Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 26 sierpnia 2011 r.

2 Akty prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – „Poś”; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

3 „Hierarchia” dokumentów strategicznych
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Programy rozwoju i programy operacyjne (dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym) Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne 3 3

4 „Hierarchia” dokumentów strategicznych
Polityka ekologiczna państwa Krajowy plan gospodarki odpadami Wojewódzki plan gospodarki odpadami Powiatowy plan gospodarki odpadami Gminny plan gospodarki odpadami Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne 4 4

5 Cel polityki ekologicznej państwa
Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

6 Zakres polityki ekologicznej państwa
Określenie: celów ekologicznych, priorytetów ekologicznych, poziomów celów długoterminowych, rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych, środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawnoekonomicznych i środków finansowych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 6 6

7 Procedura przyjmowania polityki ekologicznej państwa
przyjmowanie na 4 lata, przy czym przewidziane w niej działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata, uchwalenie przez Sejm na wniosek Rady Ministrów, opracowanie projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska, w ramach którego następuje: zasięgnięcie opinii marszałków województw, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 7 7

8 Uchwalone dokumenty - polityki ekologiczne państwa
uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata ” (M.P. Nr 33, poz. 433), uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P. Nr 34, poz. 501) – „PEP”. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 8 8

9 PEP – cele średniookresowe do 2016 r
PEP – cele średniookresowe do 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami - 1 utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk (obiektów unieszkodliwiania) odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 9 9

10 PEP – cele średniookresowe do 2016 r
PEP – cele średniookresowe do 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami - 2 eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie systemu preselekcji, sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 10 10

11 PEP – kierunki działań w latach 2009–2012 w zakresie gospodarki odpadami – 1
zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.), reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.), zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych (ulegających biodegradacji) oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 11 11

12 PEP – kierunki działań w latach 2009–2012 w zakresie gospodarki odpadami – 2
dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.), wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów (pojazdów wycofanych z eksploatacji), finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe), realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" , Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 12 12

13 PEP – kierunki działań w latach 2009–2012 w zakresie gospodarki odpadami – 3
intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania (odzysku) i unieszkodliwiania odpadów, dokończenie akcji likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów (do końca 2010 r.), aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami (2010 r.). Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 13 13

14 Nakłady finansowe na realizację PEP
Gospodarka odpadami: lata : 6,7 mld zł (ceny 2007 r.); lata : 4,6 mld zł (ceny 2007 r.). Ochrona powietrza atmosferycznego: lata : 19,3 mld zł (ceny 2007 r.); lata : 21,3 mld zł (ceny 2007 r.) Ochrona wód i gospodarka wodna: lata : 36,1 mld zł (ceny 2007 r.); lata : 34,4 mld zł (ceny 2007 r.). Inne cele PEP: lata : 4,1 mld zł (ceny 2007 r.); Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 14 14

15 Nowe wymagania w zakresie planowania gospodarki odpadami - od 1 stycznia 2012 r.
Główne źródła zmian: ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z , str. 3) – m.in. wprowadzenie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, udział zainteresowanych stron, organów i ogółu społeczeństwa w opracowywaniu planów, częstotliwość aktualizacji (co 6 lat), praktyka stosowania prawa – m.in. ograniczenie poziomów planowania gospodarki odpadów do dwóch poziomów: krajowego i wojewódzkiego, uchwała o realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami aktem prawa miejscowego, wpgo – odrębnym dokumentem od programu ochrony środowiska. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 15 15

16 Planowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatowym i gminnym w woj
Planowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatowym i gminnym w woj. pomorskim Pierwsze plany: ostatni plan powiatowy uchwalono 22 lutego 2006 r. (ustawowy termin uchwalenia pierwszych powiatowych planów gospodarki odpadami: 31 grudnia 2003 r.), ostatni plan gminny uchwalono 5 lipca 2006 r. (ustawowy termin uchwalenia pierwszych gminnych planów gospodarki odpadami: 30 czerwca 2004 r.). I aktualizacja planów – według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.: 17 powiatów (z 20) uchwaliło aktualizację powiatowego planu gospodarki odpadami (85,0%), 56 gmin (z 119) uchwaliło aktualizację gminnego planu gospodarki odpadami (47,1%). Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 16 16

17 Cel tworzenia planów gospodarki odpadami
osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, utworzenie w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 17 17

18 Zakres planów gospodarki odpadami – 1
Główne elementy planu: analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany plan, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz ze wskazaniem terminów ich osiągnięcia, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów, określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 18 18

19 Zakres planów gospodarki odpadami – 2
Główne elementy planu c.d.: harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko, określenie metody monitorowania działań w sposób umożliwiający ocenę stanu realizacji zadań określonych w planie gospodarki odpadami, streszczenie w języku niespecjalistycznym. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 19 19

20 Dodatkowe elementy wojewódzkich planów gospodarki odpadami
określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 20 20

21 Fakultatywne elementy planów gospodarki odpadami
organizacja działań związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis podziału zadań pomiędzy podmioty publiczne i prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami, ocena użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i innych instrumentów do rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami, z uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego, kampanie informacyjnych i inne sposoby informowania społeczeństwa lub określonej grupy osób w zakresie gospodarki odpadami. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 21 21

22 Hierarchiczność dokumentów strategicznych
plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z polityką ekologiczną państwa, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 22 22

23 Kolejność działań przy opracowaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
opracowanie projektu planu, zapewnienie udziału społeczeństwa, opiniowanie projektu planu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (2 miesiące), opiniowanie zweryfikowanego projektu planu przez ministra właściwego do spraw środowiska (2 miesiące), przedłożenie ostatecznej wersji projektu planu sejmikowi województwa, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 23 23

24 Kolejność działań przy opracowaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami c.d.
uchwalenie planu oraz podjęcie uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez sejmik województwa, przekazanie ministrowi właściwemu do spraw ochrony środowiska wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie miesiąca od dnia jego uchwalenia. Termin uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z nowymi wymaganiami: do dnia 1 lipca 2012 r. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 24 24

25 Zawartość uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
regiony gospodarki odpadami komunalnymi, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 25 25

26 Definicja ustawowa regionu gospodarki odpadami
Określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej mieszkańców. Określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu (wymagania ustawowe dla wojewódzkiego planu gospodarki odpadami). Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 26 26

27 Definicja ustawowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Zakład zagospodarowania odpadów (Poś) o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej mieszkańców, spełniający wymagania (a) najlepszej dostępnej techniki lub (b) technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zapewniający: (a) termiczne przekształcanie odpadów lub (b) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 27 27

28 Definicja ustawowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – c.d.
(c) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych, (d) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 28 28

29 Definicje ustawowe zakładu i instalacji (Poś)
Jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami Instalacja: stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 29 29

30 Definicje ustawowe urządzenia i tytułu prawnego (Poś)
Urządzenie: Niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu. Tytuł prawny: Prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 30 30

31 Krajowy plan gospodarki odpadami
uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) – „KPGO” (okres obowiązywania: 29 października 2002 r. – 31 grudnia 2006 r.), uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M.P. Nr 90, poz. 946) – „Kpgo 2010” (okres obowiązywania: 1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2010), uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (M. P. Nr 101, poz. 1183) – „Kpgo 2014” (okres obowiązywania: od dnia 1 stycznia 2011). Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 31 31

32 Horyzont czasowy krajowego planu gospodarki odpadami
Dotychczas: szczegółowo: 4 lata, perspektywicznie: kolejnych 8 lat. Według nowych wymagań: szczegółowo: 6 lat, perspektywicznie: kolejnych 6 lat. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 32 32

33 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 1
Dla ministerstw: utworzenie i uruchomienie Bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO), koordynacja i wsparcie realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie gospodarki odpadami, przygotowanie ekspertyzy dotyczącej analizy kosztów budowy, eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów w kontekście cen za przyjmowanie odpadów do składowania, przeprowadzenie procesu legislacyjnego wydania rozporządzenia w sprawie określenie stawek opłat za składowanie na podstawie upoważnia zawartego w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 33 33

34 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 2
Dla ministerstw – c.d.: przeprowadzenie procesu legislacyjnego wydania rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w nowej ustawie o odpadach, zakończenie procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – pełna transpozycja dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, przeprowadzenie procesu legislacyjnego wydania rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 34 34

35 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 3
Dla ministerstw – c.d.: przeprowadzenie procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (po wejściu w życie nowelizacji dyrektywy 2002/96/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych, uzupełnienie i weryfikacja danych w bazie danych o pojazdach wprowadzanych na rynek - baza CEP, jako niezbędnego narzędzia do ograniczenia szarej strefy i uzyskania wiarygodnych danych o pojazdach wycofanych z eksploatacji, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 35 35

36 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 4
Dla ministerstw – c.d.: opracowanie planu zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych w wyniku wypadków morskich, zakończenie procesu legislacyjnego – wydanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 36 36

37 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 5
Dla Inspekcji Ochrony Środowiska: utworzenie bazy danych o rozmieszczeniu eksploatowanych i zamkniętych składowisk odpadów, w tym o składowaniu odpadów zawierających azbest na składowiskach przeznaczonych wyłącznie do składowania azbestu lub wydzielonych części składowisk, przeprowadzenie kontroli sprawdzających dostosowanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do wszystkich wymogów dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 37 37

38 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 6
Dla Inspekcji Ochrony Środowiska – c.d.: przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Zaprzestanie użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB” przewidywanego do wykonania w latach 2007 – 2010, prowadzenie kontroli likwidacji mogilników w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Likwidacja magazynów i mogilników środków chemicznych ochrony roślin” przewidywanego do wykonania do 2010 r., Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 38 38

39 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 7
Dla Inspekcji Ochrony Środowiska – c.d.: sporządzanie pierwszego spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a następnie jego okresowa aktualizacja , prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, prowadzenie kontroli w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 39 39

40 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 8
Dla Inspekcji Ochrony Środowiska i innych organów kontrolnych: prowadzenie kontroli organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładów przetwarzania baterii i akumulatorów, prowadzenie kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 40 40

41 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 9
Dla funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej: umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadań związanych z budową i modernizacją instalacji do zagospodarowania odpadów oraz zadań związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych, umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych NFOŚiGW zadań związanych z realizacją rekultywacji terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 41 41

42 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 10
Dla urzędów administracji publicznej i przedsiębiorców: uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów; włączanie do procedur zamówień publicznych kryteriów, związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem powstawaniu odpadów, przy czym w przypadku resortu Obrony Narodowej tylko w obszarach niemających bezpośredniego wpływu na zdolność bojową Sił Zbrojnych RP, z pełnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa ochrony środowiska. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 42 42

43 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 11
Dla organów wykonawczych gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedsiębiorców prywatnych: tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 43 43

44 Zadania wynikające z Kpgo 2014 – 12
W Kpgo 2014 nie wylistowano zadań o charakterze rutynowym, realizowanych przez organy administracji publicznej, wynikających bezpośrednio z mocy prawa (np. wydawania decyzji, monitorowania, kontrolowania), a także zadań zapisanych w innych programach krajowych, np.: „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata ”, „Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, ”Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych na lata ”. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 44 44

45 Nakłady finansowe wskazane w Kpgo 2014
Gospodarka odpadami: lata : 4,13 mld zł, lata : 2,69 mld zł. Uwarunkowania: wskazane kwoty dotyczą wyłącznie zadań wylistowanych w Kpgo 2014, dla wskazanych kwot uzyskano potwierdzenie, że zostały już uwzględnione lub zaplanowane w budżetach poszczególnych instytucji (ministerstw oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), wskazane kwoty nie obejmują wydatków sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02 45 45

46 Dziękuję za uwagę Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Zakończenie Działu_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 26 sierpnia 2011 r.


Pobierz ppt "PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google