Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki – zmiany w aplikowaniu wniosków dr inż. Barbara Syposz-Łuczak Dział Obsługi Programów Krajowych COP Kraków, 13.05.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki – zmiany w aplikowaniu wniosków dr inż. Barbara Syposz-Łuczak Dział Obsługi Programów Krajowych COP Kraków, 13.05.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki – zmiany w aplikowaniu wniosków dr inż. Barbara Syposz-Łuczak Dział Obsługi Programów Krajowych COP Kraków, 13.05.2015 r.

2 Uruchomione konkursy 16 marca 2015 r. Koordynatorzy Dyscyplin NCN uruchomili następujące konkursy: OPUS 9 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 9 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osobę rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, SONATA 9 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

3 Wypełnianie formularzy w systemie OSF Dane podstawowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Identyfikator gminy: 126101 1 Dane teleadresowe: tel. (12) 617 20 07, fax (12) 423 35 70, e-mail: spn@agh.edu.pl, www: www.agh.edu.pl spn@agh.edu.plwww.agh.edu.pl NIP: 6750001923, REGON: 000001577 Adres korespondencyjny: Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Uczelnia nadzorowana przez MNiSW Profil działalności: AUT (uniwersytet techniczny) Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK Wnioskowane finansowanie nie stanowi dla Pomiotu pomocy publicznej Kierownik podmiotu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Nauki (Vice-Rector for Science) Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? TAK (Wydziały), NIE (ACMIN)

4 BADANIA PODSTAWOWE (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz.U. Nr 96, poz. 615 z poźn. zm.) „Oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie” – do 24 maja 2015 r. „(…) bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne” – od 25 maja 2015 r. Wypełnianie formularzy w systemie OSF

5 Information on the past submission(s) of the proposal (in English) Należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy wniosek został złożony w poprzednich edycjach konkursu OPUS, PRELUDIUM, SONATA? Odpowiedź pozytywna – tylko dla wniosków, które przeszły pozytywnie I etap oceny merytorycznej Odpowiedź negatywna – tylko dla wniosków, które składane są po raz pierwszy, bądź były aplikowane w innych konkursach (np. MAESTRO) Wypełnianie formularzy w systemie OSF

6 Kierownik projektu – wymagania: w danej edycji konkursu można występować w roli kierownika tylko raz osoba ta nie może być kierownikiem więcej niż dwóch realizowanych projektów badawczych, finansowanych przez NCN, osoba ta nie jest ponownie kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM i SONATA, osoba ta nie wniosła odwołania od decyzji Dyrektora NCN dla wniosku aplikowanego w poprzedniej edycji konkursu (wniosek odrzucony po II etapie oceny merytorycznej). Wypełnianie formularzy w systemie OSF

7 Wynagrodzenia etatowe – tylko dla kierowników w konkursach OPUS i SONATA oraz osób na stanowisku typu post-doc w konkursie OPUS: Warunki jakie musi spełnić kierownik: na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na AGH lub jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony – do 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków, w okresie pobierania wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie z projektów NCN, w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy Warunki jakie musi spełnić osobą na stanowisku typu post-doc: w okresie pobierania wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie z projektów NCN, Kierownik projektu nie był promotorem w przewodzie doktorskim Osoba ta została wybrana w ramach otwartego konkursu. Wypełnianie formularzy w systemie OSF

8 Wynagrodzenia etatowe OPUSSONATA Maksymalna wysokość wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu (kwota brutto brutto) 120 000 zł/rok85 000 zł/rok Wynagrodzenie typu post-doc Max. 2 stanowiska, w ramach jednego otwartego konkursu można zatrudnić więcej niż jedną osobę – kolejno po sobie, min. czas zatrudnienia 6 m-cy, max. limit wynagrodzeń – 85 000 zł/rok Nie dopuszcza się zatrudniania na stanowisku typu post-doc

9 Wynagrodzenia dodatkowe Budżetem wynagrodzeń dodatkowych dysponuje kierownik Ze środków tych mogą być finansowane umowy o dzieło, zlecenie oraz o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy Budżet wynagrodzeń dodatkowych rozdysponowany jest pomiędzy osoby biorące udział w projekcie z wyłączeniem osób zatrudnionych z puli wynagrodzeń etatowych ze środków jakiegokolwiek projektu NCN oraz osoby pobierające stypendium naukowe w ramach tego projektu. Wypełnianie formularzy w systemie OSF

10 Wynagrodzenia dodatkowe OPUSSONATAPRELUDIUM Budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc (kierownik nie planuje swojego zatrudnienia na umowę o pracę) 2 500 zł/m-c – projekt indywidualny 3 500 zł/m-c dla dwóch osób (w tym 2 500 zł dla kierownika) 4 500 zł/m-c dla trzech i więcej osób (w tym 2 500 zł dla kierownika) 1 500 zł/m-c – projekt indywidualny 2 500 zł/m-c dla dwóch lub więcej osób (w tym 1 500 zł dla kierownika) 1 000 zł/m-c Budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc (kierownik planuje swoje zatrudnienie na umowę o pracę) 1 000 zł/m-c dla jednej osoby 2 000 zł/m-c dla dwóch i więcej osób 1 000 zł/m-c dla jednej lub więcej osób - Wypełnianie formularzy w systemie OSF

11 Stypendia naukowe Stypendia są przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych (uchwała Rady NCN nr 50/2013 z 2013 r.) W okresie pobierania stypendium naukowego wykonawca nie pobiera wynagrodzenia ze środków NCN Łączna kwota pobieranych przez wykonawcę stypendiów to 3000 zł miesięcznie Brak możliwości wypłacania stypendiów w konkursach PRELUDIUM i SONATA Budżet stypendiów w konkursie OPUS to 6000 zł. Wysokość miesięcznego stypendium dla wykonawcy w projekcie wahać się może w przedziale od 500 do 3000 zł Wypełnianie formularzy w systemie OSF

12 Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania Aparatura badawczo-naukowa – urządzenia o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach Inne urządzenia – urządzenia nie spełniające definicji aparatury, które zaliczane są do środków trwałych Oprogramowanie Wypełnianie formularzy w systemie OSF

13 Dziękuję za uwagę Barbara Syposz-Łuczak – 32-59, pok.128 paw.C-2 Barbara Łyko – 38-33, pok.104 Anna Ostafin – 20-11, pok.104 Barbara Wyżga – 32-58, pok.104


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki – zmiany w aplikowaniu wniosków dr inż. Barbara Syposz-Łuczak Dział Obsługi Programów Krajowych COP Kraków, 13.05.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google