Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Bank Polski Mgr Przemysław Mazurek. Podstawowe wiadomości NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Bank Polski Mgr Przemysław Mazurek. Podstawowe wiadomości NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Bank Polski Mgr Przemysław Mazurek

2 Podstawowe wiadomości NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

3 Zadania NBP według Konstytucji wyłączne prawo emisji pieniądza; ustalania i realizowania polityki pieniężnej; Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

4 Pozostałe zadania NBP utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP; zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez zarządzanie rezerwami finansowymi; opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

5 wykonuje działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą w szczególności upowszechniania wiedzy ekonomicznej; NBP może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych. rozwój systemu płatniczego, obsługa Skarbu Państwa,

6 Organy NBP Organami są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej Zarząd NBP.

7 Prezes NBP Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na 6-letnią kadencję; jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej zarządu NBP.

8 Rada Polityki Pieniężnej W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi: prezes NBP jako przewodniczący; dziewięciu członków, powoływanych po trzech: przez Prezydenta; przez Sejm; przez Senat.

9 Zadani RPP coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej podstawowych zasad jej realizacji. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

10 Zarząd NBP Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje: jego działalnością; realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej; uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP; wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego; realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.

11 Funkcje NBP Bank emisyjny NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu

12 Bank banków NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym.

13 Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto, nadzoruje systemy płatności w Polsce.

14 Centralny bank państwa NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.


Pobierz ppt "Narodowy Bank Polski Mgr Przemysław Mazurek. Podstawowe wiadomości NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google