki Plastycznej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Metali Nieżelaznych Interoceanmetal Joint Organization KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego

14 Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych
PRZEMYSŁ Katowicki Holding Węglowy S.A. KGHM ECOREN S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Kompania Węglowa S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" S.A. Związek Pracodawców Polska Miedź Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. Hydromet sp. z o.o.

15 Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych
NAUKA Uniwersytet Wrocławski Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

16 Komitet Sterujący - Członkowie
Główny Instytut Górnictwa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Metali Nieżelaznych KGHM Polska Miedź S.A. KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR Kompania Węglowa S.A. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

17 Zespoły robocze surowce energetyczne surowce skalne surowce metaliczne
surowce chemiczne

18 Misja PPTSM Długotrwała i aktywna współpraca na rzecz efektywnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania zasobów surowcowych przy zastosowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, technologii oraz inicjowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych i działań promocyjnych. Powołanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych to również szansa dla jej członków na wspólną realizację projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych krajowych i unijnych.

19 Strategiczna Agenda Badawcza PPTSM - założenia
zapewnienie swobodnego dostępu do surowców, w tym krytycznych (strategicznych) stworzenie warunków dla wzmocnienia i rozwoju polskiego przemysłu surowcowego opracowanie narodowej strategii gospodarki surowcami mineralnymi

20 Strategiczna Agenda Badawcza PPTSM – założenia, c.d.
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych ze złóż pierwotnych i wtórnych zwiększenie współpracy nauki i przemysłu, zarówno w obszarze badań i rozwoju stworzenie pola do systematycznego dialogu na temat działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej określenie priorytetów dla sektora surowców mineralnych

21 Jakie są cele Platformy?
Integracja kluczowych partnerów naukowych i przemysłowych sektora surowców mineralnych; Diagnoza obecnego stanu polityki surowcowej i opracowanie propozycji zmian; Opracowanie propozycji długoterminowego programu rozwoju polskiego przemysłu surowców mineralnych; Określenie krótkoterminowych działań PPTSM, o charakterze priorytetowym; Inicjowanie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań;

22 Jakie są cele Platformy?
Kreowanie krajowych programów badawczych; Edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi; Podejmowanie inicjatyw związanych z kreowaniem polityki i uregulowań prawnych w obszarze sektora surowców mineralnych, na szczeblu krajowym i europejskim; Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i transfer technologii pochodzących ze środków krajowych i programów ramowych UE; Współpraca z instytucjami rządowymi w zakresie strategii rozwoju polskiego sektora surowców mineralnych.

23 Dostępne informacje Strategiczna Agenda Badawcza Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych (SAB PPTSM), 2013, European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR), Strategic Research Agenda, Revision 2013, Podemski M., Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych, Przegląd Geol., vol. 56, nr 8/2, 2008, Galos K., Smakowski T., Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej w obszarze surowców nie-energetycznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 4/4, 2008, Galos K., Szamałek K., Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, Aktualia i perspektywy surowców mineralnych, 2011, Galos K. i inni, Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie, Biuletyn PIG-PIB, 452: 43-53, 2012, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

24 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google