Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola KDPW w obsłudze walnych zgromadzeń Pierwsze doświadczenia po zmianie KSH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola KDPW w obsłudze walnych zgromadzeń Pierwsze doświadczenia po zmianie KSH."— Zapis prezentacji:

1 Rola KDPW w obsłudze walnych zgromadzeń Pierwsze doświadczenia po zmianie KSH

2 Wejście w życie zmian 3 sierpnia 2009 r.

3 Zmiany KSH wynikają z … Implementacja do polskiego prawa postanowień Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym

4 Co nowego ? - Nowe zadania KDPW Krajowy Depozyt, jako podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy deklarujących swój udział w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Zbiorczą listę uprawnionych do uczestnictwa w WZ, ze zdematerializowanych w KDPW akcji na okaziciela, Krajowy Depozyt sporządza i udostępnia emitentom na podstawie otrzymanych od Uczestników bezpośrednich KDPW wykazów osób uprawnionych.

5 Regulacje KDPW – obsługa WZ Regulamin KDPW - § 84a Szczegółowe Zasady Działania KDPW (§§ 192a – 192g) – określają w szczególności przebieg procesu, terminy realizacji poszczególnych etapów

6 Rola KDPW – zmiany w KSH (1) Art.406 3 §6 – Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie […] wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych […] Art.406 3 §7 – Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w §6, na podstawie wykazów przekazywanych […] przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

7 Rola KDPW – zmiany w KSH (2) Art.406 3 §7 – podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu […] Art.406 3 §8 – Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa w §6, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej […]

8 Obsługa WZ przez KDPW – terminy (1) Nie później niż WZ - 26 dni – emitent dokonuje ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki Nie później niż: Ogłoszenie WZ + 1 dzień – emitent przekazuje informacje do KDPW Przekazanie informacji uczestnikom KDPW – niezwłocznie po przekazaniu danych przez emitenta WZ - 16 dni - przypada dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date)

9 Obsługa WZ przez KDPW – terminy (2) WZ - 12 dni – uczestnicy KDPW przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ 1 dzień przed udostępnieniem danych emitentowi (godz.12.00) – ewentualne skorygowanie danych WZ – tydzień – KDPW udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu WZ – tydzień (godz.15.00) – zgłoszenie przez emitenta problemów technicznych z poborem danych (przygotowanie danych w postaci dokumentu) WZ – 6 – wydanie emitentowi danych w postaci dokumentu

10 Ogłoszenie WZ przez emitenta (1) Przekazanie danych przez emitenta do KDPW – niezwłocznie po ogłoszeniu, nie później niż w dniu następnym po ogłoszeniu Metoda przekazu danych – dedykowana do kontaktu z emitentami strona internetowa

11 Ogłoszenie WZ przez emitenta (2) Zakres danych przekazywanych do KDPW: Dane emitenta – nazwa i kod emitenta w KDPW Dzień ogłoszenia WZ Data i godzina WZ Rodzaj WZ – zwykłe lub nadzwyczajne Kod/ kody ISIN Dzień rejestracji uprawnionych Adres strony internetowej emitenta Obowiązek aktualizacji danych

12 Zawiadomienie dla uczestników KDPW Przesyłane po otrzymaniu zawiadomienia od emitenta KDPW przekazuje stosowny komunikat elektroniczny xml do Uczestników KDPW ze wskazaniem terminów dot. obsługi zdarzenia Przekaz danych z wykorzystaniem standardowych metod komunikacji elektronicznej

13 WZ - 16 dni - dzień rejestracji uczestnictwa w WZ Tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w tym dniu (tzn. posiadające zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcje spółki na koniec dnia) mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki

14 WZ - 12 dni – przesłanie do KDPW wykazu osób Uczestnicy KDPW, na podstawie wystawionych akcjonariuszom zaświadczeń, sporządzają i przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ Zakres danych – co do zasady analogiczny z zawartością zaświadczenia, obejmuje w szczególności: kod ISIN dane akcjonariusza – imię i nazwisko albo firma (nazwa), adres liczba akcji numer zaświadczenia Informacje dodatkowe – umożliwiające ustalenie ewentualnych ograniczeń, np. dane o współwłasności Przekaz danych z wykorzystaniem standardowych metod komunikacji elektronicznej

15 WZ - tydzień – wykaz dla emitenta (1) KDPW po otrzymaniu od uczestników danych z wykazem osób uprawnionych do udziału w WZ dokonuje ich scalenia i udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Zakres danych: Dane uczestnika KDPW, wystawcy zaświadczenia Kod ISIN Dane akcjonariusza i liczba akcji Numer zaświadczenia Informacje dodatkowe

16 WZ - tydzień – wykaz dla emitenta (2) Metoda przekazu danych – dedykowana do kontaktu z emitentami strona internetowa Format pobieranych danych: xml pdf

17 WZ - tydzień – wykaz dla emitenta (3) Ścieżka „awaryjna” wskazana w art.406 3 §8: Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie Termin wydania – WZ - 6 dni Miejsce wydania – siedziba KDPW

18 Schemat obiegu danych AKCJONARIUSZ EMITENT KDPW UCZESTNICY KDPW 3 1 2 5 4

19 Pierwsze doświadczenia KDPW (1) Dedykowana strona internetowa uzyskanie certyfikatów elektronicznych – wysłanie w formie pisma do KDPW oryginału oświadczenia ze zgłoszeniem certyfikacyjnym Zawiadomienie o zdarzeniu Obowiązek niezwłocznego zarejestrowania zdarzenia korporacyjnego w KDPW Konieczność aktualizacji danych Bieg terminów Terminy wynikające z KSH – dni kalendarzowe Inne terminy wynikające z Regulacji KDPW – dni robocze (dot. np. zarejestrowania zdarzenia, korygowania danych)

20 Pierwsze doświadczenia KDPW (2) Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ Zawsze 16 dni kalendarzowych przed datą WZ Dzień ten może przypadać na sobotę, niedzielę, święto KDPW nie może obsługiwać procesu zbierania danych w przypadku wskazania przez emitenta innego dnia rejestracji – realizacja procesu musi być zgodna z zapisami i przepisami wynikającymi z KSH Terminy dla uczestników WZ-12 – dostarczenie danych Korygowanie danych – godz.12.00 w przeddzień przekazu danych emitentowi Brak możliwości uzupełnienia danych po udostępnieniu listy emitentowi

21 Gdzie znaleźć informacje ? Strona internetowa KDPW Informator dla emitentów – Emitenci krajowi (obsługa WZ) Podstawowe informacje merytoryczne i techniczne Struktury komunikatów Pytania i odpowiedzi Rekomendacje dla uczestników rynku – „Organizacja Walnego Zgromadzenia”

22 Dziękuję za uwagę www.kdpw.pl


Pobierz ppt "Rola KDPW w obsłudze walnych zgromadzeń Pierwsze doświadczenia po zmianie KSH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google