Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Bank Polski Prawo finansów publicznych [8] NBP1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Bank Polski Prawo finansów publicznych [8] NBP1."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Bank Polski Prawo finansów publicznych [8] NBP1

2 Zadania bankowości centralnej Emisja pieniądza (monopol władzy na bicie monety) Dbanie o wartość pieniądza, zapewnienie jego wymienialności 1 Zapewnienie bezpieczeństwa systemowi bankowemu Prawo władczego oddziaływania na banki operacyjne Tworzenie standardów dobrych praktyk bankowych 2 Ułatwianie rozliczeń między bankami 3 Współpraca z instytucjami rządowymi w tworzeniu prawa i polityki finansowej 4 [8] NBP2

3 Zarys historii banków centralnych 1668Bank Centralny Szwecji 1694Bank Anglii 1800Bank Francji 1814Bank Holandii 1828Bank Polski ( Królestwo Polskie), w roku 1886 przekształcony w oddział Państwowego Banku Rosji 1860Państwowy Bank Rosji 1913System Rezerwy Federalnej, USA 1916Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa 1924Bank Polski 1945Narodowy Bank Polski [8] NBP3

4 Bank centralny a system bankowy NBP 1945 - 1989 Monopol państwa w sferze finansowo - gospodarczej Połączenie funkcji banku centralnego i głównej instytucji depozytowo - kredytowej Podporządkowanie działalności banku centralnego decyzjom władzy wykonawczej Ograniczenia / zakazy tworzenia innych banków i dokonywania operacji bankowych Monobank NBP 1990 - ….. WspółcześnieW eurosystemie: NBPEuropejski System Banków Centralnych NBP Instrumenty polityki pieniężnej Krajowe Banki operacyjne Wspólnotowe instytucje kredytowe [8] NBP4

5 NBP – podstawowe dane Specjalny status - bank centralny RP Podstawy prawne: art. 227 Konstytucji RP 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.+ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Biwalentna zdolność prawna Specjalne zadania w sferze bankowości i finansów Suwerenność jako główny filar funkcjonowania NBP ( Niezależność : instytucjonalna – funkcjonalna – finansowa) [8] NBP5

6 NBP a organy władzy Narodowy Bank Polski Sprawozdania: 1. RPP : założenia polityki pieniężnej do 30 IX (r-1), sprawozdanie z ich wykonania – do 30 V (r+1) 2. Prezes NBP: a. Kwartalne informacje o bilansie płatniczym b. Sprawozdanie finansowe NBP Sejm RP 1. Ustawowe określenie zasad organizacji i funkcjonowania NBP 2. Wybór Prezesa NBP i członków RPP Narodowy Bank Polski 1. Wspieranie polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP – utrzymania stabilnego poziomu cen 2. Obowiązek przekazywania zysku NBP do BP 3. Obowiązek gromadzenia rezerw dewizowych dla obsługi długu publicznego Rada Ministrów 1. Zakaz zaciągania kredytów i pożyczek w NBP 2. Zakaz ingerencji w wewnętrzne sprawy NBP [8] NBP6

7 Organy banku centralnego Narodowy Bank Polski Prezes NBP Rada Polityki Pieniężnej Zarząd NBP [8] NBP7

8 Struktura organów NBP Prezes NBP Wybierany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP Kadencja wygasa wskutek: Upływu 6 lat ( 1 osoba – max. 2 kadencje) Złożenia rezygnacji Śmierci Odwołania związanego z: Długotrwałą chorobą Wyrokiem za popełnione przestępstwo Wyrokiem Trybunału Stanu zakazującego zajmowania kierowniczych stanowisk Kłamstwa lustracyjnego Rada Polityki Pieniężnej Skład : Prezes NBP + 9 członków wybranych przez: Sejm ( 3 osoby) Senat ( 3 osoby) Prezydenta RP ( 3 osoby) Kadencja trwa 6 lat Zarząd NBP Skład: Prezes NBP + 2 wiceprezesów + 4- 6 członków zarządu Wymóg apolityczności ( podobnie jak dla Prezesa i RPP) [8] NBP8

9 Kompetencje organów NBP Prezes NBP Przewodniczenie RPP i zarządowi Reprezentowanie Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych Prawo opiniowania aktów normatywnych z zakresu prawa finansowego, bankowego, gospodarczego RPP Ustalanie założeń polityki pieniężnej ( dołączanych do projektu ustawy budżetowej) Planowanie i wdrażanie instrumentów polityki pieniężnej Zarząd NBP Uchwalanie planu finansowego NBP Określanie zasad i nadzorowanie działalności gospodarki finansowej NBP [8] NBP9

10 Zadania banku centralnego Narodowy Bank Polski Bank państwaBank emisyjnyBank banków [8] NBP10

11 NBP = bank państwa / bank emisyjny Bank państwa Bezpieczeństwo walutowe państwa Zapewnienie płynności płatniczej w gospodarce Kształtowanie polityki pieniężnej Usługi bankierskie na rzecz państwa Reprezentowanie Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych Bank emisyjny Wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych w RP Ustalanie wzorów i nominałów banknotów i monet Określanie zasad: – Wymiany znaków pieniężnych – Wycofywania pieniędzy z obiegu – Postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi [8] NBP11

12 NBP = bank banków Narodowy Bank Polski Instrumenty polityki pieniężnej BEZPOŚREDNIE (Władcze) Limity (pułapy) kredytowe POŚREDNIE (Niewładcze) Kredyty banku centralnego Rezerwa obowiązkowa Operacje otwartego rynku Do 2008 roku – nadzór nad bankami (obecnie – Komisja Nadzoru Finansowego) [8] NBP12

13 Relacje NBP – banki operacyjne NBP Udzielanie kredytów: Refinansowego Lombardowego Redyskontowego Banki operacyjne: Przekazywanie rezerwy obowiązkowej ( podatek od wkładów niebanków w bankach) Wzór: Max. 30% wartości wkładów terminowych + max. 20% wartości wkładów a vista minus 500 000 euro [8] NBP13

14 Operacje otwartego rynku: 1. Skup papierów wartościowych 2. Sprzedaż papierów wartościowych 3. REPO ( repurchase agreement) NBP 1. Skup papierów wartościowych z dostawą natychmiastową 2. Odsprzedaż papierów wartościowych z dostawą w późniejszym terminie Bank operacyjny 1 = udzielenie kredytu przez NBP 2= spłata kredytu przez bank operacyjny 4. REVERSE REPO NBP 1. Sprzedaż papierów wartościowych z dostawą natychmiastową 2. Wykup papierów wartościowych z dostawą w późniejszym terminie Bank operacyjny 1 = przyjęcie lokaty przez NBP 2= wycofanie lokaty przez bank operacyjny [8] NBP14

15 Limity kredytowe Art. 46 ustawy o NBP. W razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej może w drodze uchwały wprowadzić: 1)ograniczenie wielkości środków pieniężnych oddawanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców; 2)obowiązek utrzymywania nieoprocentowanego depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystanych przez banki i krajowych przedsiębiorców. [8] NBP15

16 Nadzór nad bankami operacyjnymi Skład: Przewodniczący KNF (powoływany przez Prezesa RM) Prezes NBP Minister Finansów Minister Pracy Przedstawiciel Prezydenta RP Zakres nadzoru: Sektor bankowy Sektor giełdowy (rynku kapitałowego) Sektor funduszy emerytalnych Sektor ubezpieczeń gospodarczych Cele nadzoru bankowego: Bezpieczeństwo środków pieniężnych Zgodność działań banku z prawem Środki nadzoru: Ad personam: upomnienie / nagana / wniosek o odwołanie / arbitralne zawieszenie w czynnościach Ad rem: zalecenie / upomnienie / kara finansowa / cofnięcie licencji i likwidacja banku Komisja Nadzoru Finansowego [8] NBP16

17 Safety net ( sieć bezpieczeństwa finansowego) Minister Finansów Przygotowanie projektów aktów prawnych Uruchamianie pomocy ze środków publicznych Komisja Nadzoru Finansowego Funkcje licencyjne Funkcje inspekcyjne Funkcje analityczne……….wobec uczestników rynku finansowego Narodowy Bank Polski Udzielanie kredytów refinansowych Udogodnienia w czasie prowadzenia postępowania naprawczego banków Bankowy Fundusz Gwarancyjny Pożyczki i kredyty dla banków zagrożonych upadłością Gwarantowanie wypłaty depozytów i lokat klientom [8] NBP17

18 Safety net – Komitet Stabilności Finansowej Skład: Minister Finansów Prezes NBP Przewodniczący KNF Wybrane zadania: Dokonywanie ocen sytuacji finansowej na rynku krajowym i międzynarodowym Opracowanie procedur awaryjnych na wypadek zagrożenia stabilności systemu finansowego Monitorowanie wskaźnika wypłacalności i płynności finansowej zagrożonych podmiotów Opracowanie zasad finansowania zagrożonych podmiotów ( w tym: ze środków publicznych) [8] NBP18

19 Bank Gospodarstwa Krajowego Istnieje od 1924 roku Bank państwowy (jedyny w rozumieniu przepisów prawa bankowego) Płynność płatnicza i podstawowe fundusze własne są gwarantowane przez Ministra Finansów Główne zadania: Wspieranie rządowych programów społeczno – gospodarczych ( np. obsługa wielu funduszy celowych – Fundusz Dopłat, Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, Krajowy Fundusz Drogowy) Wspieranie inicjatyw regionalnych ( BGK jest centralnym płatnikiem środków europejskich) Obsługa systemu finansów publicznych (m.in. gwarancje Skarbu Państwa, obsługa bankowa niektórych JSFP – np. NFZ) [8] NBP19


Pobierz ppt "Narodowy Bank Polski Prawo finansów publicznych [8] NBP1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google