Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Doradztwo edukacyjno – zawodowe z zakresu rynku pracy Realizator projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2 Szczawno - Zdrój Tel / Fax

2 Kotwice kariery Edgar H.Schein na podstawie badań doszedł do wniosku, że istnieje ścisły związek między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a wybranym rodzajem kariery. Wyodrębnił osiem grup takich wartości, szczególnie istotnych z punktu widzenia wyboru drogi zawodowej i nazwał je „kotwicami” kariery.

3 1. Profesjonalizm Towarzyszy mu dążenie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie, potwierdzenie własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi,

4 2. Przywództwo Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego.

5 3. Autonomia i niezależność
Związana jest z dążeniem do poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń. Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem i żeglarzem”, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność.

6 4. Bezpieczeństwo i stabilizacja
Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tego samego zakładu. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa.

7 5. Kreatywność i przedsiębiorczość
Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają wiedzę o sobie i organizacji, w której pracują, dostrzegają problemy i je rozwiązują, dążą do wprowadzenia zmian i innowacji. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do zmian. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa.

8 6. Usługi i poświęcenie dla innych
Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze.

9 7. Wyzwanie Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawienia się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku stwarzającym okazje do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.

10 8. Styl życia Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia – a przede wszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy. Źródło: A.Paszkowska-Rogacz „Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej”, Warszawa 2002

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Planowanie działań

12 Czym jest cel? Wg Słownika Języka Polskiego cel jest tym, ”do czego się dąży, co się chce osiągnąć ; punkt, miejsce, do którego się zmierza”. Wyznaczenie celów porządkuje funkcjonowanie człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu, pobudza do długotrwałych działań, pomaga w odkrywaniu własnych możliwości. Można powiedzieć, że stawianie celów nadaje sens życiu i przyszłości.

13 Prawidłowo określony cel charakteryzuje się następującymi cechami:
Cel jest : osobisty – powinien mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje, być jej autentycznym, wewnętrznym pragnieniem ; pozytywny – powinien określać stan pożądany zamiast wskazywać, czego chce się uniknąć; konkretny – powinien być powiązany z konkretnymi działaniami dla jego osiągnięcia; osiągalny - powinien być osiągalny przy wykorzystaniu możliwych dostępnych zasobów;

14 Cechy dobrego celu Cd. realistyczny- dający szansę na osiągnięcie sukcesu, związany z adekwatną samooceną, o odpowiednim stopniu trudności; mierzalny – cel i korzyści z jego osiągnięcia powinny być możliwe do zmierzenia; umiejscowiony w czasie- powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów.

15 Planowanie można podzielić na:
Strategiczne – (5 lat i więcej) – pokazuje ci, co chcesz osiągnąć w życiu. Ważne są tu wartości, którymi się kierujesz, twoje priorytety, kierunek którym dążysz (np.będę profesorem wyższej uczelni); Długoterminowe – (do 5 lat) ludzie, którzy potrafią planować i planują długoterminowo, częściej osiągają sukcesy. Postępowanie służące realizacji celu, rozłożone w czasie to np. nauka języka; Średnioterminowe – (od paru miesięcy do roku) – plan, co musisz zrobić w tym roku, by zrealizować plan pięcioletni. Planujemy tak wakacje, zasoby finansowe, szkolenia;

16 Krótkoterminowe – (do trzech miesięcy) – łatwiej wówczas kontrolować realizację założonych celów;
Bieżące – (codzienne do tygodnia) – szczegółowe ustalenie (z kalendarzem, z podziałem na godziny planu codziennych zajęć). .

17 Jak skutecznie dążyć do celu?
Określ cel – nie tylko to co zamierzasz osiągnąć (rezultat końcowy), ale także, w jaki sposób to zrobisz; opisz działania które prowadzą do celu. Myśląc o tym, czego pragniesz (stan idealny), uwzględniaj możliwości (stan realny). Nie planuj zbyt dużo na raz. Przejmij odpowiedzialność za swoje dążenia. Mów „chcę”, „mam zamiar”, „taka jest moja decyzja”, zamiast: „muszę”, „powinienem”.

18 Jak skutecznie dążyć do celu?
Ogólny zamiar przełóż na konkretne zadania i program działań. Określ kontekst czasowy (kiedy) i warunki realizacji (jak). Twórz wiele alternatywnych sposobów realizacji celu – do większości miejsc można dojść wieloma drogami. Weź pod uwagę, jakie masz zasoby – chodzi tu np. o emocje, czas, inteligencję, uzdolnienia, umiejętności, poczucie własnej wartości i humoru

19 Jak skutecznie dążyć do celu?
Dbaj o poczucie własnej wartości. U osób z niskim poczuciem własnej wartości porażka powoduje obniżenie samooceny w innych dziedzinach i spadek motywacji. Bądź optymistą/ką w fazie realizacji celu. W fazie wyboru celu realistycznie oceniaj swoje możliwości. Dziel działania, szczególnie długofalowe, na mniejsze etapy. Nagradzaj się po zrealizowaniu każdego z nich. Zyskasz w ten sposób dodatkowe gratyfikacje. Na pokusy i przeszkody spróbuj spojrzeć z innej strony. W wyjaśnieniu swoich porażek i sukcesów większą wagę przykładaj do pracy niż do zdolności.

20 Indywidualne Plany Działania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualne Plany Działania

21 Czym jest Indywidualny Plan Działania ?
Tworzenie Indywidualnego Planu Działania to zaplanowana aktywność człowieka w kierunku zmiany sytuacji zawodowej, umożliwiająca zatrudnienie. Indywidualny Plan Działania można również określić jako efekt pracy doradcy zawodowego i klienta, wyrażony w formie pisemnej zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania jakie będą podejmowane dla osiągnięcia tych celów i terminy ich realizacji.

22 Dla osób kończących szkołę IPD jest szansą znalezienia pierwszej pracy i dokonania trafniejszego wyboru niż, gdyby poszukiwał pracy w sposób tradycyjny. Dla młodej, bezrobotnej osoby jest również szansą na zdobycie nowych kwalifikacji, doświadczeń zawodowych i kompetencji, a w konsekwencji – znalezienia zatrudnienia.

23 nabycie umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia,
Zakłada się, że przy wsparciu doradcy wdrożenie Indywidualnego Planu Działania powinno prowadzić do wymiernych zauważalnych zmian w sytuacji zawodowej osoby wspieranej poprzez: identyfikację własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, nabycie umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia, nabycie nowych kompetencji ( szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe) podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy.

24 W trakcie pracy metodą IPD każdy uczestnik tworzy tzw
W trakcie pracy metodą IPD każdy uczestnik tworzy tzw. Osobisty Planer Kariery „Portfolio”. Składa się ono z części otwartej, zawierającej dokumenty do prezentacji na zewnątrz, oraz z części prywatnej, w której umieszcza się dokumenty tylko dla właściciela portfolio.

25 Część otwarta może zawierać:
Świadectwa, dyplomy itp. CV, listy motywacyjne Rekomendacje Dokumenty potwierdzające kompetencje Opisy ( dowody) dokonań, sukcesów (zdobyte nagrody, wyróżnienia, zdjęcia itp.) Mój potencjał – karty ćwiczeń, wyniki autotestów itp. .

26 Część prywatna zawiera :
Informacje zawodowe, edukacyjne Moja sieć wsparcia Wycinki z prasy Notatki osobiste Indywidualny Plan Działania ( plan spotkań, struktura) Źródło: Metodologia tworzenia IPD, Warszawa 2004

27 Efektywne gospodarowanie czasem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywne gospodarowanie czasem

28 W codziennej egzystencji ludzi czas jest niezbędnym elementem tworzenia i realizacji planów czy zamierzeń życiowych. Projektowanie drogi życiowej, a w tym również kariery zawodowej, nie może się powieść bez określenia perspektywy czasowej realizacji kolejnych kroków na drodze jej budowania. Gospodarowanie czasem swojego życia, bądź brak umiejętności w tym zakresie może stać się istotną barierą w realizacji celów życiowych.

29 Wiedza dotycząca tego jak funkcjonuję w czasie jest istotnym elementem samopoznania, które z kolei jest punktem wyjścia do projektowania swojej przyszłości. W świecie zawodów są takie profesje, bądź takie formy świadczenia pracy, w których odpowiednie wykorzystanie czasu jest warunkiem skuteczności i osiągania założonych efektów.

30 Tak jest np. w przypadku świadczenia pracy w coraz dynamiczniej wkraczającym na rynek systemie tzw. e-pracy, bądź we wszystkich zawodach, w których nie ma określonych, czy z góry narzuconych ram czasowych. Choć można się często spotkać ze stwierdzeniem, iż „dobre, skuteczne zarządzanie czasem to podstawowa umiejętność zawodowa, której potrzebują wszyscy.

31 Ważnym momentem pracy związanej z gospodarowaniem czasem, jest przyjrzenie się własnym nawykom, czy rutynie towarzyszącej codziennym czynnościom.

32 Pewien rodzaj czynności, które wykonujemy każdego dnia stanowi tzw
Pewien rodzaj czynności, które wykonujemy każdego dnia stanowi tzw. „pożeracze” czasu. Mogą one być poważnym zagrożeniem dla realizacji planów, zwłaszcza jeśli nie mamy świadomości ich wpływu na nasze życie. Są to tzw. pułapki czasowe

33 Przykłady pułapek czasowych uwarunkowanych zewnętrznie:
opóźnienia w wychodzeniu z domu ; przedłużający się czas dojazdu do celu; rozmowy (plotkowanie) ; problemy z komputerem i internetem; korespondencja elektroniczna; poszukiwanie zagubionych przedmiotów; rozmowy telefoniczne; telewizja; osoby absorbujące naszą uwagę; sprawdzanie poczty głosowej.

34 Pułapki czasowe uwarunkowane wewnętrznie:
brak asertywności; unikanie delegowania zadań; chęć wykonania zbyt wielu zadań w tym samym czasie; lekceważenie stałych obowiązków; brak umiejętności ustalania priorytetów; rozpoczynanie pracy bez odpowiedniego przygotowania nierealistyczne oceny; rezygnacja z wyznaczania terminów ukończenia zadań;

35 Pułapki czasowe uwarunkowane wewnętrznie:
pragnienie, by zawsze być dostępnym dla innych; brak umiejętności koncentracji; akceptowanie różnego rodzaju przerw; niesłuchanie innych rezygnacja z robienia notatek; intensywne kontakty towarzyskie; brak odpoczynku.


Pobierz ppt "Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google