Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE"— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE
PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „DOLINA POTOKU ORUŃSKIEGO” Gdańsk, 04 maja r. Zespół Ochrony Środowiska Biuro Rozwoju Gdańska

2 Harmonogram spotkania (czas około 1,5 godz.)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Harmonogram spotkania (czas około 1,5 godz.) Cel – zebranie opinii nt. obszarów problemowych Dlaczego teraz aktualizujemy przebieg granic i określamy zakazy obowiązujące w zespole przyrodniczo-krajobrazowym? Metoda i forma analiz Analiza przebiegu granic zespołu Wybór zakazów obowiązujących w zespole Wnioski

3 Na terenie zespołu obowiązują Uchwały Rady Miasta Gdańska:
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego ” Na terenie zespołu obowiązują Uchwały Rady Miasta Gdańska: Uchwała Nr IX/321/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” w Gdańsku. Uchwała Nr XXXII/947/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/321/99 . 3. Uchwała Nr XXXIX/1302/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr z dnia 29 kwietnia w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo -krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” zmienionej uchwałą Nr XXXII/947/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/321/99.

4 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” mapa

5 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Cele aktualizacji dostosowanie przebiegu granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego do aktualnych podziałów geodezyjnych, dostosowanie granic zespołu do zmian w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, dostosowanie przebiegu granic zespołu do układu współrzędnych geodezyjnych Gdańsk 2000 wraz z określeniem współrzędnych punktów ich załamania, wybór zakazów obowiązujących w zespole przyrodniczo-krajobrazowym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U 2013, poz. 627),

6 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” ul. Dywizji Wołyńskiej PARK ORUŃSKI ul. Dywizji Wołyńskiej ul. Augustowska ul. Raduńska Trakt św. Wojciecha ul. Kampinoska

7 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” granica Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” OS. ORUNIA GÓRNA Kanał Raduni Góra Kozacza SM. POŁUDNIE OS. POŁUDNIOWY STOK zb.Park 2 zb.Park 1 zb. Augustowska Potok Oruński OS. JODŁOWY PARK OS. MOJE MARZENIE

8 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” zbiornik Augustowska, w głębi zbocza doliny Potoku Oruńskiego znajdujące się w zespole z zabudową osiedla Południe i Południowy Stok

9 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” północne zbocze doliny Potoku Oruńskiego wraz z fragmentem zbiornika Augustowska, w głębi zabudowa osiedla Moje Marzenie

10 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” północne zbocze doliny Potoku Oruńskiego, w głębi zabudowa osiedli Południe i Południowy Stok południowe zbocze doliny Potoku Oruńskiego, w głębi zadrzewienie Wzgórza Luizy przy ulicy Niepołomickiej

11 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Obszar problemowy ul. Świętokrzyska ul. Białowieska ul. Niepołomicka ul. Augustowska ul. Kampinoska

12 proj. Nowa Świętokrzyska
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Sytuacja planistyczna w rejonie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” PARK ORUŃSKI ul. Augustowska proj. Nowa Świętokrzyska

13 C A B Czy zespół powinien zostać powiększony?
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Warianty powiększenia zespołu w ramach maksymalnego zasięgu w górę doliny Czy zespół powinien zostać powiększony? B C A

14 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Warianty powiększenia zespołu w ramach maksymalnego zasięgu w górę doliny ul. Świętokrzyska ul. Świętokrzyska ul. Nowa Świętokrzyska ul. Nowa Świętokrzyska

15 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Powiększenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”

16 AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Możliwość powiększenia zespołu o fragment północnego zbocza doliny D A

17 Czy zespół powinien zostać powiększony o północne zbocze doliny?
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Możliwość powiększenia zespołu o fragment północnego zbocza doliny Czy zespół powinien zostać powiększony o północne zbocze doliny?

18 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku Art. 31. [Zespół przyrodniczo-krajobrazowy] Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku Art. 43. [Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe] Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne..

19 (wg uchwał Rady Miasta Gdańska z 1999, 2001 i 2005 roku)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Zakazy aktualnie obowiązujące na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (wg uchwał Rady Miasta Gdańska z 1999, i 2005 roku) 1. Niszczenie, uszkadzanie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 2. Wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 3. Uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby. Dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli nie służą ochronie przyrody i racjonalnej gospodarce wodnej. 5. Zmiany sposobu użytkowania ziemi. 6. Umieszczania tablic informacyjnych.

20 (wg ustawy o ochronie przyrody, t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 627)
AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM „Dolina Potoku Oruńskiego” Zakazy, jakie mogą zostać wprowadzone na teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (wg ustawy o ochronie przyrody, t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 627) 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 11) umieszczania tablic reklamowych. 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

21 Dziękujemy za udział w dyskusji
Ostateczny termin składania wniosków do aktualizacji przebiegu granic i zakazów obowiązujących w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego” to 15 maja 2015 roku


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google