Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mówimy przemocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mówimy przemocy."— Zapis prezentacji:

1 Mówimy przemocy

2 Dlatego myślę, że warto trochę czasu poświęcić temu zjawisku.
Agresja Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o agresji, jej przejawach, przyczynach oraz o sposobach radzenia sobie z tym zjawiskiem. Z agresją spotykamy się na każdym kroku. Uczniowie stykają się z przejawami agresji w szkole, na ulicy, w domu. Agresją również przepełniona jest telewizja, Internet. Agresja stała się problemem społecznym dotyczącym każdego z nas. Dlatego myślę, że warto trochę czasu poświęcić temu zjawisku.

3 zachowanie się zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub
Agresja zachowanie się zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach

4 PRZEMOC FIZYCZNA Popychanie, odpychanie,
obezwładnianie, przetrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami,

5 PRZEMOC PSYCHICZNA wyśmiewanie poglądów, religii
narzucanie własnych poglądów brak zainteresowania, szacunku stała krytyka, izolacja społeczna kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z innymi osobami ograniczanie snu i pożywienia wyzywanie, poniżanie upokarzanie, zawstydzanie

6 Co mówi ktoś, kto broni drugiej osoby?

7 Co mówię ja, gdy sam się chcę obronić?

8 Pomagamy dzieciom, którym ktoś dokucza

9 2. Prosimy o pomoc dorosłych, gdy ktoś nam robi krzywdę

10 3. Nie bijemy i nie przezywamy innych dzieci

11 4. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumiemy innych

12 Kodeks ucznia Znamy własne prawa i obowiązki, respektujemy prawa innych. Szanujemy otaczających nas ludzi. Jesteśmy kulturalni, koleżeńscy i tolerancyjni wobec innych.

13 Kodeks ucznia Przestrzegamy norm i zasad przyjętych w szkole i w klasie. Pomagamy młodszym i słabszym. Szanujemy cudzą własność i wyposażenie szkoły. Rozwiązujemy problemy i konflikty bez użycia przemocy.

14 Kodeks ucznia Przestrzegamy zasad higieny osobistej.
Ubieramy się estetycznie, schludnie i zgodnie z wymogami szkoły. Potrafimy dostrzegać sytuacje zagrażające naszemu zdrowiu i umiemy mówić ,, nie’’ w tych sytuacjach.

15 Uczeń ma obowiązek: Respektować Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz przepisy zawarte w:
a) Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania b) Systemie Wychowawczym Szkoły c) Statucie Szkoły

16 Uczniowi nie wolno: Biegać i hałasować na korytarzu.
Opuszczać klasy w czasie lekcji Używać telefonów komórkowych w czasie lekcji. Obrażać swoim zachowaniem i wypowiedziami kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

17 Uczniowi nie wolno: Brać udziału w bójkach.
Nękać kogoś ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek. Wymuszać pieniędzy i własności od kolegów. Stosować słownych lub fizycznych gróźb pod adresem innych osób.

18 Uczniowi nie wolno: Wykazywać się chuligańskimi zachowaniami.
Namawiać do działalności lub nielegalnych zachowań sprzecznych z prawem i zakłócających proces edukacyjny.

19 Współodpowiedzialność
Nie bądź obojętny wobec przemocy! W sytuacji zagrożenia lub braku poczucia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów w szkole porozmawiaj z nauczycielem!

20 Uczeń w szkole ma prawo :
Dostępu do informacji na temat najnowszych osiągnięć nauki i kultury, Mieć wpływ na decyzje, które go bezpośrednio dotyczą, Rozwijać swoje zdolności i talent, Ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem,

21 Uczeń w szkole ma prawo:
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób, rozwijania zainteresowań, zdolności, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

22 Dla przypomnienia!! Stosuj się do uwag i poleceń wydawanych ci przez nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Zwracaj się do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w sposób grzeczny, życzliwy i kulturalny. Dbaj o kulturę swojego języka, nie używaj przekleństw i wulgaryzmów. Jeżeli jesteś świadkiem bójki lub innej sytuacji zagrażającej zdrowiu czy bezpieczeństwu innych zgłoś to natychmiast nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.

23 Bezpieczeństwo w szkole zależy również od Ciebie!!!
W czasie przerw zachowuj się tak, aby nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu kolegów: nie biegaj, nie popychaj innych, nie podstawiaj nóg, nie spychaj z ławeczek, nie bij, nie krzycz.

24 ,,Zło pojawia się tam, gdzie brakuje dobra.
Złota myśl: Nawet jeśli myślisz, że nie … I jeżeli nawet dzisiejszy świat jest częściej ,,zły” niż ,,dobry”, to pamiętaj, że: ,,Zło pojawia się tam, gdzie brakuje dobra. Dlatego wbrew rozumowi: tam, gdzie jest coraz więcej zła, trzeba nieść coraz więcej dobra.”

25 Prezentację edukacyjną przygotowała Teresa Deryło
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mówimy przemocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google